Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

Czy chory musi stawić się w biurze na wezwanie pracodawcy podczas L4?

Jeżeli żona zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy. Jeśli natomiast z treści zwolnienia lekarskiego wynika, iż żona nie powinna się poruszać wtedy sprzeczne z treścią zwolnienia będzie opuszczenie domu. Korzystanie ze zwolnienia sprzecznie ...

Rozliczenie z pracodawcą po zakończeniu umowy

Jeśli pracodawca nie chce dobrowolnie wypłacić należnych mężowi środków, nie pozostaje nic innego jak tylko złożenie powództwa do sądu pracy. Z okoliczności faktycznych, które Pani podaje wynika, że byłyby szanse na uzyskanie korzystnego wyroku przed sądem, o ile dysponują Państwo odpowiednimi dowod...

Podstawa prawna zwolnienia a odprawa pieniężna

Uprawnienie do odprawy powstaje, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników: a) i gdy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni wypowiada umowy o pracę bądź rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron, a zwolnienia dotyczą co najmniej: 10 pracowników (gd...

Zwolnienie bez okresu wypowiedzenia

Jeśli treść umowy nie reguluje kwestii dotyczących obowiązków związanych z jej wypowiedzeniem, ani nie wskazuje terminu jej wypowiedzenia, wtedy może Pani ją wypowiedzieć w każdej chwili. Zobowiązania bezterminowe o charakterze ciągłym, a tak można zakwalifikować tę umowę, co do zasady wygasają po w...

Jak wyegzekwować dług za niezapłaconą FV od zagranicznej firmy?

Niestety nie przybliża Pan żadnych szczegółowych danych, nie wskazuje też z jakiego kraju ma pochodzi Pański kontrahent. A bez takich detali nie można udzielić precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli Pański kontrahent pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej ma Pan możliwość skorzy...

Czy można dogadać się z komornikiem?

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, który jest tym podmiotem do którego powinien się Pan zwrócić z prośbą o podjęcie negocjacji i zawarcia porozumienia. To wierzyciel czy w tym wypadku Gmina jest tym podmiotem który może wnioskować do komornika o zawieszenie postępowan...

Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Nie ma żadnych przeszkód prawnych do tego, aby emeryt mógł dorabiać do emerytury pracując na podstawie umowy zlecenia. Niezależnie od wysokości uzyskanego wynagrodzenia świadczenie to będzie jednak powiązane z obowiązkiem zapłaty składek na ZUS. Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia (w tym t...

Gdy bank sprzedał odsetki karne

Niestety opisany przez Pana stan faktyczny tej sprawy nie jest do końca jasny i zbyt skąpy, by można było udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Odsetki karne były naliczane przez Kredytodawcę niezależnie od faktu zwrócenia się z wnioskiem o wydanie BTE. Co do zasady, jeśli wierzytelność została przez ba...

Kara za przerwę w ubezpieczeniu OC

Fakt, że skuter był zepsuty oraz nie miał badań technicznych nie jest wystarczającym powodem do nienaliczania kary z tytułu braku OC. Pojazd cały czas był zarejestrowany na poprzedniego właściciela a zatem przez cały ten okres podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Ustawodawca wskazał jako datę po...

Niania na umowie uaktywniającej a staż pracy

Umowa uaktywniająca nie jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to umowa o świadczenie usług i stosuje się odpowiednio do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia. Umowa ta zapewnia odprowadzanie od wynagrodzenia niani skł...

Czy można odzyskać pieniądze zajęte przez komornika na koncie bankowym?

Jeżeli komornik zajął środki na rachunku bankowym, tzn. że prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, jakim może być wyrok sądu nakazujący zapłatę. Niezwłocznie powinna Pani ustalić poprzez zgłoszenie się do komornika, kiedy i gdzie tytułu został wydany, a następnie ustalić,...

Jak walczyć o ekwiwalent za zaległy urlop?

Jeżeli nie wykorzystała Pani w całości przysługującego Pani urlopu i powinna z tego tytułu otrzymać ekwiwalent pieniężny, musi Pani wezwać pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu i liczyć się z koniecznością skierowania sprawy do postępowania sądowego, gdy będzie odmawiał. Ekwiwalent pieniężny za urlop w...

Urlop rehabilitacyjny w 12-godzinnym systemie pracy

System, w którym wykonuje się pracę przez 12 godzin to tzw. system równoważny. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W Pańskim pr...

Dwa różne okresy wypowiedzenia w jednej umowie

Z pewnością doszło do jakiegoś błędu albo przeoczenia. Powinien Pan razem ze zleceniodawcą skorygować treść umowy poprzez naniesienie na niej poprawek albo zawarcie aneksu lub porozumienia w zakresie określenia terminu. Treść umowy nie powinna sobie przeczyć. Gdyby doszło na tym tle do sporu między ...

Czy można przekazać działalność drugiej osobie, bez jej zamykania?

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalność gospodarczej „przepisanie” tej działalności na rzecz innej osoby nie jest możliwe. Można przekazać jedynie majątek w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych i niemajątkowych. Nie oznacza to jednak, że rejestracja działalności ...

Czy spółka z o.o. w likwidacji, która nie podjęła działalności gospodarczej, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Nie ma zatem mowy o tym, by spółka została otwarta i istniała bez założenia jej ksiąg rachunkowych (por. np. Pierwszy Urząd Skarbowy w ...

Zasiłek dla bezrobotnych po pracy na umowie zlecenie

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazują, że prawo do zasiłku będzie przysługiwało bezrobotnemu zarejestrowanemu we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli: 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, ...

Umorzone udziały w sp. z o.o. a ilość głosów na zgromadzeniu wspólników

Umorzeniu udziału skutkuje tym, że udział taki przestaje istnieć i traci byt prawny. W takim przypadku kontrolę nad spółką zachowują dotychczasowi wspólnicy, gdyż nikt umorzonych udziałów nie nabył. Skoro umorzone zostały udziały jednego ze wspólników, to teraz pozostałe istniejące udziały stanowią ...

Ubezpieczenie w KRUS a własna działalność gospodarcza

Rozpoczynając prowadzenie działalność gospodarcze w trakcie podlegania ubezpieczeniu w KRUS należy pamiętać o tym, że działalność może być wprawdzie prowadzona bez wyrejestrowania, ale dochody z jej otrzymywane nie mogą być znaczne. Ciągłość ubezpieczenia rolniczego zachowa rolnik, jeżeli podlega u...

Czy nadgodziny z umowy o pracę mogą być rozliczana na umowie zlecenie?

Obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają wykonywania pracy jednocześnie na podstawie kilku stosunków zatrudnienia. Pracodawca może zawrzeć z własnym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę umowę-zlecenie, o ile ta umowa nie będzie miała cech umowy o pracę. Warunkiem legalności takiego...

Gdy celnicy zatrzymają paczkę z 700 szt. papierosów

Najprawdopodobniej papierosy zostały zatrzymane przez pracowników Służby Celnej. Zasadniczą kwestią w tym przypadku jest to, czy były one opatrzone legalnymi znakami akcyzy. To, że zostały zatrzymane pozwala przypuszczać, że wzbudziły zainteresowanie ze strony służb. Jeżeli znaków takich brakowało, ...

Choroba podczas umowy zlecenia

Umowa cywilno-prawna jaką jest umowa zlecenia nie gwarantuje zleceniobiorcy zabezpieczeń przewidzianych dla umów o pracę. Jeżeli nie odprowadzał Pan składek na ubezpieczenie chorobowe nie ma Pan prawa do otrzymania wynagrodzenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jeśli umowa nie przewiduj...

Wypadek w pracy na umowie zlecenie

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. W przypadku wypadku przy pracy, osobom zatrudnionym na umowie zlecenie przysługują takie same świadczeni...

Zasiłek dla bezrobotnych po umowie zleceniu

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: 1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicz...

Świadectwo pracy za umowę o świadczenie usług

Niestety nie podaje Pani żadnych innych szczegółów dlatego zakładam, iż pytanie dotyczy umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy zlecenia. W takim przypadku osoba zlecająca Pani wykonanie konkretnych usług nie ma obowiązku, a nawet nie ma żadnej podstawy ...

Dla kogo nowe świadczenie 1000 zł na dziecko?

Zgodnie z treścią nowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwać, m.in. jeżeli: 1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu...

Ilość dni urlopu dla byłego rolnika. Jak obliczyć staż pracy?

Praca w gospodarstwie rolnym będzie się liczyła do stażu pracy, od którego zależą uprawnienie pracownicze (np. dot. wymiaru urlopu wypoczynkowego) w przypadku, gdy będą to okresy: - prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka, - pr...

Rozwiązanie długoletniej umowy o pracę a wypowiedzenie

W związku z długim stażem pracy u tego pracodawcy i umową na czas nieokreślony pracodawca uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia z 3 miesięcznym terminem. Obliguje go do tego kodeks pracy. W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić Panią z obowiązku świadczenia pracy i w takim przypadku obec...

Co zrobić, gdy oszust posługuje się danymi naszej firmy? Kradzież tożsamości

W mojej ocenie padła Pani ofiarą przestępstwa tzw. kradzieży tożsamości. Zgodnie z przepisem ustawy karnej kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Szk...

W jakim terminie można skorzystać ze zwrotu za okulary do pracy przy komputerze?

Co do zasady pracodawca na podstawie przepisów kodeksu pracy jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok – zgodne z zaleceniem lekarza – jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracownika wykażą potrzebę ich stosowania podczas ...

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Jeżeli przez staż pracy rozumie Pani okres, od którego długości zależą niektóre uprawnienia pracownicze związane z wykonywaniem pracy (prawo do urlopu, długość urlopu), to w przypadku umowy zlecenia praca w tym okresie za staż pracy nie może zostać uznana. Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem wynik...

Jak odzyskać niewypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Jeżeli nie wykorzystała Pani w całości przysługującego Pani urlopu i powinna z tego tytułu otrzymać ekwiwalent pieniężny, musi Pani wezwać pracodawcę do wypłaty ekwiwalentu i liczyć się z koniecznością skierowania sprawy do postępowania sądowego, gdy będzie odmawiał. Ekwiwalent pieniężny za urlop w...

Komu opłaca się kontrakt menadżerski?

Kontrakt managerski proponowany jest przeważnie osobom na stanowiskach kierowniczych czy zarządzających. Nie jest to umowa o pracę, a kolejna z form umowy cywilnoprawnej. Stronami umowy są powierzający zarząd firmą oraz manager. Pierwsza strona – właściciel firmy zatrudniającej zobowiązuje się do wy...

Czy po urlopie rodzicielskim należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Co do zasady prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy kiedy: - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy,...

Gdy mąż zadłuża się w tajemnicy przed żoną - rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Niestety w rozwiązaniu tego niezwykle złożonego problemu rodzinnego i zdrowotnego prawnik będzie mógł pomóc tylko w ograniczonym stopniu. Rozwiązanie problemów uzależnione jest przede wszystkim od postawy męża siostry. Co do zasady kiedy między małżonkami obowiązuje ustrój wspólności majątkowej mał...

Czy jest możliwwy bezpłatny staż podczas zwolnienia lekarskiego?

W trakcie zwolnienia pracownik nie może wykonywać pracy zarobkowej. W tym przypadku wykonywanie pracy zarobkowej jest rozumiane szerzej i nie ogranicza się jedynie do czynności objętych umową o pracę, ale obejmuje także wszelkie działania wynikające ze stosunków innych niż pracowniczy, np. z umów cy...

Zakup mieszkania spółdzielczego własnościowego

Odpowiadając na Pana pierwsze pytanie wskazuje, że aby móc nabyć spółdzielcze mieszkanie własnościowe nie trzeba wykazywać faktu swojego zatrudnienia, jeśli zamierza Pan zakup sfinansować z własnych środków, a nie korzystać z kredytu bankowego. Inna kwestią pozostaje natomiast okoliczność, czy w prz...

Kiedy urząd pracy może pozbawić statusu osoby bezrobotnej?

Urząd Pracy wydał decyzję o pozbawieniu Pani statusu osoby bezrobotnej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji mogła Pani wnieść odwołanie, iż nie zgadza się Pani z jej treścią. Stosowne pouczenie powinno zostać zawarte w treści decyzji. Wskazany powód jest jednym z wymienionych przez usta...

Urlop wypoczynkowy w czasie wypowiedzenia umowy o pracę bez świadczenia pracy

W okresie wypowiedzenia pracodawca ma możliwość zobowiązania pracownika do wykorzystania należnego mu urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może odmówić. W sytuacji, w której pracodawca urlopu nie udzieli, a pracownikowi pozostanie do wykorzystania urlop, wtedy należy w momencie wygaśnięcia stosunku ...

Jak rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przez pracownika z zachowaniem terminu wypowiedzenia w każdym czasie nawet podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym. Najlepiej aby wypowiedzenie nastąpiło w formie pisemnej. Ponieważ umowa została zawarta na czas nieokreślony istotny dla Pani jest okres wy...

Polska działalność gospodarcza a praca w Holoandii

Niestety ze względu na brak znajomości szczegółowej regulacji prawnej w Holandii dotyczącej zagadnienia nie jestem w stanie udzielić pełnej odpowiedzi. Co do zasady do podmiotów świadczących usługi na terenie Holandii niezależnie od miejsca rejestracji i formalnego prowadzenia działalności gospodar...

Kiedy i jak usunąć hipotekę z nieruchomości?

Na wstępie należy zaznaczyć, iż mieszkanie cały czas należy do Pani. Fakt obciążenia mieszkania hipoteką nie pozbawia prawa własności. Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe skutkujące tym, że osoba na rzecz której takie zabezpieczenie ustanowiono ma prawo do zaspokojenia swoich wymagalnych roszczeń...

Praca zarobkowa na urlopie wychowawczym

Oczywiście podczas urlopu wychowawczego może Pani podjąć pracę. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu, zajęcia te nie mogą wyłączać możliwości osobistej opieki nad dzieckiem. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie zwalnia również z obowiązku zachowania lojalności wobec dotychczaso...

Czym się różni Europejski Tytuł Egzekucyjny od Europejskiego Nakazu Zapłaty?

Obie wskazane instytucje służą rozwiązywaniu sporów transgranicznych między podmiotami, które mają swoje siedziby w różnych krajach Unii Europejskiej. Europejski Nakaz zapłaty wydaje się w postępowaniu, które służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości, które są wymagalne w chwili...

Praca na zastępstwo a termin porodu

Umowa na zastępstwo jest formą umowy terminowej i czas jej trwania jest ograniczony wyłącznie do zakończenia okresu usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika. Czyli w Pani przypadku termin upływa wraz z końcem usprawiedliwionej nieobecności pracownika, którego Pani zastępuje. Jeśli ter...

Czy można zwolnić pracownika z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego?

Sąd w swoim orzecznictwie dość zgodnie prezentują stanowisko, że zwolnienie pracownika z powodu tylko i wyłącznie osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego i wskazanie takiej podstawy jest niedopuszczalne. Nie jest to bowiem uzasadniona przyczyna zwolnienia, na którą powołałby się pracodawca. Praco...

Czy mogę przejść z wychowawczego na chorobowe?

Tak. Zgodnie z przepisami ustawy do wymaganego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, wynoszącego w przypadku pracownika 30 dni, wlicza się także poprzednie okresy takiego ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana np. urlopem wychowawczym. Zakła...

Czy okres służby wojskowej wlicza się do stażu pracy?

Okres odbywania czynnej zasadniczej służby wojskowej w Wojsku Polskim jest okresem składkowym w rozumieniu przepisów ustawy o rentach i emeryturach. Jako taki będzie Panu zaliczany z pozostałymi okresami składkowymi związanymi z wykonywaniem pracy do stażu emerytalnego i miał wpływ na wysokość przys...

Dodatek urlopowy przy przejęciu spółek

Możliwość uzyskania świadczenia urlopowego związana jest bezpośrednio ze stosunkiem pracy zawartym z danym pracodawcą. Nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną dotychczasowego stosunku pracy. Jeżeli pracodawca dotychczasowy nie tworzył funduszu socjalnego ze względu np. na liczbę zatrudnionych...

Czy komornik może zająć wynagrodzenie żony za długi męża?

Niestety nie sprecyzowała Pani, jakiego rodzaju długi ma Pani mąż, ani wobec kogo. Na podstawie opisu zakładam, że chodzi o zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - być może z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, odpowiedzialność majątkowa osób pozostających w związku małżeński...

Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego

Niestety w związku ze śmiercią i pogrzebem, który ma mieć miejsce w trakcie urlopu wypoczynkowego, nie przysługują dodatkowe dni urlopu do wykorzystania. Tzw. urlop okolicznościowy, do którego prawo nabywa pracownik w związku ze śmiercią członka rodziny i uczestnictwem w pogrzebie, w rzeczywistości...

Czy za niespłacanie długów grozi kara więzienia?

Polski system prawny nie przewiduje możliwości uwięzienia kogoś za niespłacone długi, nie grozi Panu zatem kara więzienia. Niestety dopóki nie porozumie się Pan z wierzycielem, bądź nie spłaci długu, będzie on rósł i powiększał się o należne odsetki. W pewnym momencie bank z pewnością zdecyduje się ...

Firma w Polsce, a miejsce zamieszkania za granicą

Jeżeli dojdzie do zmiany rezydencji podatkowej i stanie się Pani włoskim rezydentem podatkowym, to nadal ma Pani możliwość podejmować działalność na terytorium Rzeczypospolitej (w ramach wolności podejmowania działalności gospodarczej na terytorium UE). Należy natomiast zwrócić uwagę na uniknięcia p...

Zaległe wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości ...

Jaką część emerytury może zająć komornik, gdy osoba przebywa w zakładzie opiekuńczym?

Komornik nie zna wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego dłużnika, którego sprawą się zajmuje. To ZUS dokonuje komornikowi przeliczeń i potrąceń na podstawie przepisów prawa i oblicza, ile – w ramach konkretnej sprawy egzekucyjnej - musi mu przelać na konto. Z emerytury lub renty, na poczet...

Dla kogo 1000 zł świadczenia rodzinnego na dziecko?

Uchwalona nowelizacja nadaje uprawnienia do zasiłku osobom, które do tej pory nie miały takiej możliwości. Zasiłek nazywa się rodzicielski i głównym zamiarem jest zrównanie praw rodziców, którym należy się zasiłek macierzyński z racji uprawnienia do wypłaty tego zasiłku ( w okresach urlopu macierzyń...

Pozew do Sądu Pracy o wypłacenie ekwiwalentu/odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie

Co do zasady umowy o pracę na czas określony nie można wypowiedzieć do końca okresu, na który została zawarta. Prawo przewiduje jednak możliwość rozwiązania umowy na czas określony jeśli został zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i powinna taka możliwość zostać zawarta w postanowieniach łączącej...

Czy polski komornik może zająć niemieckie wynagrodzenie w zagranicznym banku?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika, czyli miejsca zamieszkania dłużnika. Jeśli ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce, jest Pan obywatelem polskim, komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jeżeli otrzymuje Pan dochody z tytu...

Mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

Kiedy Policja bądź Straż Miejska zatrzyma nas na piciu alkoholu w miejscu niedozwolonym, grozi nam kara grzywny w wysokości do 100 złotych. Bardzo często, gdy tylko alkohol jest niesiony zamknięty, ale nieopakowany, funkcjonariusze próbują kwalifikować takie zachowanie jako tzw. usiłowanie spożycia....

Świadectwo pracy przy zmianie umowy z czasowej na czas nieokreślony

Od 21 marca 2011 r. zostały zmienione zasady wydawania świadectwa pracy w odniesieniu do zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Na pracodawcy nadal ciąży generalny obowiązek niezwłocznego wystawienia świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, natomiast znacznej m...

Kiedy można stracić mieszkanie z TBS-u?

W większości przypadków TBS może rozwiązać umowy najmu po zaistnieniu określonych warunków. Warunki te są z pewnością określone w umowie, jaką pan z TBS zawarł. Proszę uważnie zapoznać się z jej treścią . Termin wypowiedzenia umowy wynosi zwykle 3 miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzow...

Czy przysługuje wynagrodzenie za dyżur domowy pod telefonem?

Opisane zagadnienie reguluje ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz wydane na jej podstawie podstawie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych. Art. 60 powołanej ustawy określa wymiar czasu służby żołnierzy zawodowyc...

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy zlecenia?

Zakładam, iż Pani zawarła z księgową umowę zlecenia, która jest umową cywilno-prawną. Zgodnie z treścią przepisów kodeksu cywilnego dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. W...

Jakie PKD dla działalności udostępnienie sali na szkolenia i imprezy okolicznościowe?

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Podklasa ta obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach s...

Ubezpieczenie w KRUS a umowa zlecenie

W Pani przypadku zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pozwoli na to, by mogła Pani pozostać osobą ubezpieczoną w KRUS i jednoczenie pracować po spełnieniu dodatkowych warunków. Osoba mająca tytuł do ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęc...

Macierzyński i wychowawczy na bezrobociu z PUP

Urlop wychowawczy przysługuje osobie mającej status pracownika. W przypadku osób bezrobotnych możemy mówić jedynie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, w którym to okresie budżet Państwa będzie finansował takim osobom składki na ubezpieczenie społeczne a precyzyjniej emerytalne. Celem nowelizacji ust...

Skutki zwolnienia lekarskiego przy dwóch umowach (kontrakt i zlecenie)

Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Kwestię tę rozstrzygają przepisy ustawy zasiłkowej, która stanowi, że ubezpieczony: 1. wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub 2. wykorzys...

Koszty założenia firmy i zagraniczne zlecenia

Zgłoszenie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, o ile nie przybiera formy jakieś działalności koncesyjno-regulowanej, zasadniczo nie wiąże się z poważnymi kosztami. Sama rejestracja działalności gospodarczej jest wolna od opłat. Podobnie też od 1 stycznia tego roku zniesiony...

Wyprowadzka za granicę współnika s. c.

Spółka cywilna w Polsce nie jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, lecz umową cywilnoprawną zawieraną przez wspólników. Warunki oraz kwestie prawa właściwego co do zawartej umowy spółki precyzować będą: zasady wynikające bezpośrednio z samej treści zapisów umowy cywilnoprawnej, z przepi...

Wzór umowy współpracy dwóch firm (gabinet masażu)

Z pewnością w każdym przypadku warto zawrzeć umowę w formie pisemnej, dla ewentualnych sporów przed sądem będzie się można powoływać na warunki podpisanej umowy. W pańskiej sytuacji zasadne będzie uzgodnienie zasad na jakich współpraca miałaby się odbywać, zwłaszcza obowiązków jakie będą spoczywały ...

Pozwolenie na przegrodzenie mieszkania własnościowego w bloku

W mojej ocenie nie musiała Pani ubiegać się o zgodę wspólnoty na dokonanie tych niewielkich prac w swoim mieszkaniu. Nie wiązały się one bowiem z ingerencją w jakiekolwiek części wspólne budynku takie jak ściany nośne, stropy, dachy lub piony instalacyjne. Wspólnota nie ma prawa podejmować decyzji d...

Czy umowa o pracę w ramach prac interwencyjnych ulega przedłużeniu z powodu ciąży?

Zatrudnienie przez pracodawcę w ramach prac interwencyjnych następuje zawsze na podstawie umowy o pracę czyli u Pani praca od 1 września do 31 maja jest pracą zawartą na czas określony. Stosuje się więc w stosunku do Pani przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi umowa o pracę zawarta na czas określony...

Praca w warunkach szkodliwych a wcześniejsza emerytura

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę pracowników pracujących niegdyś w warunkach szkodliwych jest ograniczona ustawowo. Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliw...

Jak rozwiązać umowę o pracę będąc na zwolnieniu chorobowym?

Jako że ma Pan umowę na czas nieokreślony zasadnym jest rozwiązanie umowy o pracę przez złożenie wypowiedzenia. Może Pan dokonać wypowiedzenia nawet w okresie zwolnienia lekarskiego. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upły...

Zasiłek dla bezrobotnych dla osoby współpracującej

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: 1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót public...

Licytacja mieszkania po rozwodzie

Jeśli są Państwo po rozwodzie, ustawowa wspólność małżeńska automatycznie z chwilą rozwodu ustała. Udział każdego małżonka w majątku wspólnym co do zasady jest równy. Jeśli wspomniane mieszkanie, a właściwie współwłasność została zniesiona i mieszkanie zostało przysądzone na rzecz małżonki, i musi o...

Ile dni opieki przysługuje ojcu po śmierci żony?

Niestety pytający nie określił, jaki rodzaj opieki ma na myśli. Polskie prawo nie przewiduje jakichś obligatoryjnych form opieki nad dzieckiem związanych z prawem do wynagrodzenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, gdy ten nie pozostawał w zatrudnieniu. Dopiero w czerwcu 2014 r. roku został zgł...

Zasiłek dla bezrobotnych a trzydniowa umowa zlecenie

Zakładam, że propozycja umowy została przedstawiona przez pracownika Urzędu Pracy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji odpo...

Opieka na dziecko w okresie wypowiedzenia

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje uprawnienie do dwudniowego zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z podjęciem opieki nad dzieckiem w okresie roku kalendarzowego. Pracodawca w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem przez pracownika ma obowiąz...

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Prawo do urlopu wychowawczego, w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, uzyska pracownik zatrudniony co najmniej przez okres 6 miesięcy. Przy czym wymagany sześciomiesięczny okres zatrudnienia nie musi prz...

Kto odpowiada za błędy biura rachunkowego?

O zakresie obowiązków wynikających z umowy zawartej na obsługę księgową Pańskiej działalności gospodarczej decyduje treść tej umowy. Nie znając jej trudno jest w sposób jednoznaczny formułować jakiekolwiek zastrzeżenia. Zakładam jednak, że profesjonalista przed przystąpieniem do prowadzenia dokument...

Jak obcokrajowiec może założyć firmę w Polsce?

Jako obywatel Ukrainy jest Pan cudzoziemcem. Ukraina nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, i z tej racji zanim rozpocznie pan działalność gospodarczą, powinien najpierw legitymować się: 1) posiadaniem w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezy...

Czy rozprawa sądowa o długi może odbyć się zaocznie?

W procesie cywilnym każda ze stron może żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. W czasie nieobecności sędzia przedstawia Pana wnioski, twierdzenia i dowody, znajdujące się w aktach sprawy, np. w pismach, we wnioskach. Zasadniczo nie ma obowiązku stawiennictwa, chyba że Sąd w piśmie wezwie...

Za jaki okres Poczta Polska może żądać zapłaty zaległego abonamentu RTV?

Opłata z tytułu rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego (abonamentu RTV) stanowi opłatę, o której mowa w ustawie ordynacja podatkowa, a to oznacza, że ma do niej zastosowanie przepis tej ustawy stanowiący, że opłata ta przedawnia się po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym u...

Zaświadczenie o pracy na umowę zlecenie po latach

Uzyskanie zaświadczenia od Pańskiego zleceniodawcy nie powinno być trudne, zależy jednak od jego dobrej woli. Zleceniodawca z pewnością gromadził stosowne dane chociażby na potrzeby płatności odpowiednich składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w ZUS i zobowiązany jest przechowywać te dane przez ...

Czyje dochody wpływają na wysokość zasądzonych alimentów?

  Co do zasady strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W takim razie wniosek o zwolnienie z kosztów, jaki chce Pani wnieść dotyczy przede wszystkim opłaty od pozwu o rozwód, która wynosi 600,00 zł...

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z zagranicy?

To co i w jakim zakresie będzie mógł zająć komornik w Pani przypadku może zależeć od wielu okoliczności. M.in. od tego czy wynagrodzenie za pracę w Niemczech otrzymuje Pani przelewem na rachunek w Polsce, czy też jest ona Pani wypłacana za granicą na miejscu bądź przelewem w gotówce. W przypadku um...

Wniosek koncesyjny na handel paliwami ciekłymi

Zgodnie z treścią ustawy – Prawo energetyczne uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie: obrotu paliwami (w tym paliwami ciekłymi z zagranicą) z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowar...

Polska emerytura i dochód z działalności w Niemczech. Gdzie płacić podatki?

Nie będzie miał Pan obowiązku zapłaty podatku od tych dochodów także w Polsce, ze względu na łączącą nasze kraje umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Musi Pan jednak pamiętać, że jeżeli jest polskim rezydentem podatkowym ( tzn. w Polsce jest ośrodek interesów życiowych) to spoczywa na Panu obo...

Czy komornik może zająć trzynastą pensję?

Trzynasta pensja jest również traktowana jako wynagrodzenie za pracę, dlatego w stosunku do niej stosuje się ogólne przepisy o egzekucji z wynagrodzenia. W takim przypadku Komornik powinien wynagrodzenie to doliczyć do pozostałych poborów i od takiej kwoty ustalić, kwotę wolną od zajęcia, która nie ...

Jaką część renty może zająć komornik?

W przypadku osiągania dochodów z emerytury lub renty, na poczet egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego, może on potrącić kwotę w wysokości do 25% świadczenia. Jednocześnie zaś istnieje kwota wolna od egzekucji i potrąceń, która wynosi 50% najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju p...

W jakiej wysokości dostanę odprawę?

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zasady dotyczące obliczeń wysokości odprawy znajdują się we właściwym rozporządzeniu, zgodnie z którym pod uwagę trzeba brać składniki o charakterze stałym, jak i zmiennym, w tym m...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na wychowawczym

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W związku z upływem okresu na jaki zawarto umowę, może Pani otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do któr...

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń za braki inwentaryzacyjne

Zgodnie z przepisami prawa pracy, wśród należności o które można pomniejszyć wynagrodzenie pracownika, bez jego zgody nie wymienia się niedoborów ujawnionych w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją. Aby takie potrącenia były możliwe pracownik, musi na piśmie wyrazić na nie zgodę, stwierdzając jedn...

Zwolnienie chorobowe L-4 na urlopie wychowawczym

Co do zasady w przypadku samego przebywania na urlopie wychowawczym jak i też urlopie bezpłatnym zasiłek chorobowy nie przysługuje. Jest tak ponieważ podczas przebywania na tych urlopach pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Dlatego też przypadając na ten okres niezdolność do pracy nie up...

Ile pieniędzy na koncie może zająć komornik?

Na wstępie należy zauważyć, że egzekucja z rachunku bankowego to odrębny rodzaj egzekucji niż ta prowadzona z wynagrodzenia. Komornik może prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę zgłaszając ten fakt pracodawcy, którego obowiązkiem jest potrącić wskazaną część wynagrodzenia, jak i rachunku banko...

Służebność w księdze wieczystej a licytacja komornicza

Jeśli z treści aktu notarialnego wynikało, że wniosek o wpis stosownej służebności miał złożyć notariusz, to za brak takiego wpisu odpowiada on. Przy czym należy zauważyć, iż czasem same strony chcą taki wniosek składać. Z przepisów procedury cywilnej wynika, że jeżeli nieruchomość obciążona jest sł...

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,  sumy egzekwowane na mocy...

Czy komornik może pozbawić środków do życia, zajmując konto bankowe?

W związku z faktem, że egzekucja w jednym i w drugim przypadku skierowana została do innych składników majątku dłużnika, nie doszło do tzw. zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Doszłoby do niego natomiast wtedy, gdyby zarówno Urząd Skarbowy jak i komornik zajęli na poczet dochodzonej wierzyt...

Podwójne zajęcie komornicze

W opisywanej sytuacji, to raczej drugi komornik, który dokonał ponownego zajęcia tych sprzedanych rzeczy, mimo przedstawienia mu protokołu sprzedaży a następnie dokonał ich sprzedaży zachował się nieprofesjonalnie. Inną kwestią pozostaje to, że gdy drugi komornik zajął rzeczy sprzedane a pozostawion...

Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna

Kwota najniższego wynagrodzenia to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji, liczby i rodzajów składników wynagrodzenia. Natomiast inne, dodatkowe składniki wynagrodzenia, wynikają z uprawnień podm...

Zasiłek dla bezrobotnych w czasie zawieszenia działalności

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające innych pracowników mogą zawiesi tę działalność maksymalnie na okres 24 miesięcy (bądź 36 miesięcy w przypadku sprawowania indywidualnej opieki nad dzieckiem, a nawet 6 lat w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, któ...

Jak zgłosić oddział spółki z o.o. do KRS?

W związku ze zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie w dniu 1 grudnia 2014 r. nie ma już obowiązku załączania do dokumentów rejestracyjnych dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. Art. 19b ust. ...

Dofinansowanie dla sp. z o.o. z kapitałem zagranicznym

Co do zasady nie ma żadnych przeszkód, aby spółki z udziałem kapitału zagranicznego, po spełnieniu innych obowiązujących wszystkich wnioskodawców warunków mogły zostać beneficjentami środków otrzymanych z Unii Europejskiej. W ograniczonej formą miejsca odpowiedzi nie sposób wymienić wszystkich możli...

Czy można wystawić fakturę w niedzielę?

Nie ma żadnej regulacji, która zakazywałaby wystawiania faktury w niedzielę bądź dzień wolny od pracy. Po zmianach ustawowych - od dnia 1 stycznia 2014 r. – faktura powinna zostać sporządzona nie później niż 15 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano u...

Co grozi za podszywanie się pod inną firmę?

Niestety padł Pan ofiarą coraz bardziej popularnej ostatnio tzw. kradzieży tożsamości. Ktoś wykorzystując Pańskie dane najprawdopodobniej oszukuje inne osoby. Z pewnością można tej osobie albo grupie osób stawiać zarzuty dokonywania przestępstw niekorzystnego rozporządzenia mieniem ( oszustw), być m...

Czy podatek od środków transportowych ulega przedawnieniu?

Przedawnienie nastąpiło co do części zaległości. Natomiast sama likwidacja przedsiębiorstwa nie oznacza, że nie należy opłacić zaległego podatku od środków transportowych za okres prowadzenia firmy. Wyróżnić można dwie sytuacje – gdy zobowiązanie w ogóle nie powstaje oraz gdy ulega ono przedawnieni...

Skutki umowy zlecenia na opiekę nad osobą chorą

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą zawierać między sobą umowy zlecenia. Przychód uzyskany z takiej umowy będzie kwalifikowany jako przychód z tzw. innych źródeł. Opodatkowanie takiego przychodu należy do obowiązków zleceniobiorcy, który powinien tego dopełnić w ciągu r...

Jak nalicza się dni urlopu w systemie czterobrygadowym 12-godzinnym?

System, w którym wykonuje się pracę przez 12 godzin to tzw. system równoważny. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W Pańskim pr...

Nadgodziny i praca w nocy na umowie zleceniu

Umowa zlecenia jest umową cywilno-prawną, której ogólna regulacja zawiera się w przepisach ustawy – Kodeks cywilny. Wykonywanie pracy na podstawie wszystkich umów cywilno-prawnych ( np. agencyjna, czy umowa o dzieło) różni się w swoich zasadniczych elementach od pracy świadczonej na podstawie umowy ...

Zadłużenie w ZUS a rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Zadłużenie wobec ZUS nie uniemożliwia osobie bezrobotnej zarejestrowania się w tym charakterze w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zgodnie z definicją ustawową bezrobotnym jest osoba, która: • ukończyła 18 lat, • nie osiągnęła wieku emerytalnego o którym mowa w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu...

Przysposobienie cudzego dziecka i jego konsekwencje

W polskim porządku prawnym nie mam instytucji takiej jak nieprzysposobienie. Jeżeli ktoś nie jest biologicznym rodzicem dziecka może je jedynie po spełnieniu odpowiednich warunków przysposobić to znaczy adoptować. W opisywanej przez Panią sytuacji Pani obecny partner, a wkrótce mąż, nie pozostaje w ...

Podejrzanie atrakcyjna oferta sprzedaży auta powinna budzić wzmożoną ostrożność

Niestety zadała Pani pytanie w sposób chaotyczny. Z jednej strony wskazuje Pani na fakt, że auto może do Pani zostać dostarczone prosto z Holandii. Chwilę dalej podnosi Pani, że auto ma być już zarejestrowane w Polsce. Nie rozumiem też obciążenia jakim kosztami się Pani obawia. W przypadku samochodó...

Jak uzyskać postanowienie o bezskuteczności uznania ojcostwa?

Sposobem na zakwestionowanie przez Pana ojcostwa dziecka jest zwrócenie się do sądu z odpowiednim powództwem. O tym z jakiego środka powinien Pan skorzystać decyduje to ile czasu upłynęło od momentu uznania ojcostwa. Co do zasady mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie b...

Co zrobić, gdy brakuje 3 dni pracy, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazują, że prawo do zasiłku będzie przysługiwało bezrobotnemu zarejestrowanemu we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szko...

Księgowanie kosztów w okresie zawieszenie działalności gospodarczej

Koszty tego rodzaju nadal mogą występować i nadal istnieje możliwość, by przedsiębiorca rozliczał je w wydatkach firmowych. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma bowiem prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przych...

Faktury wystawione na zamkniętą juz firmę

Niestety nie da się zupełnie precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie bez poznania treści łączącej strony umowy o świadczenie usług ochroniarskich. Być może po stronie firmy istniało tylko uprawnienie do rozwiązania umowy, z którego nie musiała korzystać. Nie wiemy też, w jaki sposób umowa łącząca...

Klauzula o zakazie konkurencji z pracodawcą a działalność gospodarcza współmałżonka

Niestety bez poznania pełnej treści klauzul o zakazie konkurencji, które zawiera Pańska umowa, nie sposób precyzyjnie odpowiedzieć na Pańskie pytanie. Należy jednak zaznaczyć, iż z reguły jest tak, że pracodawcy bardzo szeroko starają się ograniczyć możliwość działalności konkurencyjnej przez swoich...

Kto wystawi PIT-11 w przypadku śmierci pracodawcy?

Co do zasady spadkobiercy wstępując w prawa i obowiązki zmarłego zobowiązani są do wystawienia stosownego dokumentu. Nie będzie to jednak możliwe dopóki nie ustali się grona spadkobierców w postępowaniu sądowym. Jeśli dalsza rodzina nie chce prowadzić postępowania spadkowego to osoba pracując na rze...

Czy okres służby wojskowej wlicza się do stażu pracy?

Okres odbywania czynnej zasadniczej służby wojskowej w Wojsku Polskim jest okresem składkowym w rozumieniu przepisów ustawy o rentach i emeryturach. Jako taki będzie Panu zaliczany z pozostałymi okresami składkowymi związanymi z wykonywaniem pracy do stażu emerytalnego i miał wpływ na wysokość przys...

Jak udokumentować darowiznę przekazywaną dziecku na budowę domu?

Co do zasady umowy darowizny powinny być sporządzane w formie aktu notarialnego. Jednakże nie zawsze jest to absolutnie konieczne, ponieważ umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Dla celów dowodowych, a także na potrzeby U...

Urlop wychowawczy po rodzicielskim a ochrona przed zwolnieniem

Oczywiście może Pani rozpocząć urlop wychowawczy bezpośrednio po wykorzystaniu zaległych urlopów po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Pracodawca ma obowiązek takiego urlopu Pani udzielić, a stosunek pracy nadal jest chroniony. Umowa o pracę może w takim przypadku być wypowiedziana tylko z powodów ...

Czy rozpoczęcie procesu likwidacji spółki z o.o. wstrzymuje procesy windykacyjne i komornicze?

Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki z o.o. nie wstrzyma procesów windykacyjnych, ani postępowań egzekucyjnych, będą się one toczyły z udziałem spółki postawionej w stan likwidacji. Prowadzenie postępowania likwidacyjnego nie jest przeszkodą w możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sąd...

Zgłoszenie do SANEPID-u po terminie

Od 2012 roku nie obowiązuje dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273), które określało standardy sanitar...

Czy klientowi trzeba zwrócić wpłaconą zaliczkę?

Zaliczką w sensie prawnym nazywamy kwotę pieniężną, która jest uiszczana na poczet przyszłej ceny w związku z zawarciem umowy wzajemnej między stronami. Co do zasady zaliczka nie stanowi formy zabezpieczenia umowy, i w sytuacji w której umowa nie dojdzie do skutku zaliczka powinna zostać przez pobie...

Co grozi za niespłacanie długów?

Polski porządek prawy nie przewiduje w ogóle możliwości ukarania kogokolwiek karą pozbawienia wolności za niespłacone długi. Tak więc nie ma żadnej możliwości, aby Pani z powodu swoich długów mogła znaleźć się w więzieniu. Ale oczywiście wierzyciele mogą chcieć odzyskać kwoty, które jest im Pani wi...

Umowa o świadczenie usług pomiędzy przedsiębiorcami a księgowanie w KPiR

Oczywiście, swoboda działalności gospodarczej pozwala Panu zawierać umowy o współpracy oraz umowy wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami, w tym przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą. W przypadku tego typu umowy należy ustalić wzajemne prawa i obowiązki stron, zakres świadczeń o...

Jaki numer PKD nadać działalności?

Charakter podejmowanej przez Pana aktywności pozwala zaszeregować świadczone usługi do 85 klasy związanej z działalnością edukacyjną a precyzyjnie do podklasy 59.B oznaczonej jako: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Podklasa ta obejmuje: • edukację, w której nie d...

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

ZasiłekPrawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy gdy: - nie ma dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy,...

Umowa o pracę czy umowa zlecenie?

W zależności od tego, jaki charakter ma mieć wykonywana praca i w jakich warunkach wykonywana, zasadniczo można zatrudnić pracownika bądź na podstawie standardowej umowy o pracę regulowanej kodeksem pracy, bądź też na podstawie cywilno-prawnej umowy zlecenia. Zasadnicze różnice dotyczą warunków wyk...

Ulgi dla pracodawcy przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej

Także pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników mogą korzystać z ulg związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jedną z nich jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego niezależne od statusu pracodawcy. Pomoc nie będzie udzielona pracodawcy, który zn...

Kiedy można zostać specjalistą ds. BHP?

Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa poziom kwalifikacji zawodowych jakie musza posiadać pracownicy zatrudnieni na odpowiednich stanowiskach. Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalno...

Oddział spółki z o.o. bez odrębnego NIP i księgowości

Oddział każdej spółki będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę w celu uzyskania numeru NIP tylko i wyłącznie w przypadku obowiązku funkcjonowania jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubez...

Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej a podatek

W przypadku kiedy zbywca sieci energetycznej nie jest podatnikiem podatku VAT i zbycie nie następuje w ramach działalności objętej tym podatkiem, nie wystawia on faktury VAT. Także odpłatność za nabycie nie może być traktowana jak przychód z innych źródeł rodzący po stronie kupującego obowiązek wyst...

Zmiana warunków pracy a wypowiedzenie i odprawa pieniężna

Uprawnienie do odprawy pieniężnej przysługuje pracownikom, których pracodawcy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, jeśli spełniają warunki przewidziane w ustawie dotyczącej zwolnień grupowych. W przypadku zwolnienia osoby indywidualnej kluczowy jest powód zwolnienia. Rozwiązanie umowy o pracę mus...

Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna?

Na odprawę pieniężną w związku z likwidacją zakładu pracy może liczyć pracownik, z którym pracodawca zatrudniający 20 pracowników rozwiązuje umowę o pracę z przyczyny nieleżącej po stronie pracownika. Zwolnienia jakie Pan opisuje mają charakter zwolnień grupowych gdyż w okresie 30 dni zwolniono prz...

Nadgodziny żołnierza zawodowego na stanowisku kierowcy kat. B C

Kwestia, o której Pan wspomina, ze względu na brak należytej precyzji może budzić pewne wątpliwości. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tzw. ustawa pragmatyczna) stanowi, że żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez dowódcę jednostki do wykonywania zadań służbowych poza stałym miejsce...

Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna?

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w Pana przypadku w zależności od sytuacji może Pan uzyskać uprawnienie do tzw. odprawy emerytalnej związanej z przejściem na emerytura ponadto gdy zostały spełnione inne przesłanki także otrzymać dodatkową odprawę tzw. ekonomiczną. Ta ostatnia odprawa powstaje ...

Wypowiedzenie na zwolnieniu chorobowym

Możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika nie może być w żaden sposób ograniczona przez pracodawcę. Także przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik może rozwiązać umowę. Fakt przyjęcia bądź nie przyjęcia przez pracodawcę nie ma żadnego znaczenia bowiem wypowiedzenie ...

Przygotowywanie do nauki zawodu – młodociani uczniowie

Przygotowywać do nauki zawodu - czyli prowadzić zajęcia praktyczne u pracodawcy dla osób młodocianych, takich które ukończyła 16 rok życia - może osoba, która posiada kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu. Może nią być zatrudniający pracodawca, ale także osoba zatrudniona pr...

Rodzic zatrudniony w firmie dziecka na umowę o dzieło

Nie ma żadnych przeszkód do tego, aby została Pani zatrudniona przez córkę na podstawie umowy o dzieło. Pani wiek nie odgrywa w tym przypadku żadnej roli. W obecnie obowiązującym stanie prawnym umowa o dzieło, będąca umową cywilno-prawną nie jest objęta żadnymi obowiązkowymi składkami na ubezpieczen...

Ile umów o dzieło można zawrzeć?

Co do zasady swobodna możliwość zawierania umów przez osoby fizycznego zdolne do czynności prawnych nie jest niczym ograniczona. Jednakże pewne obostrzenia mogą się pojawiać a wynikają z norm prawnych o innym charakterze niż cywilno-prawne. Musimy pamiętać, iż ustawa o swobodzie działalności gospod...

Wynagrodzenie za pół etatu i 1/4

Na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2014 r. co najmniej 1344,00 zł brutto czyli 1002.36 zł netto. W kolej...

Czy to umowa zlecenie czy o pracę?

Stosunek pracy to taki stosunek prawny, w którym pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Wzajemne zobowiązania pracownika i pracodawcy powstaje w momencie zawarcia um...

Bezprawne żądanie zwrotu umowy zlecenia

Nie. Pracodawca w żadnym przypadku nie powinien uzależniać wypłaty wynagrodzenia od zwrócenia mu kopii umowy posiadanej przez pracownika. Zachowanie osoby Panią zatrudniającej jest niezrozumiałe. Zwykle bowiem zawierając umowę podpisuję się ją w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Być...

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Niestety nie napisała Pani, jaki charakter miał staż. Jeśli odbywała Pani staż na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Urzędu Pracy będąc osobą bezrobotną, wtedy okres pracy podczas stażu i pobierania z tego tytułu stypendium zostanie uwzględniony przy obliczaniu wymiaru stażu urlopowego. Podob...

Umowa uaktywniająca a świadectwo pracy

Szanowna Pani, wszystko zależy od tego do czego Pani owe zaświadczenie potrzebuje, a tego Pani w swoim pytaniu nie doprecyzowała. Niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a dobrowolnie chorobowemu. Obowiązek zgłosz...

Nagłe wypowiedzenie ze strony pracownika a treść świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, ale jego treść określają przepisy prawa. Pracodawca nie ma dowolności w wypełnieniu jego treści. Każdemu pracownikowi przysługuje nieograniczone prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Jeśli mąż będzie chciał rozwiązać stosunek pr...

Sklep nabiałowo-spożywczy: sanepid i niezbedne dokumenty

Zgodnie z treścią ustawy o bezpieczeństwie żywności, przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które uczestniczą w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności – czyli także sklepy spożywcze, muszą wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu do właściwego ze względu na lokaliza...

Zmiana okresu na jaki zawarto umowę o pracę

Taka sytuacja jest możliwa, jeśli obie strony tzn. zarówno pracownik jak i pracodawca porozumieli się w tym zakresie. Obie strony mogą za porozumieniem rozwiązać dotychczasową umowę o pracę i od razu zawrzeć kolejną umowę już na czas nieokreślony. Strony mogą także - co jest o wiele łatwiejsze - po ...

Obowiązek zapłaty za badania wstępne spoczywa na pracodawcy

Zgodnie z treścią przepisów prawa pracy to na pracodawcy spoczywa obowiązek pokrycia kosztów badania wstępnego wymaganego przed zatrudnieniem pracownika. Nie ma przepisów, które regulowałyby kwestię poniesienia tych kosztów, w sytuacji gdy pracownik nie podejmie pracy bądź przez pracodawcę nie zosta...

Zasiłek dla bezrobotnych wcześniej zatrudnionych na umowie zlecenia

Zgodnie z treścią ustawy o promocji zatrudnienia prawo do zasiłku będzie przysługiwać bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli: 1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, prz...

Możliwość wręczenia wypowiedzenia w sobotę

Jeśli sobota jest dniem pracującym w Pani zakładzie pracy, wtedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę także w sobotę. Jeśli pracownica miała dzień wolny w czwartek i w piątek, a w sobotę wróciła do pracy, nie będzie żadnych przeszkód do wręczenia wypowiedzenia. Zgodnie z przepisem art. 30 § 21...

Wpis do rejestru przedszkoli niepublicznych

Z treści Pani pytania wynika, że dotyczy ono przedszkola niepublicznego. Założenie przedszkola wymaga przeprowadzenia dwóch odrębnych procedur administracyjnych: uzyskania wpisu do ewidencji, uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty ...

Umowa na zastępstwo a staż pracy u tego samego pracodawcy

Tak zwana umowa na zastępstwo jest szczególną forma umowy o pracę zawieranej na czas określony, w przypadku przez Panią opisywanym będzie ona zaliczana do stażu pracy pracownika u tego samego pracodawcy. Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wliczyć należy wszystkie okresy zatrudnienia na podst...

Warunki w gabinecie logopedycznym

Nie ma żadnej szczególnej regulacji prawnej, która określałby warunki lokalowe jakie musza zostać zapewnione w prywatnym gabinecie logopedycznym. Co do zasady pomieszczenie musi spełniać normy wymagane dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów,...

Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego

Niestety, w związku ze śmiercią Pani Mamy i pogrzebem który ma mieć miejsce w trakcie urlopu wypoczynkowego nie przysługują Pani dodatkowe dni urlopu do wykorzystania. Tzw. Urlop okolicznościowy, do którego prawo nabywa pracownik, w związku z śmiercią członka rodziny i uczestnictwem w pogrzebie, w ...

Czy należy się ekwiwalent pieniężny za niedotrzymanie okresu wypowiedzenia przez firmę?

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony następuje po upływie ustawowego okresu wypowiedzenia tj. 3 miesięcy i pracodawca ma obowiązek zachować ten termin. W szczególności pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w tym czasie, chyba że pracodawca zwolni go z takiego obowiązku na czas wy...

Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim mogę rozwiązać umowę o pracę?

Tak, można rozwiązać stosunek pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Najkorzystniejsze byłoby rozwiązanie na porozumieniem stron, wówczas nie ma obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia. Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące zakazu wypowiadania umowy o pracę podczas usprawiedliwionej nieobecności pracown...

Jak rozpoznać zakaz konkurencji w umowie o pracę?

Przedstawiony zapis zawarty w umowie o pracę wskazuje na wprowadzenie do umowy tzw. zakazu konkurencji. W myśl przepisów, by pracodawca mógł oczekiwać od pracownika nie prowadzenia działalności konkurencyjnej – zarówno w zakresie samodzielnej działalności jak i działania na rzecz innego podmiotu, za...

Czy pracodawca może mnie przenieść ze stanowiska kierownika sklepu na sprzątaczkę?

W określonych przypadkach pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego, także w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, kiedy stosunek pracy nadal trwa, a pracownik ma obowiązek wykonywać polecenia pracodawcy.Powyższa sytuacja musi być uzasadniona p...

Czy mając rentę rodzinną przysługuje zasiłek macierzyński?

Urlop macierzyński jest instytucją przewidzianą przepisami kodeksu pracy i przysługuje pracownikom. Z kolei prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.Renta rodzinna stanowi świadczenie będące następstwem opłacania składek przez osobę zmarłą, tote...

Czy staż wlicza się do okresu zatrudnienia przy wyliczaniu urlopu?

Zarówno staż absolwencki, jak i inne staże odbyte przez osobę bezrobotną skierowaną przez powiatowy urząd pracy mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, co wynika z art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że samo odbycie stażu ni...

Czy podpisanie umowy o dzieło pozbawi mnie statusu osoby bezrobotnej?

Fakt podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej implikuje utratę statusu osoby bezrobotnej poprzez wykreślenie takiej osoby z rejestru przez starostę w trybie art. 33 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inna praca zarobkowa w rozumieniu ww. ustawy to praca m.in. n...

Ile wynosi cło za auto sprowadzone ze Szwajcarii?

Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 stawka celna konwencyjna wynosi 10%, bez względu na pojemność silnika, jego rodzaj oraz wiek samochodu. Unia Europejska zawarła jednak u...

Czy po urlopie bezpłatnym mogę przenieść pracownika na inne stanowisko?

Pracodawca może złożyć pracownikowi po jego powrocie wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, w którym wyszczególnione zostaną m.in. nowe stanowisko, obowiązki czy wysokość wynagrodzenia. Warunkiem skuteczności takiego wypowiedzenia jest jednak zachowanie formy pisemnej, co wynika z art. 42 ...

Czy na okresie wypowiedzenia przy umowie-zlecenie muszę być do dyspozycji zleceniodawcy?

Na podstawie zasady swobody umów zawartej w art. 353[1] Kc, treść umowy-zlecenia jej strony tj. zleceniodawca i zleceniobiorca mogą zgodnie sformułować. Muszą jednak pamiętać o tym, że jej cel nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami współżycia społecznego. W treści umowy s...

Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych po umowie-zlecenie?

W przedstawionej powyżej sytuacji nie będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Jak wskazują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedni...

Pracodawca zwolnił mnie, bo pracowałem na L-4, gdy mi kazał

Jeżeli w wyniku wszczętej kontroli pracodawca ustalił, że nie wykorzystuje Pan zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas może być to podstawą do odebrania wynagrodzenia za okres choroby, a nawet wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia, k...

Czy będąc na L-4 można się zwolnić za porozumieniem stron?

Przepisy Kodeksu Pracy dotyczące zakazu wypowiadania umowy o pracę podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika wiążą pracodawcę i są wyrazem ochrony samego pracownika. Nie ma natomiast regulacji wyłączających możliwość rozwiązania w tym okresie umowy o pracę z inicjatywy pracownika. Może być t...

Czy mogę prowadzić firmę i być ubezpieczonym w KRUS?

Tak, ma Pan prawo rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Warunkami ciągłości podlegania ww. ubezpieczeniu są: podlega ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata; nadal prowadzi działalność rolniczą...

Pracuję za mniej niż 1680 zł, czy dostanę po zwolnieniu zasiłek dla bezrobotnych?

W świetle art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z warunków nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest uzyskiwanie przez okres ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie nie mniej niż 365 dni wynagrodzenia w kwocie p...

Pracuję od 4 miesięcy bez umowy. Czy tak można?

Prawdopodobnie pracodawca skorzystał z dotacji na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W takim przypadku, zgodnie z zasadami takiej formy dotacji, pracodawca otrzyma zwrot poniesionych wydatków po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych w okresie od zawarcia um...

Czy rencistka może otrzymać zasiłek macierzyński?

Jeżeli przyznano Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, rentę rodzinną, rentę socjalną w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę lub po ustaniu zatrudnienia, wówczas zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ...

Czy urząd pracy może zmusić mnie do podjęcia zatrudnienia?

Tak, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który m.in. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym,...

Czy długi z tytułu zaległości w ZUS są dziedziczone?

W Pani sytuacji nie ma możliwości odrzucenia bądź przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem upłynął termin 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Tym samym dziedziczeniu będą podlegały zarówno rzeczy oraz prawa majątkowe, jak i długi.Przepisy KC dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku s...

Czy rodzice mogą przebywać jednocześnie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym na to samo dziecko?

Tak, ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego w czasie gdy Pani będzie na urlopie macierzyńskim. Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez rodzica lub opiekuna. Tym samym zarówno ojciec jak i matka, będący pracownikami, mają...

Założyłem firmę za dotację. Czy mogę dodatkowo pracować na etacie?

Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na pracę na umowę o pracę i jednoczesne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, chyba że umowa o pracę przewiduje zakaz konkurencji. Wówczas zazwyczaj nie można prowadzić działalności w zakresie, który jest przedmiotem umowy o pracę. Mając na uwad...

Czy należą mi się wczasy pod gruszą?

Tak, bowiem tzw. wczasy pod gruszą są dopłatą dokonywaną przez pracodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do kosztów wypoczynku organizowanego indywidualnie przez danego pracownika. Świadczenie to ma charakter uznaniowy, a jego wysokość uzależniona jest od sytuacji materialnej pracownika...

Czy można złożyć wypowiedzenie będąc na zwolnieniu lekarskim?

Zgodnie z brzmieniem art. 41 Kodeksu pracy, zakazu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w trakcie trwania choroby pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, o ile nie upłynął okres uprawniający rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - dotyczy ty...

Kiedy powinienem otrzymać umowę o pracę

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy, w ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem. Artykuł ten wskazuje główne cechy umowy o pracę: wykonywanie pracy pod stałym kierownictwem pracodawcy, w waru...

Czy mogę otworzyć sklep, gdy nie posiadam jeszcze umowy najmu lokalu?

Brak umowy najmu oznacza tymczasowy brak tytułu prawnego do lokalu, nie uniemożliwia to rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli właściciel (wynajmujący) wyraża zgodę na korzystanie z lokalu, jednakże Urząd Skarbowy może zakwestionować taką sytuację wskazując, że po stronie prowadząc...

Czy spółdzielnia ma obowiązek zorganizować pomieszczenia na wózki?

Obecnie obowiązują w przepisach zakazy pozostawiania wózków na korytarzach ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zapisy takie znajdziemy także w regulacjach praktycznie każdej spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej. Równocześnie jednak powinna nam ona zapewnić pomieszczenie do przechowywania ...

Czy należy się odprawa osobom pracującym w budżetówce?

W przypadku zwolnień z przyczyn ekonomicznych stosuje się przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.W zakresie wysokości odprawy bez znaczenia jest rodzaj umowy o pracę, liczy się okres zatrudnienia u danego pracodawcy....

Czy pracodawca może nakazać pracę na gorszych warunkach?

Jeżeli pracodawca zaproponował nowe warunki pracy lub płacy, uważa się to za wypowiedzenie zmieniające, przy czym warunkiem jego skuteczności jest oświadczenie na piśmie. Pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków – wówczas umowa o pracę ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia zm...

Czy pracując w sklepie mogę wystawić rachunek?

W powyższym przypadku trudne będzie podjęcie zatrudnienia w formie innej niż stosunek pracy z uwagi na specyfikę pracy w sklepie. Zatrudnienie takie nosi bowiem wszystkie znamiona stosunku pracy, w ramach których wskazać można: stosunek podporządkowania pracownika pracodawcy i wynikający z tego o...

Czy mogę dorobić będąc na macierzyńskim?

W przepisach prawa pracy nie istnieje formalny zakaz świadczenia usług zarówno na rzecz własnego pracodawcy, jak i na rzecz innego podmiotu w ramach stosunku cywilnoprawnego przez pracownicę korzystającą z urlopu macierzyńskiego. Pracownica, która podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego wykonuje ...

Opłacam KRUS i pracuję na umowę-zlecenie, czy to karalne?

Za niezgłoszenie tytułu do ubezpieczenia społecznego do ZUS w przewidzianym ustawowo terminie 7 dni od dnia jego powstania odpowiedzialnością obarczony zostaje co do zasady płatnik składek. W wyjątkowych sytuacjach konsekwencje mogą jednak dotknąć także osoby, która winna podlegać ubezpieczeniu.Zgod...

Czy mogą mi zamienić umowę o pracę na umowę-zlecenie?

Jeżeli mimo zmiany umowy o pracę na umowę-zlecenia wykonywane czynności nadal będą miały charakter stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy, takie jak np. podporządkowanie pracodawcy, praca w określonym miejscu i czasie to nadal mamy do czynienia ze stosunkiem pracy i możemy go dochodzić w Sądzie...

Najemca się wyprowadził, czy muszę zwrócić mu kaucję?

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa, że zawarcie umowy najmu można uzależnić od wpłacenia przez najemcą kaucji zabezpieczającej. Wysokość kaucji jest ustalana przez strony umowy, nie może być wyższa niż dwunastokrotność czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dn...

Czy osoba fizyczna może zawrzeć umowę o dzieło z inną osobą fizyczną?

Umowę o dzieło traktuje się jako umowę cywilnoprawną regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowę o dzieło mogły zawierać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.Płatnikiem podatku w tym przypadku jest osoba fizyczna, osoba prawna lu...

Czy zasadnicza służba wojskowa wlicza się do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Podstawę do zaliczenia okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze w tym urlop wypoczynkowy, daje art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten przewiduje trzy sytuacje: pracownikowi powracającemu...

Kiedy umowa o dzieło powinna stać się umową o pracę?

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy w ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju, w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem.  Artykuł ten wskazuje główne cechy umowy o pracę:  wykonywanie pracy pod stałym kierownictwem pracodawcy, w war...

Czy nauczycielowi z własną firmą należy się odprawa?

Nie, obecnie fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez pracownika nie warunkuje prawa do otrzymania odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Zasada ta miała bowiem swoje zastosowanie w okresie obowiązywania ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o...

Czy pracodawca może obniżyć mi zasiłek chorobowy?

Co do zasady, pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, mają obowiązek wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w imieniu ZUS przez okres pierwszych 33 dni choroby. Następnie obowiązek ten przejmowany jest przez Zakład.Jeżeli z określonych przyczyn pła...

Czy górnik może doliczyć pracę na roli do emerytury?

Możliwość uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia do dnia 1 stycznia 1983 r. wystąpi jedynie wówczas, gdy wymagany okres składkowy tj. okres pracy (podlegania ubezpieczeniu społecznemu) jest zbyt krótki w stosunku do wymaganego. Jako że powyższy stan faktyczny ...

Kiedy umowa nosi znamiona umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Jej cechą charakterystyczną jest m.in. konkretny i sprawdzalny wynik pracy oraz umiejętności wykonawcy dzieła. Stosuje się ją zawsze tam, gdzie jedna ze stron zobowiązuje się dla drugiej - w zamian za wynagrodzenie - przykładowo: stworzyć projekt techniczny czy w...

Czy mogą mnie wyrejestrować z PUP, jeśli odmówię podjęcia pracy lub szkolenia?

Tak, istnieje takie ryzyko, bowiem status bezrobotnego może uzyskać osoba, która jest zarejestrowana w PUP i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Tym samym w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem i brakiem takiej gotowości urząd może odebrać zarówno prawo do zasiłku,...

Przekazałam darowiznę mamie, czy muszę zapłacić podatek?

Nie, ponieważ darowizna pomiędzy najbliższymi członkami rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków określonych ustawowo. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – darowizna od córki dla matki będzie zwolniona z podatku, o ile nabywca zgłosi ...

Po jakim czasie ustaje ubezpieczenie zdrowotne po zwolnieniu z pracy?

Zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownik, którego obowiązek ubezpieczenia wygasł z uwagi na ustanie stosunku pracy, jak i członkowie jego rodziny, mają prawo jeszcze przez 30 dni do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.Po up...

Czy mogę zostać zwolniona przebywając na urlopie macierzyńskim?

Podczas urlopu macierzyńskiego pracownica chroniona jest przepisami kodeksu pracy przed rozwiązaniem stosunku pracy, poza wyjątkami związanymi z upadłością, likwidacją zakładu pracy lub naruszeniem ze strony pracownika uzasadniającym rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jego winy. Tym samym dopiero...

Wykonałem zlecenie będąc na zwolnieniu chorobowym, co mi teraz grozi?

Wykonanie zlecenia przez osobę trzecią uzależnione będzie od zapisów zawartej umowy-zlecenia. Jeżeli umowa zezwala na powierzenie wykonania zlecenia innej osobie, wówczas koniecznym będzie jedynie wykazanie, że zlecenie wykonała inna osoba. Inaczej jest, gdy umowa zastrzega wyłączne wykonanie zlecen...

Czy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy mogę iść na L4?

Będąc w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, może Pan korzystać ze zwolnienia chorobowego co przekłada się na obliczenie ostatniego wynagrodzenia za pracę, natomiast data rozwiązania umowy, jeżeli określono ją na podstawie porozumienia, nie ulega przesunięciu. Oświadczenie pracodawcy o ...

Porzuciłam pracę, bo była niezgodna z warunkami umowy, co mi grozi?

Co do zasady, niewykonanie zlecenia poprzez porzucenie pracy może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie zleceniobiorcy. Zleceniodawca, który z powodu niewykonania umowy przez zleceniobiorcę poniósł szkodę, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Podstawą jedn...

Czy mogę otworzyć kancelarię adwokacką, jeżeli nie jestem adwokatem?

Brak jest obecnie przepisów, które zabraniałyby takiego rozwiązania niemniej jednak nie może być to Kancelaria Adwokacka ani np. Kancelaria Prawna. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej gwarantuje wolność zakładania działalności gospodarczej na równych prawach dla każdego. Samo wykonywanie cz...

Czy szef może bez mojej zgody potrącać mi z pensji za niedobór w kasie?

Zgodnie z przepisami, potrącenia z wynagrodzenia obejmują te potrącenia, które ustalono w umowie o pracę oraz inne, na które pracownik wyraził zgodę. W określonych przypadkach pracownik może ponosić odpowiedzialność materialną za straty jakie poniósł pracodawca, jednakże wszystko to powinno być ureg...

Ile należy mi się urlopu za 2 miesiące pracy?

Nie, bowiem wyliczone 20 dni urlopu przysługuje za cały rok pracy, natomiast jeżeli w trakcie trwania roku dojdzie do rozwiązania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje urlop za przepracowane miesiące. I tak, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, należałoby przyjąć, że w okresie listopad 2...

Jakie składki od umowy-zlecenia przy zatrudnianiu cudzoziemców

Umowa-zlecenie stanowi tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym, a także zdrowotnym. Składka na ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależniają swojego zastosowania od kraju pochodzenia pracowni...

Czy emeryt ma prawo do świadczenia za pobyt w szpitalu?

Nie, świadczenie z zasiłku chorobowego z ZUS za pobyt w szpitalu przysługuje tylko osobom posiadającym tytuł do ubezpieczenia chorobowego – obowiązkowy lub dobrowolny. Jednocześnie osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, stąd brak jest podstaw do wypła...

Czy po ponownym wyjściu matki za mąż, syn straci prawo do renty po ojcu?

Nie, przysposobienie dziecka nie spowoduje utraty przez nie prawa do renty rodzinnej, bowiem nie ustanie żadna z przesłanek przewidzianych ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.W świetle art. 68 powołanego aktu prawnego, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci pr...

Zostałam zwolniona będąc na L4, czy należy mi się urlop macierzyński?

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka, zatem rozwiązanie stosunku pracy powoduje ustanie prawa do urlopu macierzyńskiego. Odrębną kwestią jest natomiast zasiłek macierzyński, który przysługuje w kilku przypadkach, także po ustaniu tytułu do ubezpieczenia. Warunkiem...

W trakcie ciąży kończy mi się umowa o pracę, czy przysługiwać mi będzie urlop macierzyński?

W przypadku zawarcia umowy na czas określony i zajścia żony w ciąże, umowa podlega automatycznie przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca nie ma jednak obowiązku dalszego przedłużania umowy po porodzie. Jako że zgodnie ze stanem faktycznym poród nastąpiłby po zakończeniu pierwotnego terminu umowy  - ...

Czy mogę dorobić do renty z KRUS?

Tak, mąż może dorabiać do renty wypłacanej przez KRUS. Osiąganie bowiem przez rencistę, który ma ustalone prawo do  okresowej renty, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego moż...

Czy po urlopie macierzyńskim dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

Nabędzie Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych, o ile przeszła Pani na urlop macierzyński będąc jeszcze osobą zatrudnioną i jest Pani w stanie wykazać odpowiedni okres zatrudnienia.Jak wskazują przepisy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia ...

Pracowałam w szczególnych warunkach, jak mogę to udowodnić?

Jeżeli pracodawca nie chce wydać dokumentu poświadczającego pracę w szczególnych warunkach, jedyną możliwością wydaje się  dochodzenie roszczenia na drodze sądowej. Pracownik może bowiem wystąpić do sądu pracy celem udowodnienia okresów pracy w szczególnych warunkach. Możliwość taka zachodzi jednak ...

Mąż oddaje mi zasądzone koszty sądowe w ratach, czy tak może?

Postępowanie egzekucyjne trwa dopóty, dopóki wyegzekwowana zostanie całość należnej wierzycielowi kwoty. Jego długość zależy od tego, czy komornik jako organ dokonujący egzekucji ma możliwość zajęcia określonego majątku i w jakiej mierze może to zrobić.Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na podsta...

Chcę skrócić okres wypowiedzenia, za ile mi zapłacą?

Nie będzie w tym przypadku przysługiwać wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia. Przepisy kodeksu pracy dopuszczają co prawda możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia zarówno na wniosek pracownika jak i w określonych przypadkach przez pracodawcą. Jednocześnie w tej sytuacji zwolniony pracownik...

Jaka kara za bezprawne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych

To osoba zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy, a nie pracodawca zobowiązana jest do zawiadomienia tego urzędu o podjęciu zatrudnienia. Osoba taka zawiadamia urząd pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych oko...

Co zrobić, jeśli ktoś podszywa sie pod moją firmę?

W tej sytuacji można wystąpić na drogę sądową, bowiem podszywanie się pod cudzą firmę można kwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji. Czyny nieuczciwej konkurencji mogą wynikać m.in. z niewłaściwego oznaczenia przedsiębiorstwa. Oznaczenie nie może bowiem wprowadzać klientów w błąd co do tego, ...

Kiedy należy się odprawa za zwolnienie z pracy?

Tak, bowiem na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników rozwiązanie umów o pracę musi nastąpić za porozumieniem stron bądź za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Dotyczy ...

Likwidują moje stanowisko pracy, czy dostanę odprawę?

Niestety, pracodawca nie będzie zobligowany do wypłaty Panu odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, bowiem nie zatrudnia min. 20 osób. Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną wypłaty odprawy, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i wówczas traktuje się to jako wypowiedzenie umowy o ...

Czy utrzymanie psa można wliczyć w koszty firmy?

Co do zasady kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu, z wyłączeniem wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu z art. 16 ustawy o CIT.Zachodzi zatem konieczność wykazania bezpośredniego lub pośredniego zwi...

Czy umowa-zlecenie daje kobiecie w ciąży jakieś prawa?

Nie, umowa-zlecenie w przypadku zajścia w ciąże nie daje gwarancji dalszego zatrudnienia, gdyż nie podlega ochronie wynikającej z Kodeksu pracy. Może zatem być w każdym momencie wypowiedziana.Umowa-zlecenie nie daje kobiecie w ciąży żadnych praw, pozostawiając ją zależną wyłącznie od dobrej woli oso...

Czy otrzymam zasiłek chorobowy, gdy zamknę firmę?

Prowadząc własną działalność gospodarczą podatnik nabywa prawo do zasiłku chorobowego, o ile zgłosił się i opłaca ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku jest ono dla przedsiębiorcy dobrowolne. Przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby. Warunkiem nabycia jednak p...

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych, gdy mnie zwolnią?

Tak, o ile spełnione są ustawowe warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Przede wszystkim należy udokumentować 365 dni pracy na umowę w okresie ostatnich 18 miesięcy.Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje bowiem każdemu bezrobotnemu, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy...

Kto informuje ZUS i US o zawieszeniu firmy?

CEIDG odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu dotyczące danego przedsiębiorcy przesyła do ZUS oraz do urzędu skarbowego. Tym samym od przedsiębiorcy nie jest wymagane odrębne zawiadamianie tych instytucji. Wyrejestrowania płatnika składek oraz przedsiębiorcy z ubezpieczeń...

Czy osoba bezrobotna może pójść na urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest instytucją przysługującą co do zasady jedynie pracownikowi, zatem w powyższym przypadku mowa jest o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę bezrobotną. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie wraz z 1 października 2013 r. wpro...

Kto wypłaci mi zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy?

Tak, po upływie okresu wypowiedzenia świadczenie będzie wypłacane przez ZUS, jednak pod warunkiem, że nie będzie pobierany zasiłek dla bezrobotnych.W trakcie wypowiedzenia, a więc jeszcze podczas pozostawania w stosunku pracy, pracownikowi jest wypłacane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy p...

Dlaczego po zamknięciu firmy zabrano mi zasiłek na dziecko?

Generalnie osoby prowadzące działalność gospodarczą nie miały prawa do urlopu wychowawczego, chyba, że ją zawiesiły. Zmieniło się to 1 września 2013 r. Przedsiębiorcy, którzy posiadali co najmniej 6 miesięczny staż ubezpieczeniowy mogą skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego. Dodatek do zasiłku r...

Czy pracując na umowę-zlecenie lecą mi lata pracy?

Nie, bowiem umowa zlecenie czy umowa o dzieło, wykonywana nawet przez kilka lat, nie może być wliczana do stażu pracy. Staż ten podlega bezpośrednio pod przepisy prawa pracy, a te nie mają zastosowania do umów o charakterze cywilnoprawnym. Staż pracy jest okresem zatrudnienia jedynie na podstawie um...

Czy można zwolnić za długotrwałe zwolnienie chorobowe?

Tak, bowiem w takim przypadku częsta, choćby usprawiedliwiona i niezawiniona nieobecność pracownika, może skutkować dezorganizacją po stronie pracodawcy i dodatkowymi kosztami z  tym związanymi, co będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę.Co do zasady w okresie przebywania na urlopie...

Urząd Pracy może bezrobotnemu narzucić bank

Wydaje się, że powyższe działania są zgodne z prawem. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają jedynie w art. 72 ust. 10 ogólną zasadę wypłaty zasiłku w okresach miesięcznych z dołu oraz zasadę ustalania kwoty zasiłku za niepełny miesiąc przysługującego do niego p...

Jakie kary grożą za nielegalne składowanie odpadów?

Transportujący odpady w świetle ww. działania dopuszcza się wykroczenia, za które grozi kara aresztu lub grzywny, a w przypadku, gdy naruszenie wymagań dotyczących transportu stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka bądź powoduje ujemne konsekwencje dla środowiska naturalnego – przestępstwa,...

Nie dostałam wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, co robić?

Przyjmując, że umowa-zlecenia nie przewiduje możliwości jej rozwiązania za wypowiedzeniem,  ma Pani prawo żądać nie tylko zwrotu wydatków poniesionych w celu wykonania pracy w sposób należyty oraz wypłaty części wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności, lecz także naprawienia szkody. W tym cel...

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłacił mi zaległej diety

Rozwiązanie umowy o pracę nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń od byłego pracodawcy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza stałym miejscem pracy lub poza siedzibą pracodawcy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Warunki takiego ...

Niania pracująca za granicą zakłada firmę. Co trzeba wiedzieć

Tak, taka działalność jest możliwa. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE, właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego określa się zgodnie z miejscem wykonywania tej działalności, przy czym miejsce rejestracji działalności czy zamieszkania osoby ją wykonują...

Czy po zakończeniu umowy-zlecenia dostanę świadectwo pracy?

Z tytułu zakończenia pracy na umowę-zlecenia nie należy się Pani świadectwo pracy, ponieważ umowa-zlecenia nie podlega regulacjom zawartym w Kodeksie Pracy. Regulują ją natomiast art. 734 i inne Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie może Pani ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, jaką wykon...

Jak zaksięgować koszty obsługi prawnej?

W pytaniu brakuje konkretnej informacji dotyczącej sytuacji, w której nastąpiła konieczność skorzystania z usługi adwokata. Sposób ujęcia tego rodzaju kosztów zależy bowiem od konkretnego zdarzenia. Jeśli obsługa prawna dotyczyła działalności operacyjnej, należy ją ująć na kontach zespołu 4 i 5, któ...

Kiedy pracodawca może żądać zaświadczenia o niekaralności?

Art. 221 Kodeksu Pracy jasno określa, jakich danych może żądać pracodawca od kandydatów do pracy. Wśród danych i informacji możliwych do uzyskania, kodeks pracy nie wymienia zaświadczenia o niekaralności. Pracodawca może jednak żądać podania innych danych, gdy przepis prawa wyraźnie tak stanowi. Zgo...

Jakie przepisy chronią telepracownika?

Telepracowników chroni m.in.: art. 677 § 3 - wprowadzający zakaz wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z powodu nie wyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy; art. 678 - wprowadzający wiążący dla obu stron wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie te...

Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające?

Gdy podwładny jest zatrudniony na czas nieokreślony, pracodawca nie może mu wręczyć aneksu decydującego o zmianie rodzaju zatrudnienia na czas określony, z możliwością 2-tygodniowego wypowiedzenia. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracy) lub por...

Co dalej z firmą po śmierci właściciela?

Przedstawiony stan faktyczny nie pozwala udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy firma prowadzona jednoosobowo przez zmarłego została przejęta w drodze dziedziczenia przez jego spadkobierców, czy też nie. Czytelniczka twierdzi, że do takiego przejęcia nie doszło, jednakże spadkobiercy stoj...

Czy umowa spółki pozwala na dobrowolne umorzenie udziałów bez obniżania kapitału spółki?

Tak. Nie jest koniecznością zawieranie dodatkowej umowy spółki  w sytuacji, w której zapis umowy spółki umożliwia dobrowolne umorzenie dobrowolne udziałów. Wspólnicy mają możliwość zmiany umowy spółki, tak by wartość pozostałych po umorzeniu udziałów odzwierciedlała niezmienioną wysokość kapitału za...

Czy spółka będąca w likwidacji może powołać spółkę zależną?

Nie. Bezskuteczność czynności prawnej wobec masy upadłości wynika z mocy samego prawa. Spółka będąca w likwidacji nie może więc powołać spółki zależnej.Można powiedzieć, że skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata przez upadłego prawa zarządu oraz możliwości korzystania i rozporządzania mieniem sta...

Czy pracodawca winien konsultować się z pracownikami w zakresie BHP?

W ślad za dyrektywą ramową 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. seria L 1989 r. Nr 183 poz. 1; dalej jako - dyrektywa 89/391) na pracodawcę nakłada się obowiązek konsultowania zasad BHP z pra...

Czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę, która została wykonana. W praktyce powyższa konstrukcja obniżania pracownikowi wynagrodzenia z powodu niewłaściwej jakości wykonywanej przez niego pracy nie jest często stosowana. Spowodowane jest to koniecznością wykaz...

Czy należy mi się wynagrodzenie?

Tak. Pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony - 60% wynagrodzenia...

Czy należy mi się podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną?

Tak. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi podwyżkę wynagrodzenia. Akt prawny podwyższający z mocą wsteczną stawki osobistego zaszeregowania pracowników ma zastosowanie również do pracownika, który w dacie wydania aktu prawnego nie był już zatrudniony, za okres jego pracy objęty podwyżką.Uchwała...

Jak wygląda umowa o pracę w formie telepracy?

Umowa o pracę zawarta pomiędzy pracodawcą a telepracownikiem powinna spełniać wszelkie wymogi przewidziane przez kodeks pracy dla każdej standardowej umowy o pracę. Umowa ta powinna przede wszystkim zawierać postanowienia określone w art. 29 kodeksu pracy. Umowa taka powinna zatem określać strony um...

Kiedy moźna zmienić rodzaj umowy o pracę?

Zgodnie z art. 11 kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy - bez względu na podstawę prawną tego stosunku - wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Potwierdza to uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2001 r., w którym wskazano...

Umowa o pracę bez oznaczonego rodzaju?

Zgodnie z art. 25 § 1 i 2 kodeksu pracy pracownik z pracodawcą mogą zawierać następujące rodzaje umów o pracę: bezterminową umowę o pracę , czyli umowę zawartą na czas nieokreślony, umowy terminowe - czyli umowę o pracę zawartą na czas określony W świetle art. 29 § 1 kodeksu pracy, zawarta ...

Na jakich zasadach zatrudnić członków zarządu w spółce z o.o.?

Zgodnie z brzmieniem Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są powoływani uchwałą wspólników. Uchwała może zostać powzięta na zgromadzeniu wspólników lub bez odbycia zgromadzenia w trybie określonym w art. 227 § 2 kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem ...

Na ile umowa na czas określony?

Zgodnie z art. 13. 1. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku prac...

Umowa przedwstępna z pracownikiem?

Tak. W prawie pracy dopuszczalne jest zawarcie przedwstępnej umowy o pracę. Mają tutaj odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  Dopuszczalność zawierania takich umów potwierdził Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 13 maja 1977 r., I PZ 23/77, PiZS 1980/2/77. Zawarcie przedwstępne...

Cy można pracować bez odzieży i obuwia ochronnego?

Nie. Na podstawie art. 2379. § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia lub odsunięcia od pracy pracownika, który nie ma...

Kto zapewnia środki ochrony indywidualnej?

Zgodnie z art. 2376 § 1 kp, Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami...

Wykonywanie pracy bez odpowiednich kwalifikacji

Nie. Zgodnie z a rt. 23731 kp,  Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarty w  artykule zakaz dopuszczenia do pracy prac...

Kto stwierdza chorobę zawodową?

Właściwym do orzekania w zakresie chorób zawodowych jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Warto podkreślić, że Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są: poradnie chorób ...

Układ zbiorowy, a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

W myśl art. 23[1] kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (nie dotyczy to pracowników świadczących pracę do dnia przejęcia zakładu na innej podstawie niż umowa o pracę). Oznacza to, że now...

Jak zawrzeć układ zbiorowy?

Zgodnie z Art. 241(5) kp, Układ zbiorowy pracy zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony. W układzie ustala się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedziby stron układu. Przed upływem terminu obowiązywania układu zawartego na czas określony strony mogą przedłużyć...

Czy można natychmiast rozwiązać układ zbiorowy?

Kodeks pracy przewiduje, że rozwiązanie układu zbiorowego pracy może nastąpić: na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub z upływem okresu, na który został zawarty lub z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron, art. 241[7] kodeksu pracy. Oznacza to, że przepisy nie przewidują ...

Skrócony okres wypowiedzenia umowy, a co z wynagrodzeniem?

Tak. Zgodnie z art. 49 kodeksu pracy,  w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Przepis art. 49 kp w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o...

Śmierć pracownika, a choroby zawodowe

Nie. Zgodnie z art. 236 kp, Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.Jak wyraził to w jednym ze swoich wyrokó...

Jakie warunki grzewcze powinny być spełnione względem pracowników?

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Pojęcie odpowiednie nie musi być zawsze rozumiane w identyczny sposób i rzadko jest. Dlatego więc przy ocenie jakie ogrzewanie jest odpowiednie, istotną rolę odgrywają także metody pracy i wysiłek fizyczny ...

Jakie wymogi BHP dla pracy biurowej?

Kwestię dotyczącą pomieszczeń pracy w biurach, prócz Kodeksu pracy, reguluje także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Zgodnie z nimi pomieszczenia biurowe jak i ich wyposażenie powinny być utrzymane w dobrym stanie i cz...

Kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy?

Zgodnie z art. 210 kodeksu pracy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy gdy: warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub, wykonywana praca grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia i ż...

Czy zgłosić do PIP podejrzenie wystąpienia u pracownika choroby zawodowej?

Zgodnie z art. 235 § 1 kp, Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej: lekarz, lekarz dentysta, który po...

Co zrobić w razie wypadku przy pracy?

Zgodnie z art. 234 kp, w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie ś...

Kiedy trzeba zapewnić napoje i posiłki pracownikom?

Zgodnie z art. 232 kp, Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów...

Kiedy poinformować inspekcję pracy o rozpoczęciu działalności?

Zgodnie z art. 209 kp, Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.Obo...

Zachowanie kilku pracodawców przy jednym zleceniu

Zgodnie z art. 208 § 1kp w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników za...

Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za BHP w zakładzie pracy?

Z uwagi na fakt, że Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpiecz...

Jaka odprawa przy redukcji zatrudnienia?

Pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika i zatrudnia on co najmniej 20 pracowników. Jeżeli pracodawca podejmuje indywidualne decyzje o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a przycz...

Na czym polega umowa o dzieło?

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o Dzieło może mieć charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Przedmiotem umowy może być wytworzenie nowych przedmiotów (np. zrobienie butów) lub naprawa...

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowni...

Chcę zatrudnić kierowcę betoniarki - czego wymagać?

Zgodnie z art. 39a. ust 1ustawy o transporcie drogowym,  Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba między innymi ukończyła 21 lat. Co jeszcze?Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta: ...

Czy można osobiście dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Pracownik może osobiście dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie w drugim dniu choroby. Zgodnie z par 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, w razie zaistnienia przyczyn un...

Czy można wysłać wypowiedzenie z pracy listem poleconym?

Pracownik może wysłać wypowiedzenie o pracę swojemu pracodawcy. Stosunek pracy ustanie po okresie wypowiedzenia.  Zgodnie z Art. 30.  § 1. Kp, Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o prac...

Na jakich drukach zgłasza się osobę zatrudnioną na umowę zlecenie?

Osobę zatrudnioną na umowę zlecenie zgłasza się do ubezpieczeń społecznych na ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytal...

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym m.in. pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i innym. Komu jeszcze?Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, członkom roln...

Czy pracownicę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 178 § 1 kp,  Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kp. Natomiast w myśl art. 176 kp,  Nie wolno...

Czy zmiana adresu siedziby może firmy być powodem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?

Pracownik może rozwiązać umowę ze swoim pracodawcą. Może to jednak zrobić jedynie za pomocą porozumienia stron, przy założeniu, że pracodawca zgodzi się, aby rozwiązać stosunek pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 listopada 200...

Czy muszę posiadać podbitą legitymację?

To, czy pracownik uzyska bezpłatną pomoc lekarską, nie mając podbitej legitymacji ubezpieczeniowej, będzie tylko i wyłącznie zależało od dobrej woli lekarza. Pracodawca ma ustawowy obowiązek płacić składkę ubezpieczeniową w trakcie trwania urlopu wychowawczego swojego pracownika, a co za tym idzie "...

Czy umowa o zastępstwo może prowadzić do zawarcia umowy na czas nieokreślony?

Kodeks  pracy  przewiduje  kilka rodzajów umów o pracę m.in. na czas określony, na czas nieokreślony, na  czas wykonania określonej pracy, umowę na zastępstwo – w przypadku konieczności zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca może zatrudnić innego...

Jakie PKD dla importu i eksportu mięsa?

Przede wszystkim nie ma jednej klasyfikacji na tak szeroką działalność. W takim przypadku konieczne jest dopisanie kilku grup PKD. Zgodnie z opisem działalności w pytaniu, Pana firma zajmuje się „transportem drogowym”, ponieważ przewozi towary. Ponadto należy dodać do tego „przeładunek, magazynowani...

Czy mogę zwolnić osobę niepełnosprawną?

Biorąc pod uwagę art. 41 Kodeksu pracy oraz orzeczenia Sądu Najwyższego należyałoby stwierdzić, że pracodawca nie ma takiego prawa i nie ma tutaj znaczenia stopień niepełnosprawności ani wymiar czasu pracy – przepis ten chroni przed zwolnieniem każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Co i...

Jakie są najkorzystniejsze warunki założenia firmy w Polsce?

Nie ma żadnych przeciwskazań do założenia drugiej firmy w innym kraju. W Uni Europejskiej nie posługujemy się terminem "działalność gospodarcza". Na terenie Wspólnoty rozróżnia się "działalność usługową" i "przedsiębiorczość". Kryterium rozróżniającym jest stałość (ciągłość, permanentność) wykonywan...

Czy nieletni może legalnie sprzedawać pamiątki?

Na mocy art. 26 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608 ze zm.) niepełnoletni mogą być zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej na umowy cywilnoprawne (np. na umowę zlecenie). Zgodnie z przepisami kodeksu pracy o zatrudnianiu młodocianych, w celu innym ni...

Na kogo zarejestrować firmę?

Dla opisanej w pytaniu sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ma to związek z tym, że będąc zatrudnionym na etat, osoba taka zwolniona jest z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jedynie jes...

Jakich dokumentów należy wymagać od kierowcy betoniarki?

Pracodawca powinien przede wszystkim sprawdzić, czy kierowca posiada uprawienia do kierowania pojazdem typu betoniarka (prawo jazdy kat. C), czy posiada komplet badań lekarskich. Ważne będzie także okazanie przez kierowcę dowodu osobistego (dla celów identyfikacji), NIP (dla celów podatkowych). Taki...

Czy mogę zatrudnić męża na pół etatu?

Tak, nie ma prawnych przeszkód do takiego zatrudnienia.Zatrudnienie małżonka może zachodzić na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony lub na okres próbny. Może być także oparte o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Kodeks cywilny, regulujący kwestie umów typu zlecenie czy dzieło, jak...

Czy należy mieć pozwolenie na takie automaty jak rzutki, lotki?

Tak. Zgodnie z par. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych, warunkiem dopuszczenia automatu lub urządzenia do gier do eksploatacji i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest rejestracja takiego automatu lub urządzenia na podstawie ...

Czy należy mi się zwrot zaliczki?

W opisanym przypadku zaliczka podlega zwrotowi. W sytuacji, gdy między stronami nie doszło do zawarcia umowy, brak jest podstaw do skutecznego otrzymania świadczenia pieniężnego przez jedną ze stron. A więc ten, kto bez podstawy prawnej otrzymał świadczenie nienależne kosztem innej osoby, obowiązany...

Czy pracodawca może ograniczyć moje wynagrodzenie?

Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, które może być powiększone o premie i dodatki, jeśli u danego pracodawcy są przewidziane takie składniki wynagrodzenia.Pracodawca ma swobodę określania zasad premiowania pracowników, ogranic...

Jak obliczyć wartość nominalną udziałów spółki z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki z o.o. jest wyrażony kwotowo, która to kwota stanowi jego 100 proc. i składa się z udziałów o równej lub nierównej wartości (art.153 ksh). Jeśli więc kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł to 15 proc. udział w tym kapitale wynosi nominalnie 7,5 tys. zł.Trzeba jednak pamiętać, ż...

Czy można zsumować etaty?

Jeżeli zatrudnienie dotyczy stosunku pracy u tego samego pracodawcy, należy  przyjąć, że stosunek pracy na pół etatu dopełnił się do całego etatu z chwilą  objęcia drugiego stanowiska, czyli dołożenia obowiązków pracowniczych.Czas pracy nie może przekraczać w przyjętym okresie rozliczeniowym norm ok...

Czy można prowadzić listę obecności bez wiedzy pracownika?

Pracownikowi za czas bez pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Określone jest ono stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrę...

Czy umowa zawierająca niepełne dane wynajmującego jest umową ważną w majestacie prawa?

Precyzyjna odpowiedź na to pytanie wymaga przeanalizowania powyższej umowy. Zapisy sporządzone w umowie, które budzą zastanowienie lub obawę co do prawdziwości umowy, mogą zostać jak zawsze przedmiotem zbadania przez Sąd. Jednakże podpis pod umową świadczy o tym, że zgadzamy się z jej treścią, a naw...

Kiedy ustanie stosunek pracy?

Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ustanie dopiero po dwóch tygodniach od złożenia wypowiedzenia. Pracownica do tego czasu może pozostawać na zwolnieniu lekarskim. Co do formy zakończenia stosunku pracy, jeżeli strony pomiędzy sobą ustalą kontakt za pomocą poczty, taka forma wydaje si...

Czy w budynku porolniczym można prowadzić działalność przemysłową?

Można prowadzić działalność gospodarczą w budynku porolniczym. Ustawa prawo budowlane oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zakazuje tego rodzaju praktyk.  Władnym przekształcenia budynku jest zarząd budynków działającym przy Urzędzie miasta bądź gminy. To tam należy zwrócić się z pi...

Czy podpisanie umowy o dzieło na wykonywanie sprawozdań finansowych nie jest sprzeczne z prawem?

Nie, zlecenie wykonywania sprawozdań finansowych z działalności firmy nie stanowią sensu stricte stałej pracy lub stałego zlecenia ze względu na swoją okresowość. Dlatego też jako takie mogą być wykonywane na umowę o dzieło. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania o...

Czy mogę jednocześnie prowadzić działalność w Polsce i w Anglii?

Tak. Przedsiębiorca może w takiej sytuacji rozpocząć działalność w Polsce pod warunkiem, że firma zarejestrowana jest w Anglii, a w Polsce będzie posiadała swój oddział. Biznesmen zagraniczny może utworzyć w Polsce oddział podlegający rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo...

Czy należy powiadomić urząd o cesji?

W tej sytuacji wymogi formalne powiadomień w pismach administracyjnych zostały zaniedbane. Wszelkiego rodzaju informacje, strony powinny otrzymywać w drodze pisemnej. Decyzje muszą zawierać tryb odwołania się od nich, jak również wskazywać problem i ustosunkowanie się do niego.  W opisanej sytuacji ...

Jak prawidłowo powinno być wystawione zaświadczenie z wynagrodzeniem?

Zgodnie z przepisami, pracodawcy obowiązani są do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania określonego świadczenia oraz do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Ponadto pracodawc...

Czy zatrudnionemu na czas określony należy się odprawa?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony jest pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zasada ogólna mówi, że odprawa pracownicza przysługuje, jeżeli pracownik nie naruszył zasad kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współżycia społecznego w pracy, a jednocześni...

Czy hodowla pszczół może być przedmiotem działalności gospodarczej?

Tak. Hodowla pszczół może być przedmiotem działalności gospodarczej. Można na nią otrzymać dotację z urzędu pracy. Wsparcie z Agencji Rozwoju Rolnego przeznaczone może być na współfinansowanie zakupów leków do zwalczania chorób pszczół, analizy jakości miodu, odbudowę hodowli, na przykład na zakup r...

Czy pracodawca może zmienić warunki w umowie na gorsze?

Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. (sygn...

Czy mogę odebrać dzień wolny w innym terminie, niż ustalił pracodawca?

15 sierpnia to Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest ono dniem wolnym od pracy na podstawie ustawy z 30 lipca 1992 r. Wynika z niej, że dzień wolny za to święto, powinien być w takim wypadku odebrany przez pracownika do końca tzw. okresu rozliczeniowego obowiązującego w danej firmie. Z...

Gdzie mogę sprawdzić całkowitą wielkość zadłużenia?

Aby sprawdzić wielkość zadłużenia, najlepiej jest skontaktować sie w tej sprawie z windykatorem. Ma on obowiązek wskazać całkowitą wielkość zadłużenia.Można również zapytać o poziom zadłużenia Biuro Informacji Kredytowej. BIK na wniosek udziela pisemnej informacji o stopniu zadłużenia poszczególnych...

Czy muszę dokonać wpisu do KRS?

Tak. Spółkę bezwzględnie należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego przed podjęciem wykonywania działalności gospodarczej.Warto wiedzieć, że  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd, który także prowadzi sprawy spółki. Członkami zarządu mogą być osoby powołane spośród wspólnik...

Czy możliwe jest założenie firmy zbierającej przeterminowaną żywność?

Jest możliwe, aby przedsiębiorca założył firmę skupiającą się na zbieraniu ze sklepów przeterminowanej żywności. Ważne jest, aby wiedział, co dalej z taką żywnością robić, gdzie ją magazynować, a następnie utylizować lub wykorzystywać w jakimś innym celu. Najważniejsza przy tego rodzaju działalnoś...

Czy prowadząc portal internetowy muszę zarejestrować działalność?

Tak,  każdą firmę należy rejestrować w Urzędzie Miasta lub Gminy, albo dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych. Jeżeli przedsiębiorca pracuje i zamierza otworzyć działalność gospodarczą obowiązkowo będzie odprowadzał dodatkowo składkę zdrowotną. Co do ...

Czy mogę zarejestrować firmę w pomieszczeniu socjalnym?

Tak, warto jednak w tej sprawie uzyskać interpretację właściwego sobie pod względem ewidencyjnym organu (Burmistrza, Prezydenta).  Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organiz...

Czy osobie współpracującej będzie przysługiwało prawo do urlopu wychowawczego?

Nie. Osobie współpracującej nie będzie przysługiwało prawo do urlopu wychowawczego, w ramach którego jest wypłacone świadczenie z tego tytułu. Tego rodzaju urlop przysługuje jedynie pracownikowi. Tym samym osobie współpracującej nie  przysługuje prawo do świadczeń z tytułu urlopu wychowawczego.Praco...

Co należy zrobić w przypadku podania złego numeru NIP?

Całą sytuację należy niezwłocznie wyjaśnić. Nieumyślność nie powinna spowodować żadnych skutków prawno-karnych, ani po stronie pracownika, ani pracodawcy. Proszę obecnemu pracodawcy wyjaśnić całą sytuację i przedłożyć prawidłowy nr NIP-u. Zmiany w umowie powinny zostać wprowadzone z datą jej faktycz...

Czy dowód wewnętrzny może być dowodem zakupu towarów?

Dowód wewnętrzny może być dowodem zakupu towarów. Jeżeli podatnik sprzedaje dany towar  lub usługę bez faktury lub rachunku, również należy to udokumentować. W takim przypadku wystawia się  tak zwany dowód wewnętrzny, jednak nie dla klienta, ale dla własnych potrzeb ewidencyjnych. Dowód wewnętrzny p...

Czy muszę posiadać certyfikaty, aby postawić wiatę ze stali?

W celu wystawienia wiaty, właściciel nie musi posiadać certyfikatów, czy pozwoleń nadzoru budowlanego, wystarczy jedynie zatrudnienie fachowca z certyfikatami EN 287-1 135 P FW 1.2 S t10 PF ml. Warto podkreślić, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1. Obiektów gospodarczych związanych z produ...

Czy każdy przychód wpływa na zmniejszenie wysokości renty rodzinnej?

Na zawieszenie prawa do renty rodzinnej lub zmniejszenie jej wysokości wpływa każdy przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym. Za taką działalność uważa się również pracę zarobkową wykonywaną za granicą.Jeżeli przychód rencisty nie przekro...

Czy szef może sprawdzić, co jego podwładny robi na urlopie?

Tak. Pracodawca ma prawo zawsze sprawdzić pracownika, czy ten wykorzystuje urlop zgodnie z jego przeznaczeniem. Przepisy prawa pracy nie stanowią wprost jakiego rodzaju kontroli może dopuścić się pracodawca względem pracownika, jednakże pracodawca na prawo doglądać swojego pracownika zarówno w czasi...

Czy emeryt może pracować na umowę zlecenia u dwóch pracodawców?

Tak. Emeryt ma prawo podjąć pracę na umowę zlecenia u dwóch pracodawców. Zgodnie z ustwawą, w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej ...

Czy mogę wykonywać działalność księgową?

Warunki uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały określone w rozdziale 8a ustawy o rachunkowości. Działalność księgową mogą wykonywać: przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowy...

Czy muszę dostarczyć do sanepidu odpis z KRS?

W tym przypadku potrzebne jest jedynie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie wpisany do KRS, czyli nie będący spółką, nie ma możliwości posiadać odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja sanepidu dla przedsiębiorcy stanowi rodzaj alternatywy, czyli ...

Jak powinno być wystawione zaświadczenie z wynagrodzeniem?

Zgodnie z przepisami, pracodawcy obowiązani są do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania określonego świadczenia oraz do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Ponadto pracodawc...

Czy wymagane jest zezwolenie z sanepidu do prowadzenia usług cateringowych?

Warunki sanitarne w domu przeważnie nie budzą wątpliwości ze strony sanepidu, jeżeli chodzi o wykonywanie działalności gospodarczej. Wytwarzanie żywności i jej przygotowywanie w kuchni dla szczerszej grupy odbiorców musi naturalnie uzyskać zgodę sanepidu. Jednakże w tej materii nie powinno być więks...

Czy usługi związane z muzyczną oprawą wesela należy zarejestrować?

Tak. Osoba podejmując się spraw związanych z muzyczną oprawą wesel musi zarejestrować działalność gospodarczą z uwagi na ciągły charakter swojej działalności oraz zyski, które w ramach tej działalności otrzyma. Jeżeli przedsiębiorca podpisze z osobami, które będą wraz z nim tworzyli zespół umowę o...

Czy emeryt może wykonywać pracę na umowę o dzieło?

Nie ma żadnych przeszkód prawnych. Emeryt może wykonywać prace na umowę o dzieło, nawet jeżeli pracodawcą ma być jego syn. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że do umowy zawartej w zakre...

Czy można zawrzeć umowę o dzieło między dwoma osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej?

Tak. Zarówno umowa zlecenia, jak również umowa o dzieło może być użyta w tym przypadku. Korzystniejsza byłaby jednakże umowa o dzieło, ze względu na brak składek ZUS dla wykonawcy takich robót. Proszę pamiętać, że z braku odmiennej umowy, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili od...

Czy przedłużając umowę, pracodawca powinien dać pracownikowi podwyżkę?

Nie. Umowa z pracodawcą prywatnym jest rodzajem negocjacji warunków pracy i płacy. Każda umowa może mieć różne zapisy umowne, czyli tym samym może posiadać  różne warunki finansowe. Zgodnie z art. 13 k.p. pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają...

Jak wygląda proces likwidacji firmy po okresie jej zawieszenia?

Likwidacja działalności gospodarczej powinna się odbywać w taki sposób, że na dzień likwidacji działalności gospodarczej należy sporządzić remanent likwidacyjny, odrębnie dla podatku dochodowego od osób fizycznych, odrębnie dla podatku VAT. Należy także sporządzić spis z natury.Spis z natury jest ni...

Czy odmowa przeniesienia na inne stanowisko może być podstawą do zwolnienia pracownika?

Należy stwierdzić, że na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięc...

Czy aktualizując numer PKD, należy również zmienić akt notarialny spółki?

W tej sprawie nie ma żadnych wytycznych ze strony urzędów, ani ustawodawcy wprowadzającego rozporządzenie RM w sprawie PKD (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.). Powstało spore zamieszanie zwłaszcza w urzędach, które zobowiązane były wezwać przedsiębiorców do zmiany wpisów. Sądy takich wytycznych ...

Czy muszę uzyskać zgodę firmy na użycie jej logo?

Tak. Rzemieślnik, przedsiębiorca ma obowiązek uzyskania pozwolenia na przerobienie butelki po piwie w celu dalszej odsprzedaży od firmy, która wyprodukowała butelki, jeżeli będzie wciąż widoczny wizerunek firmy w postaci logo. Wynika to wprost z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.Zgodn...

Czy mogę założyć działalność gospodarczą, będąc ubezpieczonym w KRUS?

KRUS nie przeszkadza w podjęciu działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 150, poz. 1248 ), od 24 sierpnia 2005 r. zostały dokonane zmiany dotyczące warunków, jakie muszą być spełnion...

Kiedy samozatrudniony może skorzystać z obniżonych składek ZUS?

Niestety przedsiębiorcy nie będzie przysługiwał obniżony ZUS. Zgodnie z art. 18a, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie ...

Czy firma transportowa może wypożyczyć kierowców?

Tak. Przepisy prawne nie zabraniają, aby zatrudnienie kierowców wykonujących transport na rzecz innego podmiotu przez inny podmiot wiązało się z jakimkolwiek utrudnieniem. Firma wynajmująca kierowców musi jednakże pamiętać o czasie ich pracy oraz o badaniach lekarskich i o odpowiedzialności kierowcy...

Czy można wprowadzić własne warunki do gwarancji?

TAK Zgodnie z art. 577 kc w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady t...

Jaki zastosować kod PKD dla organizacji imprez okolicznościowych?

Właściwym w tej sytuacji będzie wybór działalności wyszczególnionej, jako DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA  93.21. oraz DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI  93.21.ZPodklasa ta obejmuje: działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, organizowanie różnych atrakcji rozrywkowy...

Czy darowizna wymaga formy aktu notarialnego?

Na podstawie art. 890 kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Ze względu na przedmiot darowizny, czynność wymaga zachowania ...

Czy pracodawca może zmniejszyć wysokość zasiłku chorobowego pracownika?

Nie. Nie ma bowiem żadnego przepisu na podstawie którego pracodawca sam może zmniejszyć wysokość zasiłku chorobowego w związku opóźnieniem w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego.   Przepis art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro...

Czy mała efektywność pracownika może być przyczyną jego zwolnienia?

Efektywność pracownika jest podstawowym warunkiem jego zatrudnienia. Zarówno pracodawca, jak również pracownik muszą odnosić korzyść z wzajemnej umowy podpisanej pomiędzy sobą. Dlatego też istota zatrudnienia leży w efektywności pracy pracownika. Jeżeli zatem pracodawca dochodzi do przekonania, iż p...

Czy spłaty tytułem leasingu ulegają zawieszeniu?

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust...

Czy pozbawienie pracowników premii to mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracowni...

Czy artysta sprzedający przez Internet może być kartowiczem?

Osoba, która będzie prowadziła działalność gospodarczą polegająca na wytwarzaniu produktu i jego sprzedaży w Internecie, może zostać opodatkowana podatkiem VAT od tej sprzedaży, ale nie musi. Może ona również w dalszym ciągu korzystać z karty podatkowej.Podatnik nie ma obowiązku rejestracji dla celó...

Czy można wejść do domu dłużnika z sądowym nakazem zapłaty?

Naturalnie każda czynność dokonywana na majątku dłużnika powinna odbywać się w obecności policji i przy udziale komornika. Wszelkie działania wierzyciela, zmierzającego do poszukiwania dłużnika na własną rękę, raczej będą stanowiły działania bezprawne. Zarówno nachodzenie żony dłużnika, jak również ...

Czy mogę żądać odprawy od szefa, który zwolnił mnie z powodów finansowych, a następnie zatrudnił inne osoby?

W przypadku gdy pracodawca zatrudnia tylko 15 osób i zwalnia pracownika jednostkowego, pracownikowi nie przysługuje odprawa pracownicza. Takie prawo ma pracownik w przypadku, gdy w zakładzie pracuje co najmniej 20 osób.Warto dodać, że jeżeli pracodawca podejmuje indywidualne decyzje o zwolnieniach z...

Jaka grozi kara za spóźnione zgłoszenie wypadku?

Tak. Pracodawca w przypadku zgłoszenia wypadku z opóźnieniem może zastosować wobec pracownika karę nagany.Zgodnie z art. 108 par 1 kp, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a tak...

Kiedy hipoteka przymusowa ulega przedawnieniu?

Nie, zabezpieczenie hipoteką przymusową nie ulega przedawnieniu. Stosownie do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (jednakże mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu). Zatem, jeż...

Czy zlecenie na rzecz instytucji państwowej liczy się do stażu?

Tak. Umowa zlecenia, z której opłacane są składki ZUS, daje podstawę do przyszłej emerytury. Nie liczy się natomiast do stażu pracy, jeżeli chodzi o urlopy, okres wypowiedzenia czy wysokości odprawy pracowniczej. Jeżeli od umowy zlecenia były odprowadzane składki emerytalne i rentowe to umowa ta zos...

Czy do prowadzenia ośrodka szkoleń potrzebne są specjalne uprawnienia?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie ośrodka szkoleń BHP w celu realizacji kursów nie wymaga od przedsiębiorcy certyfikatów i dodatkowych uprawnień własnych. Wymagane jest natomiast zatrudnienie fachowców z branży operatorskiej i specjalistów BHP w celu realizacji kursó...

Czy należy się rekompensata za niewykorzystane dni wolne przeznaczone na szukanie pracy?

Pracodawca nie musi pytać, kiedy i czy w ogóle podwładny odchodzący z firmy chce skorzystać z wolnego na poszukiwanie pracy. W przypadku nieskorzystania z tego prawa pracownikowi nie należy się żadna rekompensata.Stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów (art. 37 kodeksu pracy) w okresie ...

Ile czasu ma pracownik na zaskarżenie wypowiedzenia?

Kwestia cofnięcia wypowiedzenia o pracę złożonego pracodawcy nie jest regulowana kodeksem pracy. Wypowiedzenie warunków pracy ma moc wiążącą, jeżeli zostało dostarczone przez pracownika pracodawcy. Kwestia presji na pracowniku, jest okolicznością łagodzącą złożenie takiego wypowiedzenia, lecz nieste...

Jak wyrejestrować firmę w Niemczech?

Aby zakończyć działalność w Niemczech, podobnie jak przy rejestracji, należy zgłośnić ten fakt do: urzędu skarbowego;branżowej kasy chorych (Berufsgenossenschaft);urzędu statystycznego kraju związkowego;izby rzemieślniczej, w przypadku wykonywania zawodów rzemieślniczych;izby przemysłowo handlowej;s...

Czy beneficjent niezdolny do pracy musi zachować roczną ciągłość w prowadzeniu firmy?

Zwolnienie lekarskie uzasadnia przyczynę zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek prowadzenia firmy przez rok pod groźbą zwrotu otrzymanych środków, w tym wypadku nie będzie dotyczył beneficjentki.Wart...

Jaki nr PKD dla firmy wystawiającej świadectwa energetyczne?

Niestety w tym przedmiocie nie ma jednolitego stanowiska organów rejestracyjnych. Mimo to rozmaite interpretacje wskazują, że właściwy byłby kod 71.20.B  "Pozostałe badania i analizy techniczne".Podklasa ta obejmuje m.in. wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz...

Czy po macierzyńskim należy się zasiłek dla bezrobotnych?

Tak. Po urlopie macierzyńskim ubezpieczona nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zat...

Jak długo przedsiębiorcę obowiązuje rękojmia?

Firmę nie będzie obowiązywała żadna rękojmia za wady wykonanej usługi. Podstawą rękojmi jest dokument wystawiony przez usługodawcę z chwilą wykonania usługi. Rękojmia nie jest obowiązkowym świadczeniem na rzecz klienta. Nie ma bowiem obowiązku prawnego, by strona umowy świadczyła swoje usługi w rama...

Czy przedsiębiorca może wziąć urlop tacierzyński?

Nie. Mężczyzna nie może przejść na urlop macierzyński zamiast żony, ponieważ urlop macierzyński jest świadczeniem pracowniczym przysługującym w okresie zatrudnienia pracownika. Ojciec dziecka prowadząc działalność gospodarczą nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego (art. 177 k.p.).Zgodnie z art. 29 a...

Po jakim czasie od rozwiązania umowy o pracę, pracodawca powinien zwrócić  mi weksel in blanco?

Weksel in blanco powinien być zwrócony pracownikowi w każdej chwili. Nie ma bowiem żadnego przepisu w kodeksie pracy dopuszczającego możliwość stosowania wobec pracowników takiej formy zabezpieczenia. Weksel in blanco pełni w obrocie gospodarczym przede wszystkim funkcję gwarancyjną. Polega ona na t...

Czy mogę przejąć lokal po firmie ojca?

Tak. Jeżeli mamy do czynienia z dwoma różnymi podmiotami prawa, fakt pokrewieństwa pomiędzy nimi nie wyklucza możliwości działania drugiego z podmiotów. Jeżeli nie zachodzi powiązanie finansowe, a składki ZUS oraz podatki są na czas odprowadzane, nie ma żadnych podstaw, aby firma syna nie mogła prze...

Czy będę mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego?

Pracownica nie będzie mogła skorzystać z urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy przysługuje jedynie pracownikom, a matka dziecka będzie miała przedłużoną umowę jedynie do dnia porodu. Natomiast zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie u...

Jak zakwalifikować działalność firmy?

Prawidłową klasyfikacją PKD będzie - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. 93.29. Z oraz Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29. Podklasa ta obejmuje: działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak...

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenia przysługuje jakikolwiek urlop?

Nie. Przy umowie zleceniu nie ma podstaw prawnych do udzielenie przez pracodawcę jakiekolwiek urlopu. Podstawą prawną przyznania pracownikowi świadczenia urlopowego jest  ustawa kodeks pracy, na podstawie której sporządzona jest umowa o pracę z pracownikiem. Świadczenia kodeksu pracy nie obejmują za...

Czy mogę legalnie wprowadzić do obrotu w Polsce przedmiot zakupiony na aukcji internetowej?

Bezpiecznie jest wprowadzać do obrotu towar, którego pochodzenie jest wiadome. Znaczy to, że bezpiecznie jest handlować przedmiotami używanymi znając dane ich poprzednich właścicieli. Na wypadek kradzieży przedmiotów używanych przez poprzedniego użytkownika, warto jest się zabezpieczyć jej danymi te...

Czy prowadząc działalność gospodarczą będę mógł zawierać umowy zlecenia?

Tak. Umowa zlecenia jest dopuszczalna przy działalności gospodarczej, tak samo jak umowa o dzieło, czy umowa o pracę. Osoba wykonująca zlecenie w ramach własnej działalności gospodarczej może bez problemów podpisywać, co jakiś czas umowę zlecenie. Żadna ustawa w tej materii nie stoi w sprzeczności z...

Czy mogę ubiegać się o czynsz wstecz?

Sytuacja prawna w tym przypadku jest nieco skomplikowana. Z ustawy - Kodeks cywilny (art. 668.  § 1) wynika, że  najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zar...

Co muszę zrobić żeby mieć ochronę po ciąży?

Pracodawca powinien pracownicy powracającej do pracy po urlopie macierzyńskim zapewnić dotychczasowe stanowisko pracy, lub inne odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym zachowując jednocześnie dotychczasowe wynagrodzenie, dla tej pracownicy.  Nie ma naturalnie żadnych regulacji kodeksowych w tej ma...

Czy można wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny?

Sytuacja powrotu do pracy jest możliwa, jeżeli pracownica wykaże w postępowaniu sądowym, że pracodawca zmusił ją do podpisania wypowiedzenia. Wykazanie jednakże takiego przymusu musi zostać udowodnione przez pracownicę. Wymaga zatem działania pracodawcy w obecności świadków, lub przy zapisie z kamer...

Czy firma o dobrej kondycji może otrzymać wsparcie z urzędu pracy?

Tak. Dotacje z urzędu pracy dotyczą wszystkich przedsiębiorców chcących zatrudnić osobę bezrobotną. Dotacja ta związana jest z osobą samego pracownika, a nie z działalnością gospodarczą prowadzona przez niego. W związku z tym nie na w tym przedmiocie żadnych ograniczeń ustawowych.Wydatkiem kwalifiko...

Czy zwolnionemu na podstawie art. 30 §1 pkt. 2 kodeksu pracy przysługuje odprawa?

Zgodnie z art. 30 §1 pkt. 2 umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie angażu za wypowiedzeniem nie stanowi przesłanki do pozbawienia pracownika odprawy. Nie jest to bowiem zwolnienie dyscyplinarne. Nie zaszły więc okoliczności upr...

Kiedy należy księgować zakupy kartą kredytową?

Operacje takie powinno się ewidencjonować dopiero z chwilą otrzymania faktury VAT za zakupiony towar. Podobne zdanie prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 13 czerwca 2001 r. w sprawie I SA/Gd 2127/98 stwierdził, że przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych s...

Jaki adres powinien być na fakturze?

Adres podany na zezwoleniach nie musi zgadzać się z adresem na fakturze. Musi jednak zgadzać się z adresem zgłoszenia rejestracyjnego VAT. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawia...

Czy korzystający ze zwolnienia podmiotowego może wystawiać faktury?

Osoba korzystająca ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie ma obowiązku prowadzenia dodatkowych ksiąg rachunkowych oprócz księgi przychodów i rozchodów. Nie wystawia ona również faktur VAT i nie rozlicza VAT z otrzymanych faktur.Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać podatnicy VAT, czyli osoby i je...

Czy TBS może wyrzucić z mieszkania pracującego za granicą?

Podstawą rozsądzenia tej sprawy jest umowa pomiędzy najemcą TBS a jednostką wynajmującą mieszkanie. Z praktyki jednakże wynika, że czasowy pobyt za granica i regularne opłacanie nieruchomości będącej częścią Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie stanowi podstawy do pozbawienia najemcy lokalu miesz...

Czy pracownik zatrudniony na czas określony ma prawo do odprawy?

Tak. Zwolnienia indywidualne reguluje art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Art. 10 ustawy stanowi, że odprawa pieniężna przysługuje w wysokości: 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zatrudni...

Czy można ubiegać się o dofinansowanie prawa jazdy?

Osobami ubiegającymi się o dofinansowanie prawa jazdy kategorii B mogą być jedynie osoby niepełnosprawne. W tym celu powołany został program "Sprawny dojazd". Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowan...

Jakie formalności przy otwieraniu prywatnego gabinetu logopedycznego?

Aby otworzyć prywatny gabinet logopedyczny, wymagany jest jedynie wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Logopeda nie musi starać się o żadne specjalne pozwolenie na wykonywanie swojej działalności. Działalność logopedy nie jest limitowana w żaden sposób. Kwalifikacje do zajmowania stanowisk...

Czy marynarz może otrzymać zwrot podatku?

Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowią...

Czy zaświadczenia o zasiłku pielęgnacyjnym potrzebne są do zaliczenia urlopu wypoczynkowego do lat pracy?

Niestety nie. Poprzedni pracodawca powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie o wypłacie zasiłku pielęgnacyjnego w określonym okresie pracy. W przypadku likwidacji zakładu zaświadczenie takie powinien wystawić następca prawny pracodawcy. Proszę pamiętać, że urlop wychowawczy zalicza się do lat p...

Czy otwarcie lombardu wymaga specjalnych uprawnień?

Otwarcie lombardu nie wymaga uprawnień czy kwalifikacji. Wystarczy jedynie wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że taka działalność opodatkowana 22-proc. stawką VAT. Poza tym, świadcząc usługi lombardowe nie można skorzystać z uproszczonych form opodatkowania. Opodatk...

Czy można przerwać urlop wychowawczy i ile wynosi dodatek do świadczenia?

Pracownica ma prawo skorzystać z urlopu wychowawczego, nawet gdy urlop macierzyński jest przerwany urlopem wypoczynkowym. Urlop wychowawczy może trwać najwyżej 3 lata. Można go wykorzystać w czterech częściach, lecz nie później niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Kiedy osoba zatrudniona je...

Czy muszę mieć rachunki na sprowadzaną odzież?

Tak. Przy sprowadzeniu towarów z Wielkiej Brytanii, a następnie ich sprzedaży należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. A co za tym idzie należy wszelkie transakcje odpowiednio udokumentować. Wybierając formę opodatkowania przedsiębiorca powinien kierować się ty, jakie przychody i jakie ko...

Jaki argumentów może użyć szef, aby obniżyć wynagrodzenie?

Pracodawca nie musi odwoływać się do wyszukanych sposobów, aby zwolnić pracownika. Potrzebę zmiany struktury przedsiębiorstwa nie trzeba "tłumaczyć" brakiem kompetencji lub nieprzydatności pracownika. Szef może zwyczajnie wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z uwagi n...

Czy choroba odbiera dofinansowanie do urlopu?

Jest tak, jak informuje pracodawca. Wczasy pod gruszą przepadają na skutek zwolnienia lekarskiego. Warunkiem koniecznym dla uzyskania prawa do świadczenia urlopowego jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 3 pkt.5 ustawy o ZFŚS).Zakładowy...

Czy pracownik na zwolnieniu otrzyma odprawę?

Jeżeli w zakładzie pracy pracuje więcej niż 20 pracowników, zwolniony nabędzie prawo do odprawy, nawet jeżeli pracował 2 lata i 9 miesięcy. Jeżeli po stronie pracownika nie nastąpiło naruszenie zasad kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współżycia społecznego w pracy, a jednocześnie pracodawc...

Ile toalet w lokalu?

Warunkiem sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży jest posiadanie przez zakład (punkt) gastronomiczny przeważnie jednej toalety, stosownie oznaczonej, udostępnianej nieodpłatnie konsumentom z wejściem wewnątrz zakładu (punktu). Ustawa z dnia 26 października 198...

Co z umową, gdy firma ogłosiła upadłość?

Pracownik będzie musiał przyjąć warunki wypowiedzenia postawione przez pracodawcę z uwagi na sam fakt upadłości przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (SN z 4.4.2007 r., III PK 1/07), przepis art. 411 § 1 kodeksu pracy nie ma zastosowania do upadłości z możliwością zawarcia układu (ar...

Kiedy stróż może pracować na zlecenie?

Nie ma w tym przedmiocie przepisów, które zabraniałaby wykonywania czynności dozorujących w niedzielę na podstawie umowy zlecenia. Kodeks pracy stoi co prawda na straży, aby pracodawca nie zlecał pracy w niedziele, ale zakaz pracy w siódmym dniu tygodnia nie dotyczy: po pierwsze osób zatrudnionych ...

Jak powinien wyglądać remanent usług niematerialnych?

Remanent likwidacyjny przeprowadza się w każdym przypadku, niezależnie od tego co jest przedmiotem działalności. Remanent likwidacyjny przy jednoosobowej działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby likwidujące działalność gospod...

Czy lekarz może świadczyć usługi w charakterze samozatrudnionego?

Samozatrudnienie jest możliwe w przypadku wolnych zawodów, a takim z całą pewnością jest zawód lekarza. Naturalnie problematyka samozatrudnienia i kooperowania z przychodnia wymaga także akceptacji ze strony zarządu przychodni.Nie ma prawnych przeszkód, aby zarządzać zarówno placówką ZOS, jak i prow...

Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie warunków pracy powinno następować zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Kodeks pracy nie przewiduje rozwiązania umowy o pracę z bardzo odległym okresem wypowiedzenia. Najdłuższy okres wypowiedzenia przewidziany polskim prawem pracy wynosi 3 miesiące. Zatem nie można skutecznie wypowiedzi...

Czy prawo ogranicza liczbę samochodów branych w leasing?

Nie ma ustawowych zastrzeżeń, co do ilości samochodów branych w leasing. Kwestia leasingu leży wyłącznie po stronie leasingodawcy i zgody na kolejny pojazd udostępniony przez niego przedsiębiorcy. Nie ma też obostrzeń, co do ilości pojazdów wpuszczanych w środki trwałe.Leasing jest uregulowany w art...

Czy mogę otworzyć warsztat na terenie o przeznaczeniu handlowo-usługowym?

Tak, jeżeli będzie to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Organy miasta lub gminy dysponują niezbędną w tym przedmiocie. Naturalnie w samym przedmiocie strefy B można prowadzić warsztaty usługowe chyba, że uchwała podjęta przez władze miasta bądź gminy stanowią inaczej. Zgodnie z ustawą...

Czy ubezpieczona w KRUS może odbyć staż?

Niestety w tym przypadku podjęcie stażu będzie niemożliwe. Ustawodawca nie przewidział możliwości ubiegania się o staż pracy osoby niebędącej zarejestrowaną w urzędzie pracy. Zgodnie z wyjaśnieniami KRUS przepisy ustawy traktujące o prawach i obowiązkach rolnika odnoszą się w całej rozciągłości do o...

Czy upadłość firmy odbierze mi zasilek?

Nie. Niestety od dnia ogłoszenia upadłości pracodawca może zwolnić pracownika, a tym samym pozbawić go prawa do zasiłku wychowawczego.Od dnia ogłoszenia upadłości przestają pracodawcę obowiązywać przepisy ograniczające możliwość wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, a ogłoszenie upadłości jest ...

Czy urlop bezpłatny może trwać trzy lata?

Tak, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres 3 lat. Okres udzielonego urlopu zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatne...

Czy zwolnienie wydłuży okres wypowiedzenia?

Nie. Działanie pracownika nie zmieni warunków zwolnienia. Pracodawca ma prawo wobec pracownika zastosować dotychczasowe warunki zwolnienia przedłożone oświadczeniem woli. Akt woli pracodawcy do zwolnienia pracownika powstał wcześniej, a zatem zwolnienie, które dostarczył pracodawcy powinno obejmowa...

Co musi zrobić spółka, aby otworzyć przedszkole?

Aby otworzyć przedszkole przez spółkę z o.o. należy dopełnić przede wszystkim obowiązków rejestracyjnych przedszkola. Trzeba również poczynić stosowny zapis w przedmiocie działalności gospodarczej rozszerzając go o działalność edukacyjną związaną z prowadzeniem placówek przedszkolnych. Wiąże się to ...

Jakie PKD dla produkcji brykietu?

Zgodnie z interpretacją wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi pismem Nr OK-5672/PKD-2631/2006 z dnia 22 maja 2006 r. produkcja i sprzedaż brykietów ze słomy i ich pochodnych w tym pelletu należy klasyfikować, jako: PKD 01.11.A "Uprawa zbóż" produkcja i sprzedaż brykietów z trocin PKD 20.10.A "Pr...

Jak zakwalifikować wypadek?

Przypadek ten należy zakwalifikować jako wypadek w drodze do (z) pracy. Z tego tytułu pracownikowi powinno przysługiwać odszkodowanie oraz zwolnienie chorobowe na czas rekonwalescencji powypadkowej.Zgodnie z treścią art. 57 b ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, która t...

Czy mogę zerwać umowę w ciągu 10 dni?

Jeżeli umowa podpisana z firmą telekomunikacyjną wskazuje, że strona może zrezygnować z postanowień zawartych umowie w przeciągu dziesięciu dni, wówczas można odstąpić w tym okresie od takiej umowy. Odpowiedzi na to pytanie należy zatem szukać w postanowieniach umowy zawartej pomiędzy osoba prowadzą...

Czy szef może po raz kolejny obniżyć pensję?

W prywatnej firmie pracodawca może obniżać (lub podwyższać) pensje pracownikom na podstawie porozumienia stron w sposób dowolny, zachowując przy tym nietykalność progu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi on 1276 zł (brutto). Pracodawcy prywatnemu przysługuje prawo do renegocjacji post...

Czy osoba skazana może obiegać się o unijne dotacje?

Nie ma przepisu, który by zabraniał osobie ukaranej wnioskować o dotację unijną. Kodeks karny nie przewiduje sytuacji, w której osoba skazana prawomocnym orzeczeniem sądu (objęta zakazem prowadzenia działalności gospodarczej) nie mogła by strać się o dotacje z funduszy europejskich. Wszystko jednak...

Czy dla pojazdu o dopuszczalnym ciężarze całkowitym równym 3,5t wymagana jest licencja?

Tak, jeżeli kierowca ma zamiar prowadzić przewóz osób i rzeczy na całym obszarze UE, musi posiadać licencję. Jej wydanie podlega opłacie.Przykładowo, za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty: za licencję na wykonywanie międzynaro...

Czy zleceniobiorcy należy się zasiłek?

Nie. Zasiłek przysługuje dopiero po przepracowaniu pełnego roku.Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli: nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, pr...

Co robić, gdy nie można wyegzekwować zapłaty?

W tym wypadku w grę wchodzi jedynie droga sądowa, chyba że w umowie znalazło się oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w razie braku zapłaty za pracę. Należy zatem niezwłocznie prześledzić postanowienia umowy i udać się do sądu. Podstawą roszczeń może być umowa ustna bądź pisemna. W spra...

Jak długo czeka się na licencję detektywistyczną?

Podjęcie i wykonywanie działalności detektywistycznej obwarowane jest obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Organem uprawnionym do wydania zezwolenia bądź odmowy wydania zezwolenia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Na licencję czeka się nawet do pół roku od zdania egzaminu detektywistycznego...

Czy przedsiębiorca może przyznać sobie dietę zagraniczną?

Z zasady tylko ten przedsiębiorca, który dodatkowo pracuje na umowę o pracę u innego pracodawcy, ma prawo do naliczenia diet zagranicznych i wrzucenia ich do kosztów podatkowych. Jeżeli osoba wyłącznie prowadzi działalność gospodarczą wówczas nie może korzystać z przywilejów pracowniczych, a zatem i...

Czy można ukarać pracownika za brak badań okresowych, ponieważ straciły ważność podczas urlopu?

Badania okresowe przeprowadza się wyłącznie w godzinach pracy pracownika, chyba że godziny te wykluczają możliwość przeprowadzania badań. Zatem dopiero po powrocie pracownika z urlopu można je przeprowadzić. Ukaranie pracownika w tym wypadku jest bezzasadne. Podstawą prawną okresowych pracowników je...

Czy można wydać ponownie świadectwo pracy?

Tak. Świadectwo pracy nie jest dokumentem, który wystawia się tylko raz. Można je wystawiać wielokrotnie, ponieważ dokumentuje ono fakt pracy wraz z opinią pracodawcy. Naturalnie należy wystawić go z data bieżącą za odpowiedni okres pracy. Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści,...

Czy można zwolnić osobę, ponieważ nie ma wyższego wykształcenia?

Tak. Pracownika w takiej sytuacji można zwolnić dyscyplinarnie, wręczając wypowiedzenie z powodu przekroczenia podstawowych obowiązków pracownika (art. 52 par.1 k.p.).Zgodnie z art. 52 par 1 kp., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszeni...

Czy postawienie ściany z regipsu wymaga pozwolenia na budowę?

Nie. Każda zmiana układu pomieszczeń, ich rozmiarów, kubatury, budowa ścianek gipsowych, dobudowa są zmianami wymagającymi pozwolenia na budowę. Zasadą określoną w art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bud...

Czy do pracy w kiosku można zatrudnić na umowę o dzieło?

Umowa o dzieło dotyczy czynności wykonywanych w sposób jednostkowy. Dla przykładu może ona dotyczyć wykonania jakieś rzeczy np. napisania muzyki do filmu. Natomiast czynność powtarzalna może być objęta umową o pracę oraz umową zlecenia. W opisywanym wypadku można też pokusić się na umowę o pracę nak...

Ile papierosów można wysłać do innego kraju unijnego?

W Unii Europejskiej, a zatem również na lotnisku w Irlandii, będą obowiązywały normy celne dla wwozu na teren Wspólnoty. Minimalna stawka akcyzy na papierosy, w wysokości 90 % całkowitej kwoty akcyzy naliczonej od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej ustalonej na dzień 1 stycznia 2009 r....

Czy osoba ze złą historią kredytową może otrzymać dotację?

Nie. Osoba zarejestrowana w BIK nie powinna mieć problemów z otrzymaniem dotacji. Urzędy pracy i tak żądają zabezpieczania. Najczęściej jest to poręczenie majątkowe osób trzecich. Trzeba to jednak sprawdzić w regulaminie, ponieważ każdy urząd pracy ma pewna swobodę w kształtowaniu jego treści.Urzędy...

Czy dostanę odprawę, jeśli nie zawiniłem?

Nie. Odprawa nie będzie przysługiwała pracownikowi. Pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika i zatrudnia on co najmniej 20 pracowników. Jeżeli po stronie pracownika nie nastąpiło naruszenie zasad ...

Czy matka niepełnosprawnego dziecka musi godzić się na wyjazd służbowy?

Argumentacja pracownicy, co do niepełnosprawności jej dziecka, powinna być wystarczającym powodem, aby zostać przy nim. Oczywiście powstaje pytanie o zakres obowiązków pracownicy. Jeżeli umowa o pracę zawarta z pracodawcą wskazuje, iż pracownica ma obowiązek wyjazdów zagranicznych na delegację, spra...

Czy zasiłek może być przedłużony?

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgłosiła ten fakt do Urzędu Pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do Urzędu Pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia i przed...

Jak bronić się przed żądaniem spłaty dawnych odsetek?

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po 3 latach od powstanie należności. W tym wypadku warunek ten nie został spełniony. Realnym sposobem obrony jest zwyczajne dogadanie się z wierzycielem co do długów i ich spłaty poprzez opracowanie harmonogramu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inacze...

Czy praca w gospodarstwie rolnym liczy się do stażu?

Nie każdą pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym i nie zawsze pracodawca musi zaliczyć do stażu pracy. Muszą być spełnione ustawowe warunki. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do staż...

Z jaką datą wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać opatrzone datą złożenia go pracodawcy. Poniżej przykładowy wzór takiej umowy. Sporządzając umowę wypowiadającą warunki pracy i płacy pracodawcy nie trzeba podawać przyczyny zwolnienia. Swoboda kształtowania stosunku pracy zakłada również swobodę jej wypowia...

Czy przez założeniem spółki cywilnej trzeba mieć firmę?

Aby zarejestrować spółkę cywilną nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej przed jej założeniem. Umowa spółki to standardowo dokument zawierający następujące informacje: o umowie,o reprezentantach spółki,o zakresach odpowiedzialności partnerów, czyli wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za sp...

W jakim zakresie szef może śledzić chorego pracownika?

Na mocy § 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, pracodawca jest uprawniony do wykonania kontroli w: miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia oso...

Co zrobić w przypadku skasowania transakcji?

Należy zaznaczyć na paragonie fiskalnym, że sprzedaż została w całości wycofana lub nie uległa finalizacji powodu np. zwrotu towaru. Nie ma w tym żadnego problemu, aby na paragonie umieścić takową informację. Ważne jest to, aby bilans końcowy zgadzał się wraz z notkami.Zgodnie z wyrokiem Naczelnego ...

Ile dni wolnego za kompleksowe badania?

Pracownik nie nabywa prawa do dni wolnych od pracy z uwagi na badania kontrole. Badania te są wykonywanie w czasie pracy pracownika. Jeżeli nie jest to możliwe wówczas okres wolny od pracy poświęcony na badania odlicza się od czasu pracy pracownika. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadz...

Jaka kara za złożenie fałszywego oświadczenia?

Jeżeli osoba fizyczna utrzymuje, że posiada firmę, która de facto nie istnieje, dopuszcza się oszustwa zagrożonego sankcją karną pozbawienia wolności lub karą finansową. Inwestor miał prawo odstąpić od umowy w każdym czasie, gdyż umowa była obarczona błędnym poinformowaniem go o istnieniu firmy, któ...

Czy zakup narzędzi ze środków otrzymanych z PUP można wliczyć w koszty?

Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane bezrobotnym nie są obciążone podatkiem dochodowym. W przypadku sum wydawanych na zakup narzędzi do pracy trudno też mówić o odliczaniu kosztów, ponieważ zakupy te, mimo że mają być fakturowane, nie stanowią kosztu uzyskania przych...

Czy mimo wyżywienia należy się dieta?

Tak. Dietę oblicza się w następujący sposób:za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;za niepełną dobę podróży:do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. Pracownikowi, który otrzymuje za gr...

Kiedy można zwolnić chorego pracownika?

Granicą zamykającą okres ochronny, w którym pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jest wystąpienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w trybie art. 53 k.p., wskutek choroby trwającej...

Jakie ubezpieczenie będzie uznawane w Niemczech?

Tak, takim dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich UE. EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach UE, zastępując formularze: E 110, E ...

Jaki numer PKD dla działaności wydawniczej?

Najwłaściwsze będzie tutaj wykorzystanie kodu 58.1 PKD.58.1. oznacza: Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. Warto jeszcze wiedzieć, że jeżeli chodzi o szczególne formy wydawania książek, czasopism i innych utworów to właściwym ...

Czy można zwolnić z pracy osobę przebywającą w szpitalu psychiatrycznym?

Proponuje poinformować o całości sprawy Państwową Inspekcję Pracy. PIP powołana jest właśnie po to aby świadczyć pomoc wszystkim pracownikom pokrzywdzonym przez pracodawców. Adres właściwego na inspektoratu znajdzie Pani na stronie internetowej www.pip.gov.pl. Do zakresu działania Głównego Inspektor...

Kiedy można przejść z renty na emeryturę?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli wniosek o wcześniejszą emeryturę składa osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, to nie jest wymagane, aby by...

Czy zleceniobiorca jest chroniony przed zwolnieniem?

Osobie wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia nie przysługuje ochrona przewidziana dla kobiet w ciąży, o której mowa w przepisach kodeksu pracy. Nie sposób zmusić zleceniodawcy do przedłużenia umowy. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Jeżeli nie przewiduje specjalnych postanowień dotycz...

Czy pobierając emeryturę można wykonać dzieło?

Umowa o dzieło dotyczy tych podmiotów, które zlecają swoim "pracownikom" wykonanie pojedynczej czynności lub zespołu czynności skupiających się na wykonaniu określonej pracy dającej finalny efekt i będący czynnością nie powtarzającą się w sposób okresowy. Jeżeli "pracownik" miałaby wykonywać czynnoś...

Czy chory może wykonywać zlecenie?

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może podejmować pracy u innego pracodawcy na umowę zlecenie, ponieważ jest czasowo zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i wykonywania innych czynności mających związek z pracą. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 1999 r....

Kiedy można skrócić okres wypowiedzenia?

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, zmienić go na innego, jeżeli uważa, że nie spełnia on jego wymagań. Może się to stać w każdym czasie. Wolny rynek daje pracodawcom wybór swoich pracowników, dlatego też nie ma tutaj żadnej przesłanki ku temu, aby przypadek ten potraktować jako naruszenie zasad...

Co zrobić, gdy szef nie chce porozumienia?

Według mnie postępowanie pracodawcy godzi w zasadę współżycia społecznego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. To pracodawca powinien zadbać o trzy miesięczny okres wypowiedzenia, który w ostateczności powinien zastąpić rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Ponadto informacja o innej firmie, któr...

Czy kierowcy w wojsku przysługuje dzień wolny od pracy?

Tak. Kierowcy pracującemu w wojsku będzie przysługiwał dzień wolny od pracy. Należy pamiętać, że:kierowcy mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin na dobę, natomiast dwa razy w tygodniu wolno przedłużyć prowadzenie pojazdu do 10 godz.; kierowcy pojazdu nie wolno jego prowadzić dłużej niż prz...

Czy osoba pobierająca rentę może otrzymać dotację?

Niestety osobie, która pobiera rentę socjalną nie można przyznać dotacji na działalność gospodarczą. Mowa tu o wparciu, które udziela powiatowy urząd pracy w imieniu starosty.Środki mogą być przyznane: osobie bezrobotnej lub osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pr...

Czy pracownik odpowie za uszkodzenie samochodu, skoro nie było pisemnego przekazania tego pojazdu?

Samochód powierzany przez pracodawcę pracownikowi powinien być pozbawiony wad technicznych jak również innego rodzaju uszkodzeń, które mogłyby uniemożliwić właściwe posługiwanie się pojazdem. Opisana sprawa nie należy do najłatwiejszych. Pracodawca powinien wydać pracownikowi samochód poprzez zapis ...

Czy praca podczas studiów wpływa na długość urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z art. 154. § 1 kodeksu pracy, wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudni...

Czy bez aplikacji można otworzyć własną kancelarię prawną?

Prawnik może na podstawie podjętej przez siebie działalności gospodarczej udzielać opinii prawnych. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stwarza prawnikom przestrzeń do udzielania zwykłych porad prawnych, zwanych potocznie opiniami prawnymi. Porady doradców prawnych nie są poradami prawnymi ...

Czy można nie zgodzić się na cofnięcie wypowiedzenia?

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1986 r. (III PZP 62/86, OSNC 1987/10/156,12992), cofnięcie przez zakład pracy wypowiedzenia umowy o pracę wymaga zgody pracownika. Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 listopada 1989 r. (II SA 1177/89, ONSA 1989/2/9...

Jak długo trzeba przechowywać firmowe dokumenty?

Dokumenty firmowe w zależności od zawartych w nich danych należy przechowywać od 5 do 25 lat. Dokumentacje podatkową należy przechowywać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokumentację ZUS przechowuje się przez 10 lat. Dokumentację pracowniczą, w t...

Czy pracodawca może ponieść karę za nieudostępnienie karty wypadku?

Pracodawca odpowiada za swojego pracownika podczas wykonywania przez niego pracy. Nie może się on więc uchylać od odpowiedzialności za niego. Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w stosunku pracy istnieje specyficzny związek wynikający z stosunków społecznych. Dlateg...

Czy pracodawca może obarczyć odpowiedzialnością za powstałe braki?

Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownicy pokrycia kosztów w wyniku braków w kasie odkrytych podczas inwentaryzacji. Nie ma też prawa obciążyć kosztami wszystkie pracownice, chyba że zapis umowy o pracę stanowi inaczej. Działania podejmowane przez pracodawcę uchybiają dobremu obyczajowi wyrażonemu...

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Nie. Działanie firmy jest prawidłowe. Umowa przestanie obowiązywać 31 grudnia 2008 roku. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Tak wynika z art. 30 par 2 kodeksu pracy. Potwierdził to Sąd ...

Co potrzebne jest przy eksporcie alkoholu?

Należy przede wszystkim wypełnić dokument SAD. Szczegóły wypełnienia dokumentu można znaleźć na stronie Służby Celnej. Na tej samej stronie znajdziemy również niezbędne informacje, co do samej procedury eksportowej alkoholu, jak i dane teleadresowe do osób, które nam udzielą w tym temacie bezpośredn...

Czy za pracę za granicą w ramach oddelegowania należy się dodatkowe wolne?

Nie. Nie ma takiego przepisu, zgodnie z którym za pracę w delegacji pracownikowi przysługiwałyby dodatkowe dni wolne. Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety,zwrot kosztów, przejazdów i dojazdów, noclegów, innych wydatków, okr...

Czy pracownik zawsze musi okazać bilet za przejazd?

Tak, powinien dołączyć bilet stwierdzający, iż faktycznie wykonał przejazd, za który obowiązek zwrotu kosztów ciąży na pracodawcy. Bilet stanowi potwierdzenie i zarazem dowód przebytej drogi daną komunikacją. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w kt...

Czy w trakcie urlopu wychowawczego można oddać dziecko do przedszkola?

Nie. Urlop wychowawczy jest świadczeniem pracownika, który chce i sprawuje osobista opiekę nad dzieckiem. Dlatego też niedopuszczalnym jest oddanie dziecka sprawnego bądź nie pod opiekę przedszkolną, chyba że wynika to ze stanu zdrowia dziecka, a przedszkole oprócz zwykłych swoich czynności opiekuńc...

Czy w trakcie wypowiedzenia można wziąć wolne na dziecko?

Tak. Zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie przewidziane tym przepisem przysługuje na wniosek pracownika. Dni wolne mogą być...

Czy chory pracownik przed zwolnieniem może iść na zwolnienie lekarskie?

Lekarz medycyny pracy powinien w takim przypadku od razu wysłać pracownika na zwolnienie lekarskie, gdyż w stosunku do niego pracodawca podjął kroki niedopuszczające go do pracy na obecnym stanowisku z przyczyn zdrowotnych. Ponieważ to komisja lekarska, a nie zakładowy lekarz medycyny pracy wydaje o...

Czy można zwolnić 56-letniego pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony?

Zgodnie z wykładnią art. 39 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownik korzystający z ochrony przewidzianej tym przepisem to taki pracownik, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.Sąd Najwyższy wyjaśnił (uchwała z dnia 11 czerwca 1991 r., I PZP 19/91, OSNCP 1992, nr ...

Co zrobić, gdy kontrahent nie chce zapłacić za towar?

Po pierwsze należy zwrócić się z tym na policję. Warto sprawdzić, czy firma rosyjska działa na polskim rynku legalnie. Jeśli tak nie pozostaje nic innego jak sprzedać dług lub też wytoczyć sprawę o zwrot wydanego towaru lub zapłatę pieniędzy za towar poprzez postępowanie egzekucyjne. Można też posta...

Czy pracodawca ma prawo zmusić do przejścia na system trójzmianowy?

Nie ma w prawie pracy przepisu nakazującego ulgowe traktowanie pracownicy samotnie wychowującej dzieci w wieku 6 do 8 lat, będące w pełni sprawnymi osobami. Mimo to pracodawca powinien wziąć pod uwagę warunki matki samotnie wychowującej dzieci. Może warto byłoby zwrócić się do Państwowej Inspekcji P...

Czy za okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego należy się urlop wypoczynkowy?

W tym przypadku po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica powinna wpierw wykorzystać należny urlop wypoczynkowy, a następnie przejść na urlop wychowawczy.Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu należnego pracownikowi urlopu macierzyńskiego powinien on złożyć wniosek swojemu pracoda...

Czy pracodawca może uzależniać zgodę na urlop od podpisania wypowiedzenia?

Pracodawca nie może uzależnić urlopu dla pracownika od tego, czy ten podpisze wypowiedzenie. Pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie, z którym pracownik wcale nie musi się zgadzać. Jest to forma jednostronnej czynności prawnej, w której strony nie muszą być zgodne, co do przedkładanej treści. Z...

W ciągu ilu dni należy zgłosić wypadek?

Tak, zdarzenie to można uznać za wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy należy zgłosić niezwłocznie pracodawcy, spisując tzw. protokół ze zdarzenia, określając miejsce i czas wypadku. W innych okolicznościach trudno jest dowieść, że wypadek miał miejsce w trakcie świadczenia pracy. Nie ma obowiązku ...

Kiedy pracujący za granicą może ubiegać się o zasiłek transferowy?

PUP ma racje. Obywatel Polski, który pracował za granicą i powrócił do kraju, może ubiegać się o tzw. zasiłek transferowy, który faktywnie wynosi on ok. 550 zł miesięcznie. Więcej, ok. 3 - 4 tys. zł, może otrzymać obcokrajowiec zarejestrowany w Polsce na tych samych zasadach, co obywatel naszego kra...

Czy szef może zmusić do uczestnictwa w zebraniu po godzinach pracy?

Pracodawca nie może zmuszać pracownika do udziału w naradzie poza godzinami pracy, chyba że wynika to z umowy zawartej pomiędzy nim a pracownikiem. Abstrahując od tego, konsekwencje niestawienia się pracownika na zebraniu mogą być rożne. Wszystko zależy od podejścia pracodawcy do problemu oraz od za...

Czy Wspólnota pomaga młodym małżeństwom w zakupie mieszkania?

Unia Europejska nie świadczy pomocy finansowej w ramach swoich struktur młodym małżonkom, niemającym własnego "M". Można natomiast starać się w ramach ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania o dofinansowanie. Warto tutaj powiedzieć, że przepisy ustawy zostały wprowadzone ...

Czy fiskus ma prawo informować rodzinę podatnika o jego długach?

Urząd skarbowy ma prawo powiadomić osobę o zaległościach podatkowych, jeżeli takowe są i są następstwem zaległości w VAT. Naturalnie sama informacja o sankcji za niezapłacone podatki nie jest jeszcze groźbą pod adresem podatnika. Oczywiście organ podatkowy ma prawo stosować różne sposoby egzekucji n...

Czy choroba w okresie wypowiedzenia wpłynie na płacę?

Tak. Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.), zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność...

Czy kontrahent ma prawo wymagać od przedsiębiorcy dokumentów potwierdzających możliwość handlu danym towarem?

Naturalnie wpis do ewidencji działalności gospodarczej daje możliwość handlu zgodnego z przepisami. Hurtownik ma prawo wymagać od przedsiębiorcy stosownych dokumentów potwierdzających fakt, iż jest on uprawniony do handlu detalicznego określonym asortymencie, w tym przepadku sprzętem RTV. Przedsiębi...

Czy najemca może zabronić właścicielowi wywiesić informację o zwolnieniu lokalu?

Właściciel nieruchomości ma prawo ingerowania w swoją nieruchomość nawet w czasie, kiedy jest ona przedmiotem najmu, pod warunkiem, że nie przekracza to zwykłego użytkowania nieruchomości przez najmującego wynikającym z umowy. Co prawda pogląd ten nie jest jednolity, niemniej - w mojej ocenie - podj...

Czy do urlopu bezpłatnego wlicza się dni wolne?

Tak. Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi obowiązuje również w soboty i niedziele i jako taki jest świadczeniem bezpłatnym w te dni. Kodeks pracy nie nakazuje specjalnego traktowania tych dwóch dni podczas urlopu bezpłatnego. Zgodnie z art. 174 § 1 pracownik, który chce się udać na urlop bezpłatny...

Co zrobić gdy sprzedawca nalicza odsetki od źle wystawionej faktury?

Zgodnie z § 13 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później n...

Kiedy można zatrudnić młodocianego?

Osoba niepełnoletnia może być zatrudniania, ale tylko do wykonywania prac lekkich. Młodocianym w rozumieniu prawa jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli...

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który złożył wypowiedzenie?

Trudno stwierdzić, czy i w jaki sposób doszło do zaniedbania pracownika, skoro nie znamy postanowień umowy między stronami. Bazując na tym co napisał pracownik, w moim przekonaniu trudno tutaj mówić o podstawach do zwolnienia dyscyplinarnego.Zgodnie z art. 52. § 1. pracodawca może rozwiązać umowę ...

Co zrobić gdy towar zostanie sprzedany poniżej ceny zakupu?

Podatnik powinien wystawić fakturę korygującą zwaną notą korygującą zawierającą wyrazy "Nota Korygująca".Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzeniem ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechow...

Czy detektyw może rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Podjęcie i wykonywanie działalności detektywistycznej prowadzi się zazwyczaj w oparciu o zasady ogólne prawa podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: pdof) nie wskazuje podstaw, aby podatek nie można było rozliczać z działalności detektywistycznej wspólnie z małżonkiem. Z...

Czy potrzebne jest wypowiedzenie?

Na początku należy powiedzieć, że wygaśnięcie stosunku pracy jest czymś innym niż jego rozwiązanie. Jeżeli chodzi o skutki prawne, tak samo postrzega się w praktyce wygaśniecie stosunku pracy i rozwiązanie przez którąś ze stron tego stosunku. A zatem osoba od 31 sierpnia 2008 r. roku nie jest już pr...

Czy ryczałtowiec może zatrudniać?

Tak. Małżonek ma prawo zatrudnić swojej współmałżonka, w sytuacji, kiedy prowadzi działalność gospodarczą i jest ona opodatkowana na zasadach przewidzianych ryczałtem. Nie ma zakazu zatrudniania na podstawie umowy o pracę członków najbliższej rodziny, w tym współmałżonków. Warto jednakże pokreślić,...

Czy można zmniejszyć wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia?

Tak. Jeżeli umowa zlecenie w części dotyczącej wynagrodzenia za pracę przewiduje możliwość potrącenia wynagrodzenia w wypadku nienależycie wykonanego zobowiązania, czynności taka ze strony zleceniodawcy jest możliwa. Możliwe jest również potrącenie wynagrodzenia bez zapisów wynikających z umowy zlec...

Kto może dokonać oceny wykonania opisu i wartościowania stanowisk urzędniczych?

Oceny takiej może zgodnie z określoną ustawą właściwą dla kompetencji i rangi stanowiska dokonać minister odpowiedzialny za dany sektor, w tym przypadku minister finansów. Niezależnie od oceny audytora, ocena ministra jest wiążąca. Dlatego też zwykło się nie powoływać audytora wewnętrznego i zewnętr...

Czy można wysłać na przymusowy urlop bezpłatny?

Zachowanie firmy jest niezgodne ani z kodeksem pracy, ani również z unijnymi normami dotyczącymi praw pracowniczych. Nie jest dopuszczalne również z punktu widzenia prawa międzynarodowego dotyczącego stosunków międzyludzkich. Nie ma takiego prawa, na mocy, którego bez zgody i wiedzy pracownika, prac...

Czy można otrzymać świadectwo pracy na życzenie?

Nie. Pracownik nie może na własne życzenie otrzymać świadectwa pracy. Może jedynie poprosić pracodawcę o wydanie opinii na jego temat. Opinia taka nie spełnia kryteriów świadectwa pracy, a jedynie jest pismem informacyjnym o pracowniku.Zgodnie z art. 97 § 1 i § 1(1) kodeksu pracy (dalej: k.p.)w razi...

Co zrobić, gdy były szef nie chce wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

Była pracownica powinna poinformować Państwową Inspekcję pracy o nieprawidłowościach w firmie. PIP z urzędu skontroluje sprawę. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z zobowiązania i nie dokona wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wyliczony odpowiednio według stawki pracownika proporcjonalnie do...

Co zrobić, gdy wysokość pensji nie pokrywa się z kwotami wymienionymi w informacji otrzymanej od pracodawcy?

Wszystko zależy od tego, czy córka faktycznie otrzymywała premie. Umowa o pracę oprócz wynagrodzenia zasadniczego powinna zawierać informację o innych składnikach płacy, w tym premiach. Jeżeli córka ma wątpliwości, co do wysokości zarobków, premii uznaniowej i innych składników wynagrodzenia, może z...

Czy sprzedając odziedziczone akcje trzeba płacić podatek?

Tak. Podatnik musi zapłacić podatek od zbywanych akcji w wysokości 19 proc. i wypełnić jednocześnie PIT-38. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu : odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprze...

Kto zapłaci za książeczkę zdrowia zleceniobiorcy?

Umowa zlecenie nie jest umową o pracę, dlatego też pracodawca nie ma obowiązku finansowania pracownikowi kosztów związanych z przedłużeniem książeczki zdrowia. Na zleceniodawcy ciąży jedynie obowiązek odprowadzania regularnych składek z tytułu umowy zlecenia, natomiast poza ta kwestią nie musi inter...

Ile kosztuje brak odbioru sanepidu?

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w podobnych wypadkach do opisanego, sanepid nader często wymierza karę w wysokości 5 tys. zł. Kara ta może być zarówno niższa, jak i wyższa. Wszystko zależy od okoliczności dokonania czynu zabronionego. W przypadku rażących uchybień i nie dostosowania się do wymog...

Czy nieobecność w pracy powoduje zmniejszenie ryczałtu samochodowego?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w umowie o pracę, zawartej między pracodawcą a pracownikiem. Jeżeli umowa stanowi, że w czasie nieobecności w pracy pracownika, pracodawca ma naliczyć mniejszy ryczał z uwagi na jego nieobecność, wówczas można zastosować powyższe działanie. Wszystko zatem zależ...

Jakie skutki prawne w czasie ciąży wywołuje umowa zawarta na czas określony?

Zgodnie z art. 251 § 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.), zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o il...

Kiedy i z jaką datą należy wystawić świadectwo pracy?

Pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy z datą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Stanowi o tym art. 97 § 1 k.p. Ponadto wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Oczywiście pracownica winna pamiętać o zachowaniu ustawowe...

Czy pracodawca może zażądać zwrotu zaliczki?

Jeżeli pracodawca powierzył swojemu pracownikowi pewną sumę pieniężną, która znacznie przekraczała koszty pobytu w hotelu, pracownik zobowiązany jest do zwrotu tej nadwyżki. Co do zasady, pracownik zobowiązany jest przedstawić pracodawcy koszty pobytu w hotelu, a pracodawca jest zobowiązany koszty t...

Czy pracodawca może nie podpisać wniosku o rozwiązanie stosunku pracy?

Zgodnie z art. 33 k.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli umowa o prace zawarta na czas określony nie przewidziała tego rodzaju rozwiązania, umow...

Czy postanowienia umowy mogą wykluczać jedną ze stron?

Art. 33 kodeksu pracy stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wynika z tego, że dopuszczalne jest wskazanie, że zarówno strona pracodawcy, jak i...

Czy kontynuując zatrudnienie trzeba wystawić świadectwo pracy?

W mojej ocenie, nie ma takiej konieczności, ponieważ "kolejnym" pracodawcą będzie obecny szef. Co do zasady, świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w związku z jego przejściem do innego zakładu pracy lub z jego zwolnieniem. W przypadku tzw. "pozornego zwolnienia", gdzie kolejną umowę o ...

Czy zwolnionej po urlopie macierzyńskim przysługuje odprawa?

Jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje z winy pracodawcy, wówczas za podstawę prawną takiego działania należy przyjąć art. 32 § 1 k.p. W tym przypadku zostanie zachowany okres wypowiedzenia. Ale na tym nie koniec. Pracownikowi należy się odprawa pieniężna, ponieważ pracodawca rozwiązał z nim umow...

Jak wnosi się sprawę do ETS?

Sprawa zaskarżenia ustawy nie jest taka oczywista. Na początku należałoby zbadać wszystkie przesłanki nowelizacji. W tym celu warto byłoby zasięgnąć opinii biegłych z prawa unijnego i orzecznictwa europejskiego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje wyłącznie skargi bezpośrednie, złożone pr...

Jak prawo czeskie chroni pracownice z dziećmi?

W Polsce od dnia porodu pracownicy, niezależnie od tego czy ma umowę na czas nieokreślony, czy określony, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przypadku umowy na czas określony, której rozwiązanie następuje w trakcie urlopu macierzyńskiego, ostatni dzień umowy będzie ostatnim dniem urlopu...

Po jakim czasie można ogłosić upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę z o.o. zaraz po jej założeniu można postawić w stan likwidacji. Nie ma przepisów kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) zabraniających takiej praktyki. Zgodnie z Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 stycznia 1994 r. (sygn. III CZP 178/93), spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc...

Jaka podstawa prawna przy odchodzeniu na rentę?

Na świadectwie pracy winna znaleźć się podstawa prawna wynikająca z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych w nawiązaniu do art. 57. powyższej ustawy. Warto zaznaczyć, że w uzasadnieniu powinna znaleźć się treść art. 12, zgodnie z którym: "niezdolną do pracy w rozum...

Czy osobie pracującej w nocy, poza siedzibą firmy przysługuje dieta?

Tak. Art. 775 § 1 k.p. stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Przepis ten jest podstawą do w...

Czy choroba przedłuża urlop wypoczynkowy?

Jeśli pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego uda się na zwolnienie lekarskie, to co od zasady urlop ten powinien zostać przedłużony o okres zwolnienia lekarskiego. Stanowisko to, choć nie ma odzwierciedlenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wydaje się być słuszne. W opisywanym przypadku pracown...

Czy były pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej?

Nie, ponieważ nagroda jubileuszowa przysługuje jedynie pracownikowi. Zgodnie z art. 773. § 1, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników w tym takich, które mogą być uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika, a w szczególności dot...

Czy przebywającej na urlopie macierzyńskim należą się wczasy pod gruszą?

Pracownica nie ma prawa do świadczeń z funduszu socjalnego, tj. "wczasów pod gruszą", ponieważ nie przebywała na urlopie wypoczynkowym. Potwierdził to m.in. Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - w wyroku z dnia 14 marca 2006 r. (I PK 144/2005).Urlop wypoczynkowy ...

Kiedy nie trzeba płacić podatku w formie karty podatkowej?

Tak. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedsiębiorca, rozliczający podatek w formie karty podatkowej, może go obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatk...

Czy potrzebna jest zgoda wspólnika, aby rozwiązać spółkę?

Wniosek o rozwiązanie spółki należy napisać na oryginalnym sądowym blankiecie właściwym dla miejsca siedziby spółki. Wzory pism procesowych powinny być dostępne w sądzie gospodarczym, w którym należy przedłożyć wniosek. Naturalnie spółka z o.o. może nadal istnieć bez względu na fakt rozwodu małżonkó...

Czy pracodawca może odmówić rozbicia urlopu wypoczynkowego?

Naturalnie pracodawca nie może zmuszać swojego pracownika, aby ten zamiast przysługującego mu urlopu płatnego złożył wniosek o urlop bezpłatny. Jeżeli pracownik ma jeszcze do wykorzystania przysługujący mu urlop płatny, wówczas ma prawo z niego skorzystać. Pracownik w takiej sprawie może wystąpić do...

Jak wyegzekwować wykonanie umowy ustnej?

Umowa ustna jest umową ważną i należy ją honorować. Problem w tym, że trudno udowodnić, że strony zgodziły się na ustalone warunki. Umowy ustne mogą (powinny) być zawierane w obecności świadków, którzy w razie sporu między stronami poświadczą przed sądem, że do umowy doszło i dane postanowienia są p...

Czy przysługuje mi odszkodowanie za wypadek w drodze na kurs?

W tym przypadku nie możemy jeszcze mówić o wypadku przy pracy, lub w drodze do pracy, gdyż stosunek pracy, chociaż trwał, to jednak osoba wykonywała czynności z nim nie związane. W tej sprawie, jeżeli był "rozkaz udania się na kurs" dla przyszłego żołnierza, powinna wypowiedzieć się jednostka wojsko...

Jak poradzić sobie z porzucającymi pracę?

Badanie lekarskie opłaca zawsze pracodawca. Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.), a konkretnie z art. 12. 1. Ustawy, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmi...

W jaki sposób sformalizować współpracę ze spółką?

Działalność gospodarcza cechuje się przede wszystkim swobodą jej wykonywania i podejmowania decyzji samodzielnych przez przedsiębiorcę. Jeżeli owa samodzielność byłaby naruszona, możemy wówczas domniemywać, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą (samozatrudnieniem), tylko z umową o pra...

Kiedy obywatelka Rosji może założyć firmę w Polsce?

Zgodnie z art. 13.1 ust. d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416), osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany, może bez żadnych problemów prowadzić działalność gospodarczą. Ten sam akt prawny zastrzega jednak, że osoba posiadająca kartę czasowego pobytu na te...

Jakie stanowisko po powrocie do pracy?

Uważam, że sąd na podstawie przedłożonej dokumentacji będzie w stanie określić dokładnie stan prawny. Wyjaśnienia będą stanowiły istotny czynnik decyzyjny. Pracownik powinien po przywróceniu do pracy zając to samo stanowisko, jakie utracił podczas jego zwolnienia. Jeżeli powrót pracownika na to samo...

Co zrobić, gdy kierownik nie chce wypisać protokołu powypadkowego?

Kierownik zobowiązany jest do udokumentowania zdarzenia i powiadomienia o nim dyrektora bądź inna osobę zarządzającą firmą. Trzeba jednak podkreślić, że taka dokumentacja z punktu widzenia ewentualnych roszczeń pracownika jest mało istotna. To osoba poszkodowana po przeprowadzeniu badań i dokonaniu ...

Czy można podjąć zatrudnienie, czekając na wyrok w sprawie przywrócenia do wcześniejszej pracy?

Pracownik ma prawo podjąć inną pracę w sytuacji, kiedy pracodawca wymówił mu stosunek pracy i jest on obecnie przedmiotem rozważań sądu. Pracownik ma prawo podjąć pracę zarówno w ramach umowy zlecenia, jak również w każdej innej formie. Podpisując umowę zlecenie pracownik nabędzie takie same prawa e...

Czy potrzebna jest zgoda wspólnoty na sprzedaż alkoholu?

Nie. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewiduje w swoich zapisach, konieczności uzyskania zgody od wspólnoty mieszkaniowej będącej nieopodal przyszłego punktu sprzedaży alkoholu. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych w miej...

Jak wyliczyć długość urlopu wypoczynkowego?

Na wstępie należy podkreślić, że pracownik przepracuje cały rok pomimo faktu, że umowa została podzielona na dwa okresy. Okresy tej umowy powinny zostać zsumowane, co w rezultacie daje nam rok pracy.Zgodnie z art. 154. § 1. wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż ...

Jak rozliczyć wyjazd na Ukrainę w ramach działalności gospodarczej?

Przy wyjeździe na Ukrainę przedsiębiorca powinien na odprawie celnej zgłosić cały sprzęt objęty wywozem i w celach informacyjnych podać cel tego wywozu. Powinien przy tym podać wartość celną tego sprzętu, czyli 40 tys. zł. Faktura VAT powinna być wystawiona w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Po...

Ile powinien wynieść ekwiwalent za zaległy urlop?

Pracodawca - o ile jest to możliwe - powinien udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego, zwłaszcza, że pracownicą nie została rozwiązana umowa o pracę. Jeśli nie jest to możliwe, powinien wypłacić pracownicy ekwiwalent za zaległy urlop.Zgodnie z art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje w...

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na czas określony?

Brak w umowie o pracę trybu rozwiązania umowy jest, co do zasady przesłanką stwierdzającą braki formalne aktu prawnego. Pomimo braku zapisów umownych, ułatwiających procedurę postępowania, z pomocą spieszy art. 30 § 1 k.p.Zgodnie z nim umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, przez...

Czy pracodawca może nie przedłużyć umowy z pracownicą w ciąży?

Pracownica w ciąży i na urlopie macierzyńskim jest chroniona prawnie. Zarówno kodeks pracy, jak i orzecznictwo idące w kierunku zgodnym z ustawą, prezentują pogląd, że pracownicy w ciąży i na urlopie macierzyńskim nie można zwolnić z pracy. Nie jest prawdą, że pracownicy podczas ciąży nie można prze...

Do jakiej kwoty dofinansowanie do urlopu jest zwolnione z podatku?

Zwolnieniu z opodatkowania podlegać będą wczasy tylko do kwoty 380 zł. Każda nadwyżka tej sumy będzie opodatkowana. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym, kosztem uzyskania przychodów są tylko podstawowe odpisy i wpłaty na fundusz. Definicję odpisu podstawowego zawiera przepis a...

Czy to prawda, że najlepiej jest wypowiedzieć umowę w poniedziałek?

Dokładnie tak. Zgodnie z art. 30 par.2 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność i kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Zwyczajowo przyjmuje się, że składając wypowiedzenie np. w poniedziałek okres wypowiedzenia kończy się n...

Czy dni wolne wlicza się do urlopu?

Dni wolne od pracy nie są wliczane do dni urlopowych, pod warunkiem, że dla pracownika soboty i niedziele są niepracujące. Na podstawie art. 1542. § 1 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowia...

Czy można nie pracować w okresie wypowiedzenia?

Tak. Okres wypowiedzenia nie zwalnia pracownika ze świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Zgodnie z art. 32 k.p. § 2 rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.Proszę pamiętać, że powierzenie pracownikowi na okres wypowiedzenia innego zakresu czynności niż dotychczasowy nie o...

Jakie zaświadczenie lekarskie dla byłego więźnia?

Pracownicy odbywający karę w zakładzie karnym regularnie podlegają badaniom lekarskim. Należy zatem przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia podpisane przez lekarza w zakładzie karnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że odbywający karę nie podlegają badaniom ze strony lekarzy medycyn...

Czy niepełnoletni może podpisać wypowiedzenie?

Nie. Młodociany nie ma ustawowego obowiązku podpisywania, jak również rozwiązywania umowy o pracę w obecności rodziców lub za ich zgodą. Zgodnie z art. 191 § 1 k.p. wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej gimnazjum, przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że p...

Czy wyjazd do siedziby firmy to delegacja?

Zgodnie z art. 775 par 1 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Potwierdził to Sąd Najwyższy - Izba...

Jaki dokument stanowi o długości okresu wypowiedzenia?

Nie. Świadectwo pracy dotyczy samego stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W tym przypadku znaczenie ma umowa o pracę, a zatem będzie obowiązywał 14-dniowy okres wypowiedzenia. Pracodawca nie może wprowadzać w błąd pracownika i sugerować mu dłuższy okres wypowiedzenia, powołując się na ...

Czy osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku musi płacić za leczenie?

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna automatycznie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że objęta jest tym ubezpieczeniem np. przez zakład pracy swojego męża. Osoba bezrobotna, jeżeli nie została wykreślona przez urząd pracy, ma nadal prawo do bezpłatnej opieki zdr...

Jak podwyższyć płacę, nie zwiększając dochodu?

Nie istnieje możliwość, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie za pracę i jednocześnie, aby nie miało to wpływu na poziom uzyskiwanego dochodu. W takim przypadku można zastosować inne fakultatywne wynagrodzenie za pracę, np. w postaci dodatkowych dni wolnych lub w formie niepieniężnej. Sąd Najwyższy wyro...

Czy potrzebna jest zgoda do zbycia udziałów?

Ojciec powinien przekazać synowi udziały w spółce z o.o. w drodze darowizny. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB2/436-54/07/AA/KAN-1820/10/07) nabycie na drodze darowizny pomiędzy rodzicem a dzieckiem w skład, którego wchodzą ruchomości, nieruchomości oraz wszelkie pr...

Jaka wypłata po zwolnieniu lekarskim?

Zgodnie z art. 92 § 1 k.p. za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa p...

Kiedy można zaskarżyć czynności komornika?

Zgodnie z art. 767 k.p.c. skargę na czynności komornika wnosi się na piśmie do sądu rejonowego, przy którym komornik działa. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna odpowia...

Czy można iść na urlop w okresie wypowiedzenia?

Tak. Pracownica może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej całego urlopu i zaraz po jego zakończeniu rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą. Powinna w tym celu złożyć wypowiedzenie z pracy, zachowując przy tym ustawowy okres wypowiedzenia. W okresie tym pracownica może wykorzystać n...

Czy chory pracownik może złożyć wypowiedzenie na zwolnieniu?

Tak. Zgodnie z kodeksem pracy jedynie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zwolnienie lekarsk...

Czy PUP powinien wiedzieć o zleceniu wykonywanym przez bezrobotnego?

Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bez...

Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent pieniężny przysługuje w razie niewykorzystania w naturze urlopu wypoczynkowego w całości lub części z powodu np.: rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop ustala się według zasad obliczania wynagrodzenia urlopowego, zgodnie z § 15 - 19 ...

Czy powinnam wypłacić odprawy?

Nie. Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.), pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa...

Czy pracownik może podpisywać faktury w małej firmie?

Dokonanie czynności powołanej w pytaniu jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT. Istnieje jednakże możliwość umocowania pracownika do dokonywania czynności w zakresie dokonywania innych czynności zarządzających przedsiębiorstwem. Czynności wystawiania faktur, są w rozumieniu ustawy o VAT czynnościa...

Czy chory może nie poddawać się kontroli?

Każdy ubezpieczony przebywający na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z możliwością kontroli ze strony ZUS. Możliwa jest również kontrola podatkowa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 68. 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby...

Czy można zwolnić z dniem porodu?

Art. 177 § 3 kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Bez względu na fakt macierzyństw...

Kiedy można zwolnić związkowca?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może: wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem, będącym członkiem danej zakładowej organizacji...

Czy podatek powinien zapłacić przedsiębiorca użyczający lokal?

Gmina ma prawo naliczyć podatek za użytkowany lokal, nawet w przypadku, gdy osoba nie jest właścicielem nieruchomości, a jedynie użytkuje dany lokal.Zgodnie z art. 4. 1. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania stanowi:dla gruntów - powierzchnia;dla budynków lub ich części - p...

Czy można wystąpić do windykatora o prolongatę?

Tak. Dłużnik ma prawo zwrócić się do firmy windykacyjnej z prośbą o prolongatę całej kwoty zadłużenia lub jej części. Inna sprawa, czy firma windykacyjna zgodzi się na warunki spłaty lub jego odroczenia wyrażone w piśmie. Należy pamiętać, że windykator zawsze działa w imieniu wierzyciela. Zgodnie z ...

Czy działalność polegająca na sprowadzaniu pracowników do Polski wymaga zezwolenia?

Firma taka podlega zwykłemu procesowi rejestracyjnemu działalności gospodarczej. Ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy jedynie wybranej grupy przedsiębiorców, a wynika albo bezpośrednio z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej albo z odrębnych przepisów prawnych. F...

Jaki VAT dla produkcji i montażu schodów?

Obecnie montaż schodów drewnianych oraz drzwi wewnętrznych objęty jest 22% stawką VAT. Zgodnie z art. 146 ustawy o VAT od momentu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosowano stawkę VAT w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz...

Czy hurtownia może żądać zaświadczenia o posiadaniu koncesji?

Hurtownia ma prawo zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia aktualnego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pomimo tego, że pozwolenie to znajduje się w jej dokumentacji. Wynika to z poniekąd z okresowości koncesji na sprzedaż alkoholu.Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prz...

Czy przerwa między urlopami odbiera prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownica ma prawo po urlopie macierzyńskim udać się na urlop wypoczynkowy. Jednakże prawo wynikające z art. 163 § 3 kodeksu pracy nie jest równoznaczne z przymusem ustawowym dla pracodawcy, jeżeli pracownica wykorzystała dwa dni z tytułu opieki nad dzieckiem, a zatem kiedy pomiędzy jednym a drugim...

Czy można żądać odszkodowania dla bezrobotnego?

Urząd pracy powinien za bezrobotnego odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powinien także pokryć koszty leczenia bezrobotnego wynikłe z wypadku podczas wykonywania przyuczenia. Pokrycie kosztów leczenia powinno iść z ubezpieczenia zdrowotnego, które obowiązkowo za bezrobotnego zarejestrowa...

Z jaką datą pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie?

Nie da się precyzyjnie określić czasu, jaki będzie potrzebny do całkowitego zamknięcia firmy. Pracownicy będzie przysługiwał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Nie ma przepisu nakazującego pracodawcy w obliczu likwidacji wręczenie wypowiedzeń po z góry określonym terminie. Pracownikowi nie będzie prz...

Czy szef może postawić ultimatum pracownicy w ciąży?

Pracownica nie powinna przyjąć propozycji zmiany warunków pracy i płacy pod groźbą zwolnienia. Pracodawca powinien zapewnić pracownicy odpowiednie warunki pracy ze względu na jej stan, nie może jednak stawiać jej ultimatum co do ich przyjęcia.Zgodnie z art. 177 kp pracodawca nie może wypowiedzieć an...

Jak często powinny być przeprowadzane badania okresowe?

Pracownik powinien przede wszystkim zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w związku z naruszenie praw i obowiązków pracowniczych, wynikających z wstępnych okresowych badań lekarskich. Brak badań wstępnych i okresowych wyklucza możliwość pracy pracownika na danym stanowisku pracy. Dlatego też pr...

Czy mogę wynajmować pokoje letnikom w mieszkaniu służbowym?

Nie. Osoba nie może odpłatnie wyjmować pokoi letnikom. Z przepisów kodeksu cywilnego wynika bezsprzecznie, że powołana w pytaniu sytuacja prawna wynajmowania letnikom pokoi przez wynajmującego całość mieszkania będzie stanowiła podnajem. Podnajem zaś jako taki jest instytucją bezpłatną regulowaną po...

Czy zamiast paczek pracodawca powinien wpłacić na konto ich równowartość?

Nie. Paczki świąteczne i bony towarowe stanowią dla koszt uzyskania przychodu, ekwiwalent już nie, dlatego nieopłacalnym byłoby przekazanie emerytowanemu nauczycielowi pieniężnej równowartości tych bonów.Zgodnie z art. 15.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów ...

Czy powinnam ukryć ciążę?

Były pracodawca nie ma obowiązku ponownego zatrudnienia pracownicy, nawet z uwagi na fakt, że w czasie rozwiązania umowy już była w ciąży. Zgodne oświadczenie woli dwóch stron jest tutaj wiążące i nie podlega żadnym roszczeniom ze strony pracownicy z uwagi na zaistniałą ciążę. Fakt ten pracownica po...

Czy zięć jest w pierwszej grupie pokrewieństwa?

Grupę pokrewieństwa wyznacza jedynie podatek od spadków i darowizn. Umowa pożyczki jest wyłączona od opodatkowania tym podatkiem, gdyż przedmiotowo nie jest ani konsekwencją zapisów testamentowych, ani darowizną określoną w umowie. Umowa pożyczki jest czynnością prawną podlegająca opodatkowaniu poda...

Jakie warunki muszą spełnić sklepy, aby sprzedawać piwo w UE?

Nie ma w tym przedmiecie żadnych obostrzeń prawnych, co do samego zakupienia napojów alkoholowych. Napoje alkoholowe może zakupić każdy przedsiębiorca, czyli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i ma ukończony 18 rok życia. Obostrzenia warunkowane są jego dystrybucją (sprzedażą) piwa, wina ...

Czy mogłem być pominięty w podwyżce?

Od 1 stycznia 2008 roku wynagrodzenie pracownika na pełnym etacie nie może być niższe niż 1126 zł brutto. Jeżeli wynagrodzenie uwzględniające współczynnik stanowiący wysługę lat jest wyższe niż wykazana kwota, wówczas zachodzi bezzasadność roszczenia pracowniczego.Zgodnie z art. 77(2) kp., Pracodawc...

Jak przenieść pracownika na inne stanowisko?

Pracownika, który pracuje na stanowisku starszego magazyniera można przenieść na stanowisko pomocy kuchennej za wypowiedzeniem zmieniającym. W przypadku gdyby pracownik odmówił przejścia na inne stanowisko wypowiedzenie zmieniające będzie uważane za wypowiedzenie o pracę. Pracownikowi należy się od...

Czy mogę zerwać umowę, nie tracąc kaucji?

Niestety, kaucja stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia roszczeń wynajmującego lokal względem najemcy o zapłatę. W szczególności dotyczy ona roszczeń z tytułu czynszowych, odsetek, odszkodowań itp. W praktyce kaucja zatrzymywana jest jako odszkodowanie, jeśli najemca, odstąpi od umowy bądź spowoduje s...

Czy limit dotyczy spółki czy wspólników?

Nie ma znaczenia dla podatku od towarów i usług, że wspólnicy spółki jawnej płacą podatek dochodowy od osób prawnych, każdy za siebie. Jeśli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w poprzednim roku podatkowym, wyrażonej w złotych, kwotę odpowiadającą równowartości 800 000 euro, to sp...

Co to oznacza - być absolwentem?

Każdy absolwent rejestrujący się w urzędzie pracy, jeśli nie podejmuję zatrudnienia, uzyskuje status osoby bezrobotnej. Tym samym przysługuje mu prawo do dotacji z PUP i programów europejskich, m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwent w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudni...

Czy prowadzenie działalności we własnym pokoju wymaga podpisania umowy użyczenia?

Tak. Spisanie umowy użyczenia jest wymagane głównie dla celów dokumentacji działalności gospodarczej oraz z tytułu zmiany sposobu użytkowania części nieruchomości. Będzie ona potrzebna (wraz z oryginałem lub potwierdzoną kopią aktu własnościowego - do wglądu) także w momencie rejestracji firmy w urz...

Czy pracodawca mógł zmienić grupę zaszeregowania i zmniejszyć wynagrodzenie?

Zawód artysty plastyka nadal jest wolnym zawodem, jednakże ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1293) nie wyczerpuje pojęcia statusu twórczego, opierając się jedynie o przesłankę twórcy. Twórcą może być osoba, która stworzyła utwór:wyr...

Czy dopełnić formalności w związku z byłym pełnomocnictwem?

Na wstępie trzeba powiedzieć, że pełnomocnictwem nazywamy swoistego rodzaju jednostronne oświadczenie woli jednej osoby (mocodawcy), co do innej osoby (pełnomocnik) w zakresie podejmowania przez nią działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu ...

Jak przeprowadzić remanent?

Co do zasady spisu z natury, czyli tzw. remanentu, podatnicy dokonują na dzień 1 stycznia danego roku lub na dzień 31 grudnia. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż w wyżej wymienione, podatnicy są zobowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwy sobie urząd skarbowy co najmni...

Czy byłą żonę można wpisać do legitymacji ubezpieczeniowej?

Nie. Pracownik może jedynie do swojej legitymacji ubezpieczeniowej wpisać dziecko. Byłej żonie nie przysługuje już takie prawo. Nie ma znaczenia, że dziecko nie jest na wyłącznym utrzymaniu ojca. Może on jako prawny opiekun dziecka dokonać wpisu jego do legitymacji ubezpieczeniowej.Osoba ubezpieczon...

Kiedy można wypłacać wynagrodzenie w formie ryczałtu?

Tak, stróż może otrzymywać wynagrodzenie w formie ryczałtu, ale nie wtedy gdy jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony w rozumieniu kodeksu pracy. Ta forma wynagrodzenia jest obecnie honorowana jedynie w przypadku umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa-zlecenie) lub umowy o pracę...

Czy firma może jednym pracownikom zwracać koszty podróży do pracy, a innym nie?

Obecne prawo w żaden sposób nie zobowiązuje pracodawcy do pokrywania kosztów dojazdu pracowników do miejsca pracy. Owszem, może on uznać, że będzie partycypował w kosztach dojazdów pracowniczych, ale decyzja czy będzie kontynuował taką formę pomocy, czy jej zaniecha należy już tylko do niego.Zwrot k...

Czy pracodawca może ukarać wszystkich pracowników?

Zgodnie z art. 125 kodeksu pracy (dalej k.p.), w oparciu o stan faktyczny wynikający z pytania, należy jednoznacznie stwierdzić, że działania pracodawcy wymierzającego karę pieniężną wszystkim pracownikom, są niezgodne z obowiązującym prawem. Kary pracownicze wyszczególnione w art. 108 kp. stanowią ...

Jakie prawa i obowiązki ma kierowca-zleceniobiorca?

Prawo nie zabrania zatrudnić kierowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jedynie uprawnienia wynikające z tej umowy. Dotyczy to także czasu pracy. Strony zlecenia same kształtują czas pracy i wszelkie dodatkowe prawa wynikające z tego rodzaju umow...

Czy muszę przenieść siedzibę w inne miejsce?

Nie. Przedsiębiorca wynajmując mieszkanie, nawet jednopokojowe nie musi przenosić siedziby firmy w inne miejsce. Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymagają, aby miejsce prowadzenia działalności oraz siedziba firmy mieściły jedynie się w lokalach, do których przedsiębiorca ma praw...

Jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć prywatne przedszkole?

W stosunku do placówek oświatowych, takich jak żłobek lub przedszkole, istnieje szereg wymogów ustawowych, które reguluje ustawa Prawo budowlane. Do najważniejszych z nich należą: pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole powinny mieć zapewniony cz...

Ile można dorobić, aby nie stracić emerytury?

Tak. Osoba na wcześniejszej emeryturze jest uprawniona do podjęcia pracy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jednakże osoba taka musi pamiętać, że zgodnie z art. 104. 1. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8...

Czy do płacy zasadniczej dolicza się dodatek stażowy?

Wysokość dodatku stażowego wynika z Regulaminu Wynagradzania lub z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.Postawą prawną do doliczenia dodatku stażowego do płacy dodatku stażowego jest art. 36, 51 oraz 61 kodeksu pracy. Pośrednio wynika to z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ube...

Czy staż absolwencki zalicza się do stażu pracy?

Nie. Staż absolwencki nie jest wliczany do stażu pracy. Na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), do okresu zatrudnienia ustalanego na potrzeby stażu urlopowego zaliczają się okresy ukończonej nauki w:zasadniczej lub innej równor...

Jakie obowiązki wobec sanepidu należy spełnić, aby otworzyć bar?

Na stronie PARP czytamy: "Zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.) tego typu działalność jest uznawana za produkcję i obrót środkami spożywczymi i podlega przepisom wymienionej ustawy oraz innym przepisom szczegółowym, dotyczącym wym...

Kto i kiedy może anulować wpis do ewidencji działalności gospodarczej?

Art. 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje, iż organ ewidencyjny wydający decyzję o wpisie (np. burmistrz), może go również anulować. Ta prerogatywa jest zależna od jego woli i wynika z kompetencji. Zatem burmistrz nie jest zobowiązany przepisami prawa do wydawania decyzji o wpi...

Co ile lat przysługuje zwrot za nowe okulary?

Obie firmy nie mają racji. Obowiązek badań lekarskich pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony istnieje co dwa lata. Nie wiąże się to jednak w sposób bezpośredni z obowiązkiem zakupu okularów korekcyjnych. Decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz. Jeżeli podczas tych badań stwierdzi, że pracown...

Czy istnieje kwota, do której nie ma opłaty celnej?

Osoba sprowadzająca towar przez Internet uniknie opłaty celnej, jeżeli towary, które sprowadzi będą zwyczajowo traktowane jako upominki, których liczba bądź rodzaj nie wskażą na przeznaczenie handlowe i których wartość nie przekroczy sumy 70 euro, czyli około 250 złotych. Stanowisko takie jest zgodn...

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie. Nie obowiązuje tutaj 3 miesięczny okres wypowiedzenia warunków umowy o pracę. Zgodnie z art. 30§ 1 kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się:na mocy porozumienia stron,przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem o...

Jaka forma opodatkowania dla samozatrudnionego?

Z racji tego, że usługi będą świadczone na rzecz byłego pracodawcy możliwe jest rozliczanie się jedynie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Podatnikowi nie będzie więc przysługiwało prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, jak i w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Stanowi o tym a...

Czy muszę zwrócić koszty nauki?

Tak. Pracownik powinien zwrócić pracodawcy koszty nauki w wysokości proporcjonalnej, do tych nakładów, jakie wynikają z różnicy lat odpracowanych. Jeśli pracownik podpisał stosowną umowę z pracodawcą, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron, to powinien się wywiązać z niej z należytą starannośc...

Kiedy bezrobotnemu studentowi przysługuje zasiłek rodzinny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 19 lipca 2006 r. Nr 130, poz. 903), prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków...

Czy pobierając rentę można podjąć staż?

Tak. Będąc beneficjentem renty socjalnej można podjąć staż absolwencki, bez utraty prawa renty. Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z pózn. zm) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia spra...

Kiedy można cofnąć wypowiedzenie?

Na wstępie należy podkreślić, że podstawę prawną przywrócenia do pracy pracownicy w ciąży stanowi treść art. 177 kodeksu pracy. Z tego właśnie przepisu zostało wyprowadzone stanowisko Sądu Najwyższego. Sąd przypomniał, że dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiet w ciąży...

Jak długo można zatrudniać na umowę o dzieło?

Umowa o dzieło dotyczy tych podmiotów, które zlecają swoim "pracownikom" wykonanie pojedynczej czynności lub zespołu czynności skupiających się na wykonaniu określonej pracy dającej finalny efekt i będący czynnością nie powtarzającą się w sposób okresowy. Jeżeli "pracownik" miałaby wykonywać czynnoś...

Jakie przysługują ulgi przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej?

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych bez względu na fakt, że osoba niepełnosprawna utraciła statut bezrobotnej. Dofinansowanie przysługuje, jeżeli pracodawca: prowadzi zakład pracy chronionej, zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wym...

Jakie opłaty przy karcie podatkowej?

Preferencyjne składki ZUS wyniosą ok. 300 zł miesięcznie. Więcej informacji znajdziemy na stronie: Poradnik ZUS: Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne.Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania ...

Jak zostać przewoźnikiem?

Przedsiębiorca powinien zacząć przede wszystkim od zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej faktu poszerzenia zakresu swojej działalności o usługi transportowe wyszczególnione symbolami PKD. Przykładowo: 60.21.A Transport pasażerski miejski;60.21.B Transport pasażerski międzymiastowy;60.21.C...

Czy zmniejszenie prowizji może wpłynąć na wysokość pensji?

Pracodawca nie może bez uzasadnienia, wynikającego z art. 82 kodeksu pracy, obniżyć pracownikowi wynagrodzenia, bez uprzedniego sporządzenia z nim umowy zmieniającej warunki pracy bądź płacy. Art. 82 przewiduje, że pracodawca może jedynie obniżyć wynagrodzenie pracownikowi w wyniku wadliwego wykonan...

Czy przebywającej na urlopie macierzyńskim pracownicy należą się bony świąteczne?

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają prawo korzystać wszyscy pracownicy bez względu na to ile dni w przeciągu całego roku przepracowali. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) nic nie stoi na przeszko...

Kiedy należy się rekompensata za pracę w niedzielę?

W razie nieudzielenia przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym innego dnia wolnego od pracy w zamian za dozwoloną pracę świadczoną w niedzielę lub święto pracownikowi przysługuje za każdą godzinę takiej pracy tylko jeden dodatek przewidziany w art. 151(11) § 2 in fine i § 3 k.p. (uchwała SN z 15 lu...

Czy szef może być pracownikiem?

Tak. Osoba zatrudniająca pracowników w jakiejkolwiek formie i czasie pracy może również sama zostać pracownikiem. Nie kłóci się to w żaden sposób z kodeksem pracy, kodeksem cywilnym ani zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z art. 2 kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie u...

Czy interesami w Polsce można zarządzać z zagranicy?

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest zarówno we Włoszech, jak i w Polce, to najlepiej jest prowadzić firmę w obu tych krajach. Niestety z praktyki wynika, że łatwiej jest otworzyć we Włoszech nową firmę niż przedstawicielstwo.Kwestie podatkowe rozpatruje się wówczas w obydwu krajach w taki...

Czy przy staraniu się o przedłużenie koncesji potrzebna jest opinia sanepidu?

Przedłużenie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych wymaga takiej samej dokumentacji, jaka była wymagana przy rejestracji sklepu z alkoholem. Opinia sanepidu dotyczący braku przeciwwskazań co do handlu wyrobami alkoholowymi w danym lokalu jest wymagalna na podstawie ustawy z 26 października 1982 ...

Czy firma bez NIP-u może podpisywać umowy?

Jeżeli firma nie posiada numeru NIP, to nie może podmiotem zatrudniającym kogokolwiek. Umowa zawarta z tego rodzaju pracownikiem jest czynnością nieważną. Umowę należy zatem podpisać raz jeszcze i dopiero na jej podstawie realizować zobowiązanie podatkowe wynikające z tej umowy. Zgodnie z art. 2 ust...

Czy konto powinno było założone na firmę czy na osobę fizyczną?

Należy pamiętać, że każda podejmowana przez nas działalność gospodarcza nie możne być prowadzona z użyciem danych osobowych innych osób i vice versa. Jest to z punktu widzenia przepisów prawa, w tym kodeksu cywilnego, sytuacja niedopuszczalna. Stanowi o tym także ustawa o swobodzie działalności gosp...

Jak napisać wniosek o wynajem lokalu użytkowego?

Nie ma odgórnie określonego wzoru wniosku o wynajem. Wniosek może dotyczyć różnych kwestii i składany może być osobiście lub za pomocą poczty poleconej, lub innego rodzaju podmiotu świadczącego takie usługi. Wniosek powinien wskazywać:strony umowy,przedmiot wniosku, np. wynajem lokalu;okres, na któr...

Na co należy zwrócić uwagę przy rozwiązywaniu umowy?

Już sama umowa, którą podpisały strony czynności prawnej, powinna posiadać w swojej konstrukcji sposoby jej rozwiązania. Należałoby się więc odwołać do przepisu artykułu, który o rozwiązaniu tym stanowi. Jeżeli umowa nie zawiera okresów jej wypowiedzenia, decydują o tym przepisy kodeksu pracy.Kodeks...

Jaka kara za oszustwo podatkowe?

Takie działanie będzie wiązało się z konsekwencjami karno-skarbowymi wyszczególnionymi w art. 78 par.1 kks. Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącz...

Czy umowę-zlecenie uznaje się za umowę wykonywaną w ramach prowadzonej działalności?

Jeżeli reklama wchodzi w zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, wówczas nie ma potrzeby zawartego zlecenia traktować inaczej jak pozostałe czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Problematyka składek od umowy zlecenia i działalności gospodarczej występuje...

Czy agent musi mieć zarejestrowaną firmę?

Agentem nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Sens sporządzania umowy agencyjnej zachodzi tylko wtedy, jeżeli osoba ją wykonująca posiada firmę na określone usługi agencyjne. Zgodnie z art. 7601. § 1. agent obowiązany jest w szczególności przekazywać wszelkie informac...

Czy trzeba informować przyszłego pracodawcę o własnej działalności?

Pracownik powinien poinformować przyszłego pracodawcę o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zwłaszcza gdy jest to działalność zbieżna z profilem jego działalności. Zarówno kodeks pracy jak i kodeks cywilny nie nakazują pracownikowi ani osobie dopiero starającej się o zatrudnienie, in...

Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia?

Na podstawie art. 30 § 2 (1) kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu złożenia skutecznie stosownego oświadczenia woli, kończy się j...

Czy osoba może pracować w sklepie na umowę o dzieło?

Podpisanie umowy o dzieło z pracownicą, która wykonuje swoje czynności wykraczające poza zakres świadczeń przewidzianych tą umową jest niezgodne z ustawą kodeks cywilny i kodeks pracy.Umowa o dzieło dotyczy czynności nie powtarzających się w sposób ciągły, okresowy i spełniający znamiona umowy o pra...

Czy na zwolnieniu lekarskim można się zwolnić z pracy?

Można wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę w czasie zwolnienia. Zakazy rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w trakcie trwania choroby, dotyczy tylko i wyłącznie pracodawcy (art. 41 kp). Jest to swoisty ukłon ustawodawcy w stronę pracownika. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 października 1997 r...

Czy można użyczyć samochód z leasingu?

Na wstępie należy podkreślić, że przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznacz...

Kto odpowiada za niedotrzymanie terminu remontu?

Zarząd nieruchomości polega na właściwej ocenie czasu prac remontowo-montażowych, a takimi pracami są niewątpliwie prace związane z ocieplaniem nieruchomości. Zarządca podejmujący decyzje o rozpoczęciu prac powinien się kierować stanem nieruchomości wymagającym remontu oraz brać pod uwagę użytkownik...

Kto powinien ponieść koszt montażu instalacji?

Za całość nieruchomości odpowiedzialny jest jej zarządca. Zatem to na nim jako na organie posiadający licencje zarządcy spoczywa ciężar prawidłowego dopilnowania instalacji. Jeżeli zaniedbanie jest wynikiem błędu zarządy, wówczas obowiązany jest on do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. Zgodn...

Jak wpłynąć na biernego zarządcę?

W takiej sytuacji dobrze jest poinformować o zaniedbaniach Polską Federację Organizacji Zarządców Nieruchomości. Jest to organ powołany w celu weryfikacji pracy poszczególnych zarządców nieruchomości. Może on zarówno przyznawać, jak i odbierać licencje zarządcom, jeśli dopuszczą się poważnych uchybi...

Czy okulary dla stażysty podlegają refundacji?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary pracownikowi, także stażyście, jeśli zatrudniony pracuje przed monitorem co najmniej przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracownik (stażysta) pracuje 8 godzin to musi przynajmniej 4 godziny spędzać przed komputerem, aby przepis o fin...

Czy mogę zrezygnować z przerwy w czasie pracy?

Pracodawcę nie można zwolnić z obowiązku udzielenia pracownikom przerwy w czasie pracy. Prawo do przerwy pracowniczej ustanawia art. 134 kodeksu pracy. Zgodnie z nim, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, ma on prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut, wlicz...

Czy podanie o udzielenie urlopu wychowawczego bez oświadczenia drugiego rodzica jest ważne?

Nie, wraz z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego jedno z rodziców lub opiekunów dziecka, które ubiega się o takiego urlopu, jest zobowiązane przedstawić oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku. Rodzice lub op...

Jakie prawo obowiązuje holenderską firmę w Polsce?

Holenderska firma chcąca zalegalizować swoją działalność w Polsce będzie podlegać w tym zakresie ustawodawstwu polskiemu. Bez względu na rodzaj i charakter wykonywanych w Polsce usług, firma będzie podlegała polskiemu fiskusowi z tytułu osiąganych dochodów. Będzie również zobowiązana w przypadku za...

Co z urlopem macierzyńskim dla przedsiębiorczych mam?

Zasiłek macierzyński przysługuje każdej ubezpieczonej, bez względy na fakt prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej u jakiegokolwiek pracodawcy. Składki na ubezpieczenia obliczane od zasiłku macierzyńskiego finansowane są z budżetu państwa, nawet wtedy gdy wypłaca je pracodawca. W ...

Czy firma może zmienić wysokość pensji w trakcie w urlopu?

Zgodnie z art. 42. w ust. 1 ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z poz zm.) premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiar...

Czy muszę wyrejestrować zawieszoną działalność, czy może ona sama już wygasła?

Nie ma takiego przepisu, który by nakazywał, aby po pewnym okresie od zawieszenia działalności gospodarczej, wyrejestrowanie działalności. Nie ma również żadnych regulacji prawnych, które mówiłyby o samoczynnym wygaśnięciu. Innymi słowy, dopóki przedsiębiorca sam nie ureguluje do końca sprawy związ...

Ile wynosi dotacja na zatrudnienie bezrobotnego?

Tak. Na podstawie art. 46, oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz.1001 z późn. zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i t...

Czy w jednej firmie można pracować na dwie umowy?

Tak. Ani kodeks pracy, ani kodeks cywilny nie zakazują takiej praktyki. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 1994 r. niedopuszczalne jest zatrudnienie tej samej osoby do wykonywania tych samych prac na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenie ( I PZP 13/94, OSN...

Jak zwolnić nieobecnego pracownika?

Obowiązkiem, będącego na zwolnieniu lekarskim, pracownika jest dostarczenie pracodawcy kolejnych zaświadczeń o niemożności wykonywania pracy, o ile takie wystąpią. Zatrudniony powinien to zrobić w trybie natychmiastowym. W praktyce przyjmuje się, że są to 2 dni robocze. Rozwiązanie umowy o pracę w t...

Czy pracownicy, która sama złożyła wypowiedzenie, należy się odprawa?

Jeśli to pracownica sama złożyła wypowiedzenie z pracy, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia jej odprawy pieniężnej. Warto pamiętać, że odprawa przysługuje pracownikowi, jeżeli z jego strony względem pracodawcy nie nastąpiło naruszenie zasad kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współ...

Czy faktura VAT musi określać sposób przekazania towaru?

Nie ma takiej konieczności, aby faktura VAT zawierała opis mówiący o sposobie odebrania towaru. Podstawą prawną w tym przypadku jest ustawa o podatku od towarów i usług oraz VI dyrektywa UE, na bazie której powstała ustawa. Zarówno przepisy jednej jak i drugiej regulacji nie wymagają, aby przy wewną...

Czy potrzebna kasa fiskalna przy sprzedaży on-line?

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jasno stanowi, że kasy fiskalne muszą posiadać firmy, sprzedające towar osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Dodatkowe regulacje w tej materii można zaleźć w rozporządzeniu ministra finansów z 22 grudnia 2006 r. (Dz. U. z ...

Czy samozatrudniony może zatrudniać?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można zatrudniać pracowników. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie stanowi w tej materii żadnych przeszkód. Opłacanie za siebie składki ZUS niejako na zasadach samozatrudnienia nie stoi w sprzeczności z tym, aby dla innej osoby być jednocześ...

Jaki okres wypowiedzenia dla zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy?

Na podstawie art. 36. § 1. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi on: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,3 ...

Jaki okres wypowiedzenia umowy o współpracę?

Wszystko zależy o rodzaju sporządzonej umowy oraz jej przedmiotu. W pytaniu nie zostało to sprecyzowane. Np. umowy o dzieło wygasają samoczynnie w wyniku wykonania pewnej pracy czy usługi. Umowa może zostać rozwiązana także w przypadku śmierci osoby której dotyczy. Co nie zmienia faktu, że niezależn...

Jakie grożą sankcje w przypadku importu podróbek?

Podrabianie marek znanych firm, kopiowanie ich technologii w celu wyprodukowania wręcz identycznej rzeczy, będzie uważane za plagiat. Zatem najważniejsze będzie przekonanie urzędników, że nie doszło do współuczestnictwa w dystrybucji "podróbek". To oczywiście może, ale nie musi się stać. Gdyby jedna...

Czy faktura musi mieć taki sam numer jak pozycja w KPiR?

Kolejność numeracji faktur VAT nie musi pokrywać się z numeracja wynikającą z zapisów w KPiR, podobnie jak w ewidencji podatku VAT. Ważnym jest to, aby zapisy w księdze były robione według pewnego schematu, pewnego klucza, który w ogólnym zarysie ma być zgodny w wytycznymi rozporządzenia dotyczącego...

Co z lokalem na czas przekształceń w spółce?

Tak, na czas przejścia spółki z jednej osoby na drugą należy zamknąć lokal, co też wiąże się z remanentem likwidacyjnym. Jeśli występujący ze spółki wspólnik nie zamierza kontynuować prowadzonej dotychczas działalności w ramach innej spółki cywilnej albo w sposób samodzielny, musi zapłacić 10-proc. ...

Kiedy właściciel musi sprzedać lokal najemcy?

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz.U. nr 157, poz. 1315) zmieniła art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Ska...

Czy faktury muszą być wysyłane listem poleconym?

Zaleca się, aby faktury były wysyłane listem poleconym, ze względu na potwierdzenie ich nadania. Jest to jednak tylko jedna z możliwości, bowiem w polskim prawie nie ma nakazu wysyłania faktur w tym trybie. List polecony to przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczana adres...

Czy można dostać odprawę emerytalną i rentową?

Nie. Na podstawie art. 92(1) ust. 2 kodeksu pracy odprawę emerytalną bądź odprawę rentową pracownikowi wypłaca się tylko raz. Bez znaczenia pozostaje fakt, że podjęła ona ponownie zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i to, że odprawę otrzymała u innego pracodawcy. W tej sprawie nie liczy ...

Czy pensja może być wypłacana w ratach?

Zgodnie z art. 85 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10...

Kiedy mogę odmówić przeniesienia?

Pracodawca ma prawo zastosować względem swojej pracownicy czasowe przeniesienie do innej pracy na okres do 3 miesięcy, bez zastosowania wobec niej jakiegokolwiek wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Pracownica nie ma prawa odmówić pracodawcy czasowego powierzenia jej innej pracy, jeżeli praca ...

Czy wynagrodzenie dla współmałżonka można wliczyć w koszty?

Za osobę współpracującą należy odprowadzić składki ZUS, bez względu na to, czy osoba ta jest małżonkiem, czy nim nie jest. Jeżeli małżonek pracuje na etacie w innej firmie i dodatkowo współpracuje (umowa-zlecenie), wówczas należy jedynie odprowadzić za niego składkę zdrowotną. Jeśli zatrudnienie wsp...

Jakie wymagania musi spełnić dystrybutor alkoholu?

Dystrybutor wina przede wszystkim musi uzyskać koncesje na sprzedaż produktów winiarskich, czyli zezwolenie na wyszynk alkoholu. Jednym z podstawowych warunków uzyskania koncesji są wymogi sanitarne oraz lokalizacyjne. Chodzi tutaj mianowicie o odpowiednie pomieszczenie do przechowywania win trzyma...

Co wpisać we wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych?

We wniosku o zwolnienie z kosztów sadowych w procesie rozwodowym należy podać źródło stałych miesięcznych dochodów jakie strona otrzymuje, czyli wynagrodzenie za pracę - tym przypadku poł etatu, jak również świadczenie rodzinne. One również są dochodem strony. Jeśli niestałe kwoty pieniężne w wysok...

Czego pracodawca może żądać od porzucającego pracę?

Pracodawca ma słuszne prawo domagać się zwrotu nakładów poczynionych na wstępne badania lekarskie od pracownika, który po kilku dniach porzucił pracę. Chociaż przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają pojęcia porzucenia pracy, nie określają także rodzaj kary za tego rodzaju działanie ze strony pracowni...

Kto powinien poświadczyć zgodność kopii faktury z oryginałem?

Jeżeli jest już taka konieczność poświadczenia zgodności faktury VAT z jej oryginałem, czynności takiej powinien dokonać notariusz. Podstawą prawna do sformułowania takiej tezy stanowi ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91). Przepisy przewidują jednak pewne wyją...

Czy fakt darowania samochodu córce trzeba odnotować w księgach?

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podarować córce samochód poleasingowy. Ten fakt trzeba jednak odnotować zarówno w księdze przychodów i rozchodów, jak i w ewidencji VAT. W tym celu wystarczy dokonać wpisu o treści "darowizna samochodu typ (określając jego markę)". Taki sam wpis należy ta...

Jaka jest wysokość diety za zagraniczną podróż?

Nie. Wysokość diet pozostała niezmienna i obecnie wynosi dokładnie tyle samo co w roku 2006, czyli 32 GBP. Warto przy tym zaznaczyć, że również kwota limitu na nocleg nie uległa zmianom i wynosi ona 140 GBP. Dieta z tytułu podróży służbowej poza granice kraju w jej pełnym wymiarze przysługuje za każ...

Jak wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego?

Najwłaściwszym rozwiązaniem w tym przypadku wydaje się być uprzednie zakończenie przez pracownicę urlopu wychowawczego, na mocy art. 186 (3) kodeksu pracy. Warto przy tym podkreślić, że przepis ten jasno określa sytuacje, w której pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego. Rezygnacja powinna...

Czy zatrudniając jednego pracownika muszę prowadzić listę obecności i listę płac?

Pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracownika oraz posiadania listy płac pracowniczych. W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej kwestii następująco: Pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 pkt 9a kodeksu pracy nie prowadzi list obecności...

Kiedy na rencie można pracować?

Będąc na rencie osoba zachowuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nabędzie prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Częściową niezdolność do pracy uzyskuje osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy lub zarobkowania w sposób zgodny z poziomem pos...

Ile trzeba czekać na zapłatę?

Jeżeli chodzi o wydanie towaru lub wykonanie usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli chodzi o usługi ciągłe moment powstania obowiązku podatkowego powstaje do 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Można zatem przypuszczać, że skoro reżimy...

Czy można wystawić fakturę w dzień wolny od pracy?

Zasadą obowiązująca przy wystawaniu faktur jest ich wystawianie nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (umowy o charakterze ciągłym), fakturę wystawia się nie później niż siódm...

Czy informować szefa o własnej firmie?

Zgodnie z zasadami współżycia społecznego pracownik powinien poinformować pracodawcę o zakładaniu przez siebie działalności gospodarczej. Pracodawca może rościć pretensje, że pracownik mu o tym nie powiedział. Należy pamiętać, że pracownikowi nie wolno względem pracodawcy prowadzić działalności konk...

Czy należy mi się wynagrodzenie za okres bez umowy o pracę?

Nie można stosować takich praktyk, aby rozpoczynając pracę u danego pracodawcy podpisywać z nim umowę dopiero po tygodniu pracy. Jest to niedopuszczalne z uwagi na przepisy BHP, ogólne przepisy kodeksu pracy, jak również stosunki społeczne obowiązujące w danej organizacji. Sytuacja przedstawiona w p...

Gdzie donieść na nieuczciwego konkurenta?

Nadużycia wynikające z braku pozwolenia na działalność gospodarczą można zgłosić wydziałowi sądu gospodarczego, urzędowi skarbowemu, na policji, lub po prostu złożyć donos do prokuratury o działalności niezgodnej z obowiązującym prawem, jak ma miejsce w tym konkretnym przypadku. Oczywiście takie dzi...

Czy muszę mieć uprawnienia spawalnicze przy usługach ślusarskich?

Usługi ślusarskie stanowią zupełnie inną klasyfikację usług niż usługi spawalnicze. Istnieje z całą pewnością związek pomiędzy świadczeniem usług ślusarskich i usług spawalniczych, jednakże obie te usługi śmiało można wyodrębnić. Oznacza to, że rozszerzając przedmiot działalności o usługi ślusarskie...

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zalegalizować produkcję?

Działalność produkcyjna związana z wyrobem kwietników wiąże się zarówno z adaptacją pomieszczenia/pomieszczeń na te właśnie cele, jak i zapewnieniem odpowiednich warunków pod względem sanitarnym, BHP czy ppoż. Nie można wykonywać działalności wytwórczej w celu sprzedaży, z założeniem uzyskania zysku...

Jak sprzedać firmowe auto, aby nie zapłacić podatku?

Dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu będzie z całą pewnością przychodem z działalności gospodarczej. Można jednak uczynić darowiznę samochodu na rzecz osób fizycznych stanowiących I grupę podatkową np. syna. Wówczas zarówno darczyńca jak i osoba obdarowana nie zapłacą podatku od darowizn. Prawo do...

Czy za okres wypowiedzenia mam płacone?

Tak. W czasie trwania 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, pracownik ma prawo do normalnej płacy wynikającej z czasu jego pracy. W tym okresie pracodawca nie może pracownika w żaden sposób dyskryminować, obniżając jego zarobki, stosując wobec niego mobbing, odsyłając go bezpodstawnie na inne stanowi...

Jak wyliczyć wynagrodzenie?

W szablonach płacowych zazwyczaj są rubryki: netto, brutto, składki, podatek. A zatem podliczając wynagrodzenie tego pracownika powinno się wpisać: pensja brutto - 7453 zł. Zaliczka na podatek to 613 zł . Składki ZUS wyniosą w sumie 1394,46 złote. Natomiast składka na ubezpieczenie zwrotne wyniesie ...

Jak się bronić przed "lewym" zwolnieniem?

Pracodawca zawsze może skontrolować pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego, czy faktycznie jest on chory lub czy stosuje się do warunków zwolnienia. Jeżeli okaże się, że pracownik istotnie przebywa bezprawnie na zwolnieniu, pracodawca ma prawo zwolnić takiego pracownika dyscyplinarnie. Sposób ko...

Czy wspólnoty mieszkaniowe gdzieś się rejestruje?

Nie. Wspólnot mieszkaniowych się nie rejestruje, powstają one same z mocy prawa. W sytuacji gdy deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa podpisze z pierwszym klientem umowę przeniesienia własności lokalu sporządzoną aktem notarialnym, wówczas z mocy prawa automatycznie powstaje tzw. wspólnota mieszka...

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc prowadzić biuro rachunkowe?

Bez stażu w księgowości nie otrzyma się licencji na prowadzenie biura rachunkowego, chyba , że posiada się licencję doradcy podatkowego. Aby móc prowadzić własne biuro rachunkowe należy w tym celu zdobyć licencję wydawaną przez Ministerstwo Finansów. Znowelizowana ustawa o rachunkowości bardzo jasno...

Czy muszę zgłosić do urzędu dodatkowy lokal, od którego odliczam koszty?

Podatnik powinien rozliczać zajmowany przez siebie lokal na działalność gospodarczą, pomimo faktu, iż ma podpisaną umowę na najem innego lokalu i z tego tytułu odlicza koszty uzyskania przychodu. Ponadto powinien zgłosić do urzędu skarbowego, że wrzuca w koszty uzyskania przychodu, wydatki poniesio...

Kto powinien przygotowywać i podpisywać rejestr VAT?

Rejestr VAT dotyczy przede wszystkim ewidencji dokumentów, czyli takich czynności jak sprzedaż materiałów, towarów i usług, sprzedaży eksportowej, zakupu materiałów i towarów itp. Rejestr VAT również dotyczy dekretowania kwot z dokumentów na konta, generowania dekretu do systemu finansowo księgowego...

Czy do prowadzenia wspólnego biura rachunkowego potrzebne są dwa certyfikaty?

Spółka cywilna oparta jest o przepisy prawa cywilnego oraz regulacje prawne zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wspólnicy spółki cywilnej rejestrują się osobno w rejestrze działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, czyniąc wzmiankę o formie prowadz...

Jakie prawa przysługują zleceniobiorcy?

Umowa-zlecenia stanowi umowę prawa cywilnego i nie liczy się do stażu pracy, jeżeli chodzi o urlopy, okres wypowiedzenia czy wysokość odprawy. Osoba zatrudniona na umowę zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 ...

Czy niepełnoletni może założyć działalność?

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna (art. 10, 11, 14 Kodeksu cywilnego). Zatem osoba, która ukończyła 17 lat nie może wystąpić o zarejestrowanie działalnoś...

Jaka forma rozliczenia dla montażu ogrodzeń?

Nie można zarejestrować indywidualnej działalności gospodarczej na dwie osoby. Dwie osoby mogą natomiast zarejestrować razem spółkę jawną, cywilną lub spółkę z o. o. Działalność może również założyć jedna z osób i posługiwać się swoim numerem NIP. NIP jest numerem indywidualnym, przypisanym tylko je...

Czy grozi mi kontrola z sanepidu?

Aby pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem, osoba prowadząca sprzedaż za pomocą Internetu powinna prowadzić działalność gospodarczą, a od osiąganego przychodu uiszczać podatek. podatnik będzie musiał ewidencjonować sprzedaż internetową za pomocą kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż prowadzona będzie...

Czy w umowie najmu mogę wpisach kwotę 0 zł?

Jeżeli siedzibą firmy jest lokal, za który użytkownik nie musi opłacać czynszu, wówczas na umowie najmu lokalu może wpisać kwotę 0 zł.Warto jednak pamiętać o tym, że dla potrzeb działalności gospodarczej lokal (pokój) powinien zostać wyodrębniony jako miejsce, w którym wykonywana jest działalność. A...

Co należy zrobić, aby otworzyć firmę recyklingowo-utylizacyjną?

Aby otworzyć firmę recyklingową zajmującą się także utylizacją odpadów należy uzyskać zezwolenie od właściwego miejscowo starosty na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu oraz utylizacji odpadów. Starosta w pozwoleniu tym powinien określić wszelkie żądania wobec przedsiębiorcy chcącego prow...

Jak otworzyć skup złomu?

Aby otworzyć skup złomu, należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej od władz miejskich, działających na terenie, na którym ma powstać tego rodzaju działalność gospodarcza. Przede wszystkim chcą otworzyć tego rodzaju firmę należy liczyć się że szczególnymi zasadam...

Kiedy urzędnik musi składać oświadczenie majątkowe?

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, na podstawie której zgodnie z odrębnymi przepisami osoby zajmujące kierownicze stanowiska w sektorze publicznym, zobowiązanie są do składania oświadczeń majątkowych dotyczy tylko tych osób, które mają...

Jak wyliczyć urlop dla osoby pracującej w ruchu ciągłym?

Za dni pracy uważane są wszystkie dni pracy, w których pracownik świadczy pracę, nie wykluczając niedziel i świąt (art. 154 k.p.). A zatem skoro pracownik świadczy pracę w ruchu ciągłym i z tego tytułu nabył on prawo do 26 dni urlopu, powinien wrócić do pracy 27 dnia od dnia otrzymania urlopu, bez w...

Czy zwiększając pole działania muszę uaktualnić wpis w rejestrze?

Jeżeli sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych w tym budowlanych będzie prowadzona w serwisie aukcyjnym, to wówczas nie ma potrzeby, aby dokonywać w tym przedmiocie zmiany w PKD. Kasa fiskalna dotyczy tylko i wyłącznie podatników dokonujących sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych nie po...

Kiedy moja przyjaciółka może być moim pełnomocnikiem?

Jak rozumiem płatnik jest na zasiłku chorobowym i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym. A zatem najlepiej będzie w takim przypadku zatrudnić osobę do prowadzenia sklepu i jednocześnie wyrejestrować się z nieobowiązkowych składek ZUS na okres zaprzestania prowadzenia przez siebie działalno...

Czy spółka może wynająć własną halę jednemu ze wspólników?

Spółka cywilna, będąc właścicielem hali produkcyjnej ma prawo wynająć ją innemu podmiotowi gospodarczemu, nawet jeśli jest on wspólnikiem. Nie ma w tym zakresie żadnych umocować prawnych zakazujących tego rodzaju praktyk. Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 1998 r. (sygn. I SA/Łd...

Czy dostanę uaktualnienie dokumentu nadania numeru NIP?

Podatnik nie otrzyma z Urzędu Skarbowego żadnego uaktualnienia numeru NIP, ponieważ Numer Identyfikacji Podatkowej wydawany jest tylko raz i przypisany danemu podatnikowi. Zgłoszenia identyfikacyjnego podatnik dokonuje jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatk...

Jak zawrzeć umowę o współpracę z inną firmą?

Aby podpisać umowę współpracy pomiędzy dwiema firmami wystarczy zgodna wola dwóch stron. Polski prawodawca nie stawia w tym zakresie żadnych dodatkowych wymogów, jakie dwa podmioty powinny spełnić, podpisując ze sobą umowę o współpracy. Mogą być to zarówno firmy mieszczące się na terytorium RP, jak ...

Czy można zwolnić po uropie na żądanie?

Nie. Kierownik nie miał prawa tak postąpić z pracownikiem. Jeżeli to kierownik jest osoba kompetentną w zakładzie pracy do udzielania pracownikowi urlopu na żądanie, powinien on pracownikowi tego urlopu udzielić. Urlop na żądanie jest uprawnieniem pracowniczym, stwarzającym możliwość wykorzystania p...

Jaka umowa dla lektora?

Jeżeli szkoła zaproponuje lektorowi języka angielskiego zawarcie z nim umowy o dzieło, lektor ma prawo do zmiany tejże umowy np. na umowę-zlecenie. Zapis w umowie o dzieło lub umowie-zlecenie, podpisanej z lektorem języka angielskiego, a dotyczący kary pieniężnej będącej wynikiem niedotrzymania term...

Czy się różni porozumienie od rady pracowników?

Porozumienie zawiera się w ramach istniejącej rady pracowniczej i są to dodatkowe uprawnienia dla rady pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Nie można zawierać porozumienia bez istniejącej już rady pracowniczej , g...

Kiedy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przysługuje odprawa?

Pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika i zatrudnia on co najmniej 20 pracowników. Jeżeli po stronie pracownika nie nastąpiło naruszenie zasad kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współżyc...

Czy można sprzedać budynek w całości finansowany ze środków ZFRON?

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej ma prawo sprzedać budynek związany z rehabilitacją pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca powinien jednakże wiedzieć, że w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy c...

Czy bezpłatny urlop może być powodem zwolnienia?

Urlop bezpłatny jest udzielany przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika (art. 174 § 1 k.p.). Dopóki pracownik nie złoży pisemnego wniosku, dopóty pracodawca nie może samodzielnie wysłać go na urlop bezpłatny. W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy jest zawieszony. Oznacza to, że pracownik ...

Czy w trakcie zwolnienia można otworzyć firmę?

Pracownik nie może załatwiać żadnych formalności związanych z zakładaną przez siebie działalnością gospodarczą będąc na zwolnieniu lekarskim (L-4). To okres przeznaczony na kurację zdrowotną.Skoro okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 3 miesiące, trudno, aby pracownik był w stanie złożyć skuteczn...

Jak otworzyć komis?

Komis jest pewnym rodzajem działalności gospodarczej, jak również i lombard, a zatem kwestię zakładania tego rodzaju przedsięwzięć powinien Pan rozpocząć od rejestracji. Na początku polecam książkę przychodów i rozchodów. W celu zarejestrowania swojej firmy musi udać się Pan do urzędu gminy wraz z d...

Kiedy można się zwolnić z pracy z dnia na dzień?

Zgodnie z art. 52 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (dyscyplinarnie) w razie:ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze ...

Czy można podpisać umowę o dzieło nie pobierając wynagrodzenia?

Nie ma takiej możliwości, aby pracujący na umowę o dzieło zrzekł się wynagrodzenia za pracę. Art. 627 stanowi , że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Warto jednakże podkreślić, że pracując na podstawie ...

Kiedy muszę złożyć wypowiedzenie?

Tak. Pracownik może wypowiedzieć swojemu pracodawcy umowę o pracę w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nie ma w tym zakresie żadnych przepisów prawnych, które ograniczałyby pracownika w tym zakresie.Jedyną regulacją prawną - dotyczącą jednakże tylko i wyłącznie pracodawcy - jest art. 41 k...

Czy muszę robić wstępne badania lekarskie, skoro niedawno robiłem okresowe?

Tak. Pracodawca zatrudniając pracownika ma prawo żądać od niego wykonania wstępnych badań lekarskich bez względu na to, kiedy ostatnio były wykonywane. Nie ma w tym zakresie przepisu, który regulowałby kwestię okresowej ważności wstępnych badań lekarskich. Tak dzieję się w przypadku wykonywania niek...

Czy L4 uchroni przed zwolnieniem?

Zwolnienie lekarskie nie przedłuży umowy pracownika z pracodawcą poza okres trwania umowy o pracę na czas określony. Umowa na czas określony ustaje z zajściem przewidzianego terminu określonego w umowie, za wyjątkiem sytuacji, w której pracownik jest kobietą ciężarną (art. 177 §3 k.p.). Umowa taka u...

Co zrobić, aby otrzymać zwrot VAT wcześniej?

Na podstawie art. 87 §2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może żądać w terminie 60 dni, zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym tylko w wysokości nie wyższej niż kwota stanowiąca wysokość kwoty podatku naliczonego od nabycia towarów lub usług, które zaliczane są przez poda...

Jaki VAT na usługi internetowe i informatyczne?

Usługi reklamowe internetowe oraz informatyczne objęte zostały 22% stawką VAT. 22% Stawka VAT jest stawką podstawową i stosowana jest w razie braku stawki preferencyjnej albo zwolnienia (stawki zwolnionej). Usługi reklamowe internetowe oraz informatyczne nie korzystają na mocy szczegółowych regulacj...

Po jakim czasie badania tracą ważność?

Badania sanepidu pracownik zobowiązany jest wykonywać we wstępnych badaniach lekarskich , jeżeli jego przeszłe stanowisko pracy wymaga tego rodzaju szczegółowych badań. Badania sanitarno-epidemiologiczne należy także wykonywać w zależności od zajmowanego stanowiska pracy i narażenia na czynniki biol...

Co stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Jeżeli premia nie stanowi integralnej części wynagrodzenia za pracę pracownika, a pracodawca wypłaca ją pracownikowi w sposób uznaniowy, premia taka nie wchodzi skład podstawowego wynagrodzenia, a zatem nie może być brana pod uwagę przy podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkow...

Czy dostanę pełne wynagrodzenie, jeśli przepracowanych godzin jest mniej niż zakładano?

Właściwą regulacją w tym przedmiocie będzie tutaj umowa o pracę. Jeżeli pracodawca dopuszcza taką możliwość, aby pracownik po skończeniu na dany dzień czy miesiąc, wszystkich powierzonych mu czynności mógł opuścić zakład pracy to wówczas pracownik nie powinien martwić się o honorarium za wykonaną pr...

Ile dni urlopu, gdy matka umrze?

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w związku z pojawieniem się określonych okoliczności rodzinnych powodujących powstanie prawa do tego zwolnienia. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwia...

Jak się skutecznie zwolnić z pracy?

Osoba chcąca rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie woli najlepiej w formie pisemnej i przedłożyć je pracodawcy. Nie jest to jednak forma, której nie zachowanie powoduje nieważność tej czynności prawnej. Równie skuteczne może być wypowiedzenie w formie ustnej....

Kiedy można wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa rentowa lub emerytalna jest świadczeniem , które pracownik może nabyć tylko raz w trakcie kariery zawodowej. Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagane od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później (wyr. SN z 9 kwietn...

O czym należy pamiętać otwierając pub?

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z szeregiem przepisów dotyczących otwarcia pubu. Są to m.in.:ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1231 ze zm.), rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1966 r. w sprawie bezp...

Czy przy umowie-zlecenie przysługuje chorobowe?

Zleceniobiorca w razie choroby, w świetle obowiązujących przepisów, który przystąpił dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego, może pójść na zwolnienie lekarskie i otrzymać zasiłek chorobowy. Oprócz tego zleceniobiorca może otrzymać również świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek macierzyński. Zleceni...

Ile kosztuje sprowadzenie auta z zagranicy?

Pierwszą opłatą, jaka czeka na osobę chcącą sprowadzić pojazd z zagranicy, jest akcyza. Płaci się ją według ceny nabycia pojazdu. Dokumentem potwierdzającym cenę zakupu pojazdu jest umowa kupna/sprzedaży lub faktura zakupu. Stawka podatku zależy od wieku auta - im samochód jest starszy, tym akcyza j...

Kiedy można zwolnić pracownicę na macierzyńskim?

Przedsiębiorca może zawiesić (odwiesić) działalność gospodarczą w urzedzie skarbowym, składając w tym celu oświadczenie woli o jej zawieszeniu (odwieszeniu). Natomiast musi się wyrejestrować z opłacania składek na czas tego zawiedszenia w ZUS. Wyrejestrowanie takie dokonuje się na formularzu ZUS (ZW...

Czy można rozwiązać umowę na czas określony?

Umowy o prace zawartej na czas określony nie można wypowiedzieć. Stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę na czas określony zapewnia pracownikowi większą stabilizację zatrudnienia aniżeli umowa zawarta na okres próbny oraz umowa na czas nieokreślony. Warunkiem dopuszczalności wypowiedzenia ...

Co grozi po zdjęciu kratki w firmowym aucie?

Wymontowanie kratki nie rodzi obecnie żadnych skutków podatkowych. Na podstawie art. 88 ust 1 pkt.3 Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i inn...

Czy nie będąc pracownikiem można starać się o zasiłek macierzyński?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przeciwieństwie do uprawnień wynikających z urlopu macierzyńskiego, jest ściśle związane z posiadaniem statusu pracownika. A zatem pracownicy jako osobie zwolnionej nie będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.Warto jednakże nadmienić, że jeżeli osoba straciła prac...

Czy można pracować w miejscu innym niż to wskazuje umowa?

Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do wykonywania pracy w miejscu nie objętym umową o pracę. Stanowi o tym art. 29 kodeksu pracy, zawierający szczegółową regulacje dotyczącą formy, jak i treści umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z jej wykładnia taka umowa powinna przede wszyst...

Czy można kupić firmę bez długów?

Niestety nie ma żadnej możliwości, aby firma została odciążona od zobowiązań, jakie poczyniła na rzecz swoich wierzycieli. Jeżeli firma zostanie przepisana osobie chętnej do jej zakupu, osoba ta będzie musiała spłacić wszelkie należności (długi) poprzedniego właściciela. Nie ma takiej możliwości, ab...

Czy po przepracowaniu 20 tygodni należy mi się zasiłek macierzyński?

Nie ma obowiązku prawnego regulowanego ustawą, bądź rozporządzeniem na podstawie którego pracownica musiała przepracować 20 lub 26 tygodni, aby dopiero nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub n...

Jaki symbol PKD dla sprzątania budynków mieszkalnych?

Zakładając firmę handlowo-usługową, zajmującą się sprzątaniem budynków mieszkalnych, warto wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju usługi związanie z budownictwem. Są one szczególnie sklasyfikowane w dziale 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wymieniając zatem całą grupę 45 sekcji F nie pominie się ża...

Komu należy się odzież ochronna?

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy pracownicy mogą korzystać z własnej odzieży lub odzieży roboczej dostarczonej nieodpłatnie przez pracodawcę. Uprawnieni do korzystania z odzieży roboczej są pracownicy zatrudnieni przy pracach ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.Pracoda...

W który miesiąc mogę wliczyć fakturę przełomową?

Prowadząc księgę przychodów i rozchodów można ewidencjonować faktury w dacie ich wystawienia. Z zasady przychód powstaje przy dacie wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku wystawienia faktury po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień ...

Czy mogę otworzyć drugą firmę?

Tak. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej można bez większych problemów rozpocząć drugą działalność gospodarczą w formie ryczałtu. Wówczas przedsiębiorca oprócz rozliczenia podatku według określonej stawki ryczałtu, będzie zobowiązany do opłacenia drugiej składki zdrowotnej.Podstaw...

Co zrobić, gdy na fakturze brakuje nazwy firmy?

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać przynajmniej: oznaczenie "FAKTURA VAT"; imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; NIP sprzedawcy i nabywcy; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer...

Zawiązać spółkę czy działać oddzielnie?

Jeżeli Panie mają problem z porozumieniem się w kwestii, która ma założyć działalność gospodarczą, proponuję w takim razie założyć dwie osobne działalności gospodarcze, z osobnymi wpisami do ewidencji z osobnym nr REGON, jak również z osobnym numerem NIP. Istnieje również w takim przypadku założenie...

Czy mogę pracować na urlopie wychowawczym?

Nie ma przeszkód, aby pracownik w trakcie urlopu wychowawczego podjął pracę zarobkową. Nie ma przy tym obowiązku informowania o tym aktualnego pracodawcy. Można również w tym okresie zostawić dziecko komuś pod opieką. Należy podkreślić, że pracodawca nie może ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o ...

Jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla programu komuterowego?

Program księgowy zakupiony, bądź licencjonowany można traktować w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jako wartość niematerialną i prawną, ponieważ stoi to w zgodzie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Wartościami niematerialnymi i prawnymi nazywamy wszelkie nabyte prze...

Co zrobić, aby przewieźć do Anglii alkohol i żywność?

Oczywiście można przewieźć do Wielkiej Brytanii zarówno alkohol, jak również żywność hermetycznie pakowaną. Stawki celne dotyczą konkretnych wyrobów, np. alkoholowych (piwa, wina, wódek, likierów itp) oraz zawartości procentowej alkoholu w tych produktach, pojemności itp. Co do żywności również i on...

Czy wynagrodzenie może być niższe od minimalnego?

Minimalne wynagrodzenie za pracę pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia 2006 r. wynosi 899,10 zł. Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszych dwóch lat pracy, nie może być niższe niż: 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy; 90% wysokości minimalnego wyn...

Czy z odpisów amortyzacyjnych tworzy się fundusz?

Chodzi tutaj zapewne o odpisy amortyzacyjne na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. ZFŚS to specjalny fundusz tworzony przez pracodawców na finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Środki pieni...

Czy stawki wynagrodzeń muszą być takie same?

Wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia może różnić się od wynagrodzenia z umowy o pracę. Nie ma żadnych wytycznych ustawowych w tym zakresie, aby wykonując te same czynności przewidziane jedną czy druga umową wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie. Pracodawca i pracownik mają prawo swobodn...

Jak można zastrzec logo?

Prawo do zastrzeżenia znaku towarowego (logo) można dokonać w Urzędzie Patentowym zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej. Zgłoszenie jest publikowane po 6-ciu miesiącach od daty zgłoszenia. Ochrona udzielana jest na okres 10 lat i może być przedłużana w okresach 10-letnich. W ciągu 6 miesięcy...

Jak uchronić się przed odpowiedzialnością za decyzje?

Rzeczony zapis można sformułować na zasadach umowy współpracy pomiędzy firmami. W tym przypadku Pańską firmą, oraz tą dla której wykonywać Pan będzie działalność usługową. Najlepiej w takim przypadku byłoby sformułować własną umowę współpracy. Oczywiście pracodawca, a w późniejszym czasie zlecenioda...

Czy ewidencję przychodu można sporządzać na podstawie dowodów wewnętrznych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób które rozpoczynających działalność gospodarczą. Handel obwoźny należy do tego rodzaju działalności, w których trudno jest przewidzieć zysk, a tym samym dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych mies...

Co w wykazie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

W wykazie środków niematerialnych i trwałych musi znaleźć się:w razie nabycia w drodze kupna środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych - cena jego nabycia; w razie częściowo odpłatnego nabycia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych - cena ich nabycia powiększona o w...

Ile musi przepracować ciężarna, aby móc pójść na zwolnienie?

Na zwolnienie lekarskie, popularnie zwane L4, można pójść choćby pierwszego dnia pracy. Jeżeli zawierana jest umowa na okres próbny, której okres trwania przewidziany jest na co najmniej jeden miesiąc, to można skorzystać z ochrony przed wypowiedzeniem. Tym samym, jeśli okres ten jest krótszy niż 1 ...

Czy NIP-1 można zastąpić innym dokumentem?

Niestety nie. Warto byłoby skorzystać z możliwości instytucji czynnego żalu wobec urzędu skarbowego.Czynny żal to oświadczenie pisemne o przyznaniu się do winy i tym samym wyjaśnienie całej sytuacji i zaniedbania z niej wynikającego. Jest to innymi słowy poinformowanie urzędu, że nie mieliśmy zamiar...

Jak ustalić wartość pierwotną znaku towarowego?

Wartość początkową znaku towarowego należałoby ustalić na chwilę uzyskania z Urzędu Patentowego pozwolenia na jego użytkowanie. Przeprowadzanie amortyzacji znaku towarowego jest bardzo kontrowersyjną sprawą z punktu widzenia prawa, a szczególnie ustawy prawo własności przemysłowej. Proszę pamiętać, ...

Czy muszę mieć umowę najmu, jak chcę otworzyć firmę?

Działalność gospodarczą może otworzyć jedynie, gdy lokal stanowi własność lub gdy jest się najemcą lokalu. W każdym razie nie ma żadnej możliwości, alby otworzyć działalność gospodarczą poprzez zameldowanie tymczasowe. Chociaż przepisy o swobodzie działalności gospodarczej nie zakazują takiej możliw...

Czy jest granica, po przekroczeniu której należy przekształcić jednoosobową firmę w spółkę?

Ani ustawa o VAT, ani o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również o swobodzie działalności gospodarczej nie postawiła żadnego limitu dla prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, po przekroczeniu których osoby te byłyby zobowiązane przekształcić się np. w spółkę jawną.Sprawa przek...

Czy przysługuje dotacja na przystosowanie stanowiska pracy?

Oczywiście istnieje taka możliwość, aby zatrudniając pracownika otrzymał Pan dofinansowanie na przystosowanie dla niej odpowiedniego stanowiska pracy. Potrzebne regulacje w tym zakresie zostały objęte traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UEC325 z 24 grudnia 2002 r.) w przepisach tr...

Co mówi nowa ustawa o działalności?

Póki ustawa nie wejdzie w życie, nic nie jest pewne. Nie ulega wątpliwości, że wypowiedzenie się w kwestii nowego projektu ustawy rządowej o działalności gospodarczej jest rzeczą niezmiernie trudną. Rzeczą oczywistą powinno być przewidzenie przez ustawodawcę wszelkich ewentualności jakie pociągają z...

Czy jako podwykonawca muszę mieć uprawnienia zleceniodawcy?

Podmiot wykonujący działalność gospodarczą dla innego podmiotu jako podwykonawca ma obowiązek wykazać w deklaracji działalności gospodarczej ten sam symbol usług jaki wykazuje podmiot zlecający. Jeżeli wykonuje Pan taki sam zakres usług jak Pański zleceniodawca, ma Pan obowiązek posiadać te same nie...

Kiedy koszty sądowe można odliczyć?

Można wliczyć w koszty sądowe tylko i wyłącznie wydatki, które przez Sąd nie zostały zasądzone w wyniku uwzględnienia roszczenia związanego z działalnością gospodarczą i nie stanowią przychodu związanego z prowadzeniem tej działalności w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku...

Czy dostanę zasiłek macierzyński, skoro mąż pobiera już inne świadczenia?

Nie ma takiej możliwości, aby Pani mogła być na zasiłku macierzyńskim, a Pani mąż na zasiłku wychowawczym, gdyż po prostu w obecnym stanie prawnym, nie funkcjonuje już pojęcie zasiłku wychowawczego. Obecnie osoba korzystająca z urlopu wychowawczego, może ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z...

Czy francuski obywatel może założyć pośrednictwo pracy w Polsce?

W przypadku podwójnego obywatelstwa to nie ma żadnego problemu z założeniem firmy w Polsce. Nawet będąc jedynie obywatelką Francji mogłaby Pani otworzyć firmę w naszym kraju. Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to na mocy art. 46 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską każdy obywate...

Czy przysługuje mi dzień wolny?

Tak, przysługuje Pani dzień wolny, jeżeli praca wypadła w niedzielę, święto lub inny ustawowy dzień wolny od pracy. Przepisy kodeksu pracy w jednoznaczny sposób określają formę rekompensaty dla pracownika wykonującego pracę w niedzielę, w święto lub w dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięcio...

Czy towar bez faktury mogę legalnie sprzedawać?

Niestety sprawa nie jest aż tak prosta, jakby się wydawało. Rzeczą oczywistą jest to, że dowodem zakupu przez Pana towaru jest faktycznie faktura VAT. A zatem bez względu na wszystko taki dowód zakupu towaru powinien Pan posiadać w swojej ewidencji. Faktura VAT jest rzeczywistą podstawą legalności t...

Jaki rodzaj umowy może zawrzeć osoba fizyczna z osobą prawną?

Nie ma żadnych przeszkód, aby Pan jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, mógł jednocześnie zawierać umowy cywilnoprawne typu zlecenie czy też umowa o dzieło w imieniu swojej firmy z osobami prawnymi. Umowy cywilnoprawne już z samego założenia i swojej konstrukcji są dokumentami wystarczający...

Jakie uprawienia trzeba mieć, aby prowadzić szkołę łyżwiarską?

Nie, w tym przypadku specjalne uprawnienia nie są wymagane. Szkółkę łyżwiarską może założyć każdy. Podobnie jak każdy inny rodzaj działalności prowadzi się ja na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu powinna Pani udać się do Urzędu Miasta i Gminy bądź Krajowego Rejestru ...

Czy współwłaścicielka może rozliczać kilometrówkę?

Jeżeli jest Pani współwłaścicielką pojazdu i użytkuje własny pojazd do celów służbowych, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mogła Pani wypisać na siebie delegację, jeśli tylko wynika to z Pani uprawnień w pracy, a następnie rozliczyć koszty paliwa z takiej podróży. Proszę jednakże pamiętać, że zwrot...

Czy, prowadząc firmę, mogę pracować na umowę-zlecenie?

Tak, może Pani dla innej firmy pracować na umowę zlecenie i jednocześnie prowadzić własną działalność gospodarczą. Nie ma ku temu żadnych prawnych przeszkód. Jeżeli prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie zawała umowę-zlecenie, która jest wykonywana w ramach prowadzonej dzi...

Ile powinien zarabiać oddelegowany pracownik?

Tak, ma Pan rację, pracodawca może pracownika oddelegować do innej pracy na okres 3 miesięcy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające określone w art. 42 § 4 k.p. Oddelegowanie to nie powinno jednak mieć wpływ na Pańskie zarobki, gdyż celem takiego oddelegowania jest praca na podobnym stanowisku spe...

Czy używany samochód można amortyzować?

Tak, może Pan amortyzować auta używane, zakupione w komisie lub tez od właścicieli prywatnych. Aby móc odliczyć podatek VAT zawarty w cenie paliwa do napędu samochodu potrzebne jest posiadanie świadectwa homologacji. W przypadku, gdy zosta zakupiony samochód o ładowności powyżej 3,5 tony, podatnik m...

W jaki sposób udokumentować skup rzeczy używanych?

Oczywiście można tego rodzaju zakup przeprowadzić na podstawie dowodu wewnętrznego, składając na nim podpis osoby upoważnionej do dokonania zakupu. Dokumentacja skupu towarów używanych odbywa się, co do zasady, na podstawie wystawianego przez skupującego dowodu wewnętrznego. W przypadku podatników p...

Czy obowiązkiem pracodawcy jest wyrobienie książeczek zdrowia?

Tak, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS pracownika i członków jego rodziny w celu wyrobienia mu pracowniczej książeczki zdrowia. Oddział ZUS jest obowiązany do wypełnienia takiej książeczki zgodnie z wskazówkami pracodawcy. Przepis, który w tym wypadku należy pokazać pracodawcy to ustawa z dn...

Czy można zatrudnić lektorów na umowę o dzieło?

Właściwą formą zatrudnienia lektorów do szkoły językowej jest z pewnością umowa zlecenie a nie umowa o dzieło. Cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest uzyskanie wyniku (rezultatu) określonego w umowie, przy czym osiągniecie tego rezultatu musi zależeć wyłącznie od zobowiązanego. W takim przypadk...

Jak wrzucić w firmę zakupione maszyny i surowce?

Jeżeli prowadzi Pan pełną rachunkowość to powinien wykazywać zarówno zakup maszyn, jak i surowców pod nr konta 20. Wynika to wprost z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości według których nr 20 zarezerwowany jest na "Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej".Dotacje Unij...

Kiedy zacząć rozliczać fundację?

Fundacja powinna złożyć deklarację CIT już za pierwszy miesiąc działalności. Oczywiście można złożyć oświadczenie, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym na koniec roku. Jeżeli Urząd Skarbowy przychyli się do tej nieco spóźnionej w Państwa przypadku deklaracji, wówczas będzie można rozliczać się na k...

Czy można kupić mieszkanie na fimę?

Najlepszą opcją wydaje się być zakup mieszania na osobę prywatną, a następnie wygospodarowanie jakieś jego części nawet 90% na siedzibę firmy. W przypadku lokali stanowiących odrębny przedmiot własności, podatnikami są ich właściciele. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokaln...

Czy muszę już przekształcić spółkę?

Jeszcze nie ma Pan takiego obowiązku zgłoszenie przekształcenia się spółki cywilnej w spółkę jawną. Zgodnie z art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek przekształcenia swojej spółki w spółkę jawną, jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch kolej...

Czy osoba prywatna może zlecić usługę innej osobie prywatnej?

Tak. Aby pozostać w zgodzie z obowiązującym prawem należałoby pomiędzy stronami, czyli Panem świadczącym usługę a drugą osobą będącą beneficjentem usługi spisać stosowną umowę. Właściwą w takim przypadku z pewnością będzie umowa o dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło może być np. sporządzenie bilansu,...

Co można stracić podpisując umowę-zlecenie?

Na początku trzeba powiedzieć, że można podpisać z pracownikiem kolejno tylko dwie umowy o pracę na czas określony. Podpisanie z pracownikiem trzeciej umowy na czas określony staje się automatycznie umowa o pracę na czas nieokreślony (o ile przerwy między kolejnymi umowami o pracę na czas określony ...

Jak cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mogła Pani rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą. Stanowi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, dająca podmiotom możliwość otwierania i prowadzenia bez zastrzeżeń co do obcokrajowców. Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności go...

Czy mogę skorzystać z odpisów amortyzacyjnych?

Może Pan dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej w ciągu 60 miesięcy (5 lat). A zatem w dalszym ciągu może Pan skorzystać z odpisów amortyzacyjnych. Nie zostanie Pan za to ukarany przez organ podatkowy, gdyż nie ma on takich u...

Czym jest wynagrodzenie ryczałtowe?

Wynagrodzenie ryczałtowe ma miejsce najczęściej, gdy wykonywane prace są proste, nie wymagające szczegółowej kalkulacji lub gdy strony pozostają w stałych stosunkach i mają już doświadczenie co do kosztów wykonania określonego dzieła. Ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie uleg...

Jak wygląda odprawa poza granicami Polski?

Importem towarów zgodnym z ustawą o VAT, to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego w tym przypadku Stanów Zjednoczonych na terytorium kraju tj. Polski. W imporcie towarów, podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na k...

Czy urząd skarbowy może zmienić formę opodatkowania?

Nie ma takiego przepisu, aby pozwalał władzom Urzędu Skarbowego samodzielnie dokonywać zmiany formy opodatkowania. Powiem więcej nie ma również żadnych przepisów aby zmieniać złożoną samodzielnie deklarację podatkową. Są to po prostu czynności niedopuszczalne wykraczające daleko poza kompetencję org...

Jak rozliczyć wydatki na paliwo?

Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie musiałbym zapoznać się szczegółowo z dokumentacją czyli Pana pismem oraz interpretacją US. Mogę natomiast powiedzieć, że w wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 1999 r. (SA/Sz 571/98, niepublikowany) stwierdzono, że wydatki poniesione z tytułu używania dla celów dział...

Kto może korzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej?

Tak. Może Pani korzystać w pełnym zakresie z usług medycznych. Ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), ubezpieczon...

Jak realizować umowę o pracę nakładczą?

Nie będzie problemów, jeżeli pomimo wykonywania swojej działalności gospodarczej agenta ubezpieczeniowego podpisze Pan umowę o pracę nakładczą (chałupniczą). Jednakże proszę pamiętać, o tym, że pracą nakładczą nie może być praca agenta ubezpieczeniowego. Szczegółowe zasady zatrudniania na podstawie ...

Jak zaksięgować ekwiwalent?

Zgodnie z Kodeksem pracy nie może Pan czegoś takiego zrobić. Nie ma w polskim prawie takiej możliwości, aby "zatrudniać" kogoś za jedzenie, czy też nie płacić w formie środków pieniężnych za wykonaną usługę czy zlecenie. Ciąży na Panu obowiązek zatrudnienia osoby sprzątającej u w sklepie - czy to na...

Jakie elementy zawiera protokół zdawczo-odbiorczy?

Każdy protokół bez względu na jego rodzaj i szczegółowe elementy składa się z trzech głównych części: część wstępna, część zasadnicza, część końcowa.Część wstępna protokołu obejmuje tytuł oraz wstęp. Tytuł zawiera: słowo: protokół, zwięzłe określenie rodzaju protokołu, zwięzłe określenie rodzaju zda...

Czy muszę bać się KPiR i pozostać na ryczałcie?

Oczywiście nie ma problemu ze zwrotem nadpłaty składki zdrowotnej. Proceduralnie należy się Pani zwrot stanowiący różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą, a właściwą składką za dany miesiąc. W tym celu powinna Pani wystosować pismo do ZUS wyjaśniające całą sprawę i oczywiście podając w wyjaśnieniu nr. konta...

Jak przekształcić spółkę małżeńską w spółkę cywilną?

Co do zasady przekształcenie tzw. firmy małżeńskiej w spółkę cywilną jest związane z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. To, że wniesione do spółki wkłady będą tożsame z aktywami i pasywami prowadzonego dotychczas przedsiębiorstwa, zaś działalność będzie "kontynuowana" bez po...

Co zrobić, aby ostatnim dniem wypowiedzenia była sobota?

Art. 39 kodeksu pracy stanowi, że: pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zatem z artykułu tego nie wynika dwu...

Jakie warunki musze spełnić otwierając indywidualną praktykę lekarską?

Aby otworzyć gabinet logopedyczny należy dopełnić ogólne wymogi dotyczące otwierania Indywidualnej Praktyki Lekarskiej. A zatem należy do Izby Lekarskie przynieść: Prawo (stałe) wykonywania zawodu lekarza na terenie RP, Wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskie, tzn. musi Pani być członkiem OIL,min...

Czy przy umowie na czas określony należy się zasiłek wychowawczy?

Niestety nie przysługuje Pani prawo do zasiłku wychowawczego ze względu na to, że u obecnego pracodawcy nie przepracowała Pani jeszcze 6 miesięcy. Nie ma tutaj znaczenia czy jest Pani na umowie o pracę na czas nieokreślony, czy też jest to umowa określona. Zasiłek wychowawczy jest świadczeniem socja...

Czy kapitał początkowy można podzielić?

Nie ma żadnego problemu, aby Pan aport, czyli wkład niepieniężny, włożył na starcie do spółki z o o. Proszę jednak pamiętać, że na podstawie art. 158 par.1 Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną ob...

Czy w tym przypadku wymagane są jakieś licencje czy zezwolenia?

Nie ma przepisów, które zabraniałyby Panu przewożenia zwierząt do własnej lecznicy lub tez do właścicieli pupilów. Nie ma przepisów, które mówiłyby, jak należy przewozić w samochodzie psa czy kota, czy też innych zwierząt. Są natomiast przepisy, które mówią, że zwierzę nie może ograniczać kierowcy w...

Czy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi stopery do uszu?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi stosowne do natężenia hałasu ochraniacze słuchu (słuchawki). Obowiązki te precyzuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechani...

Jakie ulgi przysługują zatrudniającemu studenta na umowę-zlecenie?

Pracodawca zatrudniając studenta na umowę zlecenie nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne od tych umów. Dotyczy to jednak studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Według znajdującego się zapisu w art. 734 - 751 Kodeksu cywilnego umowa zlecenie polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobo...

Jakie warunki należy spełnić, otwierając bar obwoźny?

Lokal przeznaczony na bar szybkiej obsługi lub punkt gastronomiczny, powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne. W przypadku "baru na kółkach" sprawa wygląda nieco bardziej skomplikowanie. Przede wszystkim chodzi o spełnienie wymogów sanitarnych przy urządzaniu oraz w...

Jak ma wyglądać umowa dla kierowcy (PKD 74.50.B)?

Powinien Pan wiedzieć, że działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy (PKD 74.50.B), wiąże się bezsprzecznie z pewnego rodzaju samozatrudnieniem. Samozatrudnienie to świadczenie usług na rzecz zatrudniającego przez samodzielny podmiot prowadzący działalność gospodar...

Czy jest możliwe dochodzenie roszczeń w systuacji, kiedy menadżer nie osiągnął zawartych w kontrakcie progów zysku?

Wszystko zależy od treści takiego kontraktu menadżerskiego. Nie można bez wnikliwej analizy umowy jasno powiedzieć czy różnica w osiągniętych zyskach operacyjnych zawartych w umowie może być podstawą roszczenia. Można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności cywilnej, jeżeli tego rodzaju kontrakt menadż...

Czy pracownikom zakładu pracy chronionej należą się dodatkowe środki?

Niestety na ten temat Ustawa o ochronie pracowników niepełnosprawnych w stosunkach pracy z dnia 27 sierpnia 1997 r. i Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) milczy. Znaczy to nie mniej nie więcej jak tylko...

Umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

W przypadku tłumaczenia jest to stricte umowa o dzieło, którą Pan za każdym razem przy każdym tłumaczeniu powinien Pan finalizować. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie dzieła będącego osiągnięciem określonego z góry efektu (art. 627 k.c.). Rezultat ten może mieć zarówno charakter materialny (n...

Czy po 14 dniach mam prawo żądać nowego aparatu?

Sytuacja nie jest aż taka prosta w Pana przypadku jakby się wydawało. Nie zna Pan niestety przyczyny z powodu, której serwis nie stawił się planowo. Jeżeli rzeczywiście wiadomość została przetworzona w serwisie z winy serwisu nie było odzewu, ma Pan prawo z korzystać z gwarancji lub też rękojmi ja...

Czy po skończeniu się umowy-zlecenia przysługuje zasiłek i urlop?

Po zakończeniu umowy zlecenia przysługuje Panu zasiłek dla bezrobotnych. Nie przysługuje Panu natomiast urlop. Na podstawie art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 i nr 273, poz. 2703) prawo do zasiłku przysługuje bezr...

Czy można zatrudnić palacza CO na umowę-zlecenie?

Moim zdaniem nie może być mowy w takim przypadku o umowie zleceniu. Powinien Pan z pracodawcą nawiązać stosunek pracy. Po pierwsze, charakter obsługi tego pieca raczej ma charakter stały, a nie czasowy, a zatem nie chodzi tutaj o jednorazowe przypilnowanie pieca, ale co czynność, która będzie rozpię...

Czy pracodawca może nie przyjąć zwolnienia lekarskiego?

Niestety jest to duży błąd, gdyż pracodawca rozlicza pracownika z nieobecności, które rzeczywiście miały miejsce. W przypadku, kiedy pracodawca ma na dany dzień określone zadania dla pracownika wówczas jego nieobecność w tych, a nie innych dniach może zostać odebrana jako próba uchylenia się od obow...

Jak otworzyć zakład blacharsko-lakierniczy?

Prawo nie wymaga, aby Pan prowadząc zakład blacharski i Pana pracownicy musieli mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Można jednak uzyskać takie kwalifikacje kończąc np. szkołę zawodową w tej specjalności. Właściciele i pracownicy zakładów blacharskich mogą się natomiast starać o uzyskanie tzw. pa...

Jak "zalegalizować" dochód?

Sytuacja jest nieco trudna, gdyż nie posiada Pan żadnego dokumentu stwierdzającego nabycie towaru, tym samym nie jest Pan w stanie rozliczyć nabytego w ten sposób towaru. Jedynym rozwiązaniem jest zaapelowanie do firmy z USA celem przysłania stosownej dokumentacji.Eksportując towary do tak zwanych k...

Na jakich zasadach mogę zatrudnić uczniów szkoły zawodowej?

Powinien Pan uczniów takich zatrudnić za zasadach umowy o pracę zapewniając jednocześnie naukę zawodu (art. 191 kp.) . Takich pracowników uczniów rozlicza Pan normalnie jak pracowników wraz z opłacaniem dla nich składek ZUS.W ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodociani odbywają ...

Jakie warunki muszę spełnić otwierając laboratorium badawczo-rozwojowe?

Działalność badawczo-rozwojowa wiąże się z uzyskaniem zezwolenia na wytwarzanie produktu odpowiedniej koncesji. Wszystko zależy, co i dla kogo chce Pan wytwarzać oraz jakiego rodzaju badania chciałby Pan przeprowadzać? Na przykład podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktu le...

Czy można zarejestrować działalność w takiej formie, aby była ona legalna a opłaty małe?

Jest nowa możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej, z której mogła by P ani skorzystać Od 24 sierpnia 2005 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki której osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po 24 sierpnia br., przez pierwsze dwa lata będą p...

Czy faktura z maila jest ważna?

Nigdzie w ustawie o VAT nie spotkałem się z poglądem, że faktura drukowana jest nieważna. Natomiast spotkałem się ze ważność faktury zależy od tego co ona zawiera. Faktura VAT powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery i...

Czy firmy szkoleniowe muszą spełniać dodatkowe warunki?

Aby móc rozpocząć działalność edukacyjną musi Pani posiadać koncesję wydawaną przez Ministerstwo Edukacji. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby; określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub p...

Ile za zezwolenie sanepidu na sprzedaż w sklepie spożywczym?

Jeżeli chodzi o opłaty na sprzedaż artykułów spożywczych, wiele zależy od asortymentu tego sklepu. Napoje alkoholowe wymagają na przykład dodatkowej opłaty. Lokal przeznaczony na sklep spożywczy, powinien spełniać odpowiednie wymagania techniczne i higieniczno-sanitarne. Chodzi nie tylko o odpowiedn...

Co trzeba zrobić, aby móc wystawiać faktury zgodne z prawem amerykańskim i polskim?

Faktura (standardowa) stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: oznaczenie "FAKTURA VAT"; imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; NIP sprzedawcy i nabywcy; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystaw...

Czy mogę zgłosić działalność w urzędzie miasta, w którym nie jestem zameldowany?

Niestety fakt, że jest Pan studentem, nie zwalnia Pana na mocy obowiązującego prawa do rejestracji działalności gospodarczej gdzie indziej niż w miejscu zameldowania. Działalność może Pan wykonywać gdziekolwiek, ale rejestracja musi być w miejscu zameldowania. A zatem jest Pan zmuszony jak każdy oby...

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi możliwość zrobienia ciepłego napoju w miejscu pracy?

Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków, zwane "jadalnią". Obowiązek określony powyżej dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są na kontakt ze szk...

Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze?

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. W tym celu należy przysługującą pracownikowi w roku kalendarzowym podstawę wymiaru urlopu określoną w Kodeksie pracy (20 lub 26 dni) pomnożyć ...

Czy należy mi się urlop i zasiłek?

Polskie prawo odróżnia umowy o pracę od umów cywilnoprawnych (czyli takich, których zasady zawierania zostały określone nie w Kodeksie pracy, a w Kodeksie cywilnym). W Kodeksie pracy wyraźnie określono, że praca w ramach umowy o pracę musi być m.in. wykonywana pod kierownictwem przełożonego, w okreś...

Jak rozliczyć urlop pracownika?

Czas pracy pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 30 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Krótsza dobowa norma czasu pracy dla tej grupy zatrudnionych wynika z art. 32g ustawy...

Jaki adres powinien widnieć na fakturze VAT na materiały budowlane?

Nie ma jeszcze żadnych konkretnych rozporządzeń w tym zakresie, które by odnosiły się do zwrotu dopiero co uchwalonej ustawy o zwrocie VAT w budownictwie. Wydaje się jednak słusznym, że Urząd Skarbowy będzie nalegał na adres zameldowania na fakturze. Co do ewentualnej korekty to też myślę, że powinn...

Czy dla potrzeb US i ZUS muszę podać numer prywatnego konta bankowego?

Istnieje co prawda możliwość aby przekształcił Pan istniejące konto osobiste w konto firmowe, jednakże nie ma możliwości aby jednocześnie ten sam rachunek był prowadzony na działalność gospodarczą i na Pana jako osobę fizyczną. Każdy prowadzący działalność powinien założyć firmowy rachunek w banku W...

Czy trzeba uiszczać opłatę produktową za opakowania, w których się wysyła towar?

Produkt wysyłany drogą internetową nie podlega opłacie produktowej, gdyż w rozumieniu ustawy o produktach niebezpiecznych, oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nie ma żadnej wzmianki wskazującej, iż ...

Co zrobić po skończeniu okresu użytkowania wieczystego?

Najpierw trzeba by było przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, a następnie dopiero kupić dom na własność. Wszystkie nieruchomości można automatycznie przekształcić z użytkowania wieczystego w prawo własności. Kto ma dom czy garaż na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, al...

Czy świadcząc usługi dla danej firmy, nie rezygnując z własnej DG, mogę stać się ich pracownikiem?

Prowadząc własną działalność gospodarczą może Pan jednocześnie podjąć pracę w jakiejkolwiek firmie i przy tym nie musi Pan nikogo zwalniać. Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej daje Panu taką możliwość. Nie wyraża ona poglądu na ten temat wprost, jednakże nie wypowiada się w żaden sposób, ab...

Czy muszę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy czy mogę iść na urlop wychowawczy?

Nie musi Pani wykorzystać urlopu wypoczynkowego nawet zaległego aby móc skorzystać z zasiłku wychowawczego. Może Pani również skorzystać z dwóch dni opieki na dzieckiem. Takie prawo zapewnia pani kodeks pracy a konkretnie art 188 kp. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownicy wychowującej przynajmn...

Czy należy mi się urlop okolicznościowy?

Pracownikiem w rozumieniu art.2 Kodeksu pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub tez spółdzielczej umowy o pracę. Kodeks pracy zatem podaje definicje pracownika którym jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy określonej tymi przepisami i b...

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje?

Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków, zwane "jadalnią". Obowiązek określony powyżej dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są na kontakt ze szk...

Kiedy za niedzielę należy się dzień wolny?

Tak. Macie Państwo prawo do zastępczego dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną miedzy godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona in...

Ile dni urlopu wypoczynkowego po studiach?

Na podstawie art. 155 § 1 k.p. do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany progr...

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje przy dodatkowym miejscu pracy?

Na podstawie art.154 § 1 kp. Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli jest zatrudniony jest krócej niż 10 lat, natomiast ma prawo do 26 dni jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. § 2 określa wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar ten ustala się pr...

Czy po zwolnieniu należy mi się urlop i zasiłek?

Polskie prawo odróżnia umowy o pracę od umów cywilnoprawnych (czyli takich, których zasady zawierania zostały określone nie w Kodeksie pracy a w Kodeksie cywilnym). W Kodeksie pracy wyraźnie określono, że praca w ramach umowy o pracę musi być m.in. wykonywana pod kierownictwem przełożonego, w określ...

Faktura z góry czy w ratach?

Powinna Pani przede wszystkim określić rodzaj tej usługi, oraz warunki na których klient zobligowany jest do jej spłacenia. Jeżeli przykładowo istnieje możliwość warunkowana stosowną umową która pozwala na zapłacenie od razu całej kwoty wówczas nic nie stoi na przeszkodzie by tę regulację zastosować...

Jakie warunki należy spełnić przy sp. z o.o.?

Jeżeli chciałby Pan koniecznie założyć jakąś spółkę wraz ze swoim wspólnikiem, to moim zdaniem najlepszą spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeznaczona do prowadzenia małych lub średnich przedsiębiorstw, a także dla nieskomplikowanych p...

Jak naliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Do dnia wejścia w życie noweli ustawy zasiłkowej (tj. do 7 lutego 2005 r.) zasiłek chorobowy przysługiwał przez okres 6 miesięcy (180 dni), a w przypadku zachorowania na gruźlicę - 9 miesięcy (270 dni). Był to tzw. podstawowy okres zasiłkowy, który mógł zostać przedłużony na podstawie orzeczenia lek...

Co zrobić by płacić mniejsze ubezpieczenie?

Proponuje zatem, aby Pan z babcią ustanowił współwłasność samochodu, wówczas uniknie Pan kosztów AC. Ubezpieczenie to tyczy się wyłącznie pojazdu, a zatem ustanawiając współwłasność tego samego pojazdu będziecie Państwo wspólnie ponosić koszty eksploatacyjne. Własność tej samej rzeczy mogąca przysłu...

Co z tą koncesją radiową?

Ustawa o radiofonii i telewizji określa, że prawo do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na taką działalność (art.2 pkt 1). Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący KRRiT....

Czy wystarczy umowa użyczenia?

Jeżeli nie jest Pan właścicielem lokalu a tylko jego najemcą , powinien Pan w celu podpisania umowy uzyczenia skontaktować się z właścicielem miaszkania. Jeżeli np. właścicielem mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa powinien Pan będąc najemcą lokalu udać się do spółdzieli i podpisać stosowną umo...

Jak użytkować samochód?

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, na bezpłatne używanie, przez czas oznaczony lub nie oznaczony oddanej mu w tym celu rzeczy (por. art. 710 kc). Stronami zobowiązania są użyczający (komodant), oraz biorący (komodatoriusz). Ze względu na fakt użyczenia zobowiązanym ...