Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

Czy należy mi się odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie które powinno zostać wypłacone przez pracownika w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z uzyskaniem praw do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby móc ją otrzymać, nie jest istotne w jaki sposób rozwiązano umowę ani to na jaki okres...

Komornik zajął wynagrodzenie za pracę

Co do zasady ze względu na upływ czasu ta wierzytelność powinna była się już dawno przedawnić. Jednakże skoro wydano nakaz zapłaty, któremu nadano klauzulę wykonalności, oznacza to, iż wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy i może prowadzić egzekucję. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu...

Firmowe przelewy na prywatne konto

Taka czynność powinna przede wszystkim opierać się o udzielone pisemnie (dla celów dowodowych) pełnomocnictwo do działania w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnictwo do poszczególnych czynności lub prokura). Dodatkowo tytuł takiego przelewu powinien wskazywać na cel wykorzystania pieniędzy, by nie zos...

Czy mąż odpowiada za firmowe długi żony?

Co do zasady przedsiębiorca, będący w związku małżeńskim, odpowiada za zobowiązania podatkowe majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym swoim i małżonka. Majątek wspólny to przedmioty i prawa nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej od momentu zawarcia...

Ugoda z komornikiem - samodzielna spłata długów

Egzekucja z rachunku bankowego to odrębny rodzaj egzekucji od egzekucji z tytułu umowy cywilnoprawnej. Dlatego, jeśli nie będzie Pani chciała, by egzekucja nastąpiła z konta, powinna Pani zwrócić się do zleceniodawcy, by pozostałą po zajęciu kwotę wynagrodzenia przekazywał Pani do rąk własnych. Dod...

Niski zasiłek macierzyński na własnej działalności

Niestety podane przez Panią informacje nie są wystarczające. Precyzyjne powody wypłaty świadczenie w podanej wysokości powinna mieć Pani wskazane na Decyzji przyznającej prawo do zasiłku. Natomiast zgodnie z ogólną regulacją wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od złożenia wniosku o pos...

Gdzie kierować zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę?

Jeżeli jest Pan niezdolny do pracy po ustaniu zatrudnienia, a niezdolność powstała w czasie podlegania zatrudnienia lub w krótkim terminie po jego ustaniu, w okresie podlegania ubezpieczeniu zachowuje pan prawo do zasiłku. Po ustaniu zatrudnienia płatnikiem zasiłku jest ZUS i to do niego pracodawca ...

Czy trzeba zarabiać na poziomie wynagrodzenia minimalnego?

Jeśli nie otrzymuje Pan z tytułu pracy jeszcze innych składników wynagrodzenia, a pracuje Pan na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, to taka sytuacja jest sprzeczna z prawem. Kwota najniższego wynagrodzenia to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pra...

Prawo do zasiłków a ciąża przed końcem urlopu wychowawczego

Jeżeli zajdzie Pani w ciążę w trakcie urlopu wychowawczego w okresie, w którym związana jest Pani stosunkiem pracy z pracodawcom, to nawet w przypadku gdyby umowa na czas określony miała wygasnąć przed planowanym terminem porodu, wtedy zostanie przedłużona do tego dnia. Jednakże warunkiem przedłużen...

Czy sprzedawcę można zatrudnić na umowę o dzieło?

W mojej ocenie praca w charakterze sprzedawcy produktów w sklepie nie może być wykonywana na podstawie umowy o dzieło ze względu na charakter takiej umowy. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Co do zasad...


Czy chory musi stawić się w biurze na wezwanie pracodawcy podczas L4?

Jeżeli żona zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy. Jeśli natomiast z treści zwolnienia lekarskiego wynika, iż żona nie powinna się poruszać wtedy sprzeczne z treścią zwolnienia będzie opuszczenie domu. Korzystanie ze zwolnienia sprzecznie ...

Rozliczenie z pracodawcą po zakończeniu umowy

Jeśli pracodawca nie chce dobrowolnie wypłacić należnych mężowi środków, nie pozostaje nic innego jak tylko złożenie powództwa do sądu pracy. Z okoliczności faktycznych, które Pani podaje wynika, że byłyby szanse na uzyskanie korzystnego wyroku przed sądem, o ile dysponują Państwo odpowiednimi dowod...

Podstawa prawna zwolnienia a odprawa pieniężna

Uprawnienie do odprawy powstaje, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników: a) i gdy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni wypowiada umowy o pracę bądź rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron, a zwolnienia dotyczą co najmniej: 10 pracowników (gd...

Zwolnienie bez okresu wypowiedzenia

Jeśli treść umowy nie reguluje kwestii dotyczących obowiązków związanych z jej wypowiedzeniem, ani nie wskazuje terminu jej wypowiedzenia, wtedy może Pani ją wypowiedzieć w każdej chwili. Zobowiązania bezterminowe o charakterze ciągłym, a tak można zakwalifikować tę umowę, co do zasady wygasają po w...

Jak wyegzekwować dług za niezapłaconą FV od zagranicznej firmy?

Niestety nie przybliża Pan żadnych szczegółowych danych, nie wskazuje też z jakiego kraju ma pochodzi Pański kontrahent. A bez takich detali nie można udzielić precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli Pański kontrahent pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej ma Pan możliwość skorzy...

Czy można dogadać się z komornikiem?

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, który jest tym podmiotem do którego powinien się Pan zwrócić z prośbą o podjęcie negocjacji i zawarcia porozumienia. To wierzyciel czy w tym wypadku Gmina jest tym podmiotem który może wnioskować do komornika o zawieszenie postępowan...

Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Nie ma żadnych przeszkód prawnych do tego, aby emeryt mógł dorabiać do emerytury pracując na podstawie umowy zlecenia. Niezależnie od wysokości uzyskanego wynagrodzenia świadczenie to będzie jednak powiązane z obowiązkiem zapłaty składek na ZUS. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia (w tym t...

Gdy bank sprzedał odsetki karne

Niestety opisany przez Pana stan faktyczny tej sprawy nie jest do końca jasny i zbyt skąpy, by można było udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Odsetki karne były naliczane przez Kredytodawcę niezależnie od faktu zwrócenia się z wnioskiem o wydanie BTE. Co do zasady, jeśli wierzytelność została przez ba...

Kara za przerwę w ubezpieczeniu OC

Fakt, że skuter był zepsuty oraz nie miał badań technicznych nie jest wystarczającym powodem do nienaliczania kary z tytułu braku OC. Pojazd cały czas był zarejestrowany na poprzedniego właściciela a zatem przez cały ten okres podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Ustawodawca wskazał jako datę po...

Niania na umowie uaktywniającej a staż pracy

Umowa uaktywniająca nie jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to umowa o świadczenie usług i stosuje się odpowiednio do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia. Umowa ta zapewnia odprowadzanie od wynagrodzenia niani skł...


ZUS

Czy okres zawieszenia działalności zalicza się do okresów nieskładkowych?

Nowelizacja ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie w ostatnim kwartale 2008 r. przewidywała, że przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników, mogli zawiesić działalność gospodarczą na okres od miesiąca do dwóch lat. W tym okresie nie musieli opłaca...

Gdy składki ZUS opłacana są tylko z jednej umowy

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobro...

Czy przysługuje mi prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownicą umowy o pracę: - zawartej na czas określony; - zawartej na czas wykonania określonej pracy; - zawartej na okres próbny przekraczający jeden miesiąc; która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji pra...

Składki ZUS od wynagrodznia osoby na świadczeniu przedemerytalnym

W mojej ocenie fakt, iż zatrudniony zleceniobiorca posiadała prawa do świadczenia przedemerytalnego nie miał żadnego wpływu na zakres ubezpieczeń, do których powinien zostać zgłoszony z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia. W tym przypadku umowa zlecenia była obowiązkowym tytułem do ...

Składki ZUS za rolnika zatrudnionego na umowę zlecenie

Od 1997 r. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników istniał przepis (art. 3a ust. 1), zgodnie z którym ubezpieczenie w KRUS „ustawało z końcem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu w KRUS . Obowiązująca zasada wskazuje, że rolnik płaci składki do KRUS pod...

Warunki zwolnienia z ZUS dla emeryta prowadzącego własną działalność

Emeryt lub rencista, który pobiera świadczenie emerytalne/rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1750,00 zł, a w 2016 będzie 1850,00 zł brutto) i: 1) uzyskuje dodatkowe przychody tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięc...

Koniec umowy o pracę a kontynuacja chorobowego

Z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę wygasa. Także, w dniu 2 listopada skończyła się Pani umowa. Jeśli zachorowała Pani w trakcie trwania umowy, to mimo jej upływu zachowa Pani ciągłość zwolnienia, jeśli przedłuży się stan Pani niedyspozycji. Po wygaśnięciu umowy płatnikiem ...

Wysokość zasiłku chorobowego na etacie i działalności

Zakładam, że w związku ze zmniejszeniem etatu otrzymuje Pani także proporcjonalnie mniejsze wynagrodzenie i nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia (1750,00 zł brutto). W takim przypadku z tytułu umowy o pracę obowiązkowo musi Pani opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, których częścią jest ...

Czy z umowy zlecenia opłaca się składkę na Fundusz Pracy?

Niestety podała Pani zbyt mało szczegółów, by udzielić bardziej wyczerpującej odpowiedzi. Składkę na Fundusz Pracy zleceniodawcy nie opłacają za wszystkich zleceniobiorców. Składki tej nie opłaca się m.in. za: 1. osoby, które z umowy zlecenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz 2. os...

Świadczenie przedemerytalne po działalności gospodarczej

Niestety w przypadku męża możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne pojawi się dopiero w momencie, w którym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ogłosi upadłość. Taki wymóg stawia ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, k...


UE

Jak zdobyć dotację z Unii Europejskiej?

Szanowna Pani, będąc osobą niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, bądź niepracująca i poszukująca zatrudnienia może Pani skorzystać z pewnych instrumentów finansowych stymulujących zatrudnianie bądź rozpoczynanie...

Kupiłem auto w Austrii, czy muszę zapłacić cło?

Zgodnie z informacją, samochód został kupiony w Austrii tj. na terenie UE, a tym samym doszło do przemieszczenia pomiędzy krajami Wspólnoty. Powstaje zatem kwestia podatku VAT oraz akcyzy, natomiast obowiązek zapłaty cła pojawi się tylko w przypadku importu, co nie miało miejsca w przedmiotowym stan...

Firma za dotację unijną – gdzie można utworzyć jej siedzibę

Tak, zakładając działalność gospodarczą podatnik wskazuje adres siedziby tj. głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Najczęściej adresem tym jest miejsce zameldowania lub zamieszkania podmiotu zamierzającego prowadzić działalność. Jednocześnie jednak podatnik może  wskazać dodatkowe ...

Czy można ubiegać się o e-dotacje na kilka projektów w tym samym czasie?

Dotacje unijne wypłacane w Polsce (w ramach pakietów przygotowanych dla polskich przedsiębiorców) dotyczą projektów, realizowanych przez podmioty, mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące projektów i ich realizacji w ramach osi priorytetowych nie zabraniają ubiegania ...

Na jakie dotacje mogę liczyć przy zakładaniu pieczarkarni?

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą i zarejestrowana w PUP może liczyć na dotację z Urzędu. Może również starać się o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Należy jedynie prawidłowo wypełnić wniosek oraz uargumentować potrzebę pieczarka...

Czy można otrzymać dotację na działalność agroturystyczną?

Tak, można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności agroturystycznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu beneficjentem może być jedynie taka osoba, która: jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, ukończyła 18 lat, pozostaje z rolnik...

Czy osoba bezrobotna może się starać o pozyskanie środków z kilku programów?

Tak. Osoba bezrobotna może starać się o pozyskanie środków unijnych z kilku programów operacyjnych przeznaczonych dla bezrobotnych. Program "Będę aktywnym przedsiębiorcą" realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przed...

Czy mogę starać się o kilka dotacji z różnych źródeł?

Tak. Każdy przedsiębiorca ma prawo starać się o dotacje unijne bez względu na to, czy wcześniej otrzymał już dotacje z urzędu pracy. Warto też wiedzieć, że w ramach dotacji unijnych przedsiębiorca może starać się o przyznanie dotacji z różnych programów operacyjnych, nawet po kilka razy, jeżeli regu...

Czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie firmy w Anglii?

Tego rodzaju informacji może jedynie udzielić urząd pracy w Anglii lub Ambasada Polska. Dotacji z UE oraz z urzędów pracy w Polsce dotyczą jedynie przedsiębiorców, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą na terenie kraju i tutaj też zamierzają rozliczać się z urzędem skarbowym. Dotacje warunkowan...

Jakie warunki trzeba spełnić, aby świadczyć usługi dla firmy niemieckiej?

Prawo unijne stanowi, że przedsiębiorcy mają niczym nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku zleceń. Nie dotyczy to jednak krajów UE, wobec których zastosowano ograniczenia w dostępie do krajowego rynku pracy, w tym Polski. Niemieccy urzędnicy uważają, że świadczenie usług przez mikroprzedsiębior...


Jak długi okres wypowiedzenia dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony?

Dotychczasowy staż pracy u tego samego pracodawcy ma znaczenia dla określenia upływu terminu wypowiedzenia. Sąd Najwyższy w uchwale z 15 stycznia 2003r. (III PZP 20/02) stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia ...

Kara dla pracownika za nieprzestrzeganie BHP

Jeżeli zakaz noszenia obrączki ślubnej czy też innej biżuterii wynika z przepisów bezpieczeństwa albo regulaminu pracy, ma Pan obowiązek stosować się do tych obostrzeżeń. Brak przestrzegania przepisów może narazić Pana na karę przewidzianą przez przepisy kodeksu pracy – upomnienie, naganę, a w niekt...

Gdzie zgłosić fakt podpisania umowy z pracownikiem?

W zakresie ubezpieczeń społecznych jako pracodawca nie musi Pan zgłaszać tego faktu do ZUS, ponieważ osoba wykonująca umowę o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu tej umowy. Jeśli jednak osoba zatrudnia na podstawie umowy o dzieło pracuje tylko w taki sposób, i nie ma ...

Podstawa rozwiązania umowy z pracownikiem w świadectwie pracy

Pracownik uzyskuje prawo do odprawy, kiedy pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników wypowiada umowę, bądź umowa rozwiązana jest za porozumieniem stron, jednak następuje to z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i niedotyczących pracownika. Najlepiej, aby taka konkretna przyczyna fakty...

Co przysługuje pracownikowi na umowie zleceniu?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną regulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 734 KC), a nie Kodeksu pracy. Tym samym zleceniobiorca formalnie nie jest się pracownikiem danej firmy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Nie znajdują zatem zastosowania wszystkie kodeksowe przepisy regulują...

Posiłki i napoje dla pracowników zewnętrznych w okresie letnim i zimowym

Zgodnie ze Standardami orzecznictwa lekarskiego ZUS praca wykonywana przez Pana uznawana jest za pracę średnio ciężką i określony w jej przypadku wydatek kaloryczny/zmianę jest zbyt niski, aby na jego podstawie można było żądać posiłku. W przypadku wyższych temperatur (np. w czasie upałów) istnieje ...

Jak wyliczyć wymiar urlopu przy pracy 7-godzinnej?

Przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy, jednakże w sytuacji, kiedy dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów jest niższa niż 8 godzin, przy udzielaniu urlopu – jeden dzień urlopu odpowiada tej niższej normie. Tak jest m.in. w przypadku osób niepełnosprawn...

Praca na zlecenie a zasiłki dla przyszłej matki

Jest Pani zleceniobiorczynią, to znaczy że nie mają w Pani przypadku zastosowania gwarancyjne przepisy Kodeksu pracy, jednakże osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą po spełnieniu warunków otrzymać zarówno zasiłek chorobowy jak i zasiłek macierzyński. Jeśli będąc w 4 tygodniu ciąży, zgłosi...

Kiedy potrzebne skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy?

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także osobom fizycznym, które wykonują pracę na innej podstawie niż umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym miejscu przez pracodawcę wyznaczonym. Obowiązek ten dotyczy t...

Czy można wypowiedzieć umowę na czas określony?

Pracodawca nie ma racji w Pani przypadku, jeśli przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co do zasady bowiem umów zawartych na czas określony nie wypowiada się. W...


Prawo do zwrotu pieniędzy za zakup wadliwego towaru

W dotychczas obowiązującym staniem prawnym, tj. przed wejściem w grudniu 2014 r. zmian w zakresie reżimu odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi kupujący nie mógł od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymienił rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłoczni...

Reklamacja nowego sprzętu kupionego on-line

Zakupił Pan towar w związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą, tak więc nie może Pan być traktowany jak konsument. Po ostatnich zmianach w regulacji dotyczącej przepisów o sprzedaży kwestia wadliwości towaru i odpowiedzialności sprzedawcy za nią została rozstrzygnięta w sposób następ...

Zaliczka na poczet kupna auta – czy trzeba ją oddać w przypadku odstąpienia do umowy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie były warunki umowy przez Państwa zawartej. Czy na przykład zawarto jakieś postanowienia na wypadek opisywanej przez Pana sytuacji, tzn. wstrzymania się z odbiorem i ostatecznym zakupem. Można przypuszczać, że co do zasady zawarli Państwo umowę przedwstęp...

Towar z Chin a brak faktur i dokumentów zakupu

Celem uwiarygodnienia legalności pochodzenia towarów warto zachować dokumenty aukcji, w tym wniosek o wystawienie faktur. Sprzedaż w firmie towarów kupionych bez faktury nie jest zabroniona. Dokumentację poniesionych kosztów przeprowadzić można np. na podstawie bankowych potwierdzeń zapłaty, z któr...

Naprawa, wymiana towaru czy zwrot pieniędzy? Gwarancja zakupu

W mojej ocenie nabyła Pani pralkę jako konsument w związku z tym i faktem, że zakup nastąpił w dniu 16 grudnia w stosunku do Pani znajdą zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa ta wprawdzie została uchylona 25 grudnia 2014 r. ale ma zastosowanie do umów ...

Czy mogę sprzedać działkę, którą dostałem jako darowiznę od rodziców?

Zgoda nie będzie potrzebna, nawet jeśli w drodze darowizny ustanowiono służebność osobistą na rzecz darczyńcy, dysponowanie przez właściciela darowaną nieruchomością (gruntu) nie wymaga zgody uprawnionego do korzystania z części składowej tej nieruchomości (budynku). Służebność osobista stanowi ogra...

Po spełnieniu jakich warunków można handlować paliwami?

Sprzedaż paliwa niezależnie od formy (stacja benzynowa, handel obwoźny) wymaga uzyskania koncesji. Wnioski w tej sprawie należy złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki. Koncesja na obrót paliwami jest wydawana w formie decyzji administracyjnej przez prezesa URE. Wnioski koncesyjne składa się do właśc...


Jakie dokumenty przy e-sklepie?

Aby mógł Pan podjąć jakąkolwiek działalność gospodarczą na początku należy udać się do właściwego Urzędu Miejskiego w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych. W urzędzie powinien Pan wypełnić stosowny formularz, który otrzymuje się na miejscu. Zawiera on: dane osobowe (imię...


Podatki a sprzedaż używanych mebli z wystawki

W związku z rozliczeniem księgowym kosztów zakupu oraz przychodu z tytułu sprzedaży podatek dochodowy opłacać będzie Pan od całej wartości przychodu, a nie od przychodu obniżonego o koszty nabycia takiego sprzętu. Optymalnym mogłaby okazać się zmiana zasad opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany po...

Jak wytłumaczyć przed fiskusem wpłaty na konto z nieujawnionych źródeł?

Niestety zbyt skąpo opisał Pan stan faktyczny w swoim zapytaniu. Niemożliwe jest udzielenie precyzyjniejszej odpowiedzi niż tylko wskazanie ogólnych zasad. Bez uzasadnionych podejrzeń wobec konkretnej osoby urząd skarbowy oraz nakazu wyższej instancji lub prokuratora nie ma prawa prowadzić kontroli ...

Wspólna działalność gospodarcza a umowa o pracę

Dwie osoby fizyczne nie mogą wykonywać tej samej indywidualnej działalności gospodarczej. W Państwa przypadku działalność może prowadzić każde z Państwa osobno, w przypadku spółki cywilnej także każdy ze wspólników ma swoja działalność gospodarczą. Działalność może prowadzić także tylko jedno z Pańs...

Zbiórka charytatywna na konto stowarzyszenia a rozliczenie z US

Stowarzyszenie może przyjmować darowizny w gotówce i przelewem, jeśli są przekazywane na cele lub działania zgodne ze statutem (cele statutowe). Przyjmowanie wpłat powinno być przez stowarzyszenie ewidencjonowane, gdyż stanowią one przychód organizacji i jako takie powinny być zaewidencjonowane. Jeś...

Czy dochód z umowy zlecenia poniżej 200 zł trzeba rozliczyć w PIT?

Nie ma obowiązku wykazywać w rocznej deklaracji PIT przychodów uzyskanych m.in. z umowy zlecenia o wartości do 200 zł. Zleceniodawca postąpił prawidłowo nie wystawiając PIT-11 w stosunku do zleceniobiorcy. Podatek pobierany jest w takim przypadku ryczałtowo i wpłacany na rzecz organu skarbowego. Wys...

Podwójne opodatkowanie polskiego kierowcy TIR-a w Szwecji

Kwestia miejsca zamieszkania w Polsce nie będzie w tym przypadku decydującą. Istotne będzie to, że gdy prowadzi Pan działalność na terenie drugiego Państwa posiadając jednocześnie siedzibę w Polsce, możliwe jest udowadnianie Panu działalności poprzez tzw. zakład. Zakład jest stałą placówką, przez kt...

Czy można obniżyć podatek od nieruchomości za wynajmowane pokoje?

Podatek od nieruchomości, jaki Pan płaci, wynika z powierzchni wynajmowanych pokoi i jest podatkiem od nieruchomości w stawce wyższej przewidzianej w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. Z treści przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, iż każda działalność gospodar...

Jaka stawka podatku PIT za usługi opiekuńcze?

Zgłoszona przez Panią stawka 8,5% podatku obejmuje działalność usługową, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. W przypadku, gdy ustawa tak stanowi, do działalności usługowej można jednak stosować inną stawkę niż 8,5%. Taka sy...

Czy corka otrzyma zwrot nadpłaty z PIT po śmierci matki?

W przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku po zmarłym spadkodawcy wydany został m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2014 r. (sygnatura akt: I SA/Po 633/14), którego sentencja wskazuje, że na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika prze...

Wyższy podatek od nieruchomości za pokoje wynajmowane turystom

Z opisanej przez Pana sytuacji można domyślić się, iż w istocie podatek zapłaty jakiego oczekuje się przez Urząd gminy dotyczący powierzchni wynajmowanych pokoi jest podatkiem od nieruchomości w stawce wyższej przewidzianej w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej. Z treści przepisów ustawy...