Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

Czy należy mi się odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie które powinno zostać wypłacone przez pracownika w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z uzyskaniem praw do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby móc ją otrzymać, nie jest istotne w jaki sposób rozwiązano umowę ani to na jaki okres...

Komornik zajął wynagrodzenie za pracę

Co do zasady ze względu na upływ czasu ta wierzytelność powinna była się już dawno przedawnić. Jednakże skoro wydano nakaz zapłaty, któremu nadano klauzulę wykonalności, oznacza to, iż wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy i może prowadzić egzekucję. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu...

Firmowe przelewy na prywatne konto

Taka czynność powinna przede wszystkim opierać się o udzielone pisemnie (dla celów dowodowych) pełnomocnictwo do działania w imieniu przedsiębiorcy (pełnomocnictwo do poszczególnych czynności lub prokura). Dodatkowo tytuł takiego przelewu powinien wskazywać na cel wykorzystania pieniędzy, by nie zos...

Czy mąż odpowiada za firmowe długi żony?

Co do zasady przedsiębiorca, będący w związku małżeńskim, odpowiada za zobowiązania podatkowe majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym swoim i małżonka. Majątek wspólny to przedmioty i prawa nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej od momentu zawarcia...

Ugoda z komornikiem - samodzielna spłata długów

Egzekucja z rachunku bankowego to odrębny rodzaj egzekucji od egzekucji z tytułu umowy cywilnoprawnej. Dlatego, jeśli nie będzie Pani chciała, by egzekucja nastąpiła z konta, powinna Pani zwrócić się do zleceniodawcy, by pozostałą po zajęciu kwotę wynagrodzenia przekazywał Pani do rąk własnych. Dod...

Niski zasiłek macierzyński na własnej działalności

Niestety podane przez Panią informacje nie są wystarczające. Precyzyjne powody wypłaty świadczenie w podanej wysokości powinna mieć Pani wskazane na Decyzji przyznającej prawo do zasiłku. Natomiast zgodnie z ogólną regulacją wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od złożenia wniosku o pos...

Gdzie kierować zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę?

Jeżeli jest Pan niezdolny do pracy po ustaniu zatrudnienia, a niezdolność powstała w czasie podlegania zatrudnienia lub w krótkim terminie po jego ustaniu, w okresie podlegania ubezpieczeniu zachowuje pan prawo do zasiłku. Po ustaniu zatrudnienia płatnikiem zasiłku jest ZUS i to do niego pracodawca ...

Czy trzeba zarabiać na poziomie wynagrodzenia minimalnego?

Jeśli nie otrzymuje Pan z tytułu pracy jeszcze innych składników wynagrodzenia, a pracuje Pan na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, to taka sytuacja jest sprzeczna z prawem. Kwota najniższego wynagrodzenia to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pra...

Prawo do zasiłków a ciąża przed końcem urlopu wychowawczego

Jeżeli zajdzie Pani w ciążę w trakcie urlopu wychowawczego w okresie, w którym związana jest Pani stosunkiem pracy z pracodawcom, to nawet w przypadku gdyby umowa na czas określony miała wygasnąć przed planowanym terminem porodu, wtedy zostanie przedłużona do tego dnia. Jednakże warunkiem przedłużen...

Czy sprzedawcę można zatrudnić na umowę o dzieło?

W mojej ocenie praca w charakterze sprzedawcy produktów w sklepie nie może być wykonywana na podstawie umowy o dzieło ze względu na charakter takiej umowy. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Co do zasad...

Czy pracodawca może nie rozliczyć faktury z datą dnia wolnego od pracy?

W mojej ocenie pracodawca nie ma podstawa do tego, aby nie rozliczać Panu tak wystawionej faktury. Nie ma żadnej regulacji, która zakazywałaby wystawiania faktury w niedzielę bądź dzień wolny od pracy. Po zmianach ustawowych - od dnia 1 stycznia 2014 r. – faktura powinna zostać sporządzona nie późni...

Dotacja na założenie działalności gospodarczej dla rolnika

W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości możliwe jest korzystanie z dofinansowań przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą zostać wypłacone ...

Wypłata dwóch wynagrodzeń w jednym miesiącu a podatki i ZUS

Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone w miesiącu tylko jeden raz, nie widzę żadnej konieczności do podwójnej zapłaty składek jak i zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli jednak ta wcześniejsza wypłata została zapłacona jeszcze w poprzednim miesiącu, w którym była już jedna, wtedy taki obowiązek powst...

Jak zaksięgować zakup powyżej 3,5 tys. zł?

Oczywiście, jeżeli każdy ze stołów spełnia warunki uznania go za środek trwały – to zakup nie stanowi zestawu, lecz łączny zakup kilku niezależnych środków trwałych. O uznaniu każdego ze stołów za samodzielny środek trwały przesądza zatem, czy jest on kompletny i zdatny do użytku w dniu jego przyjęc...

Pobyt w szpitalu osoby bezrobotnej

Nie ma Pan niestety prawa do żadnych świadczeń związanych z pobytem w szpitalu, przez który rozumiem zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Będąc osobą zarejestrowaną jako bezrobotna automatycznie jest Pan objęty obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, dzięki czemu może Pan bezpłatnie korzystać ze ...

Jak zaksięgować koszty uboczne zakupu towarów handlowych?

Wszystko zależeć będzie od konkretnej sytuacji. Co do zasady podatnicy czynni VAT nie rozliczają w kosztach naliczonego podatku od towarów i usług ujmując je w ewidencji zakupu VAT. W takim wypadku w kol. 11 księgowane są koszty w kwotach netto. W przypadku jednak, gdy podatek VAT nie podlega odlicz...

Czy długi wobec ZUS przechodzą na dorastające dzieci?

Zgodnie z art. 1 ust. 8 ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję określającą warunki umorzenia, w której ustala także kwoty należności, o których mowa w ust. 1 i 6...

Czy mając założoną firmę na KRUS, mogę pracować za granicą?

Opłacanie składek w KRUS nie ogranicza prawa do prowadzenia działalności lub świadczenia pracy za granicą. Co do zasady jednak zasady wspólnego rynku pracy wskazują, że najważniejsza jest zasada miejsca pracy. Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która wyjeżdża do innego państwa cz...

Środki firmowe na prywatnym koncie

Co do zasady może Pan gromadzić każde środki pieniężne na Pańskim rachunku bankowym. Jeżeli jednak trafiają one tam przelewane bezpośrednio z rachunku firmy transportowej, organy skarbowe w przypadku ewentualnej kontroli mogą chcieć taktować je jako dodatkowe wynagrodzenie za świadczone przez Pana p...

Działalność z dotacją z PUP a zwrot dotacji

Niestety bez treści i warunków umowy na podstawie, których otrzymała Pani dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, bądź wskazania programu, w jakim takie dofinansowanie zostało uzyskane, odpowiedź na zadane pytanie nie może być pełna. W szczególności w zakresie wspomnianych przez Panią zobowiązań ...

Rozszerzenie działalności a opodatkowanie VAT

Przy założeniu, że całkowita sprzedaż z obu rodzajów usług nie przekracza w okresie roku 150.000 zł, również po rozszerzeniu przedmiotu działalności pozostaje Pan zwolniony z podatku VAT. Ani działalność taksówek, ani sprzedaż mebli nie stanowi czynności pozbawiającej Pana korzystania ze zwolnienia ...

Polski weksel a należność za towar sprzedany w Niemczech

W tym przypadku weksel stanowi zabezpieczenie roszczenia o zapłatę. Dla ostrożności lepiej, aby taki weksel był sporządzony w języku, którym biegle włada dłużnik. W tym wypadku, w języku niemieckim z poświadczeniem tłumacza przysięgłego, iż treść odpowiada treści języka polskiego. Istotne jest równi...

Firma z ubezpieczeniem w KRUS a praca na umowę zlecenie

Co do zasady na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów w związku z faktem podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia, i objęcia z tego tytułu obowiązkiem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, powinien był Pan w latach poprzednich utracić tytułu do ubezpieczenia w Krus na podstawie decy...

FV w KPiR zamiast ewidencji sprzedaży bezrachunkowej?

W mojej ocenie taka sytuacja jest możliwa. W przypadku bowiem sprzedaży na podstawie wystawianych faktur, nie ma obowiązku odnotowywania tak dokonanej sprzedaży w ewidencji sprzedaży, która jak sama nazwa wskazuje dotyczy sprzedaży bezrachunkowej. Sprzedaż bezrachunkowa inaczej nazywana sprzedażą n...

Zasiłek dla bezrobotnych po umowie zleceniu

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazują, że prawo do zasiłku będzie przysługiwało bezrobotnemu zarejestrowanemu we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli: 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, ...

Czy warto konsolidować długi?

Skonsolidowanie przez jednego wierzyciela wszystkich Państwa długów wcale nie musi być dla Państwa korzystne. Owszem przeciwko Państwu z żądaniem zapłaty będzie występował tylko jeden podmiot i tylko na jego wniosek prowadzona będzie egzekucja, jednakże w jego ręku skupione będą wszystkie wierzyteln...

Dotacja na otwarcie własnej działalności gospodarczej dla rolnika ubezpieczonego w KRUS

Jako osoba będąca ubezpieczona w KRUS może Pani wykonywać także inną działalność gospodarczą. W przypadku spełnienia wymagań ustawowych, nie będzie to pociągało dla Pani konieczności ubezpieczenia w ZUS i umożliwi nadal pozostanie w KRUS. Aby móc nie opłacać składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznyc...

Czy nieodpłatny wynajem trzeba zgłosić do US?

Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, że w istocie chciałby Pan zawrzeć razem z córką przyjaciółki umowę użyczenia. Polega ona na udostępnieniu innej osobie rzeczy do używania bezpłatnie przez czas oznaczony lub nie oznaczony. Trzeba jednocześnie zauważyć, iż biorącego do używania obciążają zwy...

Jak zdobyć dotację na założenie firmy?

W większości znanych mi programów wsparcia związanych z uruchamianiem własnej działalności w rozdysponowaniu, których pośredniczą jednostki administracji samorządowej wsparcie to jest precyzyjnie i wyraźnie określone. Jednym z nich jest możliwość pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działaln...

Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy po 3 miesiącach wypowiedzenia?

Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki będzie przysługiwać Pani odprawa w wysokości 2 miesięcznego wynagrodzenia. Uprawnienie do odprawy powstaje gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników: a) i gdy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni wypowiada umow...

Ile wynosi stawka godzinowa netto, czyli na rękę?

Dla lepszego zobrazowania rozliczeń założyłem, że w ciągu miesiąca przepracowała Pani 100 godzin. Przy wskazanej w umowie stawce wynagrodzenia powinno ono wynieść 1200,00 zł brutto. W taki przypadku przy założeniu ze opłacone są za Panią wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowa)...

Dotacje na rozwój firmy osoby niepełnosprawnej

W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje uprawnienie do refundacji w zakresie opłacanych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Warunkiem otrzymania comiesięcznej refundacji jest fakt zarejestrowanie swoj...

Ile z pensji może zabrać komornik?

Nie zaznaczył Pan jakiego rodzaju należności egzekwuje komornik, dlatego nie można wprost odpowiedzieć na to pytanie. Ponadto o ostatecznej wysokości potrącenia decydują także to, w jakiej wysokości opłacane są za Pana składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Zasady egz...

Umowa zlecenie a składki ZUS, zdrowotne i okres wypowiedzenia

Umowa zlecenia jest kontraktem cywilno-prawnym, co do którego zastosowanie ma zasada swobody umów. Oznacza, to iż umowa może mieć taką treść, jaką ustalą między sobą strony takiej umowy, o ile te postanowienia nie są sprzeczne z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi. Tak więc, oczywiście umow...

Środki finansowe na odkupienie firmy

W większości znanych mi programów wsparcia związanych z uruchamianiem własnej działalności w rozdysponowaniu, których pośredniczą jednostki administracji samorządowej wsparcie to jest precyzyjnie i wyraźnie określone. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy...

Odprawa dla mianowanego nauczyciela

Zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela, Nauczyciel przechodzący na emeryturę uzyskuje prawo do odprawy emerytalnej. Jej wysokość w przypadku pracujących nauczycieli uzależniona jest od okresu stażu pracy. Gdy staż pracy jest mniejszy niż 20 lat, wtedy odprawa przysługuje w wysokości 2 – miesię...

Czy wysokość odprawy zależy od ostatniej pensji?

Niestety. W przypadku pracowników nieświadczących pracy w okresie poprzedzającym rozwiązanie stosunku pracy, jako podstawę ustalenia wynagrodzenia dla wyliczenia należnej odprawy przyjmuje się wynagrodzenie w tej wysokości w jakiej jest ono przewidziane na konkretnym stanowisku pracy - zajmowanym pr...

Czy godziny nadliczbowe uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop?

Co do zasady tak. Warunki wypłacania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy precyzyjnie zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu ...

Odprawa z umowy o pracę

Nie będzie przysługiwała odprawa. Przyczyna zwolnienia leży bowiem po stronie pracownika – nie wykonanie planu sprzedaży – a nie po wyłącznej stronie pracodawcy. Na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej ustawą o...

Wydanie dokumentów pracowniczych przy ubieganiu się o emeryturę

Litera prawa nakazuje pracodawcy zachowywać oraz wydawać dokumenty potrzebne m.in. do ustalenia prawa do świadczeń z ZUS. Takimi dokumentami w myśl § 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe są: świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na dru...

Obniżenie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Istnieje taka możliwość, że zleceniodawca obniży w określonych sytuacjach wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Może to nastąpić na podstawie zapisów zawartej już umowy lub na podstawie regulacji ogólnych Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie z umowy zlecenie może zostać określone kwotowo lub stawką za ...

Odprawa pieniężna a zwolnienie lekarskie

W czasie wypowiedzenia umowy o pracę stosunek pracy nadal trwa, zatem przysługują pracownikowi wszelkie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Tym samym nie ma przeszkód dla przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nie pozbawia to również prawa do odprawy pieniężnej przysługującej w związku ze zwolnie...

Nie wykorzystałam całego urlopu. Czy muszę oddać wypłacone „wczasy pod gruszą”?

W tej sytuacji dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia pracownika z uwagi na nienależnie wypłacone wynagrodzenie, zatem pracownik może być zobowiązany do zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia. Pracodawca może jednak odstąpić od roszczenia, jeśli uzna, że pracownik nie ponosi winy za niewykorzy...

Co się bardziej opłaca: umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Pracując na umowę o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego też zawarcie umowy cywilnoprawnej tj. umowy o dzieło i umowy-zlecenie nie będzie pociągało za sobą obowiązku opłacania składek na ubezp...

Czy należy mi się odprawa z pracy?

Umowa o pracę może być rozwiązana za porozumieniem stron, a w przypadku braku zgodnych oświadczeń woli obydwu stron, poprzez jednostronne wypowiedzenie. W powyższym stanie faktycznym okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.Należy jednak wskazać, iż aby pracodawca mógł skutecznie wypowiedzieć umowę o p...

Ile wynosi kilometrówka?

Kilometrówką nazywamy potocznie ewidencję przebiegu pojazdu, którą mają obowiązek prowadzić podatnicy wykorzystujący prywatne samochody osobowe w działalności gospodarczej. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu, ewidencja o której mowa określa liczbę rzeczywiście przejechanych kilometrów ...

Czy emeryt pracujący na umowę-zlecenie może ubiegać się o przeliczenie emerytury?

Tak, dodatkowa praca i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne może wpłyną na wysokość emerytury. Uzyskane w ten sposób zarobki podnoszą podstawę wymiaru emerytury, gdy wskaźnik podstawy wymiaru obliczony z uwzględnieniem tych zarobków, będzie wyższy od poprzedniego. Ważne jest jednak, aby złoż...

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Jako osoba bezrobotna będzie mogła Pani skorzystać z tzw. osobistej opieki nad dzieckiem. Możliwość taką wprowadzono w październiku 2013 r. Urlop wychowawczy przysługuje bowiem co do zasady rodzicom, którzy wcześniej byli zatrudnieni przynajmniej przez 6 miesięcy. Urlop ten jest jednocześnie urlopem...

Czy można obniżyć stawkę na umowie po wykonaniu zlecenie?

Strony umowy-zlecenia mogą dowolnie ustalać treść i warunki łączącej ich umowy, natomiast obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Jeżeli Pani nie akceptuje zmiany stawki może Pani wystąpić na drogę postępowania cywilnego, bowiem nie mają tutaj zastosowania przepisy prawa pracy i postępowania przed są...

Nie jestem w stanie spłacić kredytu w banku, co mi grozi?

Jeżeli problemy finansowe są dosyć poważne, powinien Pan poinformować o tym instytucję finansową, ponieważ daje to możliwość znalezienia polubownego rozwiązania, korzystnego dla obu stron. Może to być przedłużenie terminu spłaty, lub rozłożenie kredytu na większą ilość rat itp. Pamiętać bowiem należ...

Zleceniodawca nie chce wypłacić mi wynagrodzenia, co robić?

Tak, jeżeli zostaną wykazane przesłanki wymagane przy dochodzeniu odszkodowania. W pierwszej jednak kolejności należy dłużnika wezwać do zapłaty zaległego wynagrodzenia. W tym celu zleceniobiorca winien wystosować pismo do zleceniodawcy określające termin płatności wraz z pouczeniem o skierowaniu sp...

Czy opłaca się wynajmować samochód do firmy? Jeśli tak, to z czym to się wiąże?

Zdarza się, że podatnicy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej używają samochody osobowe, które nie stanowią ich własności. Z różnych względów często okazuje się bowiem, że korzystniejszym ekonomicznie jest wynajęcie takiego samochodu, niż jego zakup. Wynajem samochodu wiąże się oczywiście ...

Jak ująć w kosztach zakup silnika samochodowego?

W przypadku, gdy silnik został wymieniony na nowy z uwagi na jego uszkodzenie, awarię lub całkowite zużycie, koszt ten ma charakter czysto remontowy, a jego celem jest przywrócenie stanu technicznego i przydatności samochodu dla firmy. Istotą remontu jest przywrócenie w trakcie eksploatacji pierwot...

Czy podpisanie umowy o dzieło na wykonywanie sprawozdań finansowych jest sprzeczne z prawem?

Nie. Zlecenie wykonywania sprawozdań finansowych z działalności firmy nie stanowią sensu stricte stałej pracy, lub stałego zlecenia ze względu na swoją okresowość, dlatego też jmogą być wykonywane w oparciu o umowę o dzieło. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oz...

Kto decyduje o stosowaniu metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych?

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników: ewidencję ilościowo-wartościową, ...

Czym różni się kapitał podstawowy od zapasowego?

Kapitały własne spółek handlowych prowadzących księgi rachunkowe jako jedne ze źródeł finansowania aktywów, są pieniężnym odpowiednikiem składników majątku, stanowiących własność spółki. Tworzone są przede wszystkim poprzez wniesienie do spółki przez założycieli składników majątku w formie pieniężne...

Jak uchronić się przed niewypłacalnym kontrahentem?

Niewątpliwie przedsiębiorcy z najwyższą ostrożnością powinni rozpatrywać wnioski swoich partnerów biznesowych o dodatkowy okres kredytowania zapłaty faktur. Zgodnie z dewizą księgowych, im dłuższy okres spłaty, tym niższe prawdopodobieństwo jej uzyskania. Jeśli otrzymamy pieniądze w postaci zaliczek...

Książka przychodów i rozchodów czy ryczałt?

Zalecam, aby wybrał Pan księgę przychodów i rozchodów. Opodatkowanie na zasadach ogólnych; w odróżnieniu od zryczałtowanych form opodatkowania, gdzie nie ustala się dochodu, charakteryzuje się tym, że wysokość podatku zależy od faktycznie uzyskanych dochodów, rozumianych jako nadwyżka sumy przychodó...

Czy istnieje limit, do którego można rozliczyć fakturę za posiłki pracownicze?

Nie ma ustawowego limitu, do którego można byłoby rozliczać fakturę za posiłki pracownicze. Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego tzw. przesłanek pozytywnych, (np. zakupy będą wykorzystywane do czynności...

Gdzie przedsiębiorca może się starać o pozyskanie środków na rozwój swojej firmy?

Przedsiębiorca może starać się o pozyskanie środków na rozwój swojej firmy od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25, fax: (22) 432 86 20, 432 84 04.PARP udziela wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków ...

Czy unijną dotację można wydać na zakup towaru z zagranicy?

Pozyskane środki z funduszy unijnych mogą być wydatkowane na różne cele, zarówno na zakupy w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji, jak i sprowadzenie towarów spoza UE. Ważne jest jednak to, aby sama działalność gospodarcza była prowadzona w Polsce, jeżeli dotacja ma być pozyskiwana w ramach wywal...

Jak amortyzować meble biurowe w firmie?

Przy wartości do 3 tys. zł podatnik może zastosować amortyzację jednorazową. W przypadku mebli biurowych, których wartość przekracza 3,5 tys. zł stosuje się stawki amortyzacyjne. Tutaj ważne jest, aby dokładnie określić kwotę brutto bądź netto. W obrocie gospodarczym nieoznaczona kwota jest zawsze d...

Czy pracownik może zawrzeć umowę leasingu operacyjnego ze swoim pracodawcą?

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. I to ta strona umowy ma prawo do dokonywania amortyzacji przedmiotu leasingu. Korzystający zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszelkie opłaty, jakie ponosi na rzecz finansuj...

Czy mogę zawiązać spółkę, jeżeli nie prowadzę działalności gospodarczej?

Wszystko zależy od rodzaju zakładanej spółki. Najprostszą formą zawiązania wspólnej działalności, nie wchodząc w ramy kodeksu spółek handlowych, jest spółka cywilna.   Spółka cywilna jest prawną formą współdziałania osób fizycznych lub prawnych dążących do osiągnięcia celów gospodarczych. Z prawne...

Czy w związku z podjęciem pracy na umowę zlecenia powstanie obowiązek podatkowy?

Tak. Obowiązek podatkowy powstanie w Polsce w związku z umową zlecenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Czy płacąc VAT w Holandii muszę go również odprowadzać w Polsce?

Nie można podatnika obciążyć podwójnym VAT-em, jeżeli wszelkie interesy prowadzi w Holandii. Warto jednakże nadmienić, że niektóre organy podatkowe stoją na stanowisku, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, dla celów podatkowych powinien również zostać ob...

Czy istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT od paliwa przy zakupie auta za granicą?

Pełne odliczanie paliwa przysługuje jedynie samochodom z kratką, czyli tym z homologacją ciężarową przeznaczonych wybitnie pod działalność gospodarczą. Nie ma natomiast żadnego problemu, aby zakupiony samochód bez kratki wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Każdą rejestrację pojazdów w Polsce d...

Jaki przelicznik dla oleju opałowego?

Podstawą naliczania opłat za korzystanie ze środowiska jest obliczenie wielkości wprowadzanego ładunku zanieczyszczeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska przeliczniki oleju opałowego będą takie same jak oleju napędowego. Z uwagi na brak powołania przez ustawodawcę odrębnego przelicznika o...

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozpocząć przewóz produktów spożywczych z Polski do UK ?

Prowadząc firmę w UK nie ma problemu, aby przedsiębiorca mógł sprowadzać produkty z Polski. Polska stając się członkiem Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 2004 r. została objęta Wspólną Taryfą Celną. Jednocześnie uchylona została obowiązująca w Polsce ustawa z dn. 9 stycznia 1997 r. - Kodeks Celny (D...

Czy należy mi się odprawa pracownicza 3-miesięczna w przypadku zmiany regulaminu premiowania?

Tak, pracownikowi należy się odprawa pracownicza 3-miesięczna oraz premia regulaminowa.Zmiana regulaminu premiowania, polegająca na zmianie podstawy obliczania premii lub wprowadzeniu nowych przesłanek warunkujących nabycie prawa lub określających jej wysokość, wymaga wypowiedzenia zmieniającego (ar...

Czy pracownik otrzyma odprawę pracowniczą przy zwolnieniach grupowych?

Pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nie zależnych od pracownika, przysługuje 3-miesięczna odprawa pieniężna. Nie można z niej potrącać żadnych pożyczek poczynionych przez pracownika w zakładzie pracy lub w przyzakładowej kasie zapomogowej.Odprawa pieniężna przysługuje ...

Czy mogę skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Płatnik składek ma prawo do objęcia siebie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i podlegające z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mogą, na swój wniosek, zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Objęcie t...

Co należy wpisać w pozycji 04 przy wypełnianiu przelewu do ZUS?

W pozycji 04 płatnik składek zobowiązany jest podać kwotę słowną dokonanego przelewu. Rachunek ZUS podany jest powyżej. W dwóch pierwszych kratkach należy podać oznaczenie słowne przelewu zgodnie z kodem ZUS: S1 - ubezpieczenia społeczne, S2 - składka zdrowotna, S3 - Fundusz Pracy. Jeżeli płatni...

Czy po okresie 2-miesięcznej pracy będę mogła pójść na chorobowe i dostawać zasiłek chorobowy, a po urodzeniu dziecka macierzyński?

Tak. W tym przypadku zastępstwo pracownika związane jest nieodłącznie z umową o pracę, na postawie której przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, a następnie zasiłek macierzyński.Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca mo...

Czy należy wnosić opłatę akcyzową dwa razy?

Opłatę akcyzową powinno się wnosić tylko raz. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych;nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wył...

Czy możemy prowadzić biuro rachunkowe?

Działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać następujące podmioty: osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:a) czynności związane z tą działalnością...

Kto może prowadzić działalność w zakresie biura rachunkowego?

Działalność usługową w zakresie  biura rachunkowego może być prowadzona przez następujące podmioty: osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: czynności związane z tą działalnością w...

Na jaki najkrótszy czas można zawiesić działalność gospodarczą?

Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na to czy są oni rencistami, emerytami czy też nie. O rozpoczęciu działalności gospodarczej należy poinformować ZUS z racji tego, że przedsiębiorca będzie zmuszony odprowadzać składkę zdrowotną. Zawiesić działalności gospo...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania mogę odliczyć część czynszu?

Przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym powinna być wyodrębniona w taki sposób, aby pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą istniał stosunek prawny w postaci umowy. To na jej podstawie można następnie rozliczać się z zajmowanego lokalu, pomniejszając w ten sposób kosz...

Jak i kiedy mamy rozliczyć się w urzędzie skarbowym po otrzymaniu spadku?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust....

Jakie są różnice w identyfikacji i wycenie wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości i MSR?

Wartości niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowości i w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości objęte są dwoma zasadniczymi modelami wyceny. Model pośredni realizowany jest w następujących krokach:wycena aktywów,wycena rzeczowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego netto.Model b...

Czy dochody męża złożone w rozliczeniu PIT 36 ZG zostaną w Polsce także opodatkowane?

Dochody powinny zostać opodatkowane wyłącznie za granicą, chyba, że osoba w Polsce posiada inne źródła dochodów. Zgodnie z przepisem Umowy pomiędzy Polską a Niemcami, osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, utrzymująca się tam z pracy najemnej, podlega opodatkowaniu tylko w tym...

Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie z funduszu?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 ze zm.) oraz o regulamin funduszu socjalnego obowiązujący w zakładzie pracy. Pracodawca gospodaruje środkami funduszu świadczeń soc...

Czy po 3 miesiącach pracy należy się odprawa rentowa?

Tak. Zgodnie z art. 92(1) kp. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa emerytal...

Co oznacza zwrot "wynagrodzenie zasadnicze"?

Jest to kwota brutto. Zgodnie z zasadą przyjętą w uchwale z dnia 7 sierpnia 2001 r. przez Sąd Najwyższy, jeżeli w umowie o pracę nie ma wyraźnego wskazania kwotowego zawsze przyjmuje się, że jest to wynagrodzenie brutto. Podstawa prawna: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r. (syg. III Z...

Jak wyliczyć odprawę dla pracownika, który stracił etat?

Na podstawie art. 8 pkt.3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość odprawy pieniężnej nie może p...

Czy początkujący przedsiębiorca może wziąć auto w leasing?

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej ma prawo być leasingobiorcą, bez względu na to, co jest przedmiotem umowy (samochód określonej marki, czy nieruchomość służąca pod działalność gospodarczą). Jedyną przeszkodą jest fakt, że większość leasingodawców wymaga od przyszłego leasin...

Co powinno znaleźć się w bilansie otwarcia spółki?

Bilans otwarcia spółki z o. o. po okresie zawieszenia działalności gospodarczej powinien posiadać wycenę aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne bilansuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyc...

Czy za prywatne długi można umieścić w KRD?

Krajowy Rejestr Dłużników został powołany do życia, aby przede wszystkim poinformować przedsiębiorców i konsumentów o zagrożeniach ze strony nieuczciwych firm oraz innych podmiotach gospodarczych działających na rynku polskim, a zadłużonych względem innych przedsiębiorców i konsumentów. KRD nie obej...

Czy mogę wydłużyć okres otrzymywania renty rodzinnej?

Nie. W takim przypadku dziecku nie przysługuje renta rodzinna, ponieważ jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się tylko do zakończenia tego roku studiów. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z osobą, która w roku ukończenia studiów skończyła 25 lat. A z...

Czy potrzebna korekta po zwrocie z ZUS?

Podatnik nie tyle co może, tylko musi złożyć korektę zeznań podatkowych za 2004 i 2005 rok. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zmienił się stan faktyczny należności podatkowych podatnika. A zatem słusznym względem Ordynacji podatkowej wydaje się pogląd, że kolektę należy przeprowadzić, ponieważ term...

Czy muszę podawać pracodawcy swój NIP?

Numer NIP należy podać pracodawcy jak najszybciej. Numer NIP to numer identyfikacji podatkowej nadawany przez urząd skarbowy w ramach Krajowej Ewidencji Podatkowej. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty, które są podatnikami oraz płatnikami podatków, a takż...

Jak rozliczyć różnice kursowe?

Stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzeda...

Jak legalnie sprzedawać towar z wystawek?

W prawie polskim istnieje zasada, że każda czynność prawna, a taką czynnością jest z całą pewnością zakup sprzętu RTV, powinna być dokumentowana fakturą VAT, paragonem, czy jakimkolwiek innym dokumentem stwierdzającym nabycie wspomnianego sprzętu. Z pytania jednoznacznie wynika, że z tego rodzaju do...

Kiedy należy przeprowadzić remanent?

Co do zasady spisu z natury, czyli tzw. remanentu, podatnicy dokonują na dzień 1 stycznia danego roku lub na dzień 31 grudnia. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż w te 2 dni podatnicy są zobowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwy sobie urząd skarbowy co najmniej na sie...

Kiedy przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Jeżeli osoba od dnia 2 do 10 listopada była objęta polisą ubezpieczeniową PZU z tytułu pobytu w szpitalu i leczenia szpitalnego to Powszechny Zakład Ubezpieczeń powinien partycypować w kosztach związanych z leczeniem, jak i pobytem w szpitalu.Wszystko zależy od warunków polisy. Starając się o odszko...

Jak zaksięgować gwarancję?

Gwarancja wiąże się z przychodem z tytułu wykonanej usługi, będzie więc stanowić koszt podatkowy w momencie jego poniesienia.Ewidencja w księgach rachunkowych z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych może przebiegać następująco:Ma konto 22 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego".Wpływ na rachunek ban...

Kto powinien wypełnić druki w związku z przejściem pracownika na emeryturę?

To w interesie przyszłego emeryta leży, aby złożyć do ZUS-u właściwy formularz. Wniosek o przyznanie emerytury (ZUS Rp-1) najlepiej złożyć osobiście, ale można również korespondencyjnie. Pismo pracownika zawierające wszystkie niezbędne informacje - dane personalne i adresowe wraz z prośbą o przyznan...

Czy okres pracy na umowę-zlecenie będzie się liczył do emerytury?

Jeżeli osoba przebywa na zasiłku przedemerytalnym i pracuje na umowę-zlecenie okres tej pracy zostanie wliczony do obliczania emerytury. Osoba, która mając ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie - cho...

Co z kosztami przy ryczałcie?

Oprócz założenia ewidencji przychodów od dnia od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik nie musi wypełniać żadnej innej dokumentacji. Jeżeli podatnik zakupi nici, taśmy czy jakiekolwiek inne rzeczy nie będzie mógł ich wrzucić w koszty prowadzonej przez si...

Jak zaksięgować fakturę zaliczkową?

Prawidłowe i z pewnością najbezpieczniejsze jest księgowanie faktur zaliczkowych na bieżąco. Przy księgowaniu faktur zaliczkowych można kierować się art. 19 ust 11 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególnośc...

Jak sprawdzić, czy figuruję w KRD?

Każdy bez większych problemów może w Krajowym Rejestrze Dłużników sprawdzić czy dana osoba fizyczna, bądź prawna w nim nie figuruje. Regulacja prawną dająca podmiotom taka możliwość jest art. 18 oraz art. 21 Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2003 r. nr...

Jakie warunki należy spełnić ubiegając się o dotację?

Nie może Pan otrzymać dotacji z urzędu pracy, jeżeli okres zarejestrowania się nie przekracza 3 miesięcy, chyba że Pana wiek nie przekroczył 27 lat. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jasno określiła, które osoby mogą starać się o dotacje z urzędu pr...

Jak należy rozliczać koszt przesyłek do klientów?

Jeżeli jest Pan na 3% ryczałcie, to 3% ryczałt stosuje Pan również rozliczając wszelkiego rodzaju przesyłki. Nie ma znaczenia żadnego, czy wysyła ją Pan do VAT-owca czy ryczałtowca. Zawsze stosuje Pan 3% stawkę ryczałtu. Proszę pamiętać, że całość przychodu należnego podlega opodatkowaniu ryczałtem....

Czy można wystawiać paragony nie będąc VAT-owcem?

Najlepiej by było, gdyby Pan jednak został podatnikiem VAT. To znacznie ułatwi sprawę, jeżeli klient zażyczy sobie wystawienia faktury, niezależnie od tego czy jest przedsiębiorcą czy nie. Oczywiście można wystawić paragon nie będąc VAT-owcem. Wszystko tak na prawdę zależy od tego co faktycznie będz...

Czy firma spedycyjna jest uprzywilejowana?

Tak, faktura została źle wystawiona. Usługi spedycyjne nie są objęte innymi regulacjami niż pozostałe zdarzenia podatkowe. A zatem fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a w gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania spr...

Czy na zwolnieniu lekarskim należy mi się zasiłek wychowawczy?

W obecnym stanie prawnym, nie funkcjonuje już pojęcie zasiłku wychowawczego. Obecnie osoba korzystająca z urlopu wychowawczego, może ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, który zastąpił zasiłek wychowawczy. Pomoc ta pr...

Jak numerować operacje w KPiR?

Tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia to, jak wszelkiego rodzaju operację ponumeruje sobie Pani w księdze przychodów i rozchodów. Najważniejsze jest, aby każda czynność, której Pani dokonuje była objęta osobnym numerem operacji, czyli np.: wystawiając fakturę i księgując ją w księdze przychodów i ro...

Czy kwota refundacji za okulary jest limitowana?

Tak, może Pan w całości zrefundować pracownikowi zakup okularów do pracy biurowej. Nie ma tutaj żadnych limitów kwotowych do wysokości których pracodawca może zrefundować pracownikowi zakup takich okularów. Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę le...

Jaką datę wpisać w KPiR?

W księdze przychodów i rozchodów wpisuje Pani zawsze datę otrzymania faktury. Dla porządku w dokumentacji jest to wręcz konieczne, gdyż przy większej ilości faktur różnie do pani wpływających stale musiała by pani zmieniać ich kolejność. Metoda memoriałowa, którą się Pani rozlicza polega na zaliczan...

Jak rozliczyć środki przy likwidacji firmy?

Na stronie Ct konta "Środki trwałe" księguje się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, a w szczególności spowodowane ich likwidacją, sprzedażą, darowizną i innymi przyczynami. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania środki trwałe wycenia się według wartości ...

Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę?

Niestety nie przysługuje Pani wcześniejsza emerytura. Wcześniejsza emerytura, przysługuje osobie przed osiągnięciem powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego. Ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę: po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniły, co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy alb...

Jak wystawić poprawnie FV VAT?

Odsetki powinny być opłacone na podstawie noty odsetkowej, którą powinna Pani przesłać wraz z kolejną fakturą. Załączony powinien być do niej do niej formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, który powinien obejmować zarówno kwotę z noty odsetkowej jak również kwotę bieżącej faktury. Może się...

Ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego dla sp. z o. o.?

Do założenia spółki z o.o. potrzebna jest jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Spółka z o. o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o. o. Minimalny kapitał zakładowy: 50.000 PLNOpodatkowanie: CIT - podatek dochodowy od osób prawnych (19%)1) Zawarcie umowy spółk...

W jakiej wysokości winna być odprawa?

Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje każdemu pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę w wyniku zwolnień grupowych lub indywidualnych. Należy tutaj pamiętać że, przyczyna zwolnienia nie może leżeć po stronie pracownika. Odprawa pieniężna stanowi rekompensatę za utratę miejsca pracy. Podstawę...

Jak zaksięgować w KPiR sprzedaż programu?

Wystarczy, jeżeli Pan wyśle klientowi zwykłą pocztą oryginał tego rachunku. Może Pan zaksięgować kopię. Myślę,że najlepiej będzie jeżeli Pan zaksięguje sprzedaż programu komputerowego według wytycznych z art. 17 ust 1 ustawy o rachunkowości. Nakłada on na tego rodzaju sprzedaż ewidencję szczegółow...

Ile mogę dorobić do renty?

Niestety renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli cokolwiek zacznie Pani zarabiać. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności, tj. z tytułu: zatrudnienia, wykonywania pracy nakł...

Co robić, gdy radca nie wystawia faktury za usługi?

Powinni Państwo zażądać od Radcy Prawnego wystawienia faktury za jego usługi. W innym przypadku w razie kontroli z Urzędu Skarbowego trudno będzie Państwu udowodnić, że radca prawny faktycznie takiej usługi Państwu udzielił. Ustawa o podatku towarów i usług wyraźnie sugeruje, że faktura jest dokumen...

Przekroczenie jakiej kwoty powoduje cofnięcie emerytury osobie zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło?

Nie istnieje żadna kwota, po przekroczeniu której będzie Pan zmuszony zrezygnować z emerytury. Ta forma zatrudnienia jest bardzo często stosowana, szczególnie w stosunku do tych, za których pracodawca nie musi odprowadzać składki na ZUS (np. studenci, emeryci). Nie ma też obowiązku udzielenia wyżej ...

Czy mogę odliczyć zakup komputera?

Może Pan odliczyć zakup komputera. Zgodnie z art.27 a ust.1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 cyt. ustawy podatnik może zmniejszyć na zasadach określonych ust....

Czy mogę uzyskać dotację wynajmują sklep od rodziców?

Urzędu pracy, który dysponuje środkami z Funduszu Pracy i może udzielać bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Może Pani również jednocześnie wynająć cały lokal bądź jej część od swoich rodziców. Możliwość taką daje osobom bezrobotnym art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004...

Jak zaliczyć pojazd do środków trwałych?

Rozpoczynając amortyzacje należy: nabyty lub wytworzony składnik majątku, zaliczany do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od którego podatnik chce dokonywać odpisów amortyzacyjnych, wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w ...

Jak zamknąć moją działalność i otworzyć firmę żony, aby wiązało się to z najmniejszymi stratami finansowymi?

Niestety nie ma innej możliwości jak tylko rozpoczęcie działalności gospodarczej od nowa przez żonę. Wiąże się to przede wszystkim z odpowiedzialnością finansową za zobowiązania składkami ZUS czy też zeznaniami podatkowymi. Jeżeli chodzi o sprzedaż żonie produktów to nie powinno być z tym większego ...

Jak powinnien wyglądać dokument przedstawiający koszty wyżywienia lub noclegu?

Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. To samo tyczy się dokumentów przedstawiających koszty wyżywienia oraz noclegu. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji go...

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się według tych samych zasad, jakie stosuje się do obliczania wynagrodzenia urlopowego z pewnymi modyfikacjami właściwymi dla tego świadczenia. Wysokość ekwiwalentu oblicza się na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzed...

Czy koszty związane z kredytem zwiększają wartość środka trwałego?

Koszty uruchomienia kredytu zwiększają wartość środka trwałego. Opłaty, odsetki od kredytu będzie Pan musiał rzecz jasna spłacać najlepiej w stosownych ratach. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna uważa się cenę ich nabycia, którą st...

Jaką stawkę amortyzacji należy przyjąć dla budynków?

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o rachunkowości, prawo użytkowania wieczystego gruntu zaliczane jest do środków trwałych, a dokładniej do nieruchomości. Powinno być ono ujmowane w ewidencji bilansowej jako odrębny obiekt inwentarzowy. Wprowadzenie nabytego prawa do ewidencji środków...

Według jakiej stawki zaksięgować usługę?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, gdy podpisze Pani umowę zlecenie, czy też będzie Pani z kimkolwiek współpracowała, aby musiała się Pani zrzec prowadzonego przez siebie ryczałtu. Badanie jest czynnością usługową a zatem rozliczyć się Pani powinien według stawki 8,5 % VAT. Ryczałtem mogą być osoby f...

Czy cło może być kosztem?

Zgadzam się z Panem co do cła jako czynnika zwiększającego wartość produktu w momencie sprzedaży, jednakże moim zdanie cło nie może stanowić bezpośredniego kosztu poniesionego przy zakupie towaru, jest to sprzeczne z istniejącym w Polsce prawem celnym. Cło jest to opłata, którą państwo nakłada na to...

Jak odliczać paliwo?

Nie ma żadnego problemu, aby mógł Pan sobie odliczać wydatki na paliwo posiadając samochód prywatny i wykorzystywany w firmie. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przewidują sytuację, gdy przedsiębiorca wy...

Czy potrzebna kasa dla e-sklepu?

Według ustawy o VAT dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej trzeba używać kas rejestrujących. Nigdzie nie mogę doszukać się, żeby przy sprzedaży wysyłkowej było inaczej. Z drugiej strony nie spotkałem się z czymś takim, żeby sklep internetowy przysłał p...

Jaka faktura za bilety lotnicze?

Musi Pani pamiętać że w myśl art. 106 ust. 7 ustawy o VAT obecnie wystawia się faktury wewnętrzne w celu udokumentowania: przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,nieodpłatnego świadczenia usług, jeż...

Jak poprawić błędną cenę na dowodzie księgowym?

Ewentualne błędy może Pan poprawić przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z zachowaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr, natomiast błędy w dowodac...

Muszę zakupić kasę fiskalną czy mogę skorzystać z limitu?

Rozpoczynając działalność gospodarczą ma Pan obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej jeżeli prowadzi Pan działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczał...

Jak uzyskać informacje o kooperancie?

Niektóre większe firmy moga prezentować swoje sprawozdania szerszemu gronu osób które bezpośrednio zainteresowane są ewentualnym kooperowaniem z nimi. Niestety firma będąca prywatna kooperacją nie jest zobligowana do tego rodzaju publikacji. Jeżeli jednak takie sprawozdanie istnieje może ono być zas...

Czy możliwy jest zakup wiązanki pogrzebowej z ZFŚS?

Niemożliwym jest sfinansowanie z ZFŚS zakupu wiązanki pogrzebowej. Przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowe...

Czy mam szanse na wsparcie finansowe?

Obecnie rynek usług bankowych oferuje szeroki wachlarz kredytów dla małych przedsiębiorstw, rozrasta się również rynek usług parabankowych, oferujących m. in. atrakcyjnie oprocentowane mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność lub już prowadzących małe przedsiębiorstwo. Jednak, niezależnie...

Jak zaksięgować fakturę kosztową?

Z przedstawionego przez Pana opisu nie można w sposób precyzyjny udzielić odpowiedzi a zatem Konto jest podstawowym urządzeniem księgowym, służącym do rejestracji jednorodnych co do rodzaju i treści operacji gospodarczych. W sensie matematycznym - obie strony konta mają odwrotne działanie. Lewa ...

Czy mogę wystawić fakturę z dwóch miesięcy?

Każda operacja gospodarcza wykonana przez podatnika (sprzedaż) winna być udokumentowana odpowiednim dokumentem. Dla podatnika VAT jest to "faktura VAT", która musi zawierać następujące informacje: nazwy (imiona i nazwiska) i adresy sprzedawcy i nabywcy, NIP-y (lub numery tymczasowe przed otrzymanie...

Jak nabijać dwie stawki VAT?

Powinien Pan wiedzieć, że każda samodzielna kasa prowadzi Księgę kasową. Do Księgi kasowej wpisuje się sumy dzienne poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów na podstawie prowadzonych przez kasę kontrolek wpływów, wykazów i zestawień. Po zakończonym dyżurze i ustaleniu sumy przychodu i sumy roz...

Czy w sklepiku szkolnym muszę mieć kasę?

Podatnicy podatku od towarów i usług obowiązani są do ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży: na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; na rzecz osób fizycznych - przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, nie na rzecz swojego przedsiębiorstwa...

W jaki sposób przeprowadza się inwenteryzację?

Inwentaryzacja, to działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie (ewidencja pozabilansowa) bądź też nie stanowiących własności danej j...

Czy ryczałt jest dobrym wyjściem?

Tak, może być Pan na ryczałcie. Objęte tą formą opodatkowania mogą być osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą...

Czy sam mogę wybrać PTE?

Drugi filar reformy stanowią otwarte fundusze emerytalne, które zarządzają w naszym imieniu składką, stanowiącą 7,3 procent wynagrodzenia. Przynależność do drugiego filaru jest powszechna i obowiązkowa. Wyjątek stanowią starsze osoby w okresie przejściowym, które są już mocno zaawansowane w naby...

Jaką formę rozliczeń wybrać dla e-learningu?

Zalecam, aby wybrał Pan księgę przychodów i rozchodów oraz bycie podatnikiem VAT. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (w odróżnieniu od zryczałtowanych form opodatkowania gdzie nie ustala się dochodu) charakteryzuje się tym, że wysokość podatku zależy od faktycznie uzyskanych dochodów, rozumianych ja...

Ile wynosi limit wydatków na reprezentację i reklamę?

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyznaczony został maksymalny limit wydatków na reprezentację i reklamę, którymi można obciążyć koszty uzyskania przychodów. Wynosi on 0,25% uzy...

Czy sklep może wystawić fakurę z opóźnieniem?

W aktualnym również w obecnym stanie prawnym wyroku z dnia 9 lutego 2000 r. (I SA/Wr 1885/99) NSA orzekł, że "gdy materiał dowodowy sprawy wskazuje jednoznacznie, że dana faktura wystawiona została przez usługodawcę z tytułu rzeczywiście zrealizowanych przez niego czynności, stanowiąc wezwanie do za...