Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


reklama


reklama

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane


reklama

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

21:30 02.04.2005

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne zalicza się do majątku trwałego jednostki. Należą one do najmniej płynnych składników majątku firmy, stąd w bilansie umiejscowione są jako pierwsza pozycja aktywów. W aktywach prezentowane są w wartości netto, tj. po uwzględnieniu dokonanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) oraz aktualizacji ich wartości, i ujmowane w podziale na:

  • koszty zakończonych prac rozwojowych,
  • wartość firmy,
  • inne wartości niematerialne i prawne.

Przyjęcie do używania, wycena, odpisy amortyzacyjne


Na dzień przyjęcia praw majątkowych do używania należy ustalić okres i stawkę amortyzacji, a ustalona metoda amortyzacji powinna być stosowana przez jednostkę w sposób ciągły. Ponadto należy okresowo weryfikować poprawność przyjętego okresu lub stawki amortyzacji.

Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i ust. 6 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub po kosztach wytworzenia. Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy dokonywane są w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z ich wartością początkową lub w okresie, w którym składnik majątku przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z uregulowaniem art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Ustalając wysokość odpisów amortyzacyjnych, można brać pod uwagę m.in. tempo postępu techniczno-ekonomicznego oraz prawne lub inne ograniczenia czasu ich używania.

Zgodnie z uregulowaniem ustawy o rachunkowości, a także przepisów podatkowych dla wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej możliwe jest dokonywanie jednorazowych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) lub odnoszenie ich bezpośrednio w koszty. Dla wartości niematerialnych i prawnych nie stosuje się degresywnej metody amortyzacji.

Paweł Sankowski


Zadaj pytanie ekspertowi:

Pytanie, które wpiszesz poniżej, powinno dotyczyć prawa, podatków, księgowości, finansów lub Unii Europejskiej. Odpowiedź nie podlega opłacie. Redakcja Twoja-Firma.pl zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi na wybrane pytania. Zanim jednak skorzystasz z porady eksperta, koniecznie zapoznaj się z regulaminem usługi oraz poradami już udzielonymi przez eksperta.

Zadaj pytanie ekspertowi