Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Jak przygotować świadectwo pracy?

10:52 25.02.2014
Kategoria: ABC firmy | Źródło: Twoja-Firma.pl
Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz dostarcza nowemu pracodawcy niezbędnych informacji o poprzedniej sytuacji zawodowej pracownika.

Świadectwo pracy jest obligatoryjnym dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudnienia, regulującym sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz dostarczającym informacji nowemu pracodawcy, niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych. Podstawowych regulacji w tym zakresie należy szukać w Kodeksie pracy (art. 97 KP) oraz rozporządzeniu z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 Nr 60, poz. 282 ze zm).  

Forma dokumentuŚwiadectwo pracy ma formę dokumentu i musi być sporządzone na piśmie przez pracodawcę. Przepisy prawa ściśle określają, jakie powinno zawierać elementy, a pracodawca samodzielnie nie może wprowadzić żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby być formą oceny pracownika.

Kiedy i Komu wydaje się świadectwo pracyPracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Prawo to nie jest ani uzależnione od złożenia wniosku przez pracownika ( wyjątek art. 97 § 13 KP, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie umów terminowych) ani jego rozliczenia się z pracodawcą.

UWAGA:
W przypadku zatrudnienia na podstawie terminowej umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy) pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Oznacza to, że pracodawca musi wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Dokument natomiast przekazuje się bezpośrednio pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej na piśmie. Jeżeli z jakiegoś powodu pracodawca nie może przekazać tego dokumentu w opisany powyżej sposób, świadectwo należy wysłać lub doręczyć w inny sposób, w przeciągu nie dłuższym niż siedem dni od daty ustania stosunku pracy.

UWAGA
Świadectwo doręcza się zawsze pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej. Wyjątkiem jest śmierć pracownika, wówczas pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek członka rodziny lub innego spadkobiercy.

W razie niewydania świadectwa pracownik ma roszczenie o jego wydanie (art. 97 KP w zw. z art. 471 KC) oraz możliwość dochodzenia odszkodowania (art. 99 KP).

Elementy świadectwa pracyPrzepisy prawa pracy określają podstawowe elementy świadectwa pracy. Są to: informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i z ubezpieczenia społecznego. Ponadto zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika pracodawca ma obowiązek umieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Obowiązek wskazania innych informacji wynika z rozporządzenia, a dotyczą one:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 KP w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 KP (2 dni opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 14 roku życia),
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 KP,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.


Wadliwość świadectwa pracyJeżeli pracodawca zamieszcza w dokumencie fałszywe lub błędne informacje wówczas świadectwo pracy uznaje się za wadliwe. Ustawodawca bowiem ściśle określa jakie dane mają się znaleźć w tym dokumencie. Dlatego wadliwe jest również świadectwo, w którym pracodawca umieścił informacje zbędne lub niekompletne.

Sprostowanie świadectwa pracyW pierwszej kolejności pracownik ma siedem dni od otrzymania świadectwa aby zwrócić się o jego sprostowanie do pracodawcy. Pracodawca ma wówczas kolejne siedem dni na uwzględnienie żądania i sporządzenie prawidłowego świadectwa. Odmowa sprostowania powinna być przekazana pracownikowi i ma on wówczas  siedem dni na odwołanie się do sądu rejonowego wnosząc przeciwko pracodawcy pozew. Postępowanie takie nie wymaga uiszczenia opłat sądowych.

UWAGA
Krótki, siedmiodniowy terminy do złożenia pozwu ma charakter procesowy. Dla pracownika oznacza to, że jego przekroczenie uprawnia do złożenia wniosku o jego przywrócenie, który rozpatruje sąd. Wniosek taki może być uwzględniony, jeżeli pracownik wykaże brak winy w niezłożeniu wniosku w terminie.

dr Krzysztof Biernacki
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Napisz komentarz

~irenamocek@o2.pl

13:34 | 22.06.2012

jak wystawić duplikat świadectwa pracy, może jakiś wzór:)