Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

Jak długi okres wypowiedzenia dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony?

Dotychczasowy staż pracy u tego samego pracodawcy ma znaczenia dla określenia upływu terminu wypowiedzenia. Sąd Najwyższy w uchwale z 15 stycznia 2003r. (III PZP 20/02) stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia ...

Kara dla pracownika za nieprzestrzeganie BHP

Jeżeli zakaz noszenia obrączki ślubnej czy też innej biżuterii wynika z przepisów bezpieczeństwa albo regulaminu pracy, ma Pan obowiązek stosować się do tych obostrzeżeń. Brak przestrzegania przepisów może narazić Pana na karę przewidzianą przez przepisy kodeksu pracy – upomnienie, naganę, a w niekt...

Gdzie zgłosić fakt podpisania umowy z pracownikiem?

W zakresie ubezpieczeń społecznych jako pracodawca nie musi Pan zgłaszać tego faktu do ZUS, ponieważ osoba wykonująca umowę o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu tej umowy. Jeśli jednak osoba zatrudnia na podstawie umowy o dzieło pracuje tylko w taki sposób, i nie ma ...

Podstawa rozwiązania umowy z pracownikiem w świadectwie pracy

Pracownik uzyskuje prawo do odprawy, kiedy pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników wypowiada umowę, bądź umowa rozwiązana jest za porozumieniem stron, jednak następuje to z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i niedotyczących pracownika. Najlepiej, aby taka konkretna przyczyna fakty...

Co przysługuje pracownikowi na umowie zleceniu?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną regulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 734 KC), a nie Kodeksu pracy. Tym samym zleceniobiorca formalnie nie jest się pracownikiem danej firmy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Nie znajdują zatem zastosowania wszystkie kodeksowe przepisy regulują...

Posiłki i napoje dla pracowników zewnętrznych w okresie letnim i zimowym

Zgodnie ze Standardami orzecznictwa lekarskiego ZUS praca wykonywana przez Pana uznawana jest za pracę średnio ciężką i określony w jej przypadku wydatek kaloryczny/zmianę jest zbyt niski, aby na jego podstawie można było żądać posiłku. W przypadku wyższych temperatur (np. w czasie upałów) istnieje ...

Jak wyliczyć wymiar urlopu przy pracy 7-godzinnej?

Przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy, jednakże w sytuacji, kiedy dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów jest niższa niż 8 godzin, przy udzielaniu urlopu – jeden dzień urlopu odpowiada tej niższej normie. Tak jest m.in. w przypadku osób niepełnosprawn...

Praca na zlecenie a zasiłki dla przyszłej matki

Jest Pani zleceniobiorczynią, to znaczy że nie mają w Pani przypadku zastosowania gwarancyjne przepisy Kodeksu pracy, jednakże osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą po spełnieniu warunków otrzymać zarówno zasiłek chorobowy jak i zasiłek macierzyński. Jeśli będąc w 4 tygodniu ciąży, zgłosi...

Kiedy potrzebne skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy?

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także osobom fizycznym, które wykonują pracę na innej podstawie niż umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym miejscu przez pracodawcę wyznaczonym. Obowiązek ten dotyczy t...

Czy można wypowiedzieć umowę na czas określony?

Pracodawca nie ma racji w Pani przypadku, jeśli przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co do zasady bowiem umów zawartych na czas określony nie wypowiada się. W...

Jak umorzyć udziały w spółce z o.o.?

Umorzenie udziału jest niejako unicestwieniem prawa podmiotowego przysługującego udziałowcy w spółce. Umorzenie wymaga zgody Zgromadzenia wspólników wyrażonej w odpowiedniej uchwale Umorzenia udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego nie można dokonać poniżej ustawowej granicy wysokości kapit...

Telefon od pracodawcy do pracownika na zwolnieniu chorobowym

Co do zasady pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek reagować na te zachowania pracodawcy, które związane są z wykonywaniem przez pracodawcę kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy. Należy bowiem pamiętać, że nie tylko ZUS może kontrolować pracownika prz...

Jak zwolnić pracownika, do którego straciło się zaufanie?

Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać przed upływem okresu, na jaki została zawarta tylko, gdy okres ten jest dłuższy niż 6 miesięcy oraz pod warunkiem, że przewidziano  klauzulę o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 KP). Naruszenie powyższeg...

Czy w budynku porolniczym można prowadzić działalność przemysłową?

Można prowadzić działalność gospodarczą w budynku porolniczym. Ustawa - Prawo budowlane oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zakazują tego rodzaju praktyk. Władnym przekształcenia budynku jest zarząd budynków działającym przy Urzędzie Miasta bądź gminy. To tam należy zwrócić się z p...

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeże...

Czy muszę zakładać nową firmę?

Prawo nie zabrania prowadzić dwóch działalności pod jedną firmą. Należałoby jednak policzyć, co bardziej się opłaca. Czy więcej korzyści przyniesie założenie spółki czy dodatkowej firmy. Ze względu na jasność rozliczeń, warto prowadzić dwie firmy, tym bardziej, że przedmiot działalności nie będzie t...

Czy należą się dodatki za pracę w warunkach szkodliwych?

Pojęcie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest zastosowane w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dodatki za pracę w warunkach sz...

Czy szef może stawiać ultimatum w kwestii zwolnienia?

Naturalnie pewne zachowania pracodawcy względem pracownika następują bez obecności świadków w rozmowie ustnej, z której pracodawca i pracownik mogą się łatwo wycofać. Oczywiście zachowanie pracodawcy dopuszczającego pracownika do wyboru przez niego drogi zwolnienia jest niedopuszczalne. To pracodawc...

Czy pracodawca ma prawo do zmiany wcześniej podanych terminów urlopów?

TAK. Zgodnie z art. 164 kodeksu pracy, przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pr...

Od kiedy liczy sie termin przedawnienia spłaty odsetek?

Zgodnie z art. 118 kc, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Zatem w tej sytuacji przedsiębiorcę będzie obowiązywał 3-letni okres pr...

Czy mogę zmienić pracownikowi umowę na czas określony z czasu nieokreślonego?

Nie ma żadnego problemu, aby Państwo rozwiązali z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony , a następnie podpisali z nim umowę na czas określony. Możecie Państwo również rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron a następnie nawiązać z pracownikiem kolejny stosunek pracy. Możliwości tuta...

Czy mogę być zatrudniony na 1 dzień?

Oczywiście ma Pan prawo żądać, aby firma zatrudniła Pana na jeden dzień na umowę o dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie dzieła będącego osiągnięciem określonego z góry efektu (por. art.627 kc). Rezultat ten może mieć zarówno charakter materialny (np. zbudowanie stodoły, wykopanie dołu, ...