Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Składki ZUS


pokaż wartości archiwalne

   Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców
Okres Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe** Fundusz pracy Ubezp. zdrowotne

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

** w zależności od branży
*** dotyczy płatników samodzielnie ustalających wysokość składki, firmy ubezpieczające do 9 os. ustalają 1,93 %.   Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
Okres Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe* Fundusz pracy Ubezp. zdrowotne

* w zależności od branży lub samodzielnie określane przez płatników, firmy ubezpieczające do 9 os. ustalają 1,93 %

   Składki ZUS
Składki Procent
Emerytalne %
Rentowe %
Chorobowe %
Wypadkowe - %
Ubezpieczenia zdrowotne [od 01.01.2007] %


   Podstawa składek ZUS
Miesiąc obowiązywaniaPodstawa składki w miesiącu (zł)

Ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2013 roku wynosi 111 390 zł.

   Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Miesiąc obowiązywaniapodstawa wymiaru w zł% podstawy wymiaruwysokość składki w zł


   Minimalne składki ZUS dla młodocianych pracowników
OkresRok naukiEmerytalneRentoweChorobowe
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,86%.


   Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Okres od

Z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

   Zasiłki

Zasiłek rodzinny

Obowiązuje od 1 lipca 2013 rokuZasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia77,00 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł


Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego to 539,00 zł na osobę w rodzinie. Dla osób wychowujących dziecko niepełnosprawne - 623,00 zł na osobę w rodzinie.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka1000,00 zł
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
do 5 roku życia 60,00 zł
pow. 5 roku życia 80,00 zł
jednorazowo z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu100,00 zł


Zasiłek pielęgnacyjny

Od 1 stycznia 2010 roku153,00 zł
Uwaga: ZUS informuje, że począwszy od okresu zasiłkowego przypadającego od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. świadczenia rodzinne przysługujące wszystkim uprawnionym będą wypłacane przez organ właściwy. W związku z tym pracodawcy nie będą podmiotami właściwymi do dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych za okres od 1 września 2006 r. i rozliczenia ich w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawcy mają obowiązek poinformowania świadczeniobiorcy o zmianie płatnika świadczeń rodzinnych. Powinni oni pouczyć osoby, którym wypłacają świadczenia rodzinne za okres do 31 sierpnia 2006 r., że z roszczeniem o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od września 2006 r. osoby te powinny wystąpić do organu właściwego, tj. - odpowiednio - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.


Zasiłek pogrzebowy


pokaż wartości archiwalne