Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Jak zaksięgować roboty w toku?

12:59 31.01.2008
Kategoria: ABC firmy | Źródło: Wskazówki księgowe
Pytanie: Rozliczam firmę budowlaną. Pod koniec 2007 r. wystąpiły roboty, które nie są ukończone, a zatem nie zostały zafakturowane. Czy takie roboty należy wycenić i doliczyć do przychodu, a następnie opodatkować? Jak prawidłowo zaksięgować roboty w toku na kontach księgowych?

Odpowiedź: Kontrakty długoterminowe, których czas realizacji przekracza 6 miesięcy, niezakończone na dzień bilansowy, należy odnieść na wynik finansowy, biorąc pod uwagę ocenę stopnia zaawansowania. Wyjaśnienie: Oceny stopnia zaawansowania usługi można dokonać:

- na podstawie stopnia udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,

- biorąc pod uwagę liczbę przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,

- na podstawie obmiaru wykonanych prac,

- inną metodą.

Po dokonaniu wyboru metody trzeba oszacować stopień zawansowania usługi i ująć w wyniku finansowym zarówno przychody, jak i koszty, które będą odpowiadały memoriałowemu stopniowi zaangażowania w prace. Dla każdej inwestycji należy tych oszacowań dokonywać odrębnie.

Księgowania mogą przebiegać następująco:

1. Przychody oszacowane na podstawie przyjętej metody:

- Wn "Rozrachunki z odbiorcami",

- Ma "Przychody ze sprzedaży usług budowlano-montażowych".

2. Rzeczywiste koszty wytworzenia usługi budowlanej gromadzone są bieżąco na koncie "Koszty produkcji budowlano-montażowej".

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego koszty zgromadzone na tym koncie przenosi się na konto "Rozliczenie kosztów działalności" zapisem: - Wn "Rozliczenie kosztów działalności",

- Ma "Koszty produkcji budowlano-montażowej".

Takie przeniesienie jest konieczne, aby móc ustalić zmianę stanu produktów wykazywaną w rachunku zysków i strat.

3. Na koniec każdego roku obrotowego należy oszacować koszty wykonania niezakończonej usługi budowlanej.

Aby zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów, należy kosztami obciążyć wynik finansowy: - Wn "Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej",

- Ma "Rozliczenie kosztów działalności".

4. Na dzień bilansowy na koncie "Rozliczenie kosztów działalności" może powstać różnica między ujętymi na tym koncie kosztami rzeczywistymi (strona Wn konta), a kosztami szacowanymi (strona Ma konta).

Różnicę zalicza się do rozliczeń międzyokresowych i ujmuje na koncie "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" zapisem: a) saldo kredytowe - oznacza nadwyżkę kosztów szacowanych, odpowiadających stopniowi zaawansowania usług budowlanych nad kosztami rzeczywiście poniesionymi:

- Wn "Rozliczenie kosztów działalności",

- Ma "Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne";

b) saldo debetowe - oznacza nadwyżkę kosztów rzeczywiście poniesionych nad kosztami odpowiadającymi stopniowi zaawansowania robót budowlanych (szacowanymi):

- Wn "Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne",

- Ma "Rozliczenie kosztów działalności".

Dodać należy, iż metoda ustalania stopnia zaawansowania robót przyjęta przez jednostkę wymaga uwzględnienia w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Koszty przewyższające rzeczywiste koszty wykonania usługi budowlanej nie będą uwzględniane w rachunku podatkowym - wskazane jest ujęcie ich w ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta "Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej" jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów uznawane są bowiem koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu podatkowego (art. 15 ust. 4 updop).

Uwaga!

W przypadku, gdy udział przychodów z niezakończonych usług budowlanych objętych długotrwałymi umowami na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, jednostka może odstąpić od takiej wyceny i nie stosować art. 34a i 34c uor.

Pisemną decyzję w tej sprawie powinien podjąć kierownik jednostki. Poziom istotności jednostka powinna określić i zapisać w swojej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Podstawa prawna

- Art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

- Art. 34a-34d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Źródło: Wskazówki księgowe

Napisz komentarz

Brak komentarzy...