Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Znajdź firmę

-
Nazwa
Miejscowość  
 
  » zaawansowane

Polecamy

-
Załóż sklep internetowy i zarabiaj Wypełnij e-wniosek EDG-1 Wypełnij e-wniosek VAT-R Produkty finansowe dla firm Gazeta Podatkowa

Staż z Urzędu Pracy - zasady, plusy i minusy

08:39 12.12.2012
Kategoria: Pracownicy i ZUS | Źródło: Sasal Public Relations

Staż z Urzędu Pracy to okazja do zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia, a przede wszystkim - pracy. Podstawowym jego celem jest aktywizacja osób bezrobotnych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Kto może się ubiegać o staż z Urzędu Pracy?


W pierwszej kolejności na staż z Urzędu Pracy mogą liczyć osoby bezrobotne, spełniające jeden z poniższych warunków:


Numer grupy

Nazwa grupy

Definicja grupy

GRUPA 1

Bezrobotni do 25 roku życia

To bezrobotni, którzy do dnia zastosowania wobec nich określonej formy pomocy nie ukończyli 25 roku życia

GRUPA 2 

Bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

To bezrobotni długotrwale lub bezrobotni pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy

GRUPA 3

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

To bezrobotni, którzy w dniu zastosowania wobec nich określonej formy pomocy ukończyli co najmniej 50 rok życia

GRUPA 4

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

To bezrobotni bez kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem, uprawniającym do wykonywania zawodu
To bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

GRUPA 5

Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

To bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację (...); za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności)

GRUPA 6

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

To osoby, które po opuszczeniu zakładu karnego nie mogą znaleźć pracy i uzyskają status osoby bezrobotnej (zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne)

GRUPA 7 

Bezrobotni niepełnosprawni

To bezrobotni, którzy przy rejestracji potwierdzą swoją niepełnosprawność, przedstawiając odpowiednie orzeczenie (o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub grupie inwalidzkiej


Jak dostać się na staż?

Istnieją dwa sposoby ubiegania się o staż. Wybór zależy od samego bezrobotnego. Najprościej zapytać o staż w Urzędzie Pracy. Jeśli do urzędu zgłosili się pracodawcy oferujący taką możliwość, można uzyskać skierowanie. Można spróbować również innej drogi - znaleźć pracodawcę samodzielnie. W takim wypadku firma powinna zgłosić do urzędu zapotrzebowanie na stażystę wraz z imieniem i nazwiskiem zainteresowanego. Warunkiem przystąpienia przez bezrobotnego do odbycia stażu jest konieczność rejestracji we właściwym Urzędzie Pracy. Osoba ubiegająca się o staż może zarejestrować się w danym urzędzie pracy według meldunku tymczasowego, który musi obowiązywać przez czas odbywania stażu. Po dopełnieniu obowiązku rejestracji, oraz zakwalifikowaniu wniosku o przyznanie stażu, bezrobotny może zostać skierowany na staż trwający nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia staż może trwać nawet do 12 miesięcy.

Czy u każdego pracodawcy możemy odbyć staż?

Pamiętać należy, że przepisy szczegółowo określają podmiot (organizatora stażu) u którego można odbyć staż. W myśl art. 53 ust. 1 u.p.z.i.r.p. status ten może posiadać:

  • Pracodawca, którym w rozumieniu ustawy jest jednostką organizacyjną, chociaż nie posiadałaby osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,
  • Rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • Pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

Poza tym, bezrobotny może być skierowany do odbycia stażu do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców (art. 61a u.p.z.i.r.p.), tj. do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Wniosek składany przez pracodawcę


Wniosek, adresowany do starosty powinien zawierać podstawowe informacje o pracodawcy: jego nazwę, adres, telefon, faks i adres e-mail, a także dane na temat formy prawnej, rodzaju prowadzonej działalności czy liczby pracowników. Obowiązkowo we wniosku musi znaleźć się NIP, REGON oraz dane osoby reprezentującej pracodawcę. Ponadto, wniosek powinien zawierać informacje o liczbie miejsc przeznaczonych dla stażystów oraz dane opiekuna stażysty. Nie można zapomnieć o przewidywanym okresie stażu oraz opisie zadań, jakie stażysta będzie wykonywał. W tym ostatnim przypadku trzeba też wpisać zawód zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności. Po wypełnieniu wniosku należy złożyć go w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy, a następnie czekać na decyzję.

Następstwem zakwalifikowania wniosku bezrobotnego do odbycia stażu jest konieczność podpisania umowy przez organizatora stażu ze starostą. Ten ostatni sprawuje stały nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego. W ramach odbywania stażu pracodawca dostarcza staroście (w praktyce do właściwego Urzędu Pracy) listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego w terminie pięciu dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu. Ponadto, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywanego stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu (§ 6 pkt 8 i 10 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych Dz.U. 142, poz. 1160, dalej "r.w.o.s.b."). Przebieg stażu odbywa się według programu określonego szczegółowo w umowie. Istotnym jest aby podczas ustalania programu stażu uwzględnić predyspozycje stażysty, jego wykształcenie oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Koniecznym będzie w programie określenie następujących kwestii:

  1. Nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
  2. Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
  3. Opiekuna osoby objętej programem stażu;
  4. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  5. Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

 

Wynagrodzenie, prawa i obowiązki na stażu


Stażysta w związku z wykonywaną przez siebie pracą otrzymuje nie wynagrodzenie, a stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Co więcej, ponieważ stażysta nie jest zatrudniony w danej firmie, o jego czasie pracy decyduje nie pracodawca, a starosta. Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. Czas pracy to 8 godzin dziennie, a zatem 40 godzin tygodniowo. Chyba, że starosta przychyli się do prośby pracodawcy o dokonanie zmiany wymiaru czasu pracy stażysty. Stażysta nie ma prawa do urlopu, ale przysługuje mu prawo do dwóch dni wolnych na każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W przeciwieństwie do urlopu - wolne trzeba wykorzystać przed końcem stażu, ale nie należą się za nie pieniądze. O tym, czy stażysta otrzyma dni wolne, decyduje pracodawca. Ponieważ stażysta jest bezrobotnym, powinien pamiętać o ograniczeniach, jakie z tego tytułu wynikają. W przeciwieństwie do pracownika nie może posiadać dodatkowego źródła dochodów wynikających z wykonywanej pracy, ponieważ straci wówczas status bezrobotnego.

Staż kończy się w dniu określonym w umowie zawartej pomiędzy organizatorem stażu a starostą. Warunkiem prawidłowo zakończonego stażu jest zrealizowanie całego programu zawartego w umowie.

Poddając szczegółowej analizie tematykę zasad odbywania przez bezrobotnego stażu napotkać można zarówno ich pozytywne jak i negatywne oceny. Zwolennicy tego typu rozwiązań wskazują min. na możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, wprowadzenia stażysty w tajniki wykonywanego zawodu oraz możliwość podjęcia u organizatora stażu dalszej pracy. To duży plus dla tych, którzy nigdy wcześniej nie pracowali a chcą zdobyć doświadczenie. Powszechnym jest jednak w opinii osób poszukujących pracy przekonanie, że na zorganizowaniu stażu korzysta jedynie pracodawca. Jako argument podnoszą często korzyści płynące dla pracodawcy w związku z zorganizowaniem stażu. Pracodawca zwolniony jest z obowiązku finansowania pracy stażysty, a przyjętego w ramach stażu pracownika traktuje jako tanią siłę roboczą. W uznaniu wielu osób wygodnym dla pracodawcy jest przyjmowanie stażystów bez konieczności tworzenia miejsca pracy, a zatem nieponoszenia związanych z nim kosztów. Rozwiązaniem tych problemów zdaje się być wprowadzenie zabezpieczenia w postaci zobowiązania się organizatora stażu do zatrudnienia pracownika w następstwie zakończenia stażu. Złożenie oświadczenia w treści wniosku o zorganizowanie stażu dodatkowo wpływa na jego ocenę, co pozwala bezrobotnemu mieć większą pewność pomyślnego jego rozpoznania. Argumentami, z którymi nie sposób się nie zgodzić są min. argumenty dotyczące ograniczonej liczby środków finansowych na coroczne organizowanie staży. Dodatkowo, czynnikiem zniechęcającym jest niska wysokość stypendium wypłacanego stażyście w związku z wykonywaną przez niego pracą.

Analizując oba stanowiska, zarówno to popierające taką formę aktywizacji zawodowej, jak i stanowisko krytykujące tego typu rozwiązania stwierdzić należy, że organizowanie staży zawodowych niesie ze sobą dużo korzyści dla młodych i ambitnych ludzi chcących zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe, nie kierując się przy tym aspektem zarobkowym.

Autor: Maciej Sobieraj, prawnik z kancelarii Radców Prawnych Robaszewska & Płoszka

Źródło: Sasal Public Relations

Napisz komentarz

Brak komentarzy...