Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Ekspert - Pytania i odpowiedzi

ZUS

Czy okres zawieszenia działalności zalicza się do okresów nieskładkowych?

Nowelizacja ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie w ostatnim kwartale 2008 r. przewidywała, że przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników, mogli zawiesić działalność gospodarczą na okres od miesiąca do dwóch lat. W tym okresie nie musieli opłaca...

Gdy składki ZUS opłacana są tylko z jednej umowy

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobro...

Czy przysługuje mi prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownicą umowy o pracę: - zawartej na czas określony; - zawartej na czas wykonania określonej pracy; - zawartej na okres próbny przekraczający jeden miesiąc; która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji pra...

Składki ZUS od wynagrodznia osoby na świadczeniu przedemerytalnym

W mojej ocenie fakt, iż zatrudniony zleceniobiorca posiadała prawa do świadczenia przedemerytalnego nie miał żadnego wpływu na zakres ubezpieczeń, do których powinien zostać zgłoszony z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy-zlecenia. W tym przypadku umowa zlecenia była obowiązkowym tytułem do ...

Składki ZUS za rolnika zatrudnionego na umowę zlecenie

Od 1997 r. w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników istniał przepis (art. 3a ust. 1), zgodnie z którym ubezpieczenie w KRUS „ustawało z końcem kwartału, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu w KRUS . Obowiązująca zasada wskazuje, że rolnik płaci składki do KRUS pod...

Warunki zwolnienia z ZUS dla emeryta prowadzącego własną działalność

Emeryt lub rencista, który pobiera świadczenie emerytalne/rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1750,00 zł, a w 2016 będzie 1850,00 zł brutto) i: 1) uzyskuje dodatkowe przychody tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięc...

Koniec umowy o pracę a kontynuacja chorobowego

Z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę wygasa. Także, w dniu 2 listopada skończyła się Pani umowa. Jeśli zachorowała Pani w trakcie trwania umowy, to mimo jej upływu zachowa Pani ciągłość zwolnienia, jeśli przedłuży się stan Pani niedyspozycji. Po wygaśnięciu umowy płatnikiem ...

Wysokość zasiłku chorobowego na etacie i działalności

Zakładam, że w związku ze zmniejszeniem etatu otrzymuje Pani także proporcjonalnie mniejsze wynagrodzenie i nie osiąga kwoty minimalnego wynagrodzenia (1750,00 zł brutto). W takim przypadku z tytułu umowy o pracę obowiązkowo musi Pani opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, których częścią jest ...

Czy z umowy zlecenia opłaca się składkę na Fundusz Pracy?

Niestety podała Pani zbyt mało szczegółów, by udzielić bardziej wyczerpującej odpowiedzi. Składkę na Fundusz Pracy zleceniodawcy nie opłacają za wszystkich zleceniobiorców. Składki tej nie opłaca się m.in. za: 1. osoby, które z umowy zlecenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz 2. os...

Świadczenie przedemerytalne po działalności gospodarczej

Niestety w przypadku męża możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne pojawi się dopiero w momencie, w którym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ogłosi upadłość. Taki wymóg stawia ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, k...

Składki ZUS od umów emeryta

W przypadku zatrudnienia emeryta zleceniodawca ma obowiązek zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (zleceniobiorca ma prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Płatnik musi opłacać za ubezpieczon...

Praca na etacie a macierzyński po jej zakończeniu

Jeżeli jest Pani zatrudniania na umowę na czas określony, której data wygaśnięcia przypadnie już po urodzeniu dziecka, nabywa Pani uprawnienia do urlopu macierzyńskiego przez pozostały okres zatrudnienia tj. do dnia 30 czerwca 2016 r. Po tym czasie przysługuje Pani uprawienie do otrzymywania zasiłku...

90 dni okresu wyczekiwania na umowie zleceniu dla zasiłku chorobowego

Niestety wobec braku wymaganego przez ustawę upływu tzw. okresu wyczekiwania nie zdążyła Pani nabyć jeszcze uprawnienia do otrzymywania zasiłku chorobowego ze względu na czasową niemożliwość do podejmowania pracy. Posiadanie 90-dniowego okresu wyczekiwania nie jest wymagane przy ubieganiu się o wypł...

Ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego na umowie zlecenie

Tak, kolejna umowa powinna zostać podpisana w terminie do 30 dni od rozwiązania dotychczasowego. W takim przypadku także dotychczasowy okres ubezpieczenia będzie zaliczał się do okresu wyczekiwania uprawniającego do uzyskania świadczenia chorobowego w przypadku niezdolności do pracy. Podstawa prawna...

Składki ZUS za pracownicę na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży

Zwolnienie chorobowe i wypłacany z tego tytułu zasiłek przysługuje tylko tym pracownikom, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych ( w tym chorobowego). W każdym przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tytuł do ubezpieczenia społecznego jest obowiązkowy. Nie jest tak natomiast zawsze...

Jak liczą się lata pracy na umowie zleceniu i o pracę dla celów emerytalnych?

Aby uzyskać prawo do emerytury należy wypełnić warunki przewidziane ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osiągnąć określony wiek oraz posiadać wymagany okresy tzw. staże składkowe i nieskładkowe. Szczegółowy zasady na jakich następuje przejście na emeryturę uzależnione jest od wieku pot...

Zwolnienie lekarskie na działalności gospodarczej a wystawianie rachunków w trakcie L4

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z ogólnymi przepisami ustawy o świadczeniach w okresie choroby i macierzyństwa w przypadku zwolnienia chorobowego na prowadzącym działalność gospodarcz...

Umowa zlecenie a wysokość zasiłku chorobowego z powodu ciąży

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które mają opłacaną składkę na ubezpieczenie chorobowe, ale w niewielkim zakresie, nie mogą liczyć na zasiłek chorobowy w istotnej wysokości. Aby ubezpieczony otrzymał zasiłek musi być zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a składka ...

Co po zwolnieniu lekarskim po zakończeniu umowy zlecenia?

Po utracie możliwości zarobkowania na podstawie umowy zlecenia oczywiście może się Pani zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: 1) nie ma ...

Zasiłek chorobowy po zakończeniu umowy zlecenia

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które mają opłacaną składkę na ubezpieczenie chorobowe mogą liczyć na zasiłek chorobowy. Aby ubezpieczony otrzymał zasiłek musi być zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego a składka powinna być opłacana przez tzw. okres wyczekiwania któ...

Urlop wychowawczy dla osoby współpracującej

Od 1 września 2013 r. także osobom współpracującym w prowadzeniu działalności gospodarczej przysługuje prawo do urlopu wychowawczego okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na takich samych zasadach jak pozostałym uprawnionym. Warunkiem jaki należy spełnić aby móc skorzystać z urlopu jest ...

Czy PUP wykreśli bezrobotnego, który w ZUS zgłosił osobista opiekę nad dzieckiem?

Zgodnie z ustawą, za osoby z minimum półrocznym stażem ubezpieczeniowym, które wcześniej ubezpieczone zdecydują się przerwać pracę w celu opieki osobistej nad dzieckiem budżet państwa zapłaci składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku osób dotąd nieubezpieczonych, ze stażem krótszym niż 6 ...

Zmiana płatnika ZUS w trakcie L4 z powodu ciąży

Po wygaśnięciu umowy o pracę, jeśli do niej w Pani przypadku doszło mimo zajścia w ciąże (jest to możliwe, jeśli umowa terminowa miała wygasnąć przed upływem 3 miesiąca ciąży) płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS. Z chwilą wygaśnięcia umowy utraciła Pani tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Jednak...

Wypadek przedsiębiorcy podczas pracy

Osoba prowadząca indywidualna działalność gospodarczą w razie doznania uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy tej działalności ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Ustawa nie wskazuje dokładnego terminu, w jakim należy powiadomić ZUS. Powinno to nastąpić jednak niezwłocznie i może ...

Jakie składki do ZUS od umowy zlecenia?

Co do zasady składki ZUS odprowadzane z tytułu zatrudnienia dzielą się na składki na tzw. ubezpieczenie społeczno-emerytalne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do składek na ubezpieczenie społeczne zalicza się składki na: ubezpieczenie emerytalne, - 19,52% podstawy wymiaru ubezpieczenie ren...

Składki ZUS podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może nie płacić ZUS w związku ze swoją chorobą w dwóch przypadkach. W pierwszym, jeśli korzysta ze zwolnienia lekarskiego i przebywa na L4, a w drugim - jeśli zawiesi działalność gospodarczą. Obniżony ZUS, gdy przedsiębiorca przebywa na zwolnieniu l...

Grupa inwalidzka a ZUS z własnej DG

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, mają możliwość zwracania się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o refundację części płaconej obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczno-emerytalne. Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawnoś...

Przejście z KRUS do ZUS, ciąża i zmiana pracy

Jeżeli Pani mąż jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę do końca października, to z racji zawarcia tej umowy stracił tytuł do ubezpieczenia w KRUS. W takim przypadku nie może on otrzymać świadczenia z tytułu urodzenia dziecka z KRUS-u. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby zarejestrował się w Urzęd...

Gdy zwolnienie lekarskie przekracza termin zakończenia umowy o pracę

Ma Pan rację z chwilą upływu daty na jaką została zawarta, umowa o pracę wygasa i wygasa także tytuł od ubezpieczenia chorobowego. Na świadectwie pracy wskazuje Pan daty zatrudnienia pracownika w Pańskim przedsiębiorstwie. W świadectwie pracy pod pozycją „był niezdolny do pracy przez okres ... dni” ...

Zasiłek chorobowy na umowie zleceniu a przerwa w pracy

W przypadku zasiłku chorobowego osoba ubezpieczona i opłacająca składkę na ubezpieczenie chorobowe nabędzie prawo do zasiłku po tzw. okresie wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku...

Składki ZUS na urlopie wychowawczym

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę na czas określony urlop przysługuje tylko do dnia, do którego umowa jest zawarta, tak więc w Pani przypadku możliwe będzie przebywanie na urlopie wychowawczym maksymalnie do 26 czerwca 2016 r. o ile umowa nie zostanie przedłużona albo nie znajdzie Pani innej pracy...

Zasiłek macierzyński z umowy o pracę i z umowy zlecenie

W przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę otrzymuje Pani wynagrodzenie wyższe niż płaca minimalna, wtedy dodatkowa umowa zlecenia nie będzie podstawą do podlegania obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczno-rentowe. A skoro nie będzie to podstawa do obowiązkowego ubezpieczenia, nie będzie Pani m...

Jakie prawa przysługują kobiecie w drugiej ciąży?

Osoby pobierające zasiłek macierzyński nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu. A zasiłek macierzyński, podobnie jak zasiłek chorobowy, nie zostanie wypłacany osobie, która w momencie powstania przesłanek (urodzenie dziecka, choroba) nie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowem...

Przywrócenie do pracy z powodu ciąży

Pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą: zawartej na czas określony; zawartej na czas wykonania określonej pracy; zawartej na okres próbny przekraczający jeden miesiąc; która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy pracodawca m...

Jak podnieść składkę zdrowotną przed terminem porodu?

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w dniu porodu podlegała ubezpieczeniom społeczno-emerytalnym wraz z ubezpieczeniem chorobowym. Kwestia zasiłku macierzyńskiego w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zależała będzie pr...

Renta rodzinna a zasiłek macierzyński

Zasiłku chorobowy będzie Pani przysługiwał niezależnie od pobierania renty rodzinnej. Będzie Pani otrzymywała zasiłek chorobowy ponieważ z tytułu umowy o pracę pracodawca odprowadzał na Pani rzecz obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne, którego częścią jest ubezpieczenie chorobowe. Pracownic...

Jak obronić w sądzie wybór podwyższonej składki ZUS tuż przed porodem?

Co do zasady, obecnie jeszcze obwiązujące przepisy pozwalają przedsiębiorcy, w tym kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą, samemu określić wysokość podstawy od jakiej będzie liczona składka na ubezpieczenie społeczne (dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest częścią ubezpieczenia społeczno-emer...

Jak zamienić ubezpieczenie z KRUS na ZUS po zakończeniu studiów i podjęciu pracy?

Każda sytuacja, w której powstaje obowiązek objęcia ubezpieczeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a tak jest w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, może skutkować wyrejestrowaniem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdyż co do zasady nie można podlegać obu tym...

Urlop macierzyński tuż przed końcem umowy o pracę

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobiecie, która w dniu porodu podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Ponieważ jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę obowiązkowo jest Pani objęta ubezpieczeniem chorobowym, na które składkę odprowadza w części pracodawca oraz Pani. Tak więc w Pani pr...

Składki KRUS a renta rodzinna

Fakt pracy w gospodarstwie rolnym może mieć znaczenie przy ustaleniu prawa do indywidualnej emerytury Mamy. W przypadku jednakże renty rodzinnej, nie jest to możliwe gdyż o wysokości należnej renty decydują okoliczności i warunki dotyczące osoby zmarłej po której renta przysługuje. Mama może jedynie...

Dwie umowy zlecenia - najniższa na potrzeby składek ZUS

Jeszcze do końca obecnego roku, w przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne mogą być opłacane tylko z tytuły jednej wybranej przez zleceniobiorcę umowy. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z...

Kto wypłaci chorobowe po zakończeniu okresu wypowiedzenia?

Uzyskała Pani prawo do otrzymania zasiłku chorobowego w związku ze spełnieniem przesłanek ustawowych. Jeżeli zachorowanie nastąpiło w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu w związku ze świadczeniem pracy, a stan choroby w sposób nieprzerwany będzie trwał także po ustaniu okresu ubezpieczenia ...

Kto jest odpowiedzialny za brak składek ZUS za pracującego emeryta?

Co do zasady, to na pracodawcy względnie zleceniodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego a następnie odprowadzenia należnych składek z tego tytułu. Pracodawca ten staje się płatnikiem w rozumiem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, i nie może zakreślonym obo...

Czy przechodząc na rentę trzeba zawiesić działalność gospodarczą, by nie płacić składek ZUS?

Co do zasady możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w okresie przebywania na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Konieczne będzie wtedy odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczno-emerytalne i zdrowotne. Działalność gospodarcza jest odrębnym tytułem do ubezpieczenia niż renta. Je...

Czy praca na pół etatu liczy się do minimalnego stażu pracy wymaganego do emerytury?

Zgodnie z powszechnie przyjmowanym zakazem dyskryminacji pracowników przyjmuję się, iż obejmuje on również zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasada niedyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełny...

Staż z urzędu pracy dla osoby ubezpieczonej w KRUS

Niestety w mojej ocenie póki jest Pani ubezpieczona w KRUS, nie powinna mieć Pani możliwości rejestracji w charakterze osoby bezrobotnej w ZUS, a tym samym nie może podjąć Pani stażu z Urzędu Pracy. Staże z PUP kierowane są najczęściej dla osób bezrobotnych, a statusu osoby bezrobotnej, nie może nab...

ZUS może nakazać zapłatę zaległych składek mimo abolicji

Jeżeli w dniu 20 maja minął termin 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i do tego momentu wszystkie należności niepodlegające umorzeniu nie zostały sp...

Przejście z renty zdrowotnej na emeryturę - praca w warunkach szkodliwych

Osoby ubezpieczone, które urodziły się po dniu 31 grudnia 1948 r., i które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą przejść na wcześniejszą emeryturę (w obniżonym wieku), tylko jeśli: 1. na dzień 1 stycznia 1999 r. ( tj. dzień wejścia w życie ustawy) mogą udowodni...

Zasiłek macierzyński a ulgowy ZUS dla nowych firm

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawą wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą jest przeciętny miesięczny przychód osiągany w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedz...

Zasiłek rodzinny i macierzyński po umowie zleceniu

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą po spełnieniu warunków otrzymać zarówno zasiłek chorobowy jak i zasiłek macierzyński. Jeśli będąc zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia zgłoszona była Pani do ubezpieczenia i odprowadzała składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to zgodnie z u...

Co grozi za podpisanie umowy zlecenia w trakcie L4?

Możliwość korzystania z zasiłku chorobowego tj. wypłacanego w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim obwarowana jest: 1. zakazem wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub 2. wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Niezależnie od d...

Kto płaci za zwolnienie lekarskie po zakończeniu umowy zlecenia?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia może uzyska zasiłek chorobowy tylko w przypadku, kiedy zechciała dobrowolnie skorzystać z ubezpieczenia chorobowego. Z tytułu umowy zlecenia obowiązkowe są bowiem tylko składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Zatrudniony na podstawie...

Zasiłek macierzyński z tytułu renty rodzinnej?

Niestety fakt otrzymywania renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny, nie wiąże się z możliwością otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest instytucją przewidzianą przepisami kodeksu pracy i przysługuje pracownikom. Zgodnie z ogólnymi zasadami zasiłek macierzyński przysługuje ube...

Umowa o pracę na czas określony a zaawansowana ciąża

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu już po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu. Oznacza to, że gdy w planowanym ...

Chorobowe na rencie

Niestety pracownik posiadający uprawnienia do renty bądź emerytury, w okresie zwolnienia chorobowego nie będzie otrzymywał zasiłku chorobowego za okres, który przypadnie po okresie, na który zawarta była umowa o pracę, mimo iż nadal będzie chory. Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014 r. Trybunał Konstytuc...

Ubezpieczenie w KRUS, a składki ZUS od umowy zlecenia

Osoba mająca tytuł do ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (a taką podstawą jest wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę a nawet zlecenia) traci tytuł do ubezpieczenia w KRUS z końcem ...

Własna firma na rencie i ZUS za zatrudnionego syna

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które nabyły prawo do renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Chodzi tu jednak o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Prze...

Kiedy tracę ubezpieczenie przy wypowiedzeniu umowy zlecenie?

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Natomiast objęcie ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne, następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, a ustaje od ...

Ubezpieczenie dla żony, która chce podjąć pracę na umowę zlecenie

Mąż powinien zgłosić pracodawcy, iż Pani nie chce podlegać już pod jego ubezpieczenie. Pracodawca z kolei winien zgłosić ten fakt do odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyrejestrować Panią z Ubezpieczenia męża w ZUS. Wykonując świadczenie w ramach umowy zlecenie podlega Pani obowiązkowo ...

Emerytura pomostowa nie dla niani z umową uaktywniającą

Umowa uaktywniająca jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi. Umowa ta jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowując...

Składki w KRUS a praca zagranicą

W systemie ubezpieczenia społecznego rolników nie ma możliwości przekazania wpłaconych składek na ubezpieczenie rolnicze, na rzecz innych podmiotów. Co do zasady niemożliwe jest także wycofanie wpłaconych składek. Jedynie w przypadku stwierdzenia przez KRUS utraty podstawy do podlegania ubezpieczeni...

Zgłoszenie do ZUS przy odnawianiu umowy zlecenia

Jako zleceniobiorca podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a odpowiedni wniosek powinien zostać zgłoszony płatnikowi składkę. Płatnikiem składek w Pani przypadku jest zawsze z...

Wysokość zasiłku chorobowego przy zmianie umowy o pracę na zlecenie

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego...

Jak zatrudnić studentkę ubezpieczoną w KRUS?

W pańskim przypadku zatrudnienie studentki na podstawie umowy zlecenia pozwoli na to, by mogła pozostać osobą ubezpieczoną w KRUS i jednoczenie wykonywać pracę. Osoba mająca tytuł do ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęcia obowiązkowym ubez...

Praca na umowę zlecenie a świadczenia dla kobiet w ciąży

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: 1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót public...

Podwójny zasiłek chorobowy

Osoba zatrudniona na umowę o pracę obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu,  rentowemu,  chorobowemu,  wypadkowemu i  zdrowotnemu.  Bez względu na wymiar etatu i wysokość wynagrodzenia składki muszą być opłacane przez pracodawcę (płatnika składek). Możliwość uzyskania podwójnego z...

Nieuczciwy pracodawca a umowa zlecenie, choroba i składki ZUS

Niestety nie znamy całej treści umowy Państwa wiążącej. Odnosząc się jednak do zasiłku chorobowego należy uznać, iż jeżeli była Pani zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (w przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe) nabywa Pani prawo do zasiłku chorobowego po upły...

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy dla ciężarnej kobiety

Zatrudniona na podstawie umowy zlecenia otrzyma Pani zasiłek chorobowy w sytuacji, gdy zgłosiła się Pani do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. O zamiarze zgłoszenia się powinna była Pani poinformowania zatrudniającego w momencie przystąpienia do pracy, ponieważ ten winien wtedy odprowadzać w Pa...

Czy można przejść z ZUS do KRUS prowadząc firmę?

Niestety objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników przy jednoczesnym prowadzeniu dotychczas wykonywanej działalności gospodarczej nie jest możliwe. Podstawowym warunkiem, aby móc się ubezpieczyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego jest: 1) nie bycie objętym obowiązkiem zapłaty składek na ...

Renta socjalna a staż absolwencki

Nie musi Pani nigdzie zgłaszać faktu podjęcia stażu. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1) przed ukończeniem 18. roku życia; 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25....

Komu dostarczyć zwolnienie lekarskie L-4 przy umowie zlecenie?

Samo poinformowanie pracodawcy o korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego nie wystarczy. Pracodawcy powinien Pan dostarczyć zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy ZUS ZLA. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że zaświadczeni...

Kiedy umowa o pracę automatycznie przedłuża się dla kobiety w ciąży?

Zgodnie z przepisami prawa pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przyjmuje się, że termin upływu trzeci...

Czy umowa zlecenie wpływa na zwiększenie podstawy wymiaru emerytury?

W przypadku podejmowania dodatkowej pracy na podstawie umowy zlecenia w okresie emerytury, gdy od umowy uiszczane są składki na ubezpieczenie społeczne, możliwe jest zwiększenie podstawy wymiaru emerytury. Aby takie zwiększenie zostało odnotowane przez ZUS, należy złożyć we właściwym oddziale wniose...

Błąd na L4 i brak zasiłku chorobowego. Jak walczyć z ZUS?

Niestety w związku z faktem, iż pytanie dotyczy konkretnej sprawy będącej przedmiotem postępowania sądowego, nie sposób prawidłowo odnieść się do tej sprawy, nie dysponując aktami postępowania. Niestety Pański opis jest zbyt skąpy, by móc udzielić oczekiwanych przez Pana wskazówek. Jedyną formą doch...

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy i emerytury?

Aby uzyskać prawo do emerytury, należy wypełnić warunki przewidziane ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osiągnąć określony wiek oraz posiadać wymagany okresy tzw. staże składkowe i nieskładkowe. Szczegółowy zasady, na jakich następuje przejście na emeryturę, uzależnione jest od wieku ...

Komu przekazać zwolnienie lekarskie po zakończeniu umowy o pracę?

Osoba ubezpieczona, która chciałaby otrzymać zasiłek po rozwiązaniu umowy, musi posiadać okres wyczekiwania, przy czym okres ten musi uzyskać jeszcze w trakcie trwania ubezpieczenia (czyli w trakcie obowiązywania umowy). Okres wyczekiwania w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wy...

Jak otworzyć warsztat samochodowy, aby nie stracić ubezpieczenia w KRUS?

Będąc osobą ubezpieczoną w KRUS może pan prowadzić także inną niż rolnicza działalność gospodarczą zgłaszając ten fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podczas rejestracji działalności gospodarczej. Jednakże, aby nie utracić tytuły do ubezpieczenia w KRUS, a także móc...

Zasiłek chorobowy a zawieszona działałność gospodarcza

Co do zasady, przedsiębiorca w trakcie okresu zawieszenia działalności gospodarczej, może dokonywać sprzedaży środków trwałych z majątku firmy. Zgodnie z ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący z...

Informacje wymagane przez ZUS przy przedłużaniu zatrudnienia ciężarnej do dnia porodu

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownicy w ciąży ochronę przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca nie może takiej pracownicy wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać w okresie ciąży. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie należy się pracownicom w ciąży zatrudnionym na okres próbny, nieprz...

Podstawa obliczenia zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tych 12 miesięcy, podstawę wymiaru...

Czy emeryt musi opłacać ZUS od dwóch umów zlecenia?

W przypadku zawarcia z emerytem lub rencistą umowy zlecenia, która jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, zleceniobiorca podlega z tytułu tej umowy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny i pracuj...

Paragraf w świadectwie pracy dla świadczenia emerytalnego

Prawo do świadczenia przedemerytalnego będzie przysługiwało osobom, z którymi stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 29). Obejmuje to przypadki, w których: a) rozwiązanie stosunku pracy lub stos...

Czy środki z OFE muszą trafić do ZUS przed świadczeniem emerytalnym?

Świadczenie przedemerytalne jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów w tym m.in. dotyczących: 1. sposobu rozwiązania umowy o pracę ( musi nastąpić z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, bądź też nastąpić na skutek likwidacji pracodawcy a...

Praca na zwolnieniu lekarskim powoduje utratę zasiłku chorobowego

Wykonywanie jakiejkolwiek pracy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim (w tym także na podstawie umowy zlecenia w niewielkim zakresie) zawsze może skutkować, odmową wypłaty zasiłku chorobowego, bądź żądaniem zwrotu już pobranego zasiłku za okres od początku zwolnienia. W tej sytuacji ZUS nie mu...

Ubezpieczenie w KRUS a status bezrobotnego i opieka nad dzieckiem

Niestety nie zadała Pani pytania w sposób wystarczająco precyzyjny. Zakładam jednak, że pyta Pani o ty czy musi się wyrejestrować z Krus. Zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy status bezrobotnego może uzyskać osoba, która: - nie jest właścicielem lub posiad...

Czy praca na umowie zlecenie wlicza się do stażu emerytury?

Aby uzyskać prawo do emerytury należy wypełnić warunki przewidziane ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osiągnąć określony wiek oraz posiadać wymagane okresy tzw. staże składkowe i nieskładkowe. Szczegółowe zasady na jakich następuje przejście na emeryturę uzależnione są od wieku poten...

Czy zwolnienie lekarskie jest płatne na umowie zlecenie?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia może uzyska zasiłek chorobowy tylko w przypadku, kiedy zechciała dobrowolnie skorzystać z ubezpieczenia chorobowego. Z tytułu umowy zlecenia obowiązkowe są bowiem tylko składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Zatrudniony na podstawie...

Jak nakłonić pracodawcę do zapłaty zaległego ZUS-u za pracownika?

Fakt braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne może zostać zgłoszony Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, a także prokuraturze. ZUS po otrzymaniu stosownego zgłoszenia przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Po stwierdzeniu zaległości wobec ZUS pracodawca powinien...

Ile się czeka z ZUS-u na wypłatę zasiłku opiekuńczego?

Tzw. zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, zwalnianym z obowiązku wykonywania pracy z powodu osobistego opiekowania się dzieckiem (zdrowym do 8 lat, a chorym do ukończenia lat 14). Zasiłek ten jest świadczeniem z ubezpieczenia chorobowego a o prawie do zasiłku oraz jego wysokości decyduje albo ZU...

Czy emeryt może dorobić na umowę o dzieło 20 tys. zł?

Zobowiązany będzie Pan rozliczyć się z podatków wynikających z tytułu umowy o dzieło. Podstawową kwestią jest jednak to, czy umowa była wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy też poza nią, jako tzw. działalność wykonywana osobiście. Przy założeniu, że umowa jest realizowana pr...

Ile i na jakich zasadach może dorobić emeryt?

Będąc emerytem może Pan pracować zarówno na podstawie: umowy o pracę jak i też  umowy zlecenia bądź też  umowy o dzieło  w zależności od tego, jaki charakter ma mieć wykonywana przez Pana praca. Zarówno w przypadku umowy o pracę jak i umowy zlecenia wynagrodzenie jakie Pan będzie otrzymywała...

Podwójna składka zdrowotna z każdej działalności gospodarczej?

Musi Pani opłacić jedną składkę w pełnej wysokości, ponieważ w przeciwieństwie do składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, składka zdrowotna jest składką jednomiesięczną i niepodzielną. Płaci się ją za miesiąc poprzedzający, w którym prowadzono działalność gospodarczą, niezależnie od liczby dni, ...

Zaliczka podatku za grudzień a odliczenie składki zdrowotnej

Odliczeniu podlegają wyłącznie składki zdrowotne zapłacone, stąd w deklaracji grudniowej nie uwzględni Pani składek zapłaconych w styczniu, lecz składki płacone w grudniu za miesiąc listopad. Odpowiednio w styczniu należy odliczyć składki zapłacone za miesiąc grudzień. Całość rozliczeń pozwoli na uj...

Warunki uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

W momencie stwierdzenia niezdolności do pracy w okresie zatrudnienia w pierwszej kolejności uprawnieniem pracownika, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu będzie prawo do zasiłku chorobowego. Taki zasiłek chorobowy pracownik może otrzymywać przez okres maksymalnie 182 dni (ewentualnie w przypadku ...

Zasiłek dla bezrobotnych po rodzicielskim

Co do zasady prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy kiedy: - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac ...

Czy student pracujący na umowę zlecenie może pozostać ubezpieczony w KRUS? 

Obecnie osoba ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (a taką podstawą jest wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia) traci tytuł do ubezpieczenia w KRUS z końcem bieżącego kwartału, w kt...

Ubezpieczenie w KRUS a drobna działalność gospodarcza

Będąc osobą ubezpieczoną w KRUS może Pan prowadzić także inną niż rolnicza działalność gospodarczą zgłaszając ten fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podczas rejestracji działalności gospodarczej. Jednakże, aby nie utracić tytułu do ubezpieczenia w KRUS, a także móc...

Czy jedna składka chorobowa wystarczy na zasiłek macierzyński?

Ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsiębiorca nie ma obowiązku płacić takiej składki. Może także oczywiście zacząć ją płacić od momentu, który uzna za stosowne. W większości przypadków, aby uzyskać dodatkowe świadczenie zwi...

Czy po zasiłku macierzyńskim mogę starać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Co do zasady prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy kiedy: - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac ...

Składki ZUS od umowy zlecenia z emerytem

Jeżeli będąc emerytem pracuje Pan na podstawie umowy zlecenia i nie wykonuje pracy na podstawie jeszcze innych tytułów (np. umowy o pracę), wtedy umowa zlecenia jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W takim przypadku pracodawca powinien zgłosić Pana do ZUS i odprowadz...

Składki ZUS za matkę zatrudnioną przez syna w jego firmie

Niestety pytanie nie jest zadane w sposób wystarczająco precyzyjny. Nie wiadomo, czy chodzi o fakt opłacania składek z tytułu zatrudnienia matki na podstawie umowy zlecenia, czy też opłacanie składek przez syna rozpoczynającego działalność gospodarczą. W przypadku spełnienia przesłanek uprawniający...

Zasiłek macierzyński przy braku ubezpieczenia chorobowego?

Ma Pani rację. Wprawdzie kodeks pracy chroni stosunek zatrudnienia kobiet w ciąży także zatrudnionych na podstawie umowy o zastępstwo, ale jednocześnie nie pozwala na przedłużenie obowiązywania takiej umowy do dnia porodu tak, jak dzieję się to automatycznie w przypadku zatrudnienia na podstawie umo...

Sprawa z ZUS w sądzie a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, gdy: - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjny...

Najwyższe składki ZUS a najniższy zasiłek macierzyński

Od każdej decyzji ZUS odmawiającej przyznania świadczenia przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania. Niestety nie napisała Pani, jaka była podstawa decyzji Zakładu o wypłacie zasiłku macierzyńskiego jedynie od najniższej podstawy wymiaru, a taka decyzja winna zawierać uzasadnienie. Na margin...

Czy praca na umowę zlecenie liczy się do emerytury?

Aby uzyskać prawo do emerytury należy wypełnić warunki przewidziane ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osiągnąć określony wiek oraz posiadać wymagany okresy tzw. staże składkowe i nieskładkowe. Szczegółowy zasady na jakich następuje przejście na emeryturę uzależnione jest od wieku pot...

Ubezpieczenie w KRUS a praca na umowę zlecenie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż obecnie obowiązujące przepisy w tej sprawie wkrótce mają zostać zmienione (planowana daty zmiany to 1 stycznia 2015 r.) Obecnie osoba ubezpieczona w KRUS w przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie stosunku prowadzącego do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emeryt...

Jak uzyskać prawo do renty?

Osoba nie mająca żadnego obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia społecznego emerytalno-rentowego może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia społeczno-emerytalnego, deklarując jednocześnie kwotę od jakiej składka ma być naliczana. Minimalną kwotę musi być kwota ustalonego minimalnego wynagrodzenia ...

Składka chorobowa tylko z jednej z dwóch umów zlecenia

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że ustawodawca pracuje nad ustawą poważnie zmieniającą zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych. Jednak planowane zmiany w najbliższym czasie nie wejdą w życie, dlatego też cały czas obowiązują dotychczasowe zasady. Aby móc podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowe...

Zmiana renty na emeryturę

Obecnie obowiązując wiek emerytalny dla mężczyzn którzy urodzili się w roku 1951 r. będzie wynosił 66 lat i od 1 do 4 miesięcy w zależności od tego w którym kwartale roku 1951 się Pan urodził. Gdyby Pańskie urodziny miały miejsce w styczniu 1951 r. wtedy wiek emerytalny zostałby osiągnięty w wieku 6...

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie umowy o dzieło

W obecnie obowiązującym stanie prawnym umowa o dzieło, będąca umową cywilno-prawną nie jest objęta żadnymi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Umowa o dzieło nie jest tytułem także do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i nie ma możliwości opłacania składki obliczon...

Opóźnienia ZUS w wypłacie zasiłku chorobowego

Niestety bywa czasem i tak, że rzeczywiste działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dosyć opieszałe. Skoro pisze Pani, iż pozostały zasiłek ma wypłacać ZUS tzn. że Pani pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób. Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS jest dokumentacja, w tym zwolnienia...

Oskładkowana umowa zlecenie a emerytura, zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy

Fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ( w tym składki emerytalnej i rentowej) oczywiście będzie uwzględniony przy zliczaniu wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych służących ustaleniu prawa do emerytury. O wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego decyduje wysokość odprowadzan...

Zaległości w ZUS a zasiłek chorobowy i macierzyński

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą przysługuje osobom, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przynajmniej przez okres 90 dni – t...

Składki ZUS na umowie o dzieło

W obecnym stanie prawny umowa o dzieło nie jest objęta obowiązkiem zapłaty żadnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie tej umowy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu e...

Składka chorobowa na umowie zleceniu

W przypadku, gdy nie podlega Pani obowiązkowemu ubezpieczeniu z innych tytułów (np. umowy o pracę, wykonywanej działalności) opłacanie dobrowolnej składki chorobowej w przypadku umowy zlecenia jest sensowne o tyle, iż pozwala na uzyskanie zasiłku chorobowego w przypadku choroby bądź też zasiłku maci...

Działalność gospodarcza i ubezpieczenie w KRUS

Działalność gospodarczą może Pani otworzyć bez ograniczeń, ale aby móc prowadzić działalność gospodarczą i pozostać jednocześnie ubezpieczonym w KRUS należy spełnić szereg warunków: być rolnikiem tzn. pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

Zasiłek chorobowy dla rencisty na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za okres niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, oraz w przypadku gdy pracownik ukończył 50 lat życia za okres 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia w wys...

Zasiłek chorobowy i macierzyński po ustaniu okresu zatrudnienia

Aby otrzymywać zasiłek chorobowy a także zasiłek macierzyński, należy podlegać obowiązkowemu bądź dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeniu takiemu podlega m.in. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (obowiązkowe) bądź też prowadząca działalność gospodarczą, albo zatrudniona na po...

Wypłata świadczeń pracownikowi a zadłużenie pracodawcy w ZUS

Fakt zadłużenia pracodawcy - będącego płatnikiem składek - wobec ZUS nie wpływa na możliwość otrzymania przez Panią świadczeń z tytułu zasiłku chorobowego a następnie macierzyńskiego. Niestety nie podała Pani precyzyjnie, czy jest Pani zatrudniona jako pracownik przez pracodawcę, czy też ma Pani sta...

Składki na ubezpieczenie społeczne w okresie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego

Zakład Ubezpieczeń społecznych jest płatnikiem składek w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W Pani przypadku po urodzeniu dziecka i otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego nie musi Pani już...

Zasiłek chorobowy a praca we własnej firmie na zwolnieniu lekarskim

Aby doprecyzować pytanie należy stwierdzić, że ZUS nie może kwestionować faktu wystawienia faktury. Może jedynie, opierając się na tej okoliczności, odmówić Panu przyznania zasiłku w związku ze zwolnieniem lekarskim z pracy (lub po przyznaniu zasiłku domagać się zwrotu za cały okres zwolnienia) uzas...

Renta rodzinna i nauka w szkole policealnej a składki ZUS

Odpowiedź na to pytanie będzie oparta na założeniu, iż zatrudniona jest Pani na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku, fakt otrzymywania świadczenia z tytułu renty rodzinnej nie zwalania z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne. W takim samym przypadku nie ma również znaczenia ...

Zapłaciłam wysokie składki ZUS, a i tak dostałam najniższy zasiłek macierzyński

W powyższym przypadku trudno będzie zakwestionować decyzję ZUS z uwagi na brzmienie art. 49 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. W świetle powołanego przepisu podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego w przypadku, gdy okres podlegania temu ubezpieczen...

Czy pracodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie chorobowe przy umowie-zlecenie?

W powyższym stanie faktycznym umowa-zlecenia będącą jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego powoduje powstanie obowiązku w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego. Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego i nabyć prawo do świadczeń z...

Czy po ustaniu stosunku pracy nadal będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński?

Tak, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej zasiłek macierzyński przysługuje także po ustaniu tytułu do ubezpieczenia, jeżeli pracownicy, z którą zawarto umowę na czas określony, przedłużono umowę o pracę do dnia porodu. Świadczenie wypłaca ZUS od pierwszego dnia po porodzie tj. po dniu rozwi...

Jaki ZUS za zatrudnienie rodzica w firmie

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umowy-zlecenia małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, które pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowy...

Umowa-zlecenie z wynagrodzeniem w postaci wyżywienia. Czy należy odprowadzać ZUS?

W powyższym przypadku umowa-zlecenia jest odpłatna, a wynagrodzeniem dla zleceniobiorcy jest świadczenie w naturze w postaci wyżywienia. Kodeks cywilny nie zastrzega bowiem formy wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy. Oznacza to, że taka umowa stanie się zarówno tytułem do oskładkowania, jak ...

Czy mogę obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

W przypadku opłacania składki zdrowotnej jest tylko jedna jej podstawa – 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok kalendarzowy. Tym samym nie można jej ani obniżyć ani podwyższyć. Inaczej jest ze składkami na ubezpieczenie społecznie, gdzie przedsiębiorca deklaruj...

Jakie składki ZUS przy zatrudnieniu małżonka w firmie

Jeżeli będzie Pani wykonywać pracę w firmie męża (bez względu na fakt, czy będzie to praca na podstawie umowy czy bezumownie) będzie Pani uznana za osobę współpracującą, jako małżonek prowadzący wspólne gospodarstwo domowe. Na potrzeby ZUS osoba współpracująca będzie podlegała ubezpieczeniu. I tak z...

Szef nie opłacał za mnie składek ZUS. Czy dostanę zasiłek chorobowy?

Osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Sankcje za nieopłacenie składek w terminie dotykają przede wszystkim płatnika, natomiast nie tracą prawa do świadczeń osoby zatrudnione, za które takie składki winny być pła...

Czy można powrócić do opłacania niższych składek ZUS?

Tak, zdaniem ZUS można powrócić do opłacania preferencyjnego ZUS. Nowy przedsiębiorca może przez 24 miesiące opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej podstawy wymiaru składek, która będzie dla niego wynosiła 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to znaczne zmniejszenie...

Kiedy można przejść na wcześniejszą emeryturę?

Zatrudnienie żony na podstawie umowy o pracę na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesądza o kwalifikacji takiego ubezpieczonego jako osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności. Pracownik będący małżonkiem przedsiębiorcy i pozostający w z nim w jednym gospodarstwie domowym ...

Czy student musi opłacać składki z umów śmieciowych?

Nie, student nie będzie z tytułu umowy-zlecenia płacił składek na ubezpieczenie społeczne. Rada Ministrów na początku marca br. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dookreślając kwestie związane z tzw. umowami śmieciowymi. Zgodnie z głównym założeniem planowanych z...

ZUS odmawia mi przeksięgowania składek, co robić?

W przedstawionym stanie faktycznym zasadne wydaje się pisemne złożenie wniosku o przeksięgowanie składki z konta teścia na Pana konto w ZUS wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie prawa do zasiłku chorobowego. Ciągłość opłacania składek została bowiem zachowana, a ubezpieczony nie ponosi odpowiedzia...

Kończy mi się „mały ZUS”, gdzie muszę to zgłosić?

Przechodząc z preferencyjnego opłacania składek ZUS na tzw. pełny ZUS przedsiębiorca zobowiązany jest do wyrejestrowania się z ubezpieczeń ZUS poprzez złożenie formularza ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z obecnego kodu - 05 70). Następnie należy ponownie się zarejestrować za pomocą druku ZUS ZUA z tą samą...

Czy należy opłacać składki od umowy-zlecenia emeryta?

W przypadku emeryta dorabiającego na umowie-zlecenia, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast zleceniobiorca ma prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pona...

Pracodawca nie opłacał za mnie składek ZUS, kto za to odpowie?

Pracodawca ma obowiązek złożyć korektę informacji imiennych do ZUS, jednak jako płatnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieopłacenie składek w terminie, dlatego wszelkie roszczenia ZUS w tym zakresie będą wymierzone przeciwko pracodawcy.Z mocy art. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, p...

Dwie umowy-zlecenie, od której opłacam składki?

Dziś każda umowa-zlecenia stanowi w powyższym przypadku tytuł do opodatkowania, jednak składki na ubezpieczenie społeczne będą obowiązkowo płatne tylko z tytułu umowy wcześniej podpisanej. Obecnie jednak rząd przyjął zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia, które w niedługim czasie mają wejść ...

ZUS wyliczył mi za niski zasiłek, czy mogę się odwołać?

Jako, że działalność gospodarcza została założona na miesiąc przed porodem, do wyliczenia zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się kwotę, od której podatniczka płaciła za ten okres składkę na ubezpieczenie chorobowe. Obecnie przedsiębiorca, który zdecyduje się płacić składkę chorobową, może sam ustalić...

Czy umowa-zlecenie zapewnia mi ubezpieczenie zdrowotne na dzieci?

Tak. Umowa-zlecenia stanowi także jeden z obowiązkowych tytułów do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązek ten zostaje spełniony poprzez zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacenie składki. Odpowiedzialność ta ciąży natomiast w przypadku umowy zlecenia na zleceniodawcy, który dokonuj...

Pracodawca nie chce przyjąć mojego L4, co robić?

W przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego (np. RMUA) przedstawienia wymaganych dokumentów dokonać można przez okazanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego oraz uzyskania potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych na podstawie dokumentu elektronicznego w systemie eWUŚ, zawierającego m.i...

Ojciec na wychowawczym, matka na macierzyńskim – czy taka sytuacja jest możliwa?

Tak, nie ma ograniczeń co do realizacji dwóch różnych rodzajów uprawnień przez obydwoje rodziców. Przepis art. 1891 kodeksu pracy określa bowiem możliwość realizacji danego rodzaju uprawnienia przez jednego zatrudnionego rodzica, lecz nie wyklucza możliwości korzystania z dwóch różnych instytucji pr...

Jakie składki ZUS przy kilku umowach-zlecenie?

W powyższym przypadku podatnik ma prawo na zasadzie dobrowolności przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu dwóch pozostałych umów zlecenia w celu otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z myślą o przyszłej emeryturze. Pierwszy tytuł tj. ten, który powstał najwcze...

Czy emeryt odprowadza składki ZUS od umowy-zlecenie?

W tym przypadku zleceniodawca ma obowiązek zgłosić Pana do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast Pan jako zleceniobiorca ma prawo przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto płatnik musi opłacać za...

Kiedy nie trzeba płacić składek ZUS przy prowadzeniu firmy

Tak, w powyższym stanie faktycznym zajdzie obowiązek objęcia ubezpieczeniem jedynie z tytułu każdego stosunku pracy. Działalność gospodarcza stanowić będzie tytuł dobrowolny.Co do zasady każdy stosunek pracy stanowi odrębny tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Jeżeli ...

Czy przy umowie-zlecenie opłacana jest składka chorobowa?

Zasadą jest, iż ubezpieczeniu chorobowemu przy umowie-zlecenia podlega się dobrowolnie, jednak zgłosić się do niego ma prawo jedynie osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.W powyższym stanie faktycznym nie ma zatem możliwości objęcia ubezpieczeniem chorobowym umowy-zlec...

Jak zatrudnić osobę niepełnoletnią?

Zasadne byłoby przy takiej formie zatrudnienia zawarcie umowy-zlecenia, gdyż roznoszenie ulotek zakłada staranne działanie, które ma charakter priorytetowy. W umowie o dzieło ważniejszy jest natomiast mierzalny rezultat działania.Co do zasady umowa-zlecenia stanowi obligatoryjny tytuł do ubezpieczeń...

Jakie składki ZUS od umowy o dzieło i umowy o pracę?

Jeżeli podatnik posiada tytuł do ubezpieczenia np. umowę o pracę, z którego to opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki emerytalno – rentowe, wówczas z tytułu zawarcia umowy o dzieło nie odprowadza się już tych składek. Odprowadzeniu podlegać będzie wówczas wyłącznie podatek doc...

Jaka będzie wysokość zasiłku macierzyńskiego od preferencyjnych składek ZUS?

Opłacając składkę chorobową w ramach działalności gospodarczej podatnik nabywa prawo do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki ZUS społe...

Czy będącego na wychowawczym można zwolnić?

Tak, przysługuje prawo do wykorzystania reszty urlopu wychowawczego. Jego wymiar wynosi bowiem 36 miesięcy, z czego prawo do wykorzystania 1 miesiąca przysługuje każdemu z rodziców wyłącznie i jest to prawo nieprzenaszalne. Z urlopu można korzystać maksymalnie w 5 transzach, nie dłużej jednak niż do...

Jaki ZUS od umowy z emerytem lub rencistą

W większości przypadków osoba zatrudniona będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu obowiązkowo.Jeżeli emeryt lub rencista zostanie zatrudniony na część etatu na podstawie umowy o pracę, rodzi to obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia społecznego. Podobnie jest w przypadku umowy zlecenia, jednak obowią...

Czy mogę podpisać umowę-zlecenie będąc na zwolnieniu lekarskim?

Co do zasady, umowa-zlecenia stanowi obligatoryjny tytuł do ubezpieczenia społecznego, jednak wyjątkiem jest m.in. sytuacja, w której zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu stosunku pracy z innym podmiotem niż zleceniodawca. Warunkiem jest jednak w tym przypadku osiąga...

Czy wyższy zasiłek macierzyński przysługuje też ojcu dziecka?

Jeśli mąż jest już zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, powinien wyrejestrować się z ubezpieczenia na okres co najmniej 30 dni oraz zarejestrować się ponownie, wskazując tym razem wyższą niż minimalna podstawę wymiaru składek. Ponowna rejestracja nie może nastąpić jednak później, niż...

Czy umowę o dzieło trzeba zgłosić w urzędzie pracy?

Tak, jeżeli w ramach działalności chce Pan/i zatrudnić osobę na umowę o dzieło, która to jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wówczas ta osoba będzie musiała zgłosić fakt podjęcia zatrudnienia w urzędzie. Z chwilą podjęcia zatrudnienia utraci ona bowiem status bezrobotnego i j...

Kiedy umowa-zlecenie stanowi naruszenie przepisów

Umowa-zlecenie, jako forma dodatkowej pracy często jest korzystnym rozwiązaniem. Jednak w sytuacji, gdy umowę tę zawiera się z własnym pracodawcą, tj. osobą dla której wykonuje się pracę na umowę o pracę, wówczas koniecznym jest odprowadzanie z niej pełnych składek na ubezpieczenie, jak przy umowie ...

Czy na umowie-zlecenie jestem ubezpieczony?

Jeżeli umowa zlecenia jest jedynym tytułem prawnym zatrudnienia stanowiącym podstawę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, wówczas pracodawca zatrudniając na umowę zlecenie zobowiązany jest odprowadzać składki na to ubezpieczenie. Składki te pracodawca opłaca również, gdy podpisuję umowę zlece...

Czy będąc ubezpieczonym w KRUS, mogę pracować na umowę-zlecenie?

Nie, bowiem w przypadku objęcia tytułu określonego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, podatnik nie podlega ubezpieczeniu na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.W świetle art. 16 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolnikó...

Czy mając umowę o dzieło mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zawarcie umowy o dzieło w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych pozbawia Pana prawa do pobierania zasiłku. Ustawowa definicja bezrobotnego zastrzega bowiem, że ze statusu bezrobotnego mogą korzystać tylko osoby pozostające poza zatrudnieniem lub niewykonujące innej pracy zarobkowej. Wszelkie pr...

Czy otwarcie OFE oznacza, że ZUS będzie przekazywał część opłacanych przeze mnie składek do funduszu?

Osoby, którym otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek w związku z wypłatą transferową części środków zgromadzonych na rachunku byłego współmałżonka, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na tym rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie: złoż...

Czy w razie założenia rachunku w funduszu utracę prawo do wcześniejszej emerytury?

Przepisy art. 131-133 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. nr 159, póz. 1667 ze zm.) określają podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego. Zgodnie z ich treścią, jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu p...

Czy osoby nieprowadzące firmy mogą zawrzeć ze sobą umowę cywilnoprawną?

Tak, zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło mogą być użyte w celu wykopania rowu. Korzystniejsza byłaby jednakże umowa o dzieło, ze względu na brak składek ZUS dla wykonawcy takich robót. Proszę pamiętać, że z braku odmiennej umowy, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili od...

Czy umowa zlecenia spowoduje wstrzymanie mojego ubezpieczenia w KRUS?

Umowa zlecenia będzie skutkowała wstrzymaniem ubezpieczenia w KRUS na czas trwania umowy. Umowa zlecenia obejmuje obowiązek odprowadzania składek i opodatkowania czynności objętych tą umową. Zatem ubezpieczenie w KRUS wymaga od podmiotu zainteresowanego złożenia deklaracji, w której wyjaśni, że obe...

Czy muszę opłacać składki na ZUS pełne czy częściowe?

Osoba, która ma orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, a w skutek tego przebywa na rencie, prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek emerytalno-rentowych do chwili ustalenia prawa do emerytury. Stanowi o tym art. 9 ust 4 c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U....

Czy przysługuje zasiłek chorobowy przy zmianie umowy o pracę?

Nie. Wykładnia przepisu art. 4 par 1 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest w tej materii zupełnie inna. ZUS w tej materii nie ma racji. Nie ma bowiem żadnego znaczenia , że pracownica przeszła z umowy o pracę  na inną formę zatrudnienia czyli pr...

Gdzie należy zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

Umowa zlecenia wymaga odprowadzania składek ZUS, dlatego należy zgłosić ją w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zleceniobiorcy. To zleceniodawca zawsze odprowadza składki ZUS za zleceniobiorcę. Warto jeszcze dopowiedzieć, że przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuj...

Na jakim druku zgłosić zleceniobiorcę?

Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby bezrobotnej w związku z wykonaniem zlecenia powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub w przypadku twórców i artystów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczę...

Czy przedsiębiorca na czasowej rencie może płacić mniejsze składki ZUS?

Osoba, która ma orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, a w skutek tego przebywa na rencie, prowadząc działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek emerytalno-rentowych do chwili ustalenia prawa do emerytury. Stanowi o tym art. 9 ust 4 c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U...

Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński?

Co do zasady, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej po urodzeniu dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego, przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako: okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach u...

Czy umowa zlecenie wstrzymuje ubezpieczenie w KRUS?

Umowa zlecenie będzie skutkowała wstrzymaniem ubezpieczenia w KRUS na czas trwania umowy. Umowa zlecenie obejmuje sobą obowiązek odprowadzania składek i opodatkowania czynności objętych tą umową. Zatem ubezpieczenie w KRUS wymaga od podmiotu zainteresowanego złożenia deklaracji, w której wyjaśni, iż...

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżel...

Czy osoba z grupą inwalidzką może płacić mniejsze składki ZUS?

Nie. Do obniżenia składek ZUS są uprawnione jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowa...

Czy posiadając polisę ubezpieczeniową muszę płacić składki ubezpieczeniowe?

Polisa ubezpieczeniowa jest prywatną sprawą każdego zleceniodawcy i każdego wykonującego umowę o dzieło. Ustawodawca nie pyta się w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy płatnik ma wykupioną jakąś polisę ubezpieczeniową czy też nie. Dlatego też obowiązek składkowy powstaje dla płatnika w zw...

Kto ubezpiecza absolwenta?

Osoba kończąca studia i rejestrująca się w urzędzie pracy staje się automatycznie osobą ubezpieczoną przez urząd. Jeżeli taka osoba podejmie zatrudnienie u pracodawcy, wówczas to on jest zobowiązany do ubezpieczenia takiej osoby. System ubezpieczeń społecznych daje też możliwość dobrowolnego podlega...

Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński?

Pracownik fizyczny i pracownik umysłowy w swoich prawach do zasiłku w niczym się nie różnią. Zarówno jednemu jak i drugiemu przysługuje po rozwiązaniu umowy o pracę zasiłek macierzyński. Zwolnienie lekarskie należy zatem przedkładać pracodawcy w okresie zatrudnienia, a następnie oddziałowi ZUS.Zgodn...

Dlaczego mam płacić składkę za okres zwolnienia lekarskiego?

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - który na mocy art. 31 powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie do należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS - za termin dokonania zapłaty uwa...

Czy emeryt musi płacić składki od pracy jednorazowej?

Nie. Przy jednorazowej pracy na rzecz firmy wystarczy podpisać umowę o dzieło, która nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Do u...

Czy otrzymując zasiłek można pobierać rentę?

Renta inwalidzka nie będzie przysługiwała ubezpieczonemu, ponieważ świadczenie to warunkowane jest ponowną komisją lekarską orzekająca o jej przyznaniu. Jeżeli zainteresowany złoży wniosek o ponowne udzieleniu mu renty inwalidzkiej organ ZUS zobowiązany będzie do rozpatrzenia takiego wniosku.Okres s...

Komu przekazać zwolnienie po wygaśnięciu stosunku pracy?

Zwolnienie lekarskie można oddać zarówno pracodawcy, jak i złożyć je do ZUS. Należy tylko poinformować lekarza, aby zwolnienie za czas choroby wystawił w dwóch egzemplarzach. Na zwolnieniu lekarskim, uprawniającym do zasiłku, pracownik może być jedynie do końca maja. Natomiast zwolnienie lekarskie p...

Czy śmierć dłużnika spowoduje, że zadłużenie ulegnie przedawnieniu?

Niestety przedawnienie składek ZUS następuje dopiero po 10 latach. Jeżeli ZUS upomniał się o nie teraz, a najstarsze składki ZUS mieszczą się w tym okresie, spadkobierca przyjmując spadek nie może się uchylić od ich spłaty. W tej sprawie można jedynie wnosić pismem do ZUS prośbę o rozbicie na raty s...

Czy od umowy z emerytem w 2006 r. płaciło się składki?

Tak. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) obowiązującym od 2003 roku w obecnym brzmieniu, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpiec...

Kiedy przedsiębiorca może przejść na zasiłek przedemerytalny?

Tak, ponieważ osoba ta nie spełnia jednego z kryteriów, warunkujących otrzymanie zasiłku przedemerytalnego z ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy z 30 kwietnia 2004 r. prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego, która spełnia warunki do przyznania świadcze...

Co trzeba zrobić, aby powiadomić ZUS o dodtkowych przychodach?

Tak, emeryt może za pomocą oświadczenia powiadomić ZUS o podjętym zatrudnieniu. Najlepiej jednak, jeżeli zrobi to sam pracodawca na druku RP-7 o zatrudnieniu pracownika i wysokości wynagrodzenia. Można go pobrać m.in. ze strony Formularze ZUS.Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia druku - zgłos...

Czy stażystce przysługuje urlop macierzyński?

Urlopy macierzyńskie i wychowawcze są w polskim systemie prawnym przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.). Świadczenia te nie są wypłacane wszystkim kobie...

Kto powinien zapłacić składkę za osobę pracującą w Danii?

Składka zdrowotna powinna zostać obliczona i odprowadzona do ZUS przez płatnika składek, a więc przez pracodawcę, z którym łączyła ubezpieczonego umowa (czy to o pracę czy zlecenia). Oznacza to, że z wynagrodzenia ubezpieczonego, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składki na ubezpieczenie ...

Czy powodem zwolnienia może być nieobecność w pracy?

W tym przypadku zwolnienie lekarskie należy uznać za przekazane do ZUS. Co nie zmienia, że pracownik zobowiązany jest do przedłożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza na druku ZUS ZLA najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Dotyczy to także pracowników wykonu...

Kto odpowiada za zaległości powstałe w wyniku błędów zleceniobiorcy?

Płatnikiem składek w tym przypadku jest zleceniodawca. Zleceniobiorca w tej sytuacji jest tylko podmiotem, na którego rzecz, opłacane są składki. Nie można, zatem traktować go jako osoby odpowiedzialnej za zaniechania składkowe lub nienależyte ich opłacanie. Dlatego ciężar winy spoczywa na zleceniod...

Czy przychody z umowy o dzieło wliczane są do podstawy wynagrodzenia na czas urlopu macierzyńskiego?

Nie. Wynagrodzenia otrzymywane na podstawie umów o dzieło nie wchodzą do podstawy obliczania wynagrodzenia za czas urlopu macierzyńskiego, nawet jeśli są odprowadzane od nich składki na ubezpieczenie chorobowe. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dz...

Ile trzeba przepracować, aby otrzymać świadczenia?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego i wychowawczego. Osoba zatrudniona będzie musiała przepracować 30 dni, aby otrzymać zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński.Zgodnie z art. 12. 1. ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach p...

Kto powinien wyliczyć wyrównanie świadczenia chorobowego?

Pracodawca powinien sam dokonać czynności obliczeniowych. Organizacja firmy jest rzeczą podstawową, a sprawy kadrowo-księgowe stanowią niezbędny element dobrego funkcjonowania firmy. Pracownik nie musi znać się na wyliczeniach kwotowych zaległych sum pieniężnych. Pracownik powinien oświadczyć pracod...

Czy rolnik musi opłacać składki na FP i FGŚP za pracowników?

Tak. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, płatnicy składek są zobowiązani do naliczania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubezpieczonych, o których mowa w art.104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniom em...

Czy za ubezpieczoną w KRUS trzeba płacić składki do ZUS tytułem zlecenia?

Podejmując pracę na umowę zlecenia osoba zobowiązana jest odprowadzić z tego tytułu składki do ZUS, bez względu na fakt, że podlega ubezpieczeniu w KRUS. Dzieje się tak bez względu na wymiar czasu pracy. Zatem to ZUS będzie od umowy zlecenia pobierał składki, jeżeli osoba podejmie pracę jako doradca...

Czy po zmianie nazwiska dziecko straci rentę po zmarłym biologicznym rodzicu?

Syn nie straci prawa do renty rodzinnej otrzymywanej po swoim biologicznym ojcu, nawet w sytuacji zmiany nazwiska, kiedy jego matka ponownie wyjdzie za mąż. Naturalnie zmiana nazwiska dziecka powinna zostać zgłoszona w oddziale ZUS.Zgodnie z art. 68. ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ...

Jaki procent składki opłaca pracodawca, a jaki pracownik?

Składki ZUS dzieli się według następującej proporcji :Fundusz:Pracodawca (w %)Pracownik (w %)Razem (w %)emerytalny9,769,7619,52 rentowy4,51,56chorobowy02,452,45wypadkowy0,67- 3,60% podstawy wymiaru01,8pracy2,4502,45FGŚP0,100,1Suma :18,6113,7132,32Podstawa prawna:Ustawa z dnia 13 października 1998 r....

Jakie składki płaci emeryt od zlecenia?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.) emeryt zatrudniony w ramach umowy zlecenia będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu, wypadkowemu (jeśli umowa jest realizowana w zakładzie/siedzibie zleceniodawcy) oraz do...

Kiedy zatrudniona na umowę-zlecenie nabędzie prawo do zasiłku?

Jeśli były odprowadzane składki na ubezpieczenie chorobowe, to pracownica nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przeciwnym razie, żadne zasiłki jej nie przysługują. Ustawodawca nie przewidział specjalnego traktowania zleceniobiorców, nawet w ciąży. Z drugiej strony zleceniobiorcy w ciąży nie ...

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Pracownica ma prawo w czasie urlopu wypoczynkowego podjąć pracę w innej firmie na pół etatu, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Będzie to także skutkowało przyznaniem jej urlopu wypoczynkowego w związku z tym zatrudnieniem.Art. 1862 § 1 stanowi, że w czasie ...

Czy opinia sądu jest wiążąca dla ZUS?

ZUS powinien uznać wyrok sądu w tej części, w której podzielił stanowisko ubezpieczonego, jednakże może się od niego odwołać, a tym samym wstrzymać się z wypłatą zasiłku. Zgodnie z art. 47714 § 2. k.p.c. w razie uwzględnienia odwołania sąd zmienia zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzeka ...

Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim mogę wystawić fakturę?

ZUS ma racje. Nie można wykonywać żadnych czynności polegających na aktywności zarobkowej. Osoba wykonująca podczas orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystująca zwolnienie w sposób niezgodny z celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały czas niedyspozycji. Wynika to z ust...

Czy mimo choroby będę musiał zapłacić składki?

Zwolnienie lekarskie uzasadnia przyczynę zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Podstawą do tego zwolnienia jest udokumentowanie przez przedsiębiorcę faktu, że nie może prowadzić działalności gospodarczej, czyli zaświadczenie lekarskie. Warto tutaj podkreś...

Czy na czas zlecenia lepiej zrezygnować z renty?

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) organ rentowy rozpatrując uprawnienia do renty socjalnej na wniosek studenta będzie opierał się na orzeczeniu stanowiącym podstawę do ustalenia prawa do renty. Renta socjalna zostanie przyznana, je...

Czy lepiej jest zatrudnić na umowę zlecenie czy na umowę o pracę?

Przedsiębiorcy zawsze o wiele bardziej będzie się opłacało zatrudnić osobę na umowę cywilnoprawną niż na umowę o pracę. Zarówno przy umowie zlecenie, jak i umowie o pracę przedsiębiorca jest zobowiązany opłacać za swojego pracownika składki ZUS (od zlecenia, jeżeli zleceniodawca nie ma innego tytułu...

Czy ubezpieczona przez męża może liczyć na zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje matce, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym objęci są pracownicy, czyli osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę. Niestety żona pracownika starająca się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego, nie może zostać objęta ubezp...

Czy za brak powiadomienia pracodawcy o rozpoczęciu działalności na urlopie wychowawczym można być ukaranym?

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym powinna poinformować swojego pracodawcę o fakcie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednakże składki ZUS pracodawca powinien w dalszym ciągu opłacać na pracownice, gdyż stosunek pracy powstał wcześniej. Pracownia powinna opłacać jedynie składkę zdr...

Jakie składki za barmana?

Jeśli pracownik jest studentem, wówczas do ukończenia przez niego 26 roku życia, pracodawca zwolniony jest z opłacania składek do ZUS. W przeciwnym razie, wysokość składek jest uzależniona od wysokości zarobków i wynosi: 19,52% podstawy wymiaru - z tytułu ubezpieczenia emerytalnego;6,00% podstawy wy...

Kiedy pracownika w ciąży może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne?

Z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne należy wystąpić przed końcem zasiłku chorobowego. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego mają osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu pobierają zasiłek chorobowy. W przypadku wyczerpania zasiłku chorobowego, jeśli pracownik nadal pozo...

Czy ulgowy ZUS daje prawo do zwolnień lekarskich?

Tak. Płacenie mniejszej składki ZUS nie powoduje ograniczeń w dostępnie do zwolnień lekarskich. Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu cho...

Czy niepełnosprawny przedsiębiorca może liczyć na ulgi w płaceniu składek?

Tak. Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarcza, jak również pracodawcy zatrudniający takie osoby, mogą ubiegać się o dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą tej tezy jest art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudni...

Czy prawo do niższych składek przysługuje wspólnikowi?

Jeżeli przedsiębiorcy zawiążą spółkę cywilną, to ten z nich, który wcześniej prowadził działalność gospodarczą nie zostanie objęty prawem do mniejszych składek ZUS, z uwagi na 60 miesięczny okres przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aby oskładkować się jako wspólnicy spółki cywilnej zain...

Czy dług wobec ZUS z czasów wspólnoty majątkowej należy do obu byłych współmałżonków?

Składki ZUS leżą w kompetencji płatnika składek i to od niego powinny być wymagalne. Jeżeli przykładowo małżonek, który jest dłużnikiem ZUS prowadził własną działalność gospodarczą, to pomimo faktu, iż był we wspólnocie małżeńskiej składki są od niego wymagane. Jeżeli natomiast małżonek był pracowni...

Czy można być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, skoro ZUS odmówił wypłaty zasiłku chorobowego?

Każdy pracownik jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez swojego pracodawcę i w związku z tym może w każdej chwili skorzystać z opieki szpitalnej. Warto w obecnej sytuacji skontrolować pracodawcę w ZUS, czy na pewno opłacał za pracownicę składki, w tym składkę zdrowotną. Zgodnie z ar...

Czy iść na wcześniejszą emeryturę, czy na rentę okresową?

Jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala mu na pracę czynną (niesiedzącą), a dodatkowo kwalifikuje się do świadczenia przedemerytalnego, to powinien przejść na wcześniejsze świadczenie. Ważne jest, aby ubezpieczony zdał sobie sprawę, czy chce pracować, czy też nie. Może także udać się na rentę...

Kogo należy powiadomić o przejściu z zasiłku wychowawczego na chorobowy?

Zasiłek wychowawczy wypłaca pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 pracowników, a w pozostałych przypadkach - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem przechodząc z zasiłku wychowawczego na zasiłek chorobowy, należy o tym fakcie powiadomić tę jednostkę, która zasiłek wypłacała. Jeżeli to pracodawca wy...

Czy można przejść z zasiłku wychowawczego na chorobowy?

Tak, pracownicy przysługuje prawo przejścia z zasiłku wychowawczego na zwolnienie chorobowe w związku z powtórnym zajściem w ciąże. W czasie zwolnienia chorobowego pracownicy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powo...

Komu przysługuje renta z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem?

Tak. Osoba, która w wyniku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym zrezygnowała z zatrudnienia i w ostatnich 10 latach nie ma udokumentowanego przynajmniej 5 letniego okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 58.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nabyła prawa do renty z tyt...

Czy zatrudniony przez niemiecką firmę musi opłacać składki ZUS?

Osoba pracująca na rzecz podmiotu zagranicznego, nie mającego siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na własny wniosek. To samo tyczy się ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Pracownik takiej firmy nie jest zobligowany do ...

Czy można zatrudnić nadzorcę budowlanego na umowę o dzieło?

Żadne przepisy nie zakazują sporządzenia umowy o dzieło w sprawie nadzoru budowlanego, o ile będzie on wykonywany w sposób okresowy. Należy pamiętać, że w tym przypadku niezbędne będzie zawieranie umowy za każdym razem przed wykonaniem usługi. Czynność ta będzie oczywiście opodatkowana. Jeżeli współ...

Co zrobić, gdy kończy się prawo do niższych składek ZUS?

Najkorzystniej dla płatnika składek byłoby rozliczać się od pierwszego do pierwszego następnego miesiąca, bowiem składki są wymagalne za dany okres rozliczeniowy. Nie ma znaczenia z punktu widzenia ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus), kiedy płatnik złoży deklarację składko...

Jakie opłaty przy zatrudnieniu żony?

W przypadku zatrudnienia, ogólnie rozumianej współpracy i umowy zlecenia należy za członka rodziny zarówno opłacać składki, jak i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych. Żona może być zatrudniona przez męża-pracodawcę na zasadzie umowy o pracę umowy zlecenie lub też może pomagać na zasadac...

Czy ZUS mógł odmówić przyznania zasiłku przedemerytalnego?

ZUS ma prawo odmówić ubezpieczonej prawa do zasiłku przedemerytalnego, jeżeli osoba ta nie spełniła łącznie następujących warunków:nie była zarejestrowana jako bezrobotna;w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia...

Kto może iść na urlop wychowawczy i na jak długo?

Urlop wychowawczy jest świadczeniem pracowniczym, dlatego też po utracie przez pracownicę pracy nie będzie jej już przysługiwał. Pracodawca nie może pracownikowi odmówić udzielenia urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik wcześniej nie korzystał z tego urlopu lub nie wykorzystał tego urlopu do końca, ...

Ile można dorobić, aby nie stracić renty?

Tak. Osoba ma prawo dorobić do renty rodzinnej. Ważne, aby dodatkowe przychody nie przekraczały 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS.W przypadku gdy przychód osiągany przez osobę pobierającą rentę przekroczy wspomniany próg, al...

Komu osoba bezrobotna powinna dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Z chwilą ustania zatrudnienia ustaje automatycznie stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że strony tego stosunku są wolne wobec siebie od wszelkiego rodzaju świadczeń wzajemnych. Tym samym nie istnieje potrzeba powiadamiania o chorobie byłego pracodawcy. Jeśli osoba posiada ...

Co wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego?

Zgodnie z zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami wynikającymi z art. 36.1. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kal...

Jakie składki za pracodawcę na urlopie macierzyńskim, a jakie za pracownika?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba zatrudniona na umowę o pracę mogła rozpocząć własną działalność gospodarczą i dać pracę najbliższym. Uprawnienie takie daje art. 2 kodeksu pracy mówiąc, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdz...

Czy opłacającemu preferencyjne składki przysługuje zasiłek?

Niewiele przedsiębiorców, decydując się ma opłacanie składek ZUS w preferencyjnej wysokości, zdaje sobie sprawę o niekorzystnych konsekwencjach tego wyboru. Jedną z nich jest odebranie prawa do zasiłku dla bezrobotnych po zamknięciu działalności gospodarczej. Dzieje się tak, ponieważ okres, którym o...

Czy można nie płacić składek na macierzyńskim?

Niestety nie ma możliwości niepłacenia składek przez osobę prowadzącą firmę, a przebywającą na zasiłku macierzyńskim.Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę lub zlecenia, która w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu lub w trakcie urlopu wychowawczego urodziła...

Czy pracownik odpowiada za to, że pracodawca nie opłaca za niego składek?

Nieopłacanie składek ZUS przez pracodawcę powoduje brak objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, a w konsekwencji brak świadczeń bezpłatnych z opieki zdrowotnej. Jeżeli pracownik ma podejrzenia, że jego pracodawca będący płatnikiem składek ZUS nie opłaca za niego należnych składek na ubezpiecze...

Czy mogę nie płacić składek w kraju, w którym bywam sporadycznie?

Jeśli osoba prowadzi na własny rachunek odrębne działalności w różnych krajach Wspólnoty, to podlega takim przepisom, jakie obowiązują w danym państwie. Stanowi o tym art. 14c lit. b rozporządzenia 1408/71. Co innego, gdy chodzi o pracownika, wówczas pracodawca odprowadza tam składki, gdzie ma zarej...

Czy pomoc z ZFŚS jest oskładkowana?

Nie. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.) fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na ...

Ile wyniosą składki ZUS za męża?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoba zatrudniająca współmałżonka zobowiązana jest do opłacania za niego składek w pełnej wysokości. Wysokość składek z tytułu ubezpieczeń wynoszą: składki emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru, składki rentowe - 10% podstawy wymiaru chorobowe - 2,4...

Czy ZUS może domagać się składek za okres bez zasiłku?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 zmienionym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 241, poz. 2074), zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. z dniem 1 stycznia 2003 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dni...

Czy po zasiłku rehabilitacyjnym będę mogła pobierać zasiłek macierzyński?

Zasiłek rehabilitacyjny jest świadczeniem wypłacanym ubezpieczonej, która wyczerpała zasiłek chorobowy (182 dni) i nadal wymaga leczenia. Prawo do tego zasiłku przyznawane jest na okres nie dłuższy niż na 12 miesięcy, a zasiłek wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy, a także w dni wolne...

Czy na Rp-7 musi być firmowa pieczątka?

Rp-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń. Jest również zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawianym przez pracodawcę albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora.Osoba nie będącą pracodawcą nie jest uprawniona do wystawienia tego rodzaju dokumentu. Wystaw...

Od kiedy liczy się 5-letni okres nieprowadzenia działalności uprawniający do ulgi w składkach?

Niższe składki ZUS przysługują płatnikowi, który w ciągu ostatnich 60 miesięcy od kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej. Niższe składki przysługują także płatnikowi, który nie wykonuje działalności gospodarc...

Czy były pracodawca może wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu?

Tak. Były pracodawca może zaświadczyć przed odziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że zatrudniał danego pracownika w danym okresie. Oświadczenie takie może mieć dowolną formę, ważne jest tylko, aby zawierało wszystkie niezbędne elementy tego oświadczenia, tj. datę, podpis, okres zatrudnienia prac...

Czy wspólnik spółki cywilnej może zamknąć działalność?

Obecnie spółka cywilna nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej są jej wspólnicy spółki. Oznacza to, że spółki cywilne nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast wspólnicy tych spółek...

Jakie ulgi przy zatrudnieniu osób po 50-tce?

Tak. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy daje możliwości pracodawcy zatrudniającemu osobę powyżej 50 roku życia uzyskać zwrot kosztów związanych ze składkami ZUS. Na podstawie art. 51. 1. starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interw...

Czy rencistce przysługuje płatne zwolnienie lekarskie i zasiłek macierzyński?

Otrzymując rentę socjalna i jednoczenie będąc na zasiłku pielęgnacyjnym świadczeniobiorca może jednocześnie zostać beneficjentem zasiłku macierzyńskiego. Taką możliwość daje obecnie nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005...

Czy ZUS słusznie domaga się zapłaty brakujących składek?

Jak zważył Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2007 r. (I UK 282/06) przedawnienie składek regulowane jest przepisem art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm). Stosownie do treści art. 24 ust. 4 w brzmieniu obowiązującym do 3...

Kto odpowiada za brak dokumentów ZUS?

Dokumentacje płatnik składek ZUS jest zobowiązany dla celów dowodowych przechowywać przez 10 lat. Zatem słusznym jest pogląd pracownicy ZUS co do zaniedbania w przechowywaniu dokumentacji składkowej. Osoba ta jednak nie zauważa pewnego faktu, że na Zakładzie również ciąży obowiązek staranności przy ...

Z jaką datą należy wyrejestrować ze składek pracownika, który porzucił pracę?

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty ustania tytułu do ubezpieczeń społecznych informację o wykreśleniu ze składek pracownika, który porzucił pracę. Jeżeli nie dopełni tej formalności w przeciągu trzech dni ubezpieczenie społeczne będzie trwało dalej. Pracodawca...

Czy można płacić niższy ZUS, jeśli firma była zawieszona?

Nie, ponieważ art. 18a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 150, poz. 1248) zmieniającej m.in. ustawę z dniem 24 sierpnia 2005 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o kt...

Jak uniknąć płacenia składek od zlecenia?

Umowa-zlecenie nie koliduje z ubezpieczeniem KRUS. W takich przypadkach, co do zasady, rolnicy będący jednocześnie zleceniobiorcami nadal opłacają składki w KRUS-ie z racji swojego dotychczasowego tytułu do ubezpieczenia, natomiast zleceniodawcy opłacają za nich składki do ZUS. Będąc ubezpieczonym w...

Do jakiej kwoty może być wystawiona faktura VAT gotówkowa?

Nie ma żadnych regulacji prawnych określających kwotę, do której podatnik jest zobligowany wystawić fakturę VAT. Zatem bez względu na to jakiej sumy dotyczy faktura, jak również czy zobowiązania wynikające z faktury płacone są przelewem czy gotówką, faktura VAT może być w każdym z tych przypadków wy...

Kiedy zawieszenie składek bywa skuteczne?

Składkę zdrowotną osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie pracująca na etacie powinna opłacać dwukrotnie. Art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje podstawy takiej właśnie tezy. Zgodnie z brzmieniem tego pr...

Jak uregulować kolejną składkę przy nadpłacie?

Płatnik składek powinien każdą z opisanych powyżej czynności obarczyć osobną korektą rozliczeniową na osobnym blankiecie z zaznaczeniem czego korekta dotyczy. Płatnik składek nie koryguje danych wykazanych w imiennych raportach miesięcznych, w przypadku stwierdzenia we własnym zakresie lub przez ZUS...

Jaki ZUS dla studenta?

Student podejmujący działalność gospodarczą opłaca składki w takiej samej wysokości, co inni chcący rozpocząć działalność gospodarczą, jeśli spełniają przesłanki określone w ustawie. Składki za okres pierwszych 24 miesięcy osoba rozpoczynająca działalność może opłacać w niższej kwocie, wynoszącej 30...

Kto dostarcza zwolnienie chorobowe do ZUS?

Zwolnienie lekarskie osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dostarczyć do ZUS osobiście. Tak stanowi ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z późn. zm).Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ub...

Co może oznaczać, gdy ZUS się spóźnia z wypłata zasiłku?

Proszę uzbroić się w cierpliwość, taka sytuacja stosunkowo często się zdarza. Co innego gdyby problem z płatnościami miał miejsce od samego początku przebywania na urlopie chorobowym, wówczas można by było podejrzewać, że ZUS nie posiada odpowiednich dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego. Oczywi...

Czy można płacić mniejszy ZUS do 30. roku życia?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248), osoby, które rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r. będą mogły opłacać w okresie 24 miesięcy kalendarzowyc...

Czy jeśli mam nadpłatę w ZUS, to nie muszę opłacać składek?

Najrozsądniej byłoby się udać do oddziału ZUS celem wyjaśnienia całej sprawy. Niezbędne będzie złożenie deklaracji korygujących. W przypadku nadpłaty zazwyczaj stosowana jest metoda przekazywania sum nadpłaconych na kolejny miesiąc rozliczeniowy. Jeżeli jednak kwota stanowi równowartość lub wielokro...

Czy ZUS może odmówić wypłaty świadczenia z powodu nieterminowego opłacania składek?

ZUS może naliczyć odsetki za zwłokę w terminowym opłacaniu składek. Nie może jednak odmówić wypłaty zasiłku chorobowego, ponieważ składki chociaż po czasie, to jednak zasiliły konto ZUS. W praktyce przedsiębiorcy stosunkowo często zwlekają z płaceniem składek. Wielu z nich jest przeświadczonych, że ...

Czy data stempla pocztowego ma znacznie dla ciągłości ubezpieczenia?

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe za dany miesiąc kalendarzowy należy naliczyć i opłacić w następujących terminach: do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 us...

Czy będę musiał zwrócić składki sprzed 8 lat?

ZUS może ścigać płatnika za nieopłacone składki, które chociażby w części są mu należne. Nie ma znaczenia przy tym, że płatnik nie wykazywał obrotów. Konieczne będzie zgłosić się do oddziału ZUS celem wyjaśnienia całej sprawy. Prawdopodobnie w tym przypadku chodzi jedynie o ustalenie pewnych faktów ...

Ile czasu ma ZUS na wypłatę świadczeń?

Proszę uzbroić się w cierpliwość. Zdarza się, że ZUS zwleka ze swoimi płatnościami. Gdyby ta sytuacja miała miejsce od samego początku przebywania na urlopie chorobowym, wówczas istniałoby jakieś niebezpieczeństwo, że ZUS nie posiada odpowiednich dokumentów do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS wypła...

Jakie składki od zawieszonej działalności?

W 1999 roku należności składkowe przedawniały się po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem okres 5 letni jest okresem obowiązującym dłużnika do ewentualnej egzekucji należności składkowych. Należałoby więc podkreślić, że już upłynął okres 5 lat, w którym ZUS mógłby domagać się u...

Jaka kara za likwidację firmy w trakcie korzystania z preferencji w płaceniu składek?

Preferencyjne składki ZUS dotyczą osób, które rozpoczęły działalność na własny rachunek po 24 sierpnia 2005 roku, czyli po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 150, poz. 1248). Uprawnieni przedsiębiorcy mogą zatem opłacać składki na ubezpieczenia emerytaln...

Jakie składki dla otwierającego firmę na urlopie bezpłatnym?

Urlop bezpłatny jest okresem, w którym umowa o pracę trwa nadal, chociaż obowiązki stron wobec siebie uległy zawieszeniu. Takiemu samemu zawieszeniu ulega także stosunek pracy, a co za tym idzie - obowiązek pracodawcy z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną. ...

Kto powinien zapłacić zaległe składki?

Zaległości w opłacaniu składek ZUS ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach od chwili kiedy stały się wymagalne. Jako że dopiero 7 lat upłynęło od zdarzenia opisanego w pytaniu, należy przyjąć, że roszczenia ZUS w dalszym ciągu są obowiązujące. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 października 19...

W jaki sposób obliczyć miesięczny dochód netto?

W takiej sytuacji nie można brać pod uwagę zarobków osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ponieważ zgodnie z ustawą okres zasiłkowy dotyczy roku poprzedzającego ten, w którym składa się wniosek o zasiłek. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych podstawą ustalania dochodu rodzi...

Czy pomimo choroby muszę płacić składki?

Z przedstawionych faktów wynika, że miejscowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma kłopoty z właściwą organizacją pracy. Należałoby więc wysłać do oddziału ZUS potwierdzenia o braku zaległości w opłacaniu składek, przekładając w tym celu dokumentację pracowniczą dotyczącą składek lub jeżeli sprawa doty...

Kiedy podejmując pracę sezonową utracę zasiłek przedemerytalny?

Osoba, która zamierza podjąć pracę sezonową najprawdopodobniej utraci statut osoby bezrobotnej oraz utraci na czas trwania tejże pracy prawo do zasiłku przedemerytalnego. Stanowi o tym ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Świadczenie przedemerytalne przysługuje wyłącznie osobie, któr...

Czy można zwolnić pracownika zaraz po ustaniu świadczenia chorobowego?

Pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym można zwolnić po upływie 182 dni niezdolności do pracy, bez wyczekiwania na orzeczenie ZUS o przyznaniu renty. Warto wiedzieć, że rozwiązanie umowy o prace z chorującym pracownikiem może nastąpić, jeśli niezdolność do pracy trwa: powyżej 3 miesięcy - w...

Jaki zasiłek przy umowie o pracę na czas określony?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem również po ustaniu okresu zatrudnienia. W rzeczonej sprawie można zmienić umowę o pracę, wprowadzając do niej aneks, który będzie stanowił, że zatrudnienie ustaje z chwilą urodzenia dziecka. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpi...

Kiedy pracując w szkodliwych warunkach można iść na emeryturę?

Wyłącznym warunkiem nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego (65 mężczyźni 60 lat kobiety). Jednakże art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje trzy odstępstwa od ogól...

Po jakim czasie ulega przedawnieniu sprawa niezapłaconych składek?

W 2000 roku należności składkowe przedawniały się po upływie 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Zatem dłużnika obowiązywać 5-letni okres, w którym możliwa jest egzekucja należności składkowych. Niestety przepis ten zmienił się 1 stycznia 2003 r. i od tego czasu ZUS ma 10 lat na to, aby z...

Czy absolwent może liczyć na ulgi w płaceniu składek?

Nie ma takiej możliwości, aby zostać zwolnionym całkowicie z opłacania składek ZUS w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczynają prowadzenie swojej pierwszej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalen...

Kiedy osoba bezrobotna uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Osoba bezrobotna, jeśli tylko podejmie zatrudnienie, nabędzie praw do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ podlegać będzie obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Będzie mogła także wykorzystać przysługujące jej 2 tygodnie zasiłku macierzyńskiego przed porodem, bez okresu wyczekiwania na ten zasiłek i...

Czy mimo zwolnienia z pracy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu dopiero po okresie wyczekiwania trwającym:30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli ubezpieczony podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu; 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli ubezpieczony jest dobrowolnie.Zasiłek chorobo...

Czy ZUS wlicza do wynagrodzenia tylko dni robocze?

Warto podkreślić, że za pierwsze 33 dni zwolnienia L4 płaci pracodawca, natomiast za kolejne dni niezdolności - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 34-go dnia płaci również pracodawca, gdy jest on uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowych, czyli w sytuacji kiedy zatrudnia powyżej 20 osób. Tytułem zw...

Czy współwłaściciel może płacić mniejsze składki ZUS?

Osoby, które teraz rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mają prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma tutaj znaczenia, czy osoba uprzednio była zatru...

Czy zatrudnionej przez męża należy się urlop wychowawczy?

Tak. Urlop wychowawczy przysługuje pracownicy, bądź pracownikowi zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy spełniają łącznie następujące warunki:sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do lat 4;drugie z rodziców nie korzysta z urlopu wychowawczego;jedno z rodziców, które wnosi o urlop ma c...

Jakie dobrowolne składki ZUS przy umowie o dzieło?

Tak. Wysokość składki uzależniona jest od zadeklarowanej przez płatnika kwoty składki nie niższej jednakże niż podstawa wymiaru składek wynosząca np. 1597,51 zł, czyli 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r. I tak :ubezpieczenie emerytalne - 19,52% - 311,83 zł;ubezpieczenia...

Co przysługuje bezrobotnej matce wychowującej samotnie dziecko?

Matce dziecka będzie przysługiwał dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Wysokość dodatku obecnie wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko. Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko mat...

Czy opłacając dobrowolnie składkę dostanę zasiłek macierzyński?

Niestety nie. Osoba nie będąca zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nie będzie uprawniona do przejścia na urlop macierzyński i pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym pracownicy, a więc osobie związanej z pracodawcą umowa o pracę, w związku z urodzenie...

Czy mogę się ubiegać o rentę po 29 lata pracy?

Jeżeli osoba przebywa na ubezpieczeniu swojej żony może ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, pod warunkiem, że mając 29 lat przynajmniej 4 lata odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne. Warto pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która...

Czy wysokość zasiłku macierzyńskiego może się zmienić po wprowadzeniu nowego regulaminu wynagradzania?

Zmiana zasad wynagrodzenia w zakładzie pracy osoby będącej na zasiłku macierzyńskim, nie ma żadnego wpływu na podstawę wymiaru tego zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie nie...

Czy po urlopie macierzyńskim dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

Tak. Po urlopie macierzyńskim pracownica nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zat...

Jakie składki ZUS przy rencie rodzinnej?

Pracodawca powinien odprowadzić za pracownika składki ZUS bez względu na fakt pobierania przez niego renty rodzinnej objętej już z samego założenia dobrodziejstwem składkowym, ponieważ wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ube...

Czy można pobierać zasiłek z dwóch tytułów?

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, natomiast po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w przypadku, gdy jest ubezpieczony dobrowolnie. Zasiłek macierzyński prz...

Czy po wypowiedzeniu umowy o pracę stracę prawo do zasiłku?

Obecnie nie funkcjonuje takie pojęcie jak "zasiłek wychowawczy". Istnieje natomiast takie pojęcie jak "urlop wychowawczy". Tyle że z urlopem wychowawczym nie wiążą się żadne gratyfikacje pieniężne, a więc i ewentualna ich utrata. Z pewnością w pytaniu chodzi o zasiłek macierzyński. Zgodnie z art. 30...

Czy po 8 latach ZUS może się upomnieć o niezapłacone składki?

Zgodnie z zasadą zawartą w art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z tytułu nieopłaconych składek ZUS przedawniają się z upływem 10 lat, licząc od dnia, w którym należności te stały się wymagalne. Zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych słusznie rości sobie w dalszym ciągu p...

Jak rozliczyć zaległości podatkowe i wobec ZUS?

Jeżeli osoba jest dłużnikiem urzędu skarbowego względem niezapłaconego VAT-u oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, powinna niezwłocznie zaległości te uregulować wraz z karnymi odsetkami naliczanymi przez urząd za każdy dzień zwłoki.To samo tyczy się zaleglości wobec ZUS. Urzędy skarbowe jak r...

Jakie składki za emeryta zatrudnionego na umowę-zlecenie?

Zleceniodawca zatrudniając emeryta bądź rencistę na umowę-zlecenie ma obowiązek opłacać za niego składki z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, składkę zdrowotną oraz składkę na Fundusz pracy, oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucj...

Jak można wyrejestrować się z ubezpieczeń i opłacać jedynie składkę chorobową?

Przedstawiona powyżej argumentacja, jak również tok postępowania przy wyrejestrowywaniu się z ubezpieczeń emerytalno-rentowych wydają się być słuszne. Nie wypełniając grupy IV ZWUA przy wyrejestrowaniu, płatnik składek nie pozostanie nadal płatnikiem tejże części, czyli ubezpieczenia chorobowego, wy...

Kto ma pobić legitymację ubezpieczeniową?

Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zgłasza do ubezpieczenia płatnik składki zdrowotnej. Jeżeli zatem płatnikiem składki zdrowotnej jest obecnie Zakład Ubezpieczeń społecznych z tego tytułu, że choroba pracownika trwa dłużej niż 33 dni, to ZUS powinien poświadczyć o uprawnieniach do ...

Jakie składki ZUS za emeryta?

Zatrudniając emeryta bądź rencistę pracodawca jest zobowiązany opłacić za niego składkę emerytalną i rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w który...

Jak wyliczyć odsetki za niezapłacone składki ZUS?

Niezapłacone składki należy niezwłocznie uregulować w 2007 r. Od nieopłaconych w terminie obliczane są odsetki za zwłokę. Poza tym ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od nieopłaconych w terminie składek płatnik powinien zapłacić odsetki obliczone tak, jak gdy...

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą płacić mniejsze składki ZUS?

Dla wspólników spółki jawnej zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% prze...

Czy składkę refundowaną przez PFRON należy wliczyć do wynagrodzenia?

Refundowana składka opłacana przez pracownika powinna zostać doliczona do wynagrodzenia netto pracownika niepełnosprawnego. Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych nalicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społ...

Czy otwierając ponownie firmę można skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

Osobie, która ponownie rozpoczyna działalność gospodarczą po poprzednim jej zamknięciu, nie będzie przysługiwało prawo do preferencyjnych składek ZUS.Preferencyjne składki ZUS dotyczą tylko tych osób, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gosp...

Na jakim druku zgłosić się do ubezpieczeń?

Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny w ciągu 30 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych, zgłosić ten fakt w właściwym ze względu na miejsce siedziby płatnika składek oddziale ZUS i dokonać rejestracji w pozostałych ubezpieczeniach. Warto zwróci...

Czy należy oskładkować nieodpłatne świadczenia?

W przypadku małżonków, z których jeden wykonuje na rzecz drugiego pracę na podstawie umowy-zlecenie istnieje obowiązek oskładkowania takiej umowy bez względu na fakt istnienia wspólnego gospodarstwa domowego, czy nawet wspólnoty majątkowej. Na mocy ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o...

Czy muszę uregulować zaległe składki za zmarłego męża?

ZUS ma prawo domagać się od żony osoby prowadzącej działalność gospodarczą uregulowania zaległych składek ZUS po jego śmierci jej męża.Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio ar...

Co zrobić, aby podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu?

Aby pomimo ustania zatrudnienia osoba mogła w dalszym ciągu podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu powinna udać się do właściwego sobie ze względu na miejsce zamieszkania oddziałowi ZUS. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą być kontynuowane, jeśli osoba ubezpieczona nie ma i...

Czy można zatrudnić nauczyciela na umowę o dzieło?

W przypadku zatrudnienia nauczyciela do pracy z dziećmi nie można mówić o umowie o dzieło. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie dzieła będącego osiągnięciem określonego z góry efektu (art. 627 Kodeks cywilny). Nauka jest procesem ciągłym i długo trwałym. Nawet jeśli by przyjąć pewne kryteria wy...

Jakie składki na ZUS przy zatrudnieniu na ćwierć etatu?

Nie. Przy zatrudnieniu na 1/4 etatu płatnik składek ZUS ma obowiązek odprowadzenia składek w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia. Masz więcej pytań na temat składek ZUS i prawa pracy? Zadaj pytanie ekspertowi Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i re...

Czy mogę otworzyć na nowo działalność, jeśli zalegam ze składkami?

Płatnik ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, będzie zobowiązany do uregulowania nieopłaconych składek za okres 3 miesięcy poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwa jest sytuacja, w której osoba najpierw rozpocznie działalność gospodarczą, a następnie ureguluje zaległe skł...

Przez jaki okres ZUS wypłaca zasiłek macierzyński?

W przypadku urodzenia martwego dziecka (dzieci) osobie ubezpieczonej - zarówno pracownicy, jak i prowadzącej własną działalność gospodarczą - przysługuje 8 tygodniowy zasiłek macierzyński.Kwestię tę w sposób szczegółowy regulują: ustawa z dnia 35 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpiecz...

Jak obliczyć wysokość renty?

Wysokość renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności od 1 marca 2006 r. wynosi 597,46 zł. Wysokości rent wynikających z całkowitej niezdolności do pracy ustala się biorąc pod uwagę : 24% kwoty bazowej;1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych;0,7% podstawy wymiaru za każdy rok o...

Czy na urlopie macierzyńskim trzeba płacić pełny ZUS?

Sąd Najwyższy w uchwale z 23 maja 2006 r. stwierdził, że osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą działalność pozarolniczą, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalno...

Jaki ZUS przy pracy nakładczej?

Przy umowie o pracę nakładczą podstawa wymiaru składek ZUS jest równa połowie minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2006 r. jest to kwota 449,55 zł. Przy pracy nakładczej, podstawę wymiaru składek stanowi przychód otrzymany przez osobę wykonującą, natomiast wysokość tego przychodu nie ma żadnego wpływu...

Jak zaksięgować składki na ZUS?

Jako przedsiębiorca ma Pani prawo zaliczyć niektóre składki do kosztów uzyskania przychodu. Tak jest w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, stanowiące tzw. ubezpieczenia społeczne. To przedsiębiorca sam decyduje, czy zaliczy te składki do kosztów uzyskani...

Czy od zakupu praw autorskich należą się składki na ZUS?

Obowiązek płacenia składek ZUS posiadają podatnicy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. W przypadku, kiedy jest Pan już zatrudniony przez agencję reklamową, nie ma obowiązku płacenia składek do ZUS, nawet jeżeli oprócz wykonywanej przez siebie pracy podpisana zostanie pomiędzy strona...

Czy ZUS powinien uwzględnić wynagrodzenie z umowy zlecenie?

ZUS słusznie uwzględnił tylko jeden tytuł, z którego opłaca się składki do podstawy zasiłku chorobowego. Najistotniejsze jest to, że zasiłek chorobowy wypłacany jest jako jedno świadczenie, a nie jakby się mogło wydawać - dwa świadczenia z dwóch źródeł dochodów.Podstawą do opłacania składek jest um...

Czy mogę iść na macierzyński, mając firmę?

Nie ma żadnych przeszkód, aby rozpoczął Pan działalność gospodarczą. Powinien Pan jednak wiedzieć, że osobie prowadzącej firmę nie przysługuje prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest tylko i wyłącznie świadczeniem pracowniczym w rozumieniu art. 186 kodeksu pracy. Urlop wychowawczy jest...

Czy mam prawo do ulgi na ZUS i podatku liniowego jako konsultant?

Działalność gospodarcza jaką Pan prowadzi, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 72.22), dotyczy działalności w zakresie oprogramowania. Ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje Panu jak przedsiębiorcy, jeżeli nie prowadził lub nie prowadzi pozarolniczej działalności...

Czy ZUS może domagać się składek?

Jeżeli umowa-zlecenie jest jedynym źródłem dochodu pracodawca ma obowiązek za pracownika odprowadzić składki na ZUS. ZUS ma prawo rościć sobie pretensję z tytułu nie opłacanych składek podczas umowy zlecenia i w tym przypadku nie ma żadnego usprawiedliwienia dla Pani tytułu zaniedbania, jakiego dopu...

Czy podróż służbowa jest oskładkowana?

Nie, podróż służbowa nie jest oskładkowana. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono należności z tytułu podróży służbowych. Zwolnienie następuje do wysokości określonej w przepisach w sprawie...

Jak mogę zminimalizować karę wymierzoną przez ZUS?

Przede wszystkim w Pani postępowaniu dopatrzyłem się szeregu nieprawidłowości, mogących być podstawą sankcji ze strony nie tylko ZUS, ale przede wszystkim Urzędu Skarbowego. Sprawa dotyczy wystawiania faktur w różnym okresie w przeciągu miesiąca, a niezgodnego tym samym z faktycznym czasem prowadzen...

Czy powinienem traktować żonę jak pracownika?

Pan jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniając swoją żonę na podstawie umowy o pracę - dla celów ubezpieczeń społecznych będzie traktował ją jako osoba współpracująca, jeżeli pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym z Panem i współpracuje z przy pr...

Jak zatrudnić, by płacić mniejszy ZUS?

W Pana przypadku najkorzystniej było by zatrudnić osobę na umowę o pracę w systemie skróconego tygodnia pracy lub w systemie równoważnego czasu pracy. To może wpłynąć na podstawę jej wymiaru składek ZUS i może sprawić, aby Pan zapłacił mniejsze składki. Po prostu pracownik musi zarobić mniej. W syst...

Czy po wyrejestrowaniu spółki powinienem dalej płacić na ZUS?

Uważam, że na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) nie ma Pan obowiązku opłacania składek ZUS po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Kwit z Urzędu Miasta stwierdzający, że faktyczni...

Czy w związku z ciążą pracownicy trzeba przygotować dokumentacje dla ZUS?

Nie ma potrzeby, aby teraz przygotowywać jakiekolwiek dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż pracownica w okrasicie ciąży korzysta ze specjalnych uprawnień objętych art. 176- 189 kodeksu pracy, jednakże pozostaje ona cały czas objęta stosunkiem pracy. Nie wiadomo również czy Pana pracown...

Czy można się rozliczyć bez NIP-u?

Brak NIP-u (Numeru Identyfikacji Podatkowej) jest przeszkodą, aby w ogóle rozliczyć się z otrzymanych przychodów z organami podatkowymi, oraz odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jeżeli nie posiada Pan numeru NIP-u, należy w tym celu złożyć wniosek do właściwego sobie ze wzg...

Czy po wygaśnięciu renty moge wrócić do pracy?

W Pana przypadku mamy z pewnością do czynienia z chorobą zawodową, na którą otrzymał Pan rentę. Pracodawca zatem ma prawo rozwiązać z Panem umowę o pracę. Jednakże wcale nie musi tego zrobić, jeżeli nie chce. Wynika to z art. 53 Kodeksu pracy. Pracodawca ma prawo rozwiązać taką umowę nawet bez wypow...

Jaka składka ZUS od drugiej płacy?

W Pani przypadku składki należy odprowadzić tylko z jednego tytułu ubezpieczenia. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia jest uzależnione od tego, czy jest to dla Pani jedyny tytuł do ubezpieczeń, czy też oprócz tej umowy podlega...

Jak artysta rozlicza się z ZUS?

Powinna Pani pamiętać, że będąc artystkom ma Pani obowiązek opłacania składek ZUS przy prowadzonej przez siebie własnej działalności gospodarczej. Składkom obowiązkowo podlegają: prowadzący działalność gospodarczą, członkowie rodziny prowadzącego działalność (małżonek, dzieci, rodzice), jeśli z nim ...

Kto odprowadzi za mnie ZUS?

Zgodnie z treścią artykułu 9 ustawy o powszechnym ubepieczeniu zdrowotnym w NFZ obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają mi.n. studenci i słuchacze studiów doktoranckich, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (ust. 1 pkt 19). Oznacza to, że będąc jednocześnie studentem pod...

Jak wybrnąć z zaległości wobec ZUS?

Niestety nie. Od nieopłaconych w terminie składek obliczane są odsetki za zwłokę. Nie ma tutaj innej drogi, nie stosuje się umorzenie zaległości względem ZUS, jedynie odraczanie terminu spłaty lub rozłożenie jej na raty. Należy pamiętać, że ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. ...

Jak poprawić błędną deklarację ZUS?

Korekta deklaracji, jest to uprawnienie podatnika i jeżeli skorzysta z niego i ureguluje uszczuplenie (zaniżoną kwotę zobowiązania podatkowego plus odsetki za zwłokę), zanim jeszcze zostanie wszczęte wobec niego postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, nie powinien obawiać się z tego powodu sa...

W jakim terminie ZUS powinien wypłacić zasiłek chorobowy?

Nabywa Pani prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Pani podlegając ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek cho...

Czy muszę odprowadzać składki do ZUS za uczniów?

Pracodawca zatrudniając ucznia na umowę zlecenie nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne od tego rodzaju umowy, a zatem nie musi zgłosić faktu zawarcia umowy zlecenia do ZUS. Proszę pamiętać, że: jeśli z tytułu umowy-zlecenia osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym, koszty te wynoszą 20% p...

Czy istnieje sposób na pomniejszenie składek na ZUS przy pracy nakładczej?

Niestety nie ma możliwości, aby Pani zmniejszyła składki na ZUS, nawet w sytuacji bardzo małych dochodów. Jedynym słusznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wyrejestrowanie się z działalności gospodarczej i przejęcie tej działalności przez kogoś innego. Działalność taka była by już oparta na nowyc...

Co zrobić, aby zawiesić działalność?

Tak naprawdę nie ma takich okoliczności, przy których mogłaby Pani zawiesić opłacanie składek ZUS. Dopóki przedsiębiorca ostatecznie nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, musi uiszczać wszystkie należności podatkowe wymagane prawem. Wyjątek odnosi się do osób, które podlegają opoda...

Czy pracując na umowę-zlecenie mogę skorzystać z niższych składek na ZUS?

Tak, legalizując firmę będzie Pan mógł skorzystać z nowych objętych zniżką składek ZUS. Od 24 sierpnia 2005 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki której osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r., przez pierwsze dwa lata będą płacić niżs...

Z jakich miesięcy ZUS powinien wyliczyć kwotę zasiłku chorobowego?

Zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z 1999 r. z późn. zm.) podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy ka...

Jaki ZUS płacę, będąc w spółce?

Fakt, że spółka będzie odprowadzała ZUS za Pana, zupełnie wystarczy, aby przy otworzeniu działalności gospodarczej nie płacić więcej składek poza ubezpieczniem zdrowotnym. Zasady opłacania składek na ZUS są prawie tak samo skomplikowane jak zasady opodatkowania. Składki na ZUS według zasad przewidzi...

Jeżeli się rozliczam za granicą, to czy muszę opłacać ZUS?

Musi Pan zarejestrować działalność w Polsce, pomimo faktu jej posiadania w Kanadzie. Dopiero po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców, może Pan podjąć działalność gospodarczą w Polsce. Jeżeli rozpoczyna Pan prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej jest Pan zobowiązany ...

Czy nie ma już możliwości wyboru tytułu ubezpieczenia?

Stosownie do postanowień art.9 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 r. nr 137 poz. 887 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, od 1 października osoba prowadząca działalność nie będzie mogła wybrać umowy zlecenia jako podstawy do uiszczania obowiązkow...

Czy muszę płacić całą składkę na ZUS skoro działam dopiero 4 dni?

Moim zdaniem powinien Pan zapłacić składkę proporcjonalną do 4 dni prowadzonej działalności gospodarczej. Czyli kwota najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie - należy ją podzielić przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpiecz...

Ile wyniosą opłaty za pracę sezonową w Niemczech?

W związku z podpisaniem przez Polskę i Niemcy porozumienia od dnia 1 lipca br. zmienią się zasady opłacania przez niemieckich pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne za niektórych rodaków pracujących sezonowo w Niemczech. Jakim nowym regulacjom podlegać będą, wyjaśniają Ministerstwo Polityki ...

Czy będąc na zwolnieniu będę musiała opłacać cały ZUS?

Pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS podczas urlopu macierzyńskiego urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może tutaj skorzystać z żadnego zwolnienia od opłacania składek, gdyż jest Pani cały czas pozostaje w stosunku pracy. Sytuacji uległa by zmianie jeżeli pracodawca zwolnił by Panią...

Czy mogę sam opłacać składki?

Opłacanie składek do ZUS, a w tym składki zdrowotnej nie jest wymagalne, jeżeli Pan jakikolwiek sposób u innego pracodawcy takowe składki opłaca. Generalnie przyjęta jest taka zasada że od umowy o działo nie opłacane są składki. Umowa o działo nie rodzi bowiem pomiędzy stronami stosunku pracy w rozu...

Co jest potrzebne do wyrobienia legitymacji ubezpieczeniowej?

Powinna Pani wiedzieć, że obowiązkowe składki na Fundusz Pracy - ustalone są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W odniesieniu do osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powst...

Czy mogę odliczyć składki na ZUS?

Składki ZUS może Pan odliczyć od podatku. Odliczeniu od dochodu podlega kwota, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, oraz osób z nim współpracujących. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres dokonywano wpłat. Odli...

Czy w przypadku umowy zlecenie odprowadzanie składek dla ZUS wymaga potwierdzenia?

Pracodawca ma nie tylko obowiązek informowania Pana na bieżąco o składkach, które odprowadza w Pana imieniu do ZUS, ale również do wydania stosownego zaświadczenia potwierdzającego fakt ich przesyłania. Podstawą prawną jest tutaj ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ub...

Jak odkręcić sprawę w ZUS-ie?

W takiej sytuacji najlepiej jest udać się osobiście do ZUS i całą tę sprawę odkręcić ( po prostu porozmawiać z kompetentną osobą w ZUS-ie i problem rozwiązać). ZUS ma prawo ścigać Pańskiego kolegę za fakt zatajenia nawiązanie przez niego stosunku pracy. A zatem kwota którą otrzymał Pański kolega mus...

Czy muszę odprowadzać składkę dla ZUS w przypadku umowy o dzieło?

Nie musi Pani odprowadzać żadnych składek z tytułu wykonywanego przez Pani firmę zlecenia do ZUS. Powinna Pani wiedzieć że nie ma żądnej sprzeczności w tym aby dana firma była podwykonawcą powierzonych jej prac na rzecz innej firmy. Nie ma również problemów z ewentualnym księgowaniem czy tez zatrudn...

Czy będę odpowiadał przed ZUS za błędy wspólnika?

Powinien Pan wiedzieć, że zgodnie z art. 115 Ordynacji podatkowej, wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo - akcyjnej, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości spółki lub wspólnikó...

Czy student może liczyć na dofinansowanie?

Niestety sam fakt, że jest Pan studentem, nie zwalnia Pana na mocy obowiązującego prawa z jakiegokolwiek częściowego zwolnienia z opłacania składek ZUS, czy też odprowadzania należności do Urzędu Skarbowego. A zatem jest Pan zmuszony jak każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej do spełnienia tych sam...

Czy pracując za granicą będę zwolniony z płacenia składek dla ZUS w Polsce?

Osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich podlega ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego państwa. Jeżeli nie prowadzi działalności na ...